Överst på sidan

Avtal om avbetalningsköp

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datumet då avbetalningsköpet genomförs och parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om avbetalningsköp

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 3. Vara som köpts

Typ: ________

Beskrivning:

________


§ 4. Varans skick och köparens undersökningsplikt

Varan säljs i nyskick. Säljaren har inte rapporterat om några fel.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan som fel i vara inte åberopa vad som upptäckts eller borde upptäckts vid en undersökning av varan innan köpet.


§ 5. Garanti

Följande garanti gäller för varan:

________


§ 6. Reklamation

Upptäcker köparen fel i varan ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.


§ 7. Påföljder vid fel i vara

Uppstår fel i vara har köparen rätt att hålla inne betalning, samt i första hand kräva avhjälpande eller omleverens. Detta gäller förutsatt att det kan ske utan oskäligt höga olägenheter för säljaren.

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning. Säljaren får dock välja att i stället avhjälpa eller omleverera trots detta, förutsatt att felet inte är väsentligt.

Köparen har slutligen även rätt att kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått till följd av felet.


§ 8. Datum för köp av varan

Varan köptes den ________.


§ 9. Leverans

Varan ska levereras till köparen den ________.

Varan ska levereras till följande adress: ________.

Leverans av varan ingår i köpet.


§ 10. Risk

Risken för varan övergår från säljaren till köparen vid avlämnandet.


§ 11. Köpeskilling

Köpeskillingen för varan uppgår till ________ SEK (________).


§ 12. Avbetalning

a) Förutsättningar

Skuld att återbetala: ________ SEK (________).

Uppläggningsavgift: ________ SEK (________).

Aviavgift: ________ SEK (________).

Nominell årsränta: ________ % (Räntan kan komma att ändras under avtalsperioden. Den kan endast ändras till köparens nackdel om det kan anses skäligt och är tillåtet enligt lag).

b) Avbetalningsplan

Parterna har kommit överens om fast delbetalning om ________ SEK (________) per månad.

Avbetalningstid: ________ (köparen har dock rätt att återbetala fullt belopp tidigare om så önskas).


§ 13. Betalningsvillkor

Inbetalningarna ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Första inbetalningen ska vara säljaren tillhanda den ________. Därefter ska löpande inbetalningar ske enligt följande:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 14. Avtalstid

Avtalet löper från köptillfället fram tills krediten är fullt återbetald. Krediten ska senast vara betald ________ från tidpunkten för köpet.


§ 15. Ångerrätt

Köparen har rätt att ångra sitt köp inom ________ dagar från detta avtals ingående. Vill köparen utöva sin ångerrätt ska säljaren meddelas skriftligen inom ångerfristen.

Utövar köparen sin ångerrätt ska säljaren snarast och senast inom 14 dagar från meddelande om ånger skickats, återbetala vad som redan betalats med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Ränta ska utgå från dagen då köparen fick krediten till och med den dag den återbetalas.

Köparen ska även återbetalas för erlagda avgifter.


§ 16. Återtaganderätt och köparens dröjsmål

Betalar köparen inte i utsatt tid, och det inte beror på säljaren, föreligger dröjsmål och säljaren har rätt att återta varan som omfattas av detta avtal.

För att återtagande ska bli aktuellt krävs att köparen är mer än ________ dagar sen med en inbetalning.

Har varan inte redan kommit i köparens besittning får säljaren hålla inne den som säkerhet. Vidare kan säljaren, oavsett vem som har varan i sin besittning, kräva betalning eller hävning av köpet. Hävs köpet får även skadestånd krävas. För att hävning ska bli aktuellt krävs att dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott eller att betalning inte sker inom utsatt tilläggstid för betalning.


§ 17. Säljarens dröjsmål

Avlämnas varan försent, och det inte beror på köparen, föreligger dröjsmål.

Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen som säkerhet. Vidare kan köparen kräva att köpet fullgörs eller att det hävs. Föreligger det stora hinder som medför att säljaren inte kan slutföra köpet eller om ett slutförande medför en oskäligt hög uppoffring är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet.

Slutligen har köparen även rätt att kräva skadestånd.


§ 18. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

- är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
- en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 19. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.

