Avtal om hemtjänst

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om hemtjänst

§ 1. Inledning

Parterna i detta avtal kommer genom signering överens om hemtjänst som specificeras nedan. Till grund för detta avtal ligger beslut om godkänt bistånd. Beslut har fattats i ärende ________ i Ale kommun av biståndshandläggare ________.


§ 2. Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________


§ 3. Utförare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Kommunal/privat äldreomsorg: Kommunal
Adress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 4. Överenskommelse om hemtjänst

Hemtjänsten ska utföras regelbundet en gång i veckan. Utföraren ska komma hem till servicetagaren varje måndag ca. klockan ________.

Parterna är överens om att följande service innefattas av hemtjänsten:

________


§ 5. Hemtjänstavgift

Avgift för hemtjänstarbetet ska utgå med ________ SEK (________) per timme.


§ 6. Betalningsvillkor

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Avgifterna ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 7. 22582258 285 522255252

82222528222 825 5222558 25 222 528222225882, 825252 285 8822-588258282255252 8522. 2258225822 825 522255 8825 558228522282225 8 22882522 225 852 285 8222525 2288828.

8588225 2258225822 8 8822 5582288522 285 52225 8822 558222 25 222 258822258282 8522, 28825 25 222 8522 822 8258525 222 25222 82825222882 8 52225 58258, 825 522255522 8222522558 285 55522225 8288525 22 885552 52255525.


§ 8. Nycklar

Utföraren tilldelas ________ nycklar till servicetagarens bostad.

Vid detta avtals upphörande ska återlämnas.


§ 9. Avtalsperiod

Detta avtal löper fram tills servicetagaren säger upp det. Avtalet löper ut direkt utan beaktande av uppsägningstid.


§ 10. Sekretess och tystnadsplikt

Utföraren har tystnadsplikt vilket innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas om det inte finns särskilda skäl för det. Uppgifter som rör servicetagarens personliga förhållanden är sekretessbelagda och får alltså inte spridas till obehöriga/utomstående personer. Tystnadsplikten gäller utan begränsning i tiden.

Om servicetagaren lämnar samtycke eller om särskilda omständigheter föreligger kan tystnadsplikten brytas. Till särskilda omständigheter hör t.ex. att en myndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning, att det föreligger misstanke för allvarligt brott med minst ett års fängelse som straff eller att uppgifterna i fråga behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Föreligger misstanke för allvarligt brott får tystnadsplikten brytas för att polisanmäla brottet och för att besvara frågor från polis, åklagare och domare.

Bryter utföraren mot tystnadsplikten, utan att någon särskild omständighet föreligger, kan servicetagaren vända sig till domstolen med en stämningsansökan.


§ 11. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för hemtjänstarbetet och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), och andra tillämpliga lagar, kommer utföraren att för servicetagarens räkning behandla personuppgifter som servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som inhämtats från externa register. Utföraren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 12. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 13. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 14. UnderskrifterOrt: __________ Datum: _______________________________________________________

Namnförtydligande (servicetagare): ________Ort: __________ Datum: _______________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos utföraren): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om hemtjänst

§ 1. Inledning

Parterna i detta avtal kommer genom signering överens om hemtjänst som specificeras nedan. Till grund för detta avtal ligger beslut om godkänt bistånd. Beslut har fattats i ärende ________ i Ale kommun av biståndshandläggare ________.


§ 2. Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________


§ 3. Utförare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Kommunal/privat äldreomsorg: Kommunal
Adress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 4. Överenskommelse om hemtjänst

Hemtjänsten ska utföras regelbundet en gång i veckan. Utföraren ska komma hem till servicetagaren varje måndag ca. klockan ________.

Parterna är överens om att följande service innefattas av hemtjänsten:

________


§ 5. Hemtjänstavgift

Avgift för hemtjänstarbetet ska utgå med ________ SEK (________) per timme.


§ 6. Betalningsvillkor

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Avgifterna ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 7. 22582258 285 522255252

82222528222 825 5222558 25 222 528222225882, 825252 285 8822-588258282255252 8522. 2258225822 825 522255 8825 558228522282225 8 22882522 225 852 285 8222525 2288828.

8588225 2258225822 8 8822 5582288522 285 52225 8822 558222 25 222 258822258282 8522, 28825 25 222 8522 822 8258525 222 25222 82825222882 8 52225 58258, 825 522255522 8222522558 285 55522225 8288525 22 885552 52255525.


§ 8. Nycklar

Utföraren tilldelas ________ nycklar till servicetagarens bostad.

Vid detta avtals upphörande ska återlämnas.


§ 9. Avtalsperiod

Detta avtal löper fram tills servicetagaren säger upp det. Avtalet löper ut direkt utan beaktande av uppsägningstid.


§ 10. Sekretess och tystnadsplikt

Utföraren har tystnadsplikt vilket innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas om det inte finns särskilda skäl för det. Uppgifter som rör servicetagarens personliga förhållanden är sekretessbelagda och får alltså inte spridas till obehöriga/utomstående personer. Tystnadsplikten gäller utan begränsning i tiden.

Om servicetagaren lämnar samtycke eller om särskilda omständigheter föreligger kan tystnadsplikten brytas. Till särskilda omständigheter hör t.ex. att en myndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning, att det föreligger misstanke för allvarligt brott med minst ett års fängelse som straff eller att uppgifterna i fråga behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Föreligger misstanke för allvarligt brott får tystnadsplikten brytas för att polisanmäla brottet och för att besvara frågor från polis, åklagare och domare.

Bryter utföraren mot tystnadsplikten, utan att någon särskild omständighet föreligger, kan servicetagaren vända sig till domstolen med en stämningsansökan.


§ 11. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för hemtjänstarbetet och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), och andra tillämpliga lagar, kommer utföraren att för servicetagarens räkning behandla personuppgifter som servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som inhämtats från externa register. Utföraren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 12. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 13. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 14. UnderskrifterOrt: __________ Datum: _______________________________________________________

Namnförtydligande (servicetagare): ________Ort: __________ Datum: _______________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos utföraren): ________