Avtal om distansarbete

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal om distansarbete ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Anställningsavtal (distansarbete)

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Anställningsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Närmaste chef: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Befattning och arbetsbeskrivning

Befattningsbenämning: ________

I anställningen ska följande arbetsuppgifter utföras:

________


§ 4. Anställningsform och anställningsperiod

Anställningen utgörs av en tillsvidareanställning och löper på från och med den ________.

Anställningen måste sägas upp skriftligen för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________ månader.


§ 5. Arbetstid

Anställningen är på heltid, antal arbetstimmar per vecka uppgår till ________.

Arbetet fördelar sig normalt på följande sätt:

________


§ 6. Distansarbete

Arbetstagaren ska utföra sina arbetsuppgifter på distans.

Arbetstagaren är begränsad gällande vart distansarbetet får utföras enligt följande:

________

Följande grund/anledning ligger bakom begränsningen:

________

Arbetstagaren är skyldig att använda eget material, egen utrustning och egna verktyg vid utförande av sitt arbete.

Arbetsgivaren är skyldig att ersätta arbetstagaren för samtliga kostnader kopplade till den utrustning som används vid distansarbetet.

Specifikation av de kostnader arbetsgivaren är skyldig att täcka:

________

Ersättning för kostnader kopplade till arbetsutrustning ska utgå till arbetstagaren enligt följande:

________

Distansarbetet ska genomföras på ett sätt som inte medför en negativ inverkan på arbetsgivarens verksamhet.


§ 7. Lön och andra förmåner

Bruttolön: ________ SEK (________) per månad.

Provision:

________

Utbetalning: Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.

Lön ska betalas ut i förskott enligt följande:

________

Arbetstagaren ska upprätta en lönespecifikation inför varje löneutbetalning som bevis på vad som erlagts i lön.

Arbetstelefon:

Arbetstagaren tilldelas en arbetstelefon som ska användas i arbetet. Arbetstagaren är inte tillåten att använda telefonen för privat bruk.

Arbetstelefonen ska bekostas av arbetsgivaren. Arbetstagaren är inte skyldig att ersätta eventuell skada eller förlust.

Arbetstelefonens modell: ________
Färg: ________

Övriga förmåner:

________


§ 8. Tjänsteresor

Vid tjänsteresor får arbetstagaren ersättning enligt arbetsgivarens rese- och traktamentsbestämmelser. Vid tjänsteresa ska arbetstagaren följa de föreskrifter om rese- och logikostnader som anges i dessa bestämmelser.


§ 9. Ersättning för el- och vattenförbrukning

Arbetstagaren ska ersättas för personlig el- och vattenförbrukning under arbetstid om ________ SEK (________) per månad.


§ 10. Kollektivavtal

Arbetsgivaren tillämpar följande kollektivavtal: ________. Kollektivavtalet gäller som en del av anställningsavtalet.


§ 11. Semestervillkor

Villkor för semester följer vad som framgår av semesterlagen (1977:480) och kollektivavtal.


§ 12. Försäkringar

De försäkringar som följer med kollektivavtalet omfattar skador och olyckor som har direkt koppling till arbetsuppgifterna, situationer som inte har direkt koppling faller utanför skyddet varför det är rekommenderat för arbetstagaren att upprätta en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring.


§ 13. Sekretess

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen, samt ________ veckor efter avslutad anställning, inte utnyttja eller röja arbetsgivarens företagshemligheter eller annan information av konfidentiell natur som angår arbetsgivarens verksamhet. Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för arbetstagaren före anställningen.

Behöver arbetstagaren skriva ut dokument innehållandes konfidentiell information under anställningsperioden ska det göras med en skrivare som har avancerade säkerhetsfunktioner. Arbetsgivaren ska skriftligen godkänna samtliga skrivare innan utskrift sker.

Arbetstagaren ska förvara utskrivna dokument innehållandes konfidentiell information på ett säkert ställe utan åtkomst för obehöriga. Då dokumentet inte behövs längre ska det förstöras.

När anställningen upphör ska arbetstagaren återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande arbetsgivaren.


§ 14. Konkurrensklausul

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen inte tillträda anställning hos med arbetsgivaren konkurrerande företag. Arbetstagaren förbinder sig vidare att under denna period inte ingå som delägare i företag som bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, och heller inte själv starta sådan verksamhet.

Konkurrensförbudet gäller inte när arbetsgivaren säger upp anställningen på annan grund än grovt avtalsbrott från arbetstagarens sida. Förbudet gäller inte heller när arbetstagaren frånträder anställningen p.g.a. att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.


§ 15. Behandling av personuppgifter

Genom undertecknande av detta avtal godkänner arbetstagaren att arbetsgivaren registrerar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) i syfte att administrera anställningsförhållandet och därmed närliggande ändamål.


§ 16. Allmänna anställningsvillkor

Detta avtal har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.

Arbetstagaren förbinder sig att följa vad som, i förekommande fall, anges i arbetsgivarens personalhandbok, policys och övriga anvisningar. Arbetstagaren förklarar sig införstådd med att dessa beslutas av arbetsgivaren enskilt och att det ankommer på arbetstagaren att hålla sig uppdaterad med vad arbetsgivaren meddelar avseende detta.


