Överst på sidan

Avtal om copywriting

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om copywritern ingår detta avtal som en privatperson, d.v.s. fysisk person, eller ett företag, d.v.s. juridisk person. Har copywritern registrerat ett företag och har ett organisationsnummer ska "Företag" väljas. Copywritern är den som ska utföra arbete för motpartens räkning.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Avtal om copywriting

§ 1. Parter

a) Copywriter

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Kund

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Allmänt

Nedanstående villkor, samt eventuella bilagor, utgör tillsammans hela avtalet mellan copywritern och kunden.

Detta avtal innebär inte en anställning. Den arbetsrättsliga lagstiftningen är således inte tillämplig.


§ 3. Omfattning och utförande

a) Arbetsbeskrivning

Copywritern förbinder sig genom signering av detta avtal att utföra följande arbeten:

________

Copywritern ska utföra arbetet med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Delegering av arbete

copywritern tillåts delegera arbete som faller under detta avtal till en tredje part. Sådan person ska följa samtliga bestämmelser i detta avtal och copywritern bär ansvaret för det arbete som tredje man utför.

c) Tidsplan

Copywritern har att ta hänsyn till följande tidsplan och deadlines:

________

d) Godkännande

Kunden ska godkänna copywriterns arbete innan den används i kommersiellt syfte.

Godkännande ska lämnas enligt följande:

________


§ 4. Kundens skyldigheter

Kunden ska på begäran av copywritern, utan dröjsmål, tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för arbetets genomförande. Om kunden dröjer med att tillhandahålla sådan information eller inte vidtar de åtgärder som krävs för att copywritern ska kunna utföra sitt arbete kan förseningar och merkostnader uppstå. Copywritern ansvarar inte för detta.

Copywriterns arbete baseras på den information som kunden tillhandahåller och copywritern utgår från att den information som lämnas är korrekt och fullständig.

Om förutsättningarna för copywriterns arbete förändras ska kunden meddela detta snarast.


§ 5. Kommunikation

a) Förändringar

Copywritern ska till kunden kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

b) Meddelanden

Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende avtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas senast angivna adresser.

c) Elektronisk kommunikation

Elektronisk överföring av information mellan parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning.

Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.


§ 6. Avtalstid

a) Avtalets längd

Avtalet gäller från och med den ________ och gäller tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp avtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom 14 dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp avtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av avtalet ska kunden betala copywritern arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som copywritern enligt avtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs på grund av avtalsbrott eller parts obestånd eller om den görs av kunden och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från copywriterns sida, ska kunden även ersätta copywritern för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av avtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för särskilda investeringar som föranletts av copywriterns arbete och särskilda avvecklingskostnader till följd av att avtalet upphört i förtid. Copywritern ska vidta skäliga åtgärder för att så långt som möjligt begränsa sådana kostnader.


§ 7. Ersättning och betalningsvillkor

Kunden ska ersätta copywritern med ________ SEK (________) per timme.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Kunden ska ersätta copywritern för kostnader som uppkommer i samband med utförandet av arbetet.

Om kunden inte betalar erforderliga avgifter i tid måste kunden betala ränta om ________ %. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 8. Reklamation

Kunden ska utan dröjsmål till copywritern reklamera eventuella fel eller brister i utförandet av arbetet. Reklamation ska ske skriftligen och det bör tydligt framgå uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska copywritern beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, om detta är möjligt, innan kunden kräver ersättning eller annan påföljd. Kundens rätt att reklamera är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot copywritern ska kunden först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast tolv månader från reklamationen.


§ 9. Upphovsrätt och nyttjanderätt

Copywritern behåller upphovsrätten eller annan rätt enligt upphovsrättslagen till det arbete som utarbetas inom ramen för detta avtal. Kunden erhåller dock i och med detta avtal en licens, utan begränsning i tiden, att nyttja materialet. Upphovsrätten till de metoder och dylikt som copywritern utvecklar i direkt anknytning till det arbete som ska utföras behålls av copywritern.

