Överst på sidan

Avtal om överlåtelse av verksamhet

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om överlåtelse av verksamhet

§ 1. Överlåtare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förvärvare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Verksamhet

Namn: ________ (fortsatt benämnd som verksamheten)
Organisationsnummer:
________
Bolagstyp: Aktiebolag (noterat)
Antal aktier: ________
Aktieslag: ________


§ 4. Överlåtelse

Ovan angivna parter kommer genom signering av detta dokument överens om överlåtelse av verksamheten till 100 %. Överlåtelsen sker genom försäljning av verksamhetens aktier.


§ 5. Personal

Personalen i den verksamhet som ska överlåtas påverkas inte nämnvärt av detta avtal då samtliga anställningsavtal fortsätter att gälla, då en överlåtelse av aktier inte innebär en överlåtelse av rörelsen i sig. Rörelsen, d.v.s. verksamheten fortsätter därför löpa på som vanligt i många hänseenden.


§ 6. Tillträde

Verksamheten övergår från överlåtaren till förvärvaren på tillträdesdagen den ________.


§ 7. Ersättning

Köpeskillingen för aktierna uppgår till ________ SEK (________) per aktie.


§ 8. Betalningsvillkor

Betalning av aktierna ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 9. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 10. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 11. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 12. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 13. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

82225 58258 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 14. Underskrifter


Överlåtare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Förvärvare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om överlåtelse av verksamhet

§ 1. Överlåtare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förvärvare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Verksamhet

Namn: ________ (fortsatt benämnd som verksamheten)
Organisationsnummer:
________
Bolagstyp: Aktiebolag (noterat)
Antal aktier: ________
Aktieslag: ________


§ 4. Överlåtelse

Ovan angivna parter kommer genom signering av detta dokument överens om överlåtelse av verksamheten till 100 %. Överlåtelsen sker genom försäljning av verksamhetens aktier.


§ 5. Personal

Personalen i den verksamhet som ska överlåtas påverkas inte nämnvärt av detta avtal då samtliga anställningsavtal fortsätter att gälla, då en överlåtelse av aktier inte innebär en överlåtelse av rörelsen i sig. Rörelsen, d.v.s. verksamheten fortsätter därför löpa på som vanligt i många hänseenden.


§ 6. Tillträde

Verksamheten övergår från överlåtaren till förvärvaren på tillträdesdagen den ________.


§ 7. Ersättning

Köpeskillingen för aktierna uppgår till ________ SEK (________) per aktie.


§ 8. Betalningsvillkor

Betalning av aktierna ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 9. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 10. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 11. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 12. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 13. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

82225 58258 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 14. Underskrifter


Överlåtare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Förvärvare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________