§ 17. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 18. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 19. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 20. Signatur


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande arbetstagare: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande arbetsgivare: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Anställningsavtal (distansarbete)

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Anställningsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Närmaste chef: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Befattning och arbetsbeskrivning

Befattningsbenämning: ________

I anställningen ska följande arbetsuppgifter utföras:

________


§ 4. Anställningsform och anställningsperiod

Anställningen utgörs av en tillsvidareanställning och löper på från och med den ________.

Anställningen måste sägas upp skriftligen för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________ månader.


§ 5. Arbetstid

Anställningen är på heltid, antal arbetstimmar per vecka uppgår till ________.

Arbetet fördelar sig normalt på följande sätt:

________


§ 6. Distansarbete

Arbetstagaren ska utföra sina arbetsuppgifter på distans.

Arbetstagaren är begränsad gällande vart distansarbetet får utföras enligt följande:

________

Följande grund/anledning ligger bakom begränsningen:

________

Arbetstagaren är skyldig att använda eget material, egen utrustning och egna verktyg vid utförande av sitt arbete.

Arbetsgivaren är skyldig att ersätta arbetstagaren för samtliga kostnader kopplade till den utrustning som används vid distansarbetet.

Specifikation av de kostnader arbetsgivaren är skyldig att täcka:

________

Ersättning för kostnader kopplade till arbetsutrustning ska utgå till arbetstagaren enligt följande:

________

Distansarbetet ska genomföras på ett sätt som inte medför en negativ inverkan på arbetsgivarens verksamhet.


§ 7. Lön och andra förmåner

Bruttolön: ________ SEK (________) per månad.

Provision:

________

Utbetalning: Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.

Lön ska betalas ut i förskott enligt följande:

________

Arbetstagaren ska upprätta en lönespecifikation inför varje löneutbetalning som bevis på vad som erlagts i lön.

Arbetstelefon:

Arbetstagaren tilldelas en arbetstelefon som ska användas i arbetet. Arbetstagaren är inte tillåten att använda telefonen för privat bruk.

Arbetstelefonen ska bekostas av arbetsgivaren. Arbetstagaren är inte skyldig att ersätta eventuell skada eller förlust.

Arbetstelefonens modell: ________
Färg: ________

Övriga förmåner:

________


§ 8. Tjänsteresor

Vid tjänsteresor får arbetstagaren ersättning enligt arbetsgivarens rese- och traktamentsbestämmelser. Vid tjänsteresa ska arbetstagaren följa de föreskrifter om rese- och logikostnader som anges i dessa bestämmelser.


§ 9. Ersättning för el- och vattenförbrukning

Arbetstagaren ska ersättas för personlig el- och vattenförbrukning under arbetstid om ________ SEK (________) per månad.


§ 10. Kollektivavtal

Arbetsgivaren tillämpar följande kollektivavtal: ________. Kollektivavtalet gäller som en del av anställningsavtalet.


§ 11. Semestervillkor

Villkor för semester följer vad som framgår av semesterlagen (1977:480) och kollektivavtal.


§ 12. Försäkringar

De försäkringar som följer med kollektivavtalet omfattar skador och olyckor som har direkt koppling till arbetsuppgifterna, situationer som inte har direkt koppling faller utanför skyddet varför det är rekommenderat för arbetstagaren att upprätta en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring.


§ 13. Sekretess

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen, samt ________ veckor efter avslutad anställning, inte utnyttja eller röja arbetsgivarens företagshemligheter eller annan information av konfidentiell natur som angår arbetsgivarens verksamhet. Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för arbetstagaren före anställningen.

Behöver arbetstagaren skriva ut dokument innehållandes konfidentiell information under anställningsperioden ska det göras med en skrivare som har avancerade säkerhetsfunktioner. Arbetsgivaren ska skriftligen godkänna samtliga skrivare innan utskrift sker.

Arbetstagaren ska förvara utskrivna dokument innehållandes konfidentiell information på ett säkert ställe utan åtkomst för obehöriga. Då dokumentet inte behövs längre ska det förstöras.

När anställningen upphör ska arbetstagaren återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande arbetsgivaren.


§ 14. Konkurrensklausul

Arbetstagaren förbinder sig att under anställningen inte tillträda anställning hos med arbetsgivaren konkurrerande företag. Arbetstagaren förbinder sig vidare att under denna period inte ingå som delägare i företag som bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, och heller inte själv starta sådan verksamhet.

Konkurrensförbudet gäller inte när arbetsgivaren säger upp anställningen på annan grund än grovt avtalsbrott från arbetstagarens sida. Förbudet gäller inte heller när arbetstagaren frånträder anställningen p.g.a. att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.


§ 15. Behandling av personuppgifter

Genom undertecknande av detta avtal godkänner arbetstagaren att arbetsgivaren registrerar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) i syfte att administrera anställningsförhållandet och därmed närliggande ändamål.


§ 16. Allmänna anställningsvillkor

Detta avtal har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.

Arbetstagaren förbinder sig att följa vad som, i förekommande fall, anges i arbetsgivarens personalhandbok, policys och övriga anvisningar. Arbetstagaren förklarar sig införstådd med att dessa beslutas av arbetsgivaren enskilt och att det ankommer på arbetstagaren att hålla sig uppdaterad med vad arbetsgivaren meddelar avseende detta.


§ 17. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 18. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 19. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 20. Signatur


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande arbetstagare: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande arbetsgivare: ________