Överst på sidan

Besked om avskedande

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum då detta dokument upprättas och ska lämnas till den person som ska avskedas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Namn: ________

Adress: ________

Besked om avskedande

Härmed avskedas du, ________, från tjänsten som ________ hos ________.

Din anställning upphör att gälla direkt, utan uppsägningstid, genom detta avskedande.


Kontakta din närmaste chef om du önskar ta del av de omständigheter som ligger till grund för detta beslut. Detta sker då muntligen men kan på begäran även ske skriftligen.


Avskedandet överklagas enligt nedan:

Om du anser att avskedandet inte stämmer överens med lag, och därmed är ogiltigt ska du meddela detta din närmaste chef inom två veckor från dagen för avskedandet.

Din fackliga organisation har rätt till tvistehandling med arbetsgivaren. För att detta ska bli aktuellt ska det begäras inom två veckor från den dag då varslande skett.

Avslutas en förhandling i oenighet kan talan hos domstol väckas inom två veckor från förhandlingens upphörande. Genomförs ingen förhandling kan du själv väcka talan hos domstol inom två veckor från det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de ovan angivna tidsfristerna överskrids förloras möjligheten att föra ogiltighetstalan om avskedandet.


Eventuellt skadestånd begärs enligt nedan:

Önskar du begära skadestånd med anledning av avskedandet ska du meddela detta din närmaste chef inom fyra månader från dagen för avskedandet.

Din fackliga organisation har rätt till tvistehandling med arbetsgivaren om skadan. För att detta ska bli aktuellt ska det begäras inom fyra månader från skadetillfället, d.v.s. avskedandet.

Avslutas en förhandling i oenighet kan talan hos domstol väckas inom fyra månader från förhandlingens upphörande. Genomförs ingen förhandling kan du själv väcka talan hos domstol inom fyra månader från det att tiden för underrättelse gått ut.

82 52 2852 5228825 2858258822525 2825825858 22582558 22288252222 522 2255 8255282525825852.


Ort: _______ Datum: ____________________________________

Namnförtydligande: ________Datum för mottagande: _______

Delgivningssätt: Personlig delgivning____________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Namn: ________

Adress: ________

Besked om avskedande

Härmed avskedas du, ________, från tjänsten som ________ hos ________.

Din anställning upphör att gälla direkt, utan uppsägningstid, genom detta avskedande.


Kontakta din närmaste chef om du önskar ta del av de omständigheter som ligger till grund för detta beslut. Detta sker då muntligen men kan på begäran även ske skriftligen.


Avskedandet överklagas enligt nedan:

Om du anser att avskedandet inte stämmer överens med lag, och därmed är ogiltigt ska du meddela detta din närmaste chef inom två veckor från dagen för avskedandet.

Din fackliga organisation har rätt till tvistehandling med arbetsgivaren. För att detta ska bli aktuellt ska det begäras inom två veckor från den dag då varslande skett.

Avslutas en förhandling i oenighet kan talan hos domstol väckas inom två veckor från förhandlingens upphörande. Genomförs ingen förhandling kan du själv väcka talan hos domstol inom två veckor från det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de ovan angivna tidsfristerna överskrids förloras möjligheten att föra ogiltighetstalan om avskedandet.


Eventuellt skadestånd begärs enligt nedan:

Önskar du begära skadestånd med anledning av avskedandet ska du meddela detta din närmaste chef inom fyra månader från dagen för avskedandet.

Din fackliga organisation har rätt till tvistehandling med arbetsgivaren om skadan. För att detta ska bli aktuellt ska det begäras inom fyra månader från skadetillfället, d.v.s. avskedandet.

Avslutas en förhandling i oenighet kan talan hos domstol väckas inom fyra månader från förhandlingens upphörande. Genomförs ingen förhandling kan du själv väcka talan hos domstol inom fyra månader från det att tiden för underrättelse gått ut.

82 52 2852 5228825 2858258822525 2825825858 22582558 22288252222 522 2255 8255282525825852.


Ort: _______ Datum: ____________________________________

Namnförtydligande: ________Datum för mottagande: _______

Delgivningssätt: Personlig delgivning____________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________