Överst på sidan

Barnsäkerhetspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datumet då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Policy skapad/uppdaterad den ________

Barnsäkerhetspolicy - ________

§ 1. Inledning och syfte

I denna policy fastställs hur vi ska arbeta för att undvika att barn utnyttjas eller på annat sätt skadas till följd av, eller med koppling till, vår verksamhet. Barn är speciellt sårbara genom sin outvecklade motorik, litenhet och begränsade uppfattningsförmåga varför det är extra viktigt att de skyddas.

Med utnyttjande av barn förstås att någon använder ett barn i själviskt syfte och att barnet lider skada till följd av detta. Det kan antingen vara fysisk eller psykisk personskada eller skada p.g.a. kränkning.

Vi förbjuder all typ av barnutnyttjande, barnarbete och skada på barn som en direkt eller indirekt konsekvens av vår verksamhet.

Syftet med denna policy är att hantera och säkerställa välmående och säkerhet av de barn som på något sätt kommer i kontakt med vårt arbete. Kontakt med barn kan antingen ske genom att en tjänst utförs direkt gentemot barnet eller att en tjänst utförs mot ett barns vårdnadshavare eller annan i ett barns närhet. Vidare omfattar denna policy eventuell kontakt med anställdas eller medlemmars egna barn samt övriga barn.


§ 2. Definitioner

Barn
Med barn förstås minderåriga personer, d.v.s. personer under 18 år fyllda.

Barnsäkerhet
De åtgärder, principer och metoder som syftar till att skydda och främja barns hälsa och välbefinnande.

Fysisk personskada
Fysisk personskada innebär att en person kroppligen skadas.

Kränkning
Med kränkning förstås att någons värde på något sätt fråntas genom t.ex. förnedring, förödmjukelse eller liknande.

Psykisk personskada
Psykisk personskada innebär att en persons psykiska hälsa påverkas negativt.


§ 3. Målsättning

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 4. Omfattning

Denna policy gäller som ett internt reglverk för vår verksamhet. Samtliga medlemmar och anställda i föreningen är bundna av innehållet och skyldiga att handla i linje med det. Med anställda förstås samtliga arbetstagare, eventuella konsulter, chefer, styrelseledamöter, verkställande direktör, voluntärer, praktikanter, trainees, samarbetspartners och andra personer som på något sätt utför arbete hos oss.

Denna policy gäller för samtliga aktiviteter i vår verksamhet som omfattar eller relaterar till barn.


§ 5. Allmänna bestämmelser

Vi har nolltolerans mot beteenden som uppsåtligen eller av oaktsamhet äventyrar barns känslomässiga eller fysiska välbefinnande. Samtliga av våra anställda och medelmmar har ett ansvar att medverka i arbetet för en god barnsäkerhet.

Det är av vårat intresse att kunskap om barnsäkerhet finns på samtliga nivåer inom vår verksamhet.

Vi strävar efter att:

- Samtliga anställda, oavsett position, ska vara medvetna och ha tillräcklig kunskap för att kunna garantera ett barns säkerhet.

- Anställda som arbetar direkt med barn har nödvändig utbildning och erfarenhet för att upprätthålla bestämmelserna i denna policy och för att kunna erbjuda det stöd och den övervakning som barn behöver.

- Säkerställa att barn som kommer i kontakt med vårt arbete och som är i behov av stöd eller hjälp vet vart de ska vända sig.

- Upprätthålla god säkerhet i samtliga våra lokaler och utrymmen som barn har tillgång till.

- Ta all kritik och förslag till förbättring gällande barnsäkerhet på största allvar.

- Rapportera samtliga anklagelser eller oro när det anses lämpligt till relevanta myndigheter.


§ 6. Aktiviteter och evenemang

Aktiviteter/evenemang som normalt hålls inom vår verksamhet som involverar eller kan involvera barn:

________

Vid sådana aktiviteter/evenemang övervakas barnen enligt följande:

________


§ 7. Identifierade risker

Följande risker har identiferats gällande barnsäkerheten i vårt arbete:

________

Riskerna ska undersökas och bedömas regelbundet. Identifieras nya risker ska dessa tas in i policyn.


