Överst på sidan

Avtal om flyttjänster

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal upprättas mellan parterna.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om flyttjänster


§ 1. Parter

a) Kund

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


b) Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Omfattning av flyttjänsterna

a) Packning

Detta avtal omfattar packning av lösöre i kundens bostad inklusive tillhörande källare.

Packningen ska genomföras den ________.

Packningen ska utföras med försiktighet och yrkesmässig profession.

Säljaren bär ansvaret för eventuella skador som uppstår på kundens saker i samband med packningen.


b) Uthyrning av packningsmaterial

Detta avtal omfattar uthyrning av följande packningsmaterial:

________

Uthyrningsperiod: ________.

Packningsmaterialet hyrs ut i befintligt skick. Lämnas materialet tillbaka i ett obrukbart skick och denna försämring beror på någon omständighet på kundens sida är hen skyldig att ersätta säljaren för detta.


c) Uthyrning av flyttbil

Detta avtal omfattar uthyrning av flyttbil den ________.

Uppgifter om flyttbil

Registreringsnummer: ________
Maxlast: ________ kg
Planerad körsträcka: ________
Bränsle: ________

Försäkring

Kunden tecknar en försäkring som täcker eventuella skador som uppstår vid användandet av flyttbilen.

Övrigt

Flyttbilen ska lämnas åter med full tank.

Säljaren försäkrar att flyttbilen uppnår lagstadgad trafiksäkerhet.


d) Uthyrning av släp

Detta avtal omfattar uthyrning av släp ________.

Uppgifter om släp

Registreringsnummer: ________
Maxlast: ________ kg

Försäkring

Kunden tecknar en försäkring som täcker eventuella skador som uppstår vid användandet av släpet.


e) Transport

Avtalet omfattar transport av lösöre från kundens nuvarande bostad till adress ________.

Transporten omfattar även på- och avlastning.

Transporten ska genomföras den ________.

Transporten ska utföras med försiktighet och yrkesmässig profession.

Säljaren bär ansvaret för eventuella skador som uppstår på kundens saker i samband med transporten, förutsatt att de inte beror på omständighet på kundens sida.


f) Flyttstädning

Avtalet omfattar flyttstädning av kundens nuvarande bostad.

Flyttstädningens omfattning:

________

Datum för flyttstädning: ________.

Flyttstädningen ska utföras med försiktighet och yrkesmässig profession.

Kunden ska se till så att nödvändigt städmaterial finns tillgängligt vid flyttstädningen.


g) Övrigt

Övriga flyttjänster som detta avtal omfattar:

________


§ 3. Försäkring för flyttbil

Skadeförsäkring gällande flyttbil: ________

Pris: ________ SEK (________)

Självrisk: ________ SEK (________)


§ 4. Försäkring för släp

Skadeförsäkring gällande släp: ________

Pris: ________ SEK (________)

Självrisk: ________ SEK (________)


§ 5. Kundens upplysningsskyldighet

Kunden är skyldig att lämna information som denne anser, eller bort inse, är av betydelse för genomförandet av flyttjänsterna.


§ 6. Ersättning

Ersättning om ________ SEK (________) ska utgå för flyttjänsterna.


§ 7. Betalningsvillkor

Betalningen ska ske via banköverföring till konto ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 8. Reklamation och fel i tjänst

Upptäcker kunden fel i tjänst ska skriftlig reklamation ske inom följande period från att felet upptäckts eller borde upptäckts:

________

Fel uppstår i de fall då tjänsterna inte stämmer överens med vad som i detta avtal överenskommits mellan parterna.

Till följd av fel i tjänst kan kunden kräva följande påföljd/-er:

________


§ 9. Avtalsbrott

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten får avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Detta gäller förutsatt att rättelse inte vidtas inom en dag från att meddelande om uppsägning p.g.a. avtalsbrott lämnats.


§ 10. Begränsning av skada

Part som lider skada av kontraktsbrott är skyldig att, i skälig utsträckning, begränsa skadan.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av flyttjänsterna.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under genomförandet av flyttjänsterna eller som någon av parterna på annat sätt får kännedom om med anledning av någon av tjänsterna, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c)
Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 58882

58882 228852 25522525 825 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 14. UnderskriftOrt: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om flyttjänster


§ 1. Parter

a) Kund

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


b) Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Omfattning av flyttjänsterna

a) Packning

Detta avtal omfattar packning av lösöre i kundens bostad inklusive tillhörande källare.

