Överst på sidan

Återförsäljaravtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Återförsäljaravtal

§ 1. Tillverkare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Firmatecknare: ________


§ 2. Återförsäljare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Firmatecknare: ________


§ 3. Produkter

Återförsäljning ska ske av följande produkter:

________


§ 4. Allmänna villkor

a) Återförsäljaren ska följa tillverkarens interna policys och riktlinjer vid hantering och försäljning av produkterna som omfattas av detta avtal.

b) Återförsäljaren ska utföra sitt arbete på ett sätt som gynnar tillverkaren.

c) Återförsäljaren ska ha personal med rätt kompetens.


§ 5. Pris, återförsäljarrabatt och volymer

a) Återförsäljaren får anskaffa tillverkarens produkter till följande pris:

________

b) Följande återförsäljningsrabatt gäller:

________

c) Återförsäljaren är skyldig att minst köpa in följande volymer av tillverkarens varor:

________

d) Uppfylls inte minimikravet som presenterats ovan aktualiseras följande påföljder:

________


§ 6. Betalningsvillkor

Betalning ska ske via banköverföring till ________ hos ________.

Följande betalningsvillkor gäller:

________

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 7. Leveransvillkor

Följande leveransvillkor gäller vid leverans av tillverkarens produkter:

________


§ 8. Riskövergång och skadeansvar

Risken för varorna går över från tillverkaren till återförsäljaren när de har levererats. Innan denna tidpunkt är tillverkaren ansvarig för eventuella skador som uppstår samt andra kostnader som hänför sig till produkterna. Detta gäller förutsatt att de kostnader som uppstår inte beror på återförsäljaren.

Även efter varorna har levererats är tillverkaren ansvarig för skador som bedömts ha funnits redan innan leveransen.

För skador och kostnader som uppstår efter riskövergången som inte beror på tillverkaren och inte kan bedömas som ursprungliga ansvarar återförsäljaren.


§ 9. Marknadsföring

Återförsäljaren ska marknadsföra produkterna på egen bekostnad.

Tillverkaren är skyldig att tillhandahålla nödvändigt material beträffande produkterna så att återförsäljaren kan marknadsföra på ett bra sätt. Återförsäljaren ska själv göra upp en marknadsföringsplan som ska vara i linje med gällande regler och lagar.


§ 10. Geografisk begränsning

Detta avtal är giltigt för återförsäljning inom följande geografiska område:

________


§ 11. Exklusivitet

Återförsäljaren ges en exklusiv rätt att distribuera de produkter som omfattas av detta avtal. Tillverkaren tillåts alltså inte upprätta liknande avtal med tredje man rörande dessa produkter.


§ 12. Konkurrens

Detta avtal medför inget förbud för återförsäljaren att sälja konkurrerande produkter.


§ 13. Avtalsperiod

Avtalet gäller från den ________ tillsvidare.


§ 14. Uppsägning

Detta avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 15. Tillverkarens upphörande

Lägger tillverkaren ned sin verksamhet av någon anledning upphör detta avtal att gälla. Återförsäljaren har ingen rätt att kräva skadestånd till följd av detta.


§ 16. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan dem.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 17. 52225522885222

88852852225 25222 2552 8825 822858252225 8582228822 228822 52225 58258 555 2228522 2552 5522 522 8525 522 5825822 2888 2225288552 5225255252.

5228522822 25 2852 25525 825 22558 8222 825882 285 2552 522 22825258252222 822 582522528 888882 2525 225 222255222.

2552 822 88525 82555 58 2228522 25528 22225522885222 555 5522 522 25585 8255282525.


§ 18. Force Majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 19. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av båda parterna genom signering.


§ 20. Tvist

Eventuell tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 21. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 22. Signatur

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna har tagit var sitt.