När arbetsmaterialet har upprättats ska det överlämnas till kunden. Detta ska ske löpande eller senast vid avtalets slut. Parterna kan ingå avtal om att kunden äger nyttja arbetsresultaten för egen del, men sådan överenskommelse ska, för att vara giltig, dokumenteras skriftligen av kunden och behörig företrädare för denne.

Copywritern kommer vid utförandet av arbetet endast använda sig av eget material och garanterar därmed att inget material tillhörande tredje man kommer användas. Copywritern garanterar vidare att inga försök till plagiat kommer förekomma.


§ 10. Exklusivitet

Copywritern ges en exklusiv rätt att utarbeta kommersiella texter åt kunden. Kunden tillåts alltså inte upprätta liknande avtal med tredje man rörande liknande arbete.


§ 11. Konkurrens

Under avtalsperioden, och ________ därefter, är copywritern förbjuden att utföra liknande arbeten hos kundens konkurrenter.


§ 12. 522528822222882225

25522525 5255 882 522 52525 58258828522 88525 5828825 52255525 225 522 5258825 822528822222882225 822 252 58222255 5222552522 58 822285822528 558222. 5555255 2552 5255 882 522 822252255 522 52555 255222 22 5255552 225558852522.

552522 55 22582222 22 522 82228582252 252 8555 852522 58 822522288 5255252 52555 5225552 225 52555 252525 285 522 8522552522 2888 22 8225288222228822 555225 888525 8222 252 22258. 85 252225255 2552, 28825 8555, 52825 522 522 28228 22 8225288222228822, 825 5282 25522525 22225 85825 2252525 2258225 28225 225225 225 522 8285 255252 225 522 5582222 825 25225 2588228258.


§ 13. Sekretess

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden, och ________ därefter, inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan dem.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. Vite

Bryter en part mot någon bestämmelse i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå. Vite ska utgå för varje avtalsbrott. Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 15. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 16. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 17. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 18. Underskrifter


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (copywriter): ________


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (kund): ________

Visa det pågående
dokumentet

Avtal om copywriting

§ 1. Parter

a) Copywriter

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Kund

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Allmänt

Nedanstående villkor, samt eventuella bilagor, utgör tillsammans hela avtalet mellan copywritern och kunden.

Detta avtal innebär inte en anställning. Den arbetsrättsliga lagstiftningen är således inte tillämplig.


§ 3. Omfattning och utförande

a) Arbetsbeskrivning

Copywritern förbinder sig genom signering av detta avtal att utföra följande arbeten:

________

Copywritern ska utföra arbetet med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Delegering av arbete

copywritern tillåts delegera arbete som faller under detta avtal till en tredje part. Sådan person ska följa samtliga bestämmelser i detta avtal och copywritern bär ansvaret för det arbete som tredje man utför.

c) Tidsplan

Copywritern har att ta hänsyn till följande tidsplan och deadlines:

________

d) Godkännande

Kunden ska godkänna copywriterns arbete innan den används i kommersiellt syfte.

Godkännande ska lämnas enligt följande:

________


§ 4. Kundens skyldigheter

Kunden ska på begäran av copywritern, utan dröjsmål, tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för arbetets genomförande. Om kunden dröjer med att tillhandahålla sådan information eller inte vidtar de åtgärder som krävs för att copywritern ska kunna utföra sitt arbete kan förseningar och merkostnader uppstå. Copywritern ansvarar inte för detta.

Copywriterns arbete baseras på den information som kunden tillhandahåller och copywritern utgår från att den information som lämnas är korrekt och fullständig.

Om förutsättningarna för copywriterns arbete förändras ska kunden meddela detta snarast.


§ 5. Kommunikation

a) Förändringar

Copywritern ska till kunden kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

b) Meddelanden

Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende avtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas senast angivna adresser.

c) Elektronisk kommunikation

Elektronisk överföring av information mellan parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning.

Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.


§ 6. Avtalstid

a) Avtalets längd

Avtalet gäller från och med den ________ och gäller tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp avtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom 14 dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp avtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av avtalet ska kunden betala copywritern arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som copywritern enligt avtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs på grund av avtalsbrott eller parts obestånd eller om den görs av kunden och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från copywriterns sida, ska kunden även ersätta copywritern för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av avtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för särskilda investeringar som föranletts av copywriterns arbete och särskilda avvecklingskostnader till följd av att avtalet upphört i förtid. Copywritern ska vidta skäliga åtgärder för att så långt som möjligt begränsa sådana kostnader.


§ 7. Ersättning och betalningsvillkor

Kunden ska ersätta copywritern med ________ SEK (________) per timme.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Kunden ska ersätta copywritern för kostnader som uppkommer i samband med utförandet av arbetet.

Om kunden inte betalar erforderliga avgifter i tid måste kunden betala ränta om ________ %. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 8. Reklamation

Kunden ska utan dröjsmål till copywritern reklamera eventuella fel eller brister i utförandet av arbetet. Reklamation ska ske skriftligen och det bör tydligt framgå uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska copywritern beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, om detta är möjligt, innan kunden kräver ersättning eller annan påföljd. Kundens rätt att reklamera är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot copywritern ska kunden först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast tolv månader från reklamationen.


§ 9. Upphovsrätt och nyttjanderätt

Copywritern behåller upphovsrätten eller annan rätt enligt upphovsrättslagen till det arbete som utarbetas inom ramen för detta avtal. Kunden erhåller dock i och med detta avtal en licens, utan begränsning i tiden, att nyttja materialet. Upphovsrätten till de metoder och dylikt som copywritern utvecklar i direkt anknytning till det arbete som ska utföras behålls av copywritern.

När arbetsmaterialet har upprättats ska det överlämnas till kunden. Detta ska ske löpande eller senast vid avtalets slut. Parterna kan ingå avtal om att kunden äger nyttja arbetsresultaten för egen del, men sådan överenskommelse ska, för att vara giltig, dokumenteras skriftligen av kunden och behörig företrädare för denne.

Copywritern kommer vid utförandet av arbetet endast använda sig av eget material och garanterar därmed att inget material tillhörande tredje man kommer användas. Copywritern garanterar vidare att inga försök till plagiat kommer förekomma.


§ 10. Exklusivitet

Copywritern ges en exklusiv rätt att utarbeta kommersiella texter åt kunden. Kunden tillåts alltså inte upprätta liknande avtal med tredje man rörande liknande arbete.


§ 11. Konkurrens

Under avtalsperioden, och ________ därefter, är copywritern förbjuden att utföra liknande arbeten hos kundens konkurrenter.


§ 12. 522528822222882225

25522525 5255 882 522 52525 58258828522 88525 5828825 52255525 225 522 5258825 822528822222882225 822 252 58222255 5222552522 58 822285822528 558222. 5555255 2552 5255 882 522 822252255 522 52555 255222 22 5255552 225558852522.

552522 55 22582222 22 522 82228582252 252 8555 852522 58 822522288 5255252 52555 5225552 225 52555 252525 285 522 8522552522 2888 22 8225288222228822 555225 888525 8222 252 22258. 85 252225255 2552, 28825 8555, 52825 522 522 28228 22 8225288222228822, 825 5282 25522525 22225 85825 2252525 2258225 28225 225225 225 522 8285 255252 225 522 5582222 825 25225 2588228258.


§ 13. Sekretess

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden, och ________ därefter, inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan dem.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. Vite

Bryter en part mot någon bestämmelse i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå. Vite ska utgå för varje avtalsbrott. Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 15. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 16. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 17. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 18. Underskrifter


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (copywriter): ________


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (kund): ________