Packningen ska genomföras den ________.

Packningen ska utföras med försiktighet och yrkesmässig profession.

Säljaren bär ansvaret för eventuella skador som uppstår på kundens saker i samband med packningen.


b) Uthyrning av packningsmaterial

Detta avtal omfattar uthyrning av följande packningsmaterial:

________

Uthyrningsperiod: ________.

Packningsmaterialet hyrs ut i befintligt skick. Lämnas materialet tillbaka i ett obrukbart skick och denna försämring beror på någon omständighet på kundens sida är hen skyldig att ersätta säljaren för detta.


c) Uthyrning av flyttbil

Detta avtal omfattar uthyrning av flyttbil den ________.

Uppgifter om flyttbil

Registreringsnummer: ________
Maxlast: ________ kg
Planerad körsträcka: ________
Bränsle: ________

Försäkring

Kunden tecknar en försäkring som täcker eventuella skador som uppstår vid användandet av flyttbilen.

Övrigt

Flyttbilen ska lämnas åter med full tank.

Säljaren försäkrar att flyttbilen uppnår lagstadgad trafiksäkerhet.


d) Uthyrning av släp

Detta avtal omfattar uthyrning av släp ________.

Uppgifter om släp

Registreringsnummer: ________
Maxlast: ________ kg

Försäkring

Kunden tecknar en försäkring som täcker eventuella skador som uppstår vid användandet av släpet.


e) Transport

Avtalet omfattar transport av lösöre från kundens nuvarande bostad till adress ________.

Transporten omfattar även på- och avlastning.

Transporten ska genomföras den ________.

Transporten ska utföras med försiktighet och yrkesmässig profession.

Säljaren bär ansvaret för eventuella skador som uppstår på kundens saker i samband med transporten, förutsatt att de inte beror på omständighet på kundens sida.


f) Flyttstädning

Avtalet omfattar flyttstädning av kundens nuvarande bostad.

Flyttstädningens omfattning:

________

Datum för flyttstädning: ________.

Flyttstädningen ska utföras med försiktighet och yrkesmässig profession.

Kunden ska se till så att nödvändigt städmaterial finns tillgängligt vid flyttstädningen.


g) Övrigt

Övriga flyttjänster som detta avtal omfattar:

________


§ 3. Försäkring för flyttbil

Skadeförsäkring gällande flyttbil: ________

Pris: ________ SEK (________)

Självrisk: ________ SEK (________)


§ 4. Försäkring för släp

Skadeförsäkring gällande släp: ________

Pris: ________ SEK (________)

Självrisk: ________ SEK (________)


§ 5. Kundens upplysningsskyldighet

Kunden är skyldig att lämna information som denne anser, eller bort inse, är av betydelse för genomförandet av flyttjänsterna.


§ 6. Ersättning

Ersättning om ________ SEK (________) ska utgå för flyttjänsterna.


§ 7. Betalningsvillkor

Betalningen ska ske via banköverföring till konto ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 8. Reklamation och fel i tjänst

Upptäcker kunden fel i tjänst ska skriftlig reklamation ske inom följande period från att felet upptäckts eller borde upptäckts:

________

Fel uppstår i de fall då tjänsterna inte stämmer överens med vad som i detta avtal överenskommits mellan parterna.

Till följd av fel i tjänst kan kunden kräva följande påföljd/-er:

________


§ 9. Avtalsbrott

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten får avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Detta gäller förutsatt att rättelse inte vidtas inom en dag från att meddelande om uppsägning p.g.a. avtalsbrott lämnats.


§ 10. Begränsning av skada

Part som lider skada av kontraktsbrott är skyldig att, i skälig utsträckning, begränsa skadan.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av flyttjänsterna.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under genomförandet av flyttjänsterna eller som någon av parterna på annat sätt får kännedom om med anledning av någon av tjänsterna, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c)
Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 58882

58882 228852 25522525 825 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 14. UnderskriftOrt: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________