Avtal om plats på äldreboende/serviceboende

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om den/de personer som är i behov av äldreomsorg och omfattas av detta avtal har ett stort omsorgsbehov och behöver flytta till ett boende med personal dygnet runt, har ett mindre omsorgsbehov och kan bo kvar hemma och få hjälp där eller om det primära behovet är socialt umgänge och personen/personerna önskar flytta till ett boende där personal regelbundet finns på plats och håller i aktiviteter. Är personen/personerna i stort behov av omsorg är flytt till äldre-/serviceboende passande. Kan personen/personerna bo kvar i sitt hem och endast är i behov av t.ex. städhjälp eller hjälp att handla så passar hemtjänst bättre. Är det primära behovet socialt umgänge är flytt till ett trygghetsboende passande. Är personen/personerna även i behov av lättare vård kan ett trygghetsboende kombineras med hemtjänst.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om plats på äldreboende

§ 1. Inledning

Parterna i detta avtal kommer genom signering överens om att ________ ska flytta in på nedan presenterat äldreboende. Till grund för detta avtal ligger beslut om godkänt bistånd. Beslut har fattats i ärende ________ i Ale kommun(s) kommun av biståndshandläggare ________.


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Nuvarande adress: ________
Telefon: ________


§ 3. Kontaktperson

Namn: ________
Relation till hyresgästen : ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Äldreboende

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 5. Bostad

Typ: Lägenhet
Rum: ________ rum, kokvrå och badrum
Yta: ________ kvadratmeter


§ 6. Gemensamma utrymmen

Samtliga av de boende har tillgång till följande gemensamma utrymmen:

________


§ 7. Äldreomsorg

Det finns personal på plats dygnet runt som hjälper samtliga boende med nödvändigt stöd i vardagen.

Tillgänglig vård omfattar även hälso- och sjukvårdsinsatser, besök hos arbetsterapeut och sjukgymnast samt regelbundna läkarbesök.


§ 8. Personal och utförande

Personalen som arbetar på äldreboendet ska utföra sitt arbete på ett respektfullt, lyhört och icke-diskriminerande sätt. De ska vidare utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och interna policys.

Brister personalen i sitt arbetssätt och utför sitt arbete på ett oacceptabelt sätt, eller på ett sätt som strider mot någon bestämmelse i detta avtal, ska chefen på äldreboendet informeras som därefter ska besluta om vidare åtgärder.


§ 9. Måltider

Samtliga måltider serveras på äldreboendet varje dag mot en måltidsavgift som betalas per månad. Se specifikation nedan.

Varje dag serveras frukost, lunch, middag och flera mellanmål.


§ 10. Hyra och avgifter

Hyresavgift

Hyresavgiften uppgår till ________ SEK (________) per månad.

Omsorgsavgift

Omsorgsavgiften uppgår till ________ SEK (________) per månad.

Omsorgsavgiften omfattar den vård som tilldelas hyresgästen i boendet och inkluderar även tillgång till personal dygnet runt.

Måltidsavgift

Avgiften för mat uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Då hyresgästen är frånvarande boendet p.g.a. t.ex. resa eller sjukdom utgår ingen avgift för mat.


§ 11. Betalningsvillkor

Samtliga avgifter ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Avgifterna ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 12. Avtalsperiod

Detta avtal löper från och med inflyttning den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till maximalt en månad. Har bostaden tömts innan en månad passeras anses avtalet upphört vid denna tidpunkt.

Vid eventuellt dödsfall sägs avtalet upp per automatik.


§ 13. Sekretess och tystnadsplikt

Äldreboendet och samtlig personal har tystnadsplikt vilket innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas om det inte finns särskilda skäl för det. Uppgifter som rör hyresgästens personliga förhållanden är sekretessbelagda och får alltså inte spridas till obehöriga/utomstående personer. Tystnadsplikten gäller utan begränsning i tiden.

Om hyresgästen lämnar samtycke eller om särskilda omständigheter föreligger kan tystnadsplikten brytas. Till särskilda omständigheter hör t.ex. att en myndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning, att det föreligger misstanke för allvarligt brott med minst ett års fängelse som straff eller att uppgifterna i fråga behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Föreligger misstanke för allvarligt brott får tystnadsplikten brytas för att polisanmäla brottet och för att besvara frågor från polis, åklagare och domare.

Bryter någon på äldreboendet mot tystnadsplikten, utan att någon särskild omständighet föreligger, kan hyresgästen vända sig till domstolen med en stämningsansökan.