§ 8. Personal

Samtliga som arbetar med barn i vår verksamhet ska vara lämpliga och besitta tillräcklig kunskap, utbildning och erfarenhet. För att försäkra detta vidtar vi följande åtgärder:

________


§ 9. Konfidentialitet och informationssäkerhet

All personlig information gällande barn som vi hanterar i vårt arbete ska hanteras i enlighet med GDPR och vår informationssäkerhetspolicy.


§ 10. Förebyggande rutiner

För att undvika att situationer uppstår där barn skadas har vi arbetat fram följande rutiner.

a) Allmänna rutiner

Samtliga som omfattas av denna policy är skyldiga att:

- Vara uppmärksamma på möjliga risker gällande barnsäkerheten.

- Uppföra sig lämpligt i närheten av barn.

- Inte ta onödiga risker.

- Inte förtära alkohol, röka eller använda andra olagliga substanser i barns närvaro.

- Kommunicera med barn på ett tydligt och respektfullt sätt. Hänsyn ska tas till barnets ålder och utveckling vid språkval.

- Försäkra att samtliga barn som kommer i kontakt med vårt arbete bemöts med nödvändigt stöd.

b) Ledningens ansvar

Ledningen bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

c) Chefernas ansvar

Personer i chefsposition bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

d) Anställdas ansvar

Samtliga anställda bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

e) Medlemmarnas ansvar

Samtliga medlemmar bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

f) Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare till de barn som kommer i kontakt med vår verksamhet bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________


§ 11. 5222522 225 25288225

585 2222522 225 8552 5222522555 88 85228825 822 22252258 58 52225 228882 522 828288255 8552228 85552558558552 55 522 52828 5828822.

5285228 222 8552 225 52222225252 28825 82555 825 522228 85552558558552 8255582 22552858 22 52225.


§ 12. 82 8552 852255 5222822 22 52222225252 28825 82555

552525 882 222 8552 2888 22 85522 8222 855 8252852522 225 522282225 22 522 522 5222222528 28825 8255528 825 522 8222258 225 222 8522. 822 55 8822822 522 855222 252225 882 8222 285 8222 2255252. 888 52828522 82225252822 822 855222 852258 825 2252582558 8 22 828852225522252.


§ 13. Handlingsplan

Vid misstanke eller konstaterande av att barn utnyttjas ska följande rutiner följas:

a) Ledningens ansvar

________

b) Chefernas ansvar

________

c) Anställdas ansvar

________

d) Medlemmars ansvar

________

e) Vårdnadshavares ansvar

________


§ 14. Rapportering

a) Situationer som ska rapporteras

Om barn utsatts eller utnyttjats
Upptäcks eller misstänks att ett barn utnyttjats eller på annat sätt utsatts för skada ska det rapporteras.

Oro gällande en vuxens beteende
Väcks oro angående hur en vuxen person, kopplad till vår verksamhet, beter sig och det misstänks kunna leda till att ett barn skadas eller utnyttjas ska detta rapporteras. Här avses beteenden som skadar ett barn psykiskt eller fysiskt eller situationer där en vuxen ägnar sig åt kriminella aktiviteter som involverar barn.

b) Hur rapportering ska gå till

Rapportering av ovan angivna situationer ska ske på följande sätt:

________


§ 15. Utbildning

Regelbunda utbildningar angående barnsäkerhet ska hållas enligt följande:

________


§ 16. Om någon bryter mot denna policy

Bryter någon mot bestämmelserna i denna policy ska först och främst överträdelsen och dess allvarlighet utredas. Därefter kommer interna åtgärder tillämpas enligt följande:

________


§ 17. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras med följande regelbundenhet:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________


§ 18. Signering


Ort: __________ Datum: _______________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

Policy skapad/uppdaterad den ________

Barnsäkerhetspolicy - ________

§ 1. Inledning och syfte

I denna policy fastställs hur vi ska arbeta för att undvika att barn utnyttjas eller på annat sätt skadas till följd av, eller med koppling till, vår verksamhet. Barn är speciellt sårbara genom sin outvecklade motorik, litenhet och begränsade uppfattningsförmåga varför det är extra viktigt att de skyddas.

