Överst på sidan

Båtplatsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta båtplatsavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Båtplatsavtal

§ 1. Båtägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Upplåtare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Båtplats

Detta avtal avser båtplats i vatten för användning av båt under sommarperioden.

Typ av båtplats: ________
Plats: ________
Adress: ________
Bredd: ________
Längd: ________
Antal nycklar: ________ st


§ 4. Avtalstid

Avtalet löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Uppsägningen ska ske skriftligen.

Överlåter båtägaren båten under avtalsperioden får detta avtal frånträdas efter beaktande av en kortare uppsägningstid än vad som framgår ovan, förutsatt att upplåtaren kan upplåta båtplatsen till annan. Båtägaren ska underrätta upplåtaren om ett ägarbyte sker. Uppsägningstiden uppgår vid en sådan situation till ________.


§ 5. Båtägarens skyldigheter

a) Båtägaren ska följa de ordningsregler som gäller vid användning av båtplatsen.

b) Båtägaren är skyldig att teckna en ansvarsförsäkring, senast på tillträdesdagen, för båten.

c) Båtägaren ska tilldelas en båtplatsdekal i samband med att tillträde ges. Denna ska placeras väl synlig på båten.

d) Vid arbete på båten, eller tillhörande utrustning, som riskerar att medföra personskada och/eller väsentlig miljö- eller egendomsskada krävs att samtycke inhämtas från upplåtaren.

e) Om båten lämnar båtplatsen för en tid längre än ________ ska upplåtaren meddelas i förväg. Under tiden båten är frånvarande tillåts upplåtaren använda båtplatsen för annat ändamål. Båtägaren ska i god tid innan återvändo meddela upplåtaren om detta.

f) Båtägaren är skyldig att ställa upp som nattvakt enligt följande:

________

Följden av missat nattvaktspass:

________


§ 6.
Upplåtarens skyldigheter

a) Upplåtaren är skyldig att tillhandahålla båtplatsen enligt villkoren i detta avtal.

b) Upplåtaren ska utföra samtliga avtalade prestationer på ett fackmässigt sätt.


§ 7. Avgift

Båtägaren ska betala en avgift om ________ SEK (________) per vecka för båtplatsen.

Upplåtaren har rätt att säsongsvis reglera avgiften. Båtägaren ska meddelas skriftligen om sådan reglering senast ________ dagar i förväg. Godtas inte regleringen kan båtägaren säga upp avtalet med beaktande av ovan nämnd uppsägningstid.


§ 8. Betalningsvillkor

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 9. Fel i båtplatsen

Uppstår fel, d.v.s. att båtplatsen inte stämmer överens med vad som överenskommits, ska det lösas enligt följande:

________


§ 10. Vite och skadestånd

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal ska för varje avtalsbrott vite om ________ SEK (________) utgå.

Har ett avtalsbrott medfört skada har parterna även rätt att kräva skadestånd.


§ 11. Överlåtelseförbud

Båtägaren tillåts inte, utan upplåtarens samtycke, överlåta eller upplåta båtplatsen eller andra rättigheter till tredje man.


§ 12. Kvarlämnad egendom

Kvarlämnas båten på båtplatsen efter avtalsperioden löpt ut ska upplåtaren utan dröjsmål underrätta båtägaren om detta genom en skriftlig anmodan att hämta båten. I anmodan ska framgå att det finns risk att båten kommer säljas om den inte hämtas inom följande period från att anmodan skickats:

________

Lösenbeloppet för båten vid försäljning ska tilldelas båtägarna, förutsatt att de inte finns obetalda avgifter. Finns obetalda avgifter tilldelas endast eventuellt överskott till båtägaren.


§ 13. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 14. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 15. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 16. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 17. Underskrifter

Båtägare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Upplåtare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Båtplatsavtal

§ 1. Båtägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Upplåtare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Båtplats

Detta avtal avser båtplats i vatten för användning av båt under sommarperioden.

Typ av båtplats: ________
Plats: ________
Adress: ________
Bredd: ________
Längd: ________
Antal nycklar: ________ st


§ 4. Avtalstid

Avtalet löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Uppsägningen ska ske skriftligen.

Överlåter båtägaren båten under avtalsperioden får detta avtal frånträdas efter beaktande av en kortare uppsägningstid än vad som framgår ovan, förutsatt att upplåtaren kan upplåta båtplatsen till annan. Båtägaren ska underrätta upplåtaren om ett ägarbyte sker. Uppsägningstiden uppgår vid en sådan situation till ________.


§ 5. Båtägarens skyldigheter

a) Båtägaren ska följa de ordningsregler som gäller vid användning av båtplatsen.

b) Båtägaren är skyldig att teckna en ansvarsförsäkring, senast på tillträdesdagen, för båten.

c) Båtägaren ska tilldelas en båtplatsdekal i samband med att tillträde ges. Denna ska placeras väl synlig på båten.

d) Vid arbete på båten, eller tillhörande utrustning, som riskerar att medföra personskada och/eller väsentlig miljö- eller egendomsskada krävs att samtycke inhämtas från upplåtaren.

e) Om båten lämnar båtplatsen för en tid längre än ________ ska upplåtaren meddelas i förväg. Under tiden båten är frånvarande tillåts upplåtaren använda båtplatsen för annat ändamål. Båtägaren ska i god tid innan återvändo meddela upplåtaren om detta.

f) Båtägaren är skyldig att ställa upp som nattvakt enligt följande:

________

Följden av missat nattvaktspass:

________


§ 6.
Upplåtarens skyldigheter

a) Upplåtaren är skyldig att tillhandahålla båtplatsen enligt villkoren i detta avtal.

b) Upplåtaren ska utföra samtliga avtalade prestationer på ett fackmässigt sätt.


§ 7. Avgift

Båtägaren ska betala en avgift om ________ SEK (________) per vecka för båtplatsen.

Upplåtaren har rätt att säsongsvis reglera avgiften. Båtägaren ska meddelas skriftligen om sådan reglering senast ________ dagar i förväg. Godtas inte regleringen kan båtägaren säga upp avtalet med beaktande av ovan nämnd uppsägningstid.


§ 8. Betalningsvillkor

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 9. Fel i båtplatsen

Uppstår fel, d.v.s. att båtplatsen inte stämmer överens med vad som överenskommits, ska det lösas enligt följande:

________


§ 10. Vite och skadestånd

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal ska för varje avtalsbrott vite om ________ SEK (________) utgå.

Har ett avtalsbrott medfört skada har parterna även rätt att kräva skadestånd.


§ 11. Överlåtelseförbud

Båtägaren tillåts inte, utan upplåtarens samtycke, överlåta eller upplåta båtplatsen eller andra rättigheter till tredje man.


§ 12. Kvarlämnad egendom

Kvarlämnas båten på båtplatsen efter avtalsperioden löpt ut ska upplåtaren utan dröjsmål underrätta båtägaren om detta genom en skriftlig anmodan att hämta båten. I anmodan ska framgå att det finns risk att båten kommer säljas om den inte hämtas inom följande period från att anmodan skickats:

________

Lösenbeloppet för båten vid försäljning ska tilldelas båtägarna, förutsatt att de inte finns obetalda avgifter. Finns obetalda avgifter tilldelas endast eventuellt överskott till båtägaren.


§ 13. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 14. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 15. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 16. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 17. Underskrifter

Båtägare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Upplåtare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________