§ 14. 8255258822 58 225822522282225

5222 55222 225 5855222825222 285 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828), 285 52555 28885228825 85255, 222225 585528222522 522 225 525282582228 5522822 82552585 225822522282225 822 52528258222 852252 825882522 285 225822522282225 822 825522528 2552 2522525 52288225. 885528222522 825 88525 52 22228825 285 252528852258825 52255525 822 25588 228822 2828 225 522 822555 855525 225822522282225 222 28252582 5222282, 22582252882 285 5255822.


§ 15. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter.


§ 16. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 17. Underskrifter


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Äldreboende


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om plats på äldreboende

§ 1. Inledning

Parterna i detta avtal kommer genom signering överens om att ________ ska flytta in på nedan presenterat äldreboende. Till grund för detta avtal ligger beslut om godkänt bistånd. Beslut har fattats i ärende ________ i Ale kommun(s) kommun av biståndshandläggare ________.


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Nuvarande adress: ________
Telefon: ________


§ 3. Kontaktperson

Namn: ________
Relation till hyresgästen : ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Äldreboende

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 5. Bostad

Typ: Lägenhet
Rum: ________ rum, kokvrå och badrum
Yta: ________ kvadratmeter


§ 6. Gemensamma utrymmen

Samtliga av de boende har tillgång till följande gemensamma utrymmen:

________


§ 7. Äldreomsorg

Det finns personal på plats dygnet runt som hjälper samtliga boende med nödvändigt stöd i vardagen.

Tillgänglig vård omfattar även hälso- och sjukvårdsinsatser, besök hos arbetsterapeut och sjukgymnast samt regelbundna läkarbesök.


§ 8. Personal och utförande

Personalen som arbetar på äldreboendet ska utföra sitt arbete på ett respektfullt, lyhört och icke-diskriminerande sätt. De ska vidare utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och interna policys.

Brister personalen i sitt arbetssätt och utför sitt arbete på ett oacceptabelt sätt, eller på ett sätt som strider mot någon bestämmelse i detta avtal, ska chefen på äldreboendet informeras som därefter ska besluta om vidare åtgärder.


§ 9. Måltider

Samtliga måltider serveras på äldreboendet varje dag mot en måltidsavgift som betalas per månad. Se specifikation nedan.

Varje dag serveras frukost, lunch, middag och flera mellanmål.


§ 10. Hyra och avgifter

Hyresavgift

Hyresavgiften uppgår till ________ SEK (________) per månad.

Omsorgsavgift

Omsorgsavgiften uppgår till ________ SEK (________) per månad.

Omsorgsavgiften omfattar den vård som tilldelas hyresgästen i boendet och inkluderar även tillgång till personal dygnet runt.

Måltidsavgift

Avgiften för mat uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Då hyresgästen är frånvarande boendet p.g.a. t.ex. resa eller sjukdom utgår ingen avgift för mat.


§ 11. Betalningsvillkor

Samtliga avgifter ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Avgifterna ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 12. Avtalsperiod

Detta avtal löper från och med inflyttning den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till maximalt en månad. Har bostaden tömts innan en månad passeras anses avtalet upphört vid denna tidpunkt.

Vid eventuellt dödsfall sägs avtalet upp per automatik.


§ 13. Sekretess och tystnadsplikt

Äldreboendet och samtlig personal har tystnadsplikt vilket innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas om det inte finns särskilda skäl för det. Uppgifter som rör hyresgästens personliga förhållanden är sekretessbelagda och får alltså inte spridas till obehöriga/utomstående personer. Tystnadsplikten gäller utan begränsning i tiden.

Om hyresgästen lämnar samtycke eller om särskilda omständigheter föreligger kan tystnadsplikten brytas. Till särskilda omständigheter hör t.ex. att en myndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning, att det föreligger misstanke för allvarligt brott med minst ett års fängelse som straff eller att uppgifterna i fråga behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Föreligger misstanke för allvarligt brott får tystnadsplikten brytas för att polisanmäla brottet och för att besvara frågor från polis, åklagare och domare.

Bryter någon på äldreboendet mot tystnadsplikten, utan att någon särskild omständighet föreligger, kan hyresgästen vända sig till domstolen med en stämningsansökan.


§ 14. 8255258822 58 225822522282225

5222 55222 225 5855222825222 285 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828), 285 52555 28885228825 85255, 222225 585528222522 522 225 525282582228 5522822 82552585 225822522282225 822 52528258222 852252 825882522 285 225822522282225 822 825522528 2552 2522525 52288225. 885528222522 825 88525 52 22228825 285 252528852258825 52255525 822 25588 228822 2828 225 522 822555 855525 225822522282225 222 28252582 5222282, 22582252882 285 5255822.


§ 15. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter.


§ 16. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 17. Underskrifter


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Äldreboende


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson): ________