Överst på sidan

Avtal om avgångspension

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal om avgångspension.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om avgångspension

§ 1. Parter

a) Arbetstagare

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Arbetstagaren")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Anställningsnummer: ________
Befattning: ________

b) Arbetsgivare

Namn: ________ (fortsatt benämnd ("Arbetsgivaren")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Arbetstagarens närmaste chef: ________


§ 2. Upphörande av anställning

Parterna kommer genom signering av detta avtal överens om att arbetstagarens anställning ska upphöra att gälla den ________ efter en uppsägningstid om ________ veckor.

Arbetstagaren är vid ingående av detta avtal ________ år och har arbetat för arbetsgivaren sedan den ________.


§ 3. Villkor för avgångspension

c) Pensionsnivå

Avgångspensionen ska utgå som en fast summa om ________ SEK (________) per månad före skatt.

d) Utbetalningperiod

Avgångspensionen betalas ut en gång i månaden fram tills arbetstagaren uppnått pensionsåldern, d.v.s. ________ år.

e) Utbetalning

Avgångspensionen ska betalas ut via banköverföring till bankkonto ________ hos ________.


§ 4. Värdesäkring

Avgångspensionen värdesäkras och kommer justeras årligen i enlighet med konsumentköpindex (KPI).

Justeringen kommer börja att gälla från och med den första månaden efter justeringsdatumet. Genomförs justering kommer arbetstagaren skriftligen meddelas om detta.

Syftet med värdesäkringen är att skydda arbetstagarens ekonomiska välbefinnande mot effekterna av inflation och prisökningar över tid.


§ 5. Kompensation

Arbetstagaren ska kompenseras för förlust av allmän pension till följd av avgångspensionen enligt följande:

________

Arbetstagaren ska vidare kompenseras för förlust av tjänstepension till följd av avgångspensionen enligt följande:

________


§ 6. Efterlevandeskydd

Arbetstagaren är fortsatt berättigad till aktuellt efterlevandeskydd under perioden för avgångspension. Detta innebär att om arbetstagaren avlider innan uppnådd pensionsålder kommer en efterlevandepension att betalas ut till berörda efterlevande enligt gällande regler.


§ 7. Semester

I samband med att anställningen avslutas ska ersättning för eventuell kvarstående samt intjänad semester betalas ut till arbetstagaren.


§ 8. Möjlighet att återgå i arbete

Arbetstagaren har möjlighet att återgå i arbete efter beviljad avgångspension under följande omständigheter:

________


§ 9. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 10. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 11. Underskrift


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydelse (arbetstagare): ________


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydelse (arbetstagarens närmaste chef): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om avgångspension

§ 1. Parter

a) Arbetstagare

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Arbetstagaren")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Anställningsnummer: ________
Befattning: ________

b) Arbetsgivare

Namn: ________ (fortsatt benämnd ("Arbetsgivaren")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Arbetstagarens närmaste chef: ________


§ 2. Upphörande av anställning

Parterna kommer genom signering av detta avtal överens om att arbetstagarens anställning ska upphöra att gälla den ________ efter en uppsägningstid om ________ veckor.

Arbetstagaren är vid ingående av detta avtal ________ år och har arbetat för arbetsgivaren sedan den ________.


§ 3. Villkor för avgångspension

c) Pensionsnivå

Avgångspensionen ska utgå som en fast summa om ________ SEK (________) per månad före skatt.

d) Utbetalningperiod

Avgångspensionen betalas ut en gång i månaden fram tills arbetstagaren uppnått pensionsåldern, d.v.s. ________ år.

e) Utbetalning

Avgångspensionen ska betalas ut via banköverföring till bankkonto ________ hos ________.


§ 4. Värdesäkring

Avgångspensionen värdesäkras och kommer justeras årligen i enlighet med konsumentköpindex (KPI).

Justeringen kommer börja att gälla från och med den första månaden efter justeringsdatumet. Genomförs justering kommer arbetstagaren skriftligen meddelas om detta.

Syftet med värdesäkringen är att skydda arbetstagarens ekonomiska välbefinnande mot effekterna av inflation och prisökningar över tid.


§ 5. Kompensation

Arbetstagaren ska kompenseras för förlust av allmän pension till följd av avgångspensionen enligt följande:

________

Arbetstagaren ska vidare kompenseras för förlust av tjänstepension till följd av avgångspensionen enligt följande:

________


§ 6. Efterlevandeskydd

Arbetstagaren är fortsatt berättigad till aktuellt efterlevandeskydd under perioden för avgångspension. Detta innebär att om arbetstagaren avlider innan uppnådd pensionsålder kommer en efterlevandepension att betalas ut till berörda efterlevande enligt gällande regler.


§ 7. Semester

I samband med att anställningen avslutas ska ersättning för eventuell kvarstående samt intjänad semester betalas ut till arbetstagaren.


§ 8. Möjlighet att återgå i arbete

Arbetstagaren har möjlighet att återgå i arbete efter beviljad avgångspension under följande omständigheter:

________


§ 9. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 10. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 11. Underskrift


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydelse (arbetstagare): ________


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydelse (arbetstagarens närmaste chef): ________