Bolagsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta bolagsavtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Bolagsavtal

§ 1. Bolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagstyp: Handelsbolag (delägarna är personligt ansvariga)
Adress: ________
Säte: ________
Antal bolagsmän (delägare): 2 st


§ 2. Verksamhetsbeskrivning

Bolaget bedriver följande typ av verksamhet:

________


§ 3. Bolagsmän

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Andel i bolaget: ________ procent
Roll i bolaget: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Andel i bolaget: ________ procent
Roll i bolaget: ________


§ 4. Solidariskt ansvar

Bolagsmännen är solidariskt och personligt ansvariga för bolaget och dess angelägenheter.


§ 5. Ansvarsfördelning

a) ________ bär följande ansvar i bolaget:

________

b) ________ bär följande ansvar i bolaget:

________


§ 6. Bolagets förvaltning

Samtliga bolagsmän har behörighet att självständigt vidta åtgärder gällande den dagliga förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta gäller förutsatt att sådan åtgärd inte förbjuds av annan bolagsman.

Gällande åtgärder som inte hör till den dagliga förvaltningen krävs samtliga bolagsmäns samtycke.


§ 7. Företrädande av bolaget och förhållande till tredje man

Bolagsmännen kan företräda bolaget antingen gemensamt eller var för sig. I följande fall ska de dock företräda bolaget gemensamt:

________

Överskrider en bolagsman sin befogenhet vid företagande av rättshandling för bolagets räkning är den utan verkan för bolaget, om den mot rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att bolagsmannen översked sin befogenhet.


§ 8.
Frånträde och överlåtelse

En bolagsman som önskar frånträda detta avtal måste inhämta övriga bolagsmäns skriftliga samtycke, oavsett om frånträdet görs i samband med en överlåtelse. En överlåtelse innebär att en bolagsman överlåter sin andel i bolaget till en ny bolagsman.

En bolagsman som frånträder detta avtal svarar inte längre för bolagets förbindelser. För förbindelser som uppkommer efter avgången svarar bolagsmannen som frånträtt endast om tredje man inte kände till eller borde känt till att bolagsmannen avgått.

Frånträder en bolagsman utan att någon överlåtelse sker ska kvarstående avtalsparter upprätta ett nytt bolagsavtal eller reglera uppdelningen av den frånträdande avtalsparten rättigheter och skyldigheter i ett tilläggsavtal till detta avtal. Vad som precis föreskrivits förutsätter att det finns minst två bolagsmän kvar i bolaget. Har antal bolagsmän gått ned till en föreligger risk för likvidation.

Överlåter en bolagsman sin andel utan samtycke från övriga bolagsmän har den som överlåtelsen skett till rätt att få ut den ränta som skulle tilldelats bolagsmannen i förhållande till dennes insats, bolagsmannens del i resultatet samt vid bolagsskiftet få ut den del av behållna tillgångar som belöper på bolagsmannen.

Den som överlåtelsen skett till ges vidare samma rätt att säga upp bolaget, eller på annat sätt kräva dess upplösning, som bolagsmannen.

Vad som ovan angivits gäller även om andelen utmäts, försäljs eller på annat sätt övergår till annan utan samtycke.


§ 9. Förbehåll

Övergår en bolagsmans andel eller rättighet i bolaget till tredje man har övriga bolagsmän rätt att lösa in detta och alltså på så sätt hindra att någon utomstående tillträder bolaget.

Förbehållet omfattar all typ av överlåtelse och det finns alltså inga begränsningar för när det kan utövas.

Lösningsanspråk ska framställas hos bolaget inom ________ från att överlåtelsen anmälts hos bolaget. Lösen ska därefter erläggas inom ________ från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.


§ 10. 588825552

55228825 828528252 825 85225 85222822 82252 22 22 828528252 252 288825555.

52 22 828528252 252 52282222 8225555 8 8528525 225 522 22 255825582 828528252 282585225 882 528 58 5825822 28825 822 22 22 25255 828528252.

52255525 22 828528252 82258825 22 8228582522 225 52222 522 5822 88555 225 52 225882528825 822 8285222 822522 528822582252, 225528522 522 522 8252225 2825228 225 285825 8888225 8 52225 58258.

28228 82528 522 582585 22 822882825 55228252225 285 822858252225 22228552 2888 22 22 828528252 825 52282222 222 2222 82852858258 522552258 28825 85 252 522 22558 8 222 2888522858258 2888 52225 58258.


§ 11. Pantsättning

Bolagsmännen är fria att pantsätta sina andelar i bolaget för skuld hos tredje man.


§ 12. Avtalsperiod

Avtalet löper från den ________ tillsvidare och måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 13. Vinstfördelning

Resultatet ska fördelas mellan bolagsmännen enligt följande:

________


§ 14. Konkurrens

Bolagsmännen är under avtalsperioden förbjudna att ta anställning hos, eller starta ett eget, med bolaget konkurrerande verksamhet.


§ 15. Sekretess

Bolagsmännen förbinder sig att inte sprida konfidentiell information om bolaget eller varandra. Sekretessen löper under avtalsperioden.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

Bolagsmännen har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 16. Bolagets likvidation och avveckling

a) Bolaget träder i likvidation vid bolagsavtalets upphörande. Avtalet upphör efter beaktande av den uppsägningstid som fastställts ovan.

b) Går antalet bolagsmän ned till en och någon ny bolagsman inte tillträder inom sex månader anses bolaget likviderat och ska avregistreras.

c) Bryter någon part väsentligen mot sina skyldigheter enligt detta avtal, eller om det finns annan viktig grund för bolagets upplösning, ska bolaget träda i likvidation på begäran av en bolagsman.

d) Försätts en bolagsman i konkurs ska bolaget snarast träda i likvidation.

e) Avlider en bolagsman ska bolaget snarast träda i likvidation.

f) Tillgångarna i bolaget får inte skiftas innan alla kända skulder betalts eller behövliga medel avsatts för sådan betalning.

g) Samtliga bolagsmän har rätt att ur de behållna tillgångarna få tillbaka sin behållna insats enligt den senaste årsredovisningen eller det senaste bokslutet. Har varken årsredovisning eller årsbokslut upprättats