Överst på sidan

Avtal om djurpassning

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal om djurpassning.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om djurpassning

§ 1. Parter

Servicegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress:________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Beskrivning av djurpassningen

a) Djur: ________

b) Datum: ________ Tid: ________

c) Omfattning

Djurpassningen omfattar följande:

________

d) Begränsningar

Följande begränsningar gäller vid utförandet av djurpassningen:

________

e) Plats

Djurpassningen ska genomföras på följande plats/-er:

________


§ 3) Parterans skyldigheter

a) Servicegivaren

Servicegivaren är skyldig att genomföra djurpassningen med profession och utefter vad som överenskommits i detta avtal.

Servicegivaren ska följa de råd och anvisningar som lämnas av servicetagaren vid utförandet av djurpassningen.

Servicegivaren är skyldig att se till att nödvändigt material för genomförande av djurpassningen finns.


a)
Servicetagaren

Servicetagaren är skyldig att ge tillträde till den plats där djurpassningens ska utföras eller den plats där djuret ska hämtas upp och lämnas åter. Servicegivaren tilldelas ________ st nyckel.


§ 4. Ersättning

Ersättningen för djurpassningen uppgår till ________ SEK (________) per timme.


§ 5. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Om betalning inte sker i utsatt tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 6. Skada

Uppstår skada i samband med djurpassningen på djuret/djuren eller annan egendom tillhörandes servicetagaren ska servicegivaren hållas ansvarig om skadan uppstått till följd av att servicegivaren handlat vårdslöst.

Uppstår skada som inte beror på någon omständighet på servicegivarens sida ska servicetagaren själv ansvara för detta.


§ 7. Avtalsbrott

a) Uppsägning

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom 14 dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

b) Vite och skadestånd

För varje avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 8. Obestånd

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.


§ 9. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av djurpassningen.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med djurpassningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 10. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 11. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 12. Underskrifter

Servicegivare


Ort: _______ Datum: _______
___________________________________

Namnförtydligande: ________


Servicetagare


Ort: _______ Datum: _______
___________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om djurpassning

§ 1. Parter

Servicegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress:________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Beskrivning av djurpassningen

a) Djur: ________

b) Datum: ________ Tid: ________

c) Omfattning

Djurpassningen omfattar följande:

________

d) Begränsningar

Följande begränsningar gäller vid utförandet av djurpassningen:

________

e) Plats

Djurpassningen ska genomföras på följande plats/-er:

________


§ 3) Parterans skyldigheter

a) Servicegivaren

Servicegivaren är skyldig att genomföra djurpassningen med profession och utefter vad som överenskommits i detta avtal.

Servicegivaren ska följa de råd och anvisningar som lämnas av servicetagaren vid utförandet av djurpassningen.

Servicegivaren är skyldig att se till att nödvändigt material för genomförande av djurpassningen finns.


a)
Servicetagaren

Servicetagaren är skyldig att ge tillträde till den plats där djurpassningens ska utföras eller den plats där djuret ska hämtas upp och lämnas åter. Servicegivaren tilldelas ________ st nyckel.


§ 4. Ersättning

Ersättningen för djurpassningen uppgår till ________ SEK (________) per timme.


§ 5. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Om betalning inte sker i utsatt tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 6. Skada

Uppstår skada i samband med djurpassningen på djuret/djuren eller annan egendom tillhörandes servicetagaren ska servicegivaren hållas ansvarig om skadan uppstått till följd av att servicegivaren handlat vårdslöst.

Uppstår skada som inte beror på någon omständighet på servicegivarens sida ska servicetagaren själv ansvara för detta.


§ 7. Avtalsbrott

a) Uppsägning

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom 14 dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

b) Vite och skadestånd

För varje avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 8. Obestånd

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.


§ 9. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av djurpassningen.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med djurpassningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 10. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 11. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 12. Underskrifter

Servicegivare


Ort: _______ Datum: _______
___________________________________

Namnförtydligande: ________


Servicetagare


Ort: _______ Datum: _______
___________________________________

Namnförtydligande: ________