Överst på sidan

Avtal om transportservice

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna upprättar detta avtal om transport.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om transportservice

§ 1. Parter

a) Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gods som ska transporteras

Genom signering av detta avtal kommer parterna överens om transport av följande gods:

________


§ 3. Transport

a) Säljaren kommer enligt detta avtal transportera godset till kunden.

b) Transporten av godset kommer ske med ________ och det garanteras att detta fordon är i gott skick och lämpligt för transport.

c) Säljaren ansvarar för att nödvändigt material för transporten finns, såsom förare och bensin.

d) Säljaren förbinder sig att utföra transporten utefter professionell standard.

e) Datum för transport: ________.

f) Transportperioden beräknas uppgå till ________.

g) Transporten kommer ske från adressen ________ till adressen ________.

h) Transportsträcka: ________.

i) Uppstår försening med transporten och det beror på någon omständighet på kundens sida ska inte säljaren hållas ansvarig.


§ 4. Pris

Pris för transporten uppgår till ________ SEK (________).


§ 5. Betalningsvillkor

Betalning ska ske via banköverföring till konto ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________


§ 6. Riskövergång och skadeansvar

Risken för godset går över från transportören till kunden vid avlämnandet. Detta inträffar då säljaren överlämnar godset till köparen.

Om avlämnandet inte kan ske i rätt tid och det beror på köparen anses risken ändå gå över när säljaren har uppfyllt sina skyldigheter för att avlämnandet ska kunna ske.


§ 7. Reklamation och undersökningsplikt

När godset har kommit i köparens besittning är hen skyldig att undersöka det. Upptäcks fel ska köparen skriftligen reklamera till säljaren. Detta ska ske inom skälig tid från att felet upptäckts eller borde upptäckts.

Till följd av fel i godset får kunden åberopa följande påföljder:

________

Köparen har förutom vad som angetts ovan även rätt att kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått till följd av felet.


§ 8. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra. Sekretessen löper under avtalsperioden.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenteras.

c) Parterna har dock rätt, och ibland skyldighet, att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 9. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 10. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 11. Tvist

Tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 12. UnderskrifterOrt: _______ Datum: __________________________________________
Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: __________________________________________
Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om transportservice

§ 1. Parter

a) Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gods som ska transporteras

Genom signering av detta avtal kommer parterna överens om transport av följande gods:

________


§ 3. Transport

a) Säljaren kommer enligt detta avtal transportera godset till kunden.

b) Transporten av godset kommer ske med ________ och det garanteras att detta fordon är i gott skick och lämpligt för transport.

c) Säljaren ansvarar för att nödvändigt material för transporten finns, såsom förare och bensin.

d) Säljaren förbinder sig att utföra transporten utefter professionell standard.

e) Datum för transport: ________.

f) Transportperioden beräknas uppgå till ________.

g) Transporten kommer ske från adressen ________ till adressen ________.

h) Transportsträcka: ________.

i) Uppstår försening med transporten och det beror på någon omständighet på kundens sida ska inte säljaren hållas ansvarig.


§ 4. Pris

Pris för transporten uppgår till ________ SEK (________).


§ 5. Betalningsvillkor

Betalning ska ske via banköverföring till konto ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________


§ 6. Riskövergång och skadeansvar

Risken för godset går över från transportören till kunden vid avlämnandet. Detta inträffar då säljaren överlämnar godset till köparen.

Om avlämnandet inte kan ske i rätt tid och det beror på köparen anses risken ändå gå över när säljaren har uppfyllt sina skyldigheter för att avlämnandet ska kunna ske.


§ 7. Reklamation och undersökningsplikt

När godset har kommit i köparens besittning är hen skyldig att undersöka det. Upptäcks fel ska köparen skriftligen reklamera till säljaren. Detta ska ske inom skälig tid från att felet upptäckts eller borde upptäckts.

Till följd av fel i godset får kunden åberopa följande påföljder:

________

Köparen har förutom vad som angetts ovan även rätt att kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått till följd av felet.


§ 8. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra. Sekretessen löper under avtalsperioden.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenteras.

c) Parterna har dock rätt, och ibland skyldighet, att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 9. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 10. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 11. Tvist

Tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 12. UnderskrifterOrt: _______ Datum: __________________________________________
Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: __________________________________________
Namnförtydligande: ________