Överst på sidan

Avtal om städning

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om städning

§ 1. Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Servicegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Uppdragsspecifikation

Hemstädning

a) Dammsugning av golv, mattor och möbler

b) Moppning av golv

c) Dammning

d) Avtorkning av dörrar, dörrkarmar, skåp, lister, kontakter, fönsterbrädor och vägguttag

e) Putsning av speglar

f) Tömning av papperskorgar

g) Rengöring av toalett, badkar, dusch och handfat

h) Avtorkning av ev. tvättmaskin och torktumlare

i) Rengöring av diskbänk, köksbänk, spis och kakel

j) Avtorkning av vitvaror och fläkt

k) Rengöring inuti mikrovågsugn

l) Bäddning av säng/-ar

m) Övrigt

________

Städningen ska utföras med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.


§ 4. Städobjekt

Adress: ________ (Servicetagarens bostad)
Yta: ________ kvm
Portkod: ________


§ 5. Städmaterial

Servicegivaren ansvarar för att ta med eget städmaterial vid utförandet av städningen i enlighet med detta avtal.


§ 6. Avtalsperiod

Parterna kommer genom signering av detta avtal överens om att servicegivaren ska utföra städning hos servicetagaren vid ett tillfälle.

Datum: ________ Tid: ________ - ________


§ 7. Pris och betalning

Efter RUT-avdrag uppgår priset för städningen till ________ SEK. Servicegivaren ansöker om avdrag hos Skatteverket.

Betalning ska ske genom banköverföring.

Bank: ________

Kontonummer (inkl. clearing): ________

Betalning ska ske enligt följande:

________

Sker betalning inte i tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 8. Fel i tjänst

I de fall tjänsten inte stämmer överens med vad som parterna kommit överens om ska servicegivaren meddelas senast efter städningen slutförts.

Servicegivaren ska i första hand ha rätt att avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, eller inte kan göras inom skälig tid, kan i stället prisavdrag bli aktuellt. Rör det sig om en skada som orsakats av servicegivaren kan servicetagaren slutligen kräva skadestånd.

Kan parterna inte komma överens ska tvist lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 9. Avbokning

Önskar servicetagaren avboka en städning i enlighet med detta avtal ska det senast göras i förväg.

Görs avbokning försent debiteras servicetagaren enligt följande:

________


§ 10. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandras verksamhet och angelägenheter, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för städningens genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan parterna under servicen eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Servicegivaren har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att servicegivaren ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 11. 22582 2522552

52588822885522 55 8222 52885582 225 22 82555 822 82525 25 882282 28825 52852582 852 28825 2225825228522555, 2582855252882, 825222, 8828255, 8222222, 8282252 28825 25222 52252 88225252 228252582522. 5 25525 22 825222, 8828255, 8222222 285 8282252 258825 22582558822 5822 22 82588822885522 82588 55 2252258 225, 28825 885255, 22 85552 22228822522555.


§ 12. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

52588825825822 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 8255282222. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 5825822 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 13. Ändring

Önskar parterna ändra villkoren för detta avtal ska det göras skriftligen av parterna tillsammans. Sådan ändring ska signeras av båda parter.


§ 14. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett, för båda parter, godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 15. Underskrift


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande servicetagare: ________Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande servicegivare: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om städning

§ 1. Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Servicegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Uppdragsspecifikation

Hemstädning

a) Dammsugning av golv, mattor och möbler

b) Moppning av golv

c) Dammning

d) Avtorkning av dörrar, dörrkarmar, skåp, lister, kontakter, fönsterbrädor och vägguttag

e) Putsning av speglar

f) Tömning av papperskorgar

g) Rengöring av toalett, badkar, dusch och handfat

h) Avtorkning av ev. tvättmaskin och torktumlare

i) Rengöring av diskbänk, köksbänk, spis och kakel

j) Avtorkning av vitvaror och fläkt

k) Rengöring inuti mikrovågsugn

l) Bäddning av säng/-ar

m) Övrigt

________

Städningen ska utföras med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.


§ 4. Städobjekt

Adress: ________ (Servicetagarens bostad)
Yta: ________ kvm
Portkod: ________


§ 5. Städmaterial

Servicegivaren ansvarar för att ta med eget städmaterial vid utförandet av städningen i enlighet med detta avtal.


§ 6. Avtalsperiod

Parterna kommer genom signering av detta avtal överens om att servicegivaren ska utföra städning hos servicetagaren vid ett tillfälle.

Datum: ________ Tid: ________ - ________


§ 7. Pris och betalning

Efter RUT-avdrag uppgår priset för städningen till ________ SEK. Servicegivaren ansöker om avdrag hos Skatteverket.

Betalning ska ske genom banköverföring.

Bank: ________

Kontonummer (inkl. clearing): ________

Betalning ska ske enligt följande:

________

Sker betalning inte i tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 8. Fel i tjänst

I de fall tjänsten inte stämmer överens med vad som parterna kommit överens om ska servicegivaren meddelas senast efter städningen slutförts.

Servicegivaren ska i första hand ha rätt att avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, eller inte kan göras inom skälig tid, kan i stället prisavdrag bli aktuellt. Rör det sig om en skada som orsakats av servicegivaren kan servicetagaren slutligen kräva skadestånd.

Kan parterna inte komma överens ska tvist lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 9. Avbokning

Önskar servicetagaren avboka en städning i enlighet med detta avtal ska det senast göras i förväg.

Görs avbokning försent debiteras servicetagaren enligt följande:

________


§ 10. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandras verksamhet och angelägenheter, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för städningens genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan parterna under servicen eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Servicegivaren har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att servicegivaren ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 11. 22582 2522552

52588822885522 55 8222 52885582 225 22 82555 822 82525 25 882282 28825 52852582 852 28825 2225825228522555, 2582855252882, 825222, 8828255, 8222222, 8282252 28825 25222 52252 88225252 228252582522. 5 25525 22 825222, 8828255, 8222222 285 8282252 258825 22582558822 5822 22 82588822885522 82588 55 2252258 225, 28825 885255, 22 85552 22228822522555.


§ 12. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

52588825825822 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 8255282222. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 5825822 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 13. Ändring

Önskar parterna ändra villkoren för detta avtal ska det göras skriftligen av parterna tillsammans. Sådan ändring ska signeras av båda parter.


§ 14. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett, för båda parter, godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 15. Underskrift


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande servicetagare: ________Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande servicegivare: ________