§ 20. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 21. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. UnderskrifterOrt: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (köpare): ________Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (säljare): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om avbetalningsköp

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 3. Vara som köpts

Typ: ________

Beskrivning:

________


§ 4. Varans skick och köparens undersökningsplikt

Varan säljs i nyskick. Säljaren har inte rapporterat om några fel.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan som fel i vara inte åberopa vad som upptäckts eller borde upptäckts vid en undersökning av varan innan köpet.


§ 5. Garanti

Följande garanti gäller för varan:

________


§ 6. Reklamation

Upptäcker köparen fel i varan ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.


§ 7. Påföljder vid fel i vara

Uppstår fel i vara har köparen rätt att hålla inne betalning, samt i första hand kräva avhjälpande eller omleverens. Detta gäller förutsatt att det kan ske utan oskäligt höga olägenheter för säljaren.

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning. Säljaren får dock välja att i stället avhjälpa eller omleverera trots detta, förutsatt att felet inte är väsentligt.

Köparen har slutligen även rätt att kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått till följd av felet.


§ 8. Datum för köp av varan

Varan köptes den ________.


§ 9. Leverans

Varan ska levereras till köparen den ________.

Varan ska levereras till följande adress: ________.

Leverans av varan ingår i köpet.


§ 10. Risk

Risken för varan övergår från säljaren till köparen vid avlämnandet.


§ 11. Köpeskilling

Köpeskillingen för varan uppgår till ________ SEK (________).


§ 12. Avbetalning

a) Förutsättningar

Skuld att återbetala: ________ SEK (________).

Uppläggningsavgift: ________ SEK (________).

Aviavgift: ________ SEK (________).

Nominell årsränta: ________ % (Räntan kan komma att ändras under avtalsperioden. Den kan endast ändras till köparens nackdel om det kan anses skäligt och är tillåtet enligt lag).

b) Avbetalningsplan

Parterna har kommit överens om fast delbetalning om ________ SEK (________) per månad.

Avbetalningstid: ________ (köparen har dock rätt att återbetala fullt belopp tidigare om så önskas).


§ 13. Betalningsvillkor

Inbetalningarna ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Första inbetalningen ska vara säljaren tillhanda den ________. Därefter ska löpande inbetalningar ske enligt följande:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 14. Avtalstid

Avtalet löper från köptillfället fram tills krediten är fullt återbetald. Krediten ska senast vara betald ________ från tidpunkten för köpet.


§ 15. Ångerrätt

Köparen har rätt att ångra sitt köp inom ________ dagar från detta avtals ingående. Vill köparen utöva sin ångerrätt ska säljaren meddelas skriftligen inom ångerfristen.

Utövar köparen sin ångerrätt ska säljaren snarast och senast inom 14 dagar från meddelande om ånger skickats, återbetala vad som redan betalats med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Ränta ska utgå från dagen då köparen fick krediten till och med den dag den återbetalas.

Köparen ska även återbetalas för erlagda avgifter.


§ 16. Återtaganderätt och köparens dröjsmål

Betalar köparen inte i utsatt tid, och det inte beror på säljaren, föreligger dröjsmål och säljaren har rätt att återta varan som omfattas av detta avtal.

För att återtagande ska bli aktuellt krävs att köparen är mer än ________ dagar sen med en inbetalning.

Har varan inte redan kommit i köparens besittning får säljaren hålla inne den som säkerhet. Vidare kan säljaren, oavsett vem som har varan i sin besittning, kräva betalning eller hävning av köpet. Hävs köpet får även skadestånd krävas. För att hävning ska bli aktuellt krävs att dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott eller att betalning inte sker inom utsatt tilläggstid för betalning.


§ 17. Säljarens dröjsmål

Avlämnas varan försent, och det inte beror på köparen, föreligger dröjsmål.

Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen som säkerhet. Vidare kan köparen kräva att köpet fullgörs eller att det hävs. Föreligger det stora hinder som medför att säljaren inte kan slutföra köpet eller om ett slutförande medför en oskäligt hög uppoffring är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet.

Slutligen har köparen även rätt att kräva skadestånd.


§ 18. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

- är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
- en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 19. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.

§ 20. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 21. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. UnderskrifterOrt: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (köpare): ________Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (säljare): ________