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Tillverkarens namnförtydligande (firmatecknare): ________Ort: _______ Datum: __________________________________________

Återförsäljarens namnförtydligande (firmatecknare): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Återförsäljaravtal

§ 1. Tillverkare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Firmatecknare: ________


§ 2. Återförsäljare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Firmatecknare: ________


§ 3. Produkter

Återförsäljning ska ske av följande produkter:

________


§ 4. Allmänna villkor

a) Återförsäljaren ska följa tillverkarens interna policys och riktlinjer vid hantering och försäljning av produkterna som omfattas av detta avtal.

b) Återförsäljaren ska utföra sitt arbete på ett sätt som gynnar tillverkaren.

c) Återförsäljaren ska ha personal med rätt kompetens.


§ 5. Pris, återförsäljarrabatt och volymer

a) Återförsäljaren får anskaffa tillverkarens produkter till följande pris:

________

b) Följande återförsäljningsrabatt gäller:

________

c) Återförsäljaren är skyldig att minst köpa in följande volymer av tillverkarens varor:

________

d) Uppfylls inte minimikravet som presenterats ovan aktualiseras följande påföljder:

________


§ 6. Betalningsvillkor

Betalning ska ske via banköverföring till ________ hos ________.

Följande betalningsvillkor gäller:

________

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 7. Leveransvillkor

Följande leveransvillkor gäller vid leverans av tillverkarens produkter:

________


§ 8. Riskövergång och skadeansvar

Risken för varorna går över från tillverkaren till återförsäljaren när de har levererats. Innan denna tidpunkt är tillverkaren ansvarig för eventuella skador som uppstår samt andra kostnader som hänför sig till produkterna. Detta gäller förutsatt att de kostnader som uppstår inte beror på återförsäljaren.

Även efter varorna har levererats är tillverkaren ansvarig för skador som bedömts ha funnits redan innan leveransen.

För skador och kostnader som uppstår efter riskövergången som inte beror på tillverkaren och inte kan bedömas som ursprungliga ansvarar återförsäljaren.


§ 9. Marknadsföring

Återförsäljaren ska marknadsföra produkterna på egen bekostnad.

Tillverkaren är skyldig att tillhandahålla nödvändigt material beträffande produkterna så att återförsäljaren kan marknadsföra på ett bra sätt. Återförsäljaren ska själv göra upp en marknadsföringsplan som ska vara i linje med gällande regler och lagar.


§ 10. Geografisk begränsning

Detta avtal är giltigt för återförsäljning inom följande geografiska område:

________


§ 11. Exklusivitet

Återförsäljaren ges en exklusiv rätt att distribuera de produkter som omfattas av detta avtal. Tillverkaren tillåts alltså inte upprätta liknande avtal med tredje man rörande dessa produkter.


§ 12. Konkurrens

Detta avtal medför inget förbud för återförsäljaren att sälja konkurrerande produkter.


§ 13. Avtalsperiod

Avtalet gäller från den ________ tillsvidare.


§ 14. Uppsägning

Detta avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 15. Tillverkarens upphörande

Lägger tillverkaren ned sin verksamhet av någon anledning upphör detta avtal att gälla. Återförsäljaren har ingen rätt att kräva skadestånd till följd av detta.


§ 16. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan dem.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 17. 52225522885222

88852852225 25222 2552 8825 822858252225 8582228822 228822 52225 58258 555 2228522 2552 5522 522 8525 522 5825822 2888 2225288552 5225255252.

5228522822 25 2852 25525 825 22558 8222 825882 285 2552 522 22825258252222 822 582522528 888882 2525 225 222255222.

2552 822 88525 82555 58 2228522 25528 22225522885222 555 5522 522 25585 8255282525.


§ 18. Force Majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 19. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av båda parterna genom signering.


§ 20. Tvist

Eventuell tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 21. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 22. Signatur

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna har tagit var sitt.


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Tillverkarens namnförtydligande (firmatecknare): ________Ort: _______ Datum: __________________________________________

Återförsäljarens namnförtydligande (firmatecknare): ________