Med utnyttjande av barn förstås att någon använder ett barn i själviskt syfte och att barnet lider skada till följd av detta. Det kan antingen vara fysisk eller psykisk personskada eller skada p.g.a. kränkning.

Vi förbjuder all typ av barnutnyttjande, barnarbete och skada på barn som en direkt eller indirekt konsekvens av vår verksamhet.

Syftet med denna policy är att hantera och säkerställa välmående och säkerhet av de barn som på något sätt kommer i kontakt med vårt arbete. Kontakt med barn kan antingen ske genom att en tjänst utförs direkt gentemot barnet eller att en tjänst utförs mot ett barns vårdnadshavare eller annan i ett barns närhet. Vidare omfattar denna policy eventuell kontakt med anställdas eller medlemmars egna barn samt övriga barn.


§ 2. Definitioner

Barn
Med barn förstås minderåriga personer, d.v.s. personer under 18 år fyllda.

Barnsäkerhet
De åtgärder, principer och metoder som syftar till att skydda och främja barns hälsa och välbefinnande.

Fysisk personskada
Fysisk personskada innebär att en person kroppligen skadas.

Kränkning
Med kränkning förstås att någons värde på något sätt fråntas genom t.ex. förnedring, förödmjukelse eller liknande.

Psykisk personskada
Psykisk personskada innebär att en persons psykiska hälsa påverkas negativt.


§ 3. Målsättning

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 4. Omfattning

Denna policy gäller som ett internt reglverk för vår verksamhet. Samtliga medlemmar och anställda i föreningen är bundna av innehållet och skyldiga att handla i linje med det. Med anställda förstås samtliga arbetstagare, eventuella konsulter, chefer, styrelseledamöter, verkställande direktör, voluntärer, praktikanter, trainees, samarbetspartners och andra personer som på något sätt utför arbete hos oss.

Denna policy gäller för samtliga aktiviteter i vår verksamhet som omfattar eller relaterar till barn.


§ 5. Allmänna bestämmelser

Vi har nolltolerans mot beteenden som uppsåtligen eller av oaktsamhet äventyrar barns känslomässiga eller fysiska välbefinnande. Samtliga av våra anställda och medelmmar har ett ansvar att medverka i arbetet för en god barnsäkerhet.

Det är av vårat intresse att kunskap om barnsäkerhet finns på samtliga nivåer inom vår verksamhet.

Vi strävar efter att:

- Samtliga anställda, oavsett position, ska vara medvetna och ha tillräcklig kunskap för att kunna garantera ett barns säkerhet.

- Anställda som arbetar direkt med barn har nödvändig utbildning och erfarenhet för att upprätthålla bestämmelserna i denna policy och för att kunna erbjuda det stöd och den övervakning som barn behöver.

- Säkerställa att barn som kommer i kontakt med vårt arbete och som är i behov av stöd eller hjälp vet vart de ska vända sig.

- Upprätthålla god säkerhet i samtliga våra lokaler och utrymmen som barn har tillgång till.

- Ta all kritik och förslag till förbättring gällande barnsäkerhet på största allvar.

- Rapportera samtliga anklagelser eller oro när det anses lämpligt till relevanta myndigheter.


§ 6. Aktiviteter och evenemang

Aktiviteter/evenemang som normalt hålls inom vår verksamhet som involverar eller kan involvera barn:

________

Vid sådana aktiviteter/evenemang övervakas barnen enligt följande:

________


§ 7. Identifierade risker

Följande risker har identiferats gällande barnsäkerheten i vårt arbete:

________

Riskerna ska undersökas och bedömas regelbundet. Identifieras nya risker ska dessa tas in i policyn.


§ 8. Personal

Samtliga som arbetar med barn i vår verksamhet ska vara lämpliga och besitta tillräcklig kunskap, utbildning och erfarenhet. För att försäkra detta vidtar vi följande åtgärder:

________


§ 9. Konfidentialitet och informationssäkerhet

All personlig information gällande barn som vi hanterar i vårt arbete ska hanteras i enlighet med GDPR och vår informationssäkerhetspolicy.


§ 10. Förebyggande rutiner

För att undvika att situationer uppstår där barn skadas har vi arbetat fram följande rutiner.

a) Allmänna rutiner

Samtliga som omfattas av denna policy är skyldiga att:

- Vara uppmärksamma på möjliga risker gällande barnsäkerheten.

- Uppföra sig lämpligt i närheten av barn.

- Inte ta onödiga risker.

- Inte förtära alkohol, röka eller använda andra olagliga substanser i barns närvaro.

- Kommunicera med barn på ett tydligt och respektfullt sätt. Hänsyn ska tas till barnets ålder och utveckling vid språkval.

- Försäkra att samtliga barn som kommer i kontakt med vårt arbete bemöts med nödvändigt stöd.

b) Ledningens ansvar

Ledningen bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

c) Chefernas ansvar

Personer i chefsposition bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

d) Anställdas ansvar

Samtliga anställda bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

e) Medlemmarnas ansvar

Samtliga medlemmar bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________

f) Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare till de barn som kommer i kontakt med vår verksamhet bär följande ansvar gällande förebyggande åtgärder:

________


§ 11. 5222522 225 25288225

585 2222522 225 8552 5222522555 88 85228825 822 22252258 58 52225 228882 522 828288255 8552228 85552558558552 55 522 52828 5828822.

5285228 222 8552 225 52222225252 28825 82555 825 522228 85552558558552 8255582 22552858 22 52225.


§ 12. 82 8552 852255 5222822 22 52222225252 28825 82555

552525 882 222 8552 2888 22 85522 8222 855 8252852522 225 522282225 22 522 522 5222222528 28825 8255528 825 522 8222258 225 222 8522. 822 55 8822822 522 855222 252225 882 8222 285 8222 2255252. 888 52828522 82225252822 822 855222 852258 825 2252582558 8 22 828852225522252.


§ 13. Handlingsplan

Vid misstanke eller konstaterande av att barn utnyttjas ska följande rutiner följas:

a) Ledningens ansvar

________

b) Chefernas ansvar

________

c) Anställdas ansvar

________

d) Medlemmars ansvar

________

e) Vårdnadshavares ansvar

________


§ 14. Rapportering

a) Situationer som ska rapporteras

Om barn utsatts eller utnyttjats
Upptäcks eller misstänks att ett barn utnyttjats eller på annat sätt utsatts för skada ska det rapporteras.

Oro gällande en vuxens beteende
Väcks oro angående hur en vuxen person, kopplad till vår verksamhet, beter sig och det misstänks kunna leda till att ett barn skadas eller utnyttjas ska detta rapporteras. Här avses beteenden som skadar ett barn psykiskt eller fysiskt eller situationer där en vuxen ägnar sig åt kriminella aktiviteter som involverar barn.

b) Hur rapportering ska gå till

Rapportering av ovan angivna situationer ska ske på följande sätt:

________


§ 15. Utbildning

Regelbunda utbildningar angående barnsäkerhet ska hållas enligt följande:

________


§ 16. Om någon bryter mot denna policy

Bryter någon mot bestämmelserna i denna policy ska först och främst överträdelsen och dess allvarlighet utredas. Därefter kommer interna åtgärder tillämpas enligt följande:

________


§ 17. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras med följande regelbundenhet:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________


§ 18. Signering


Ort: __________ Datum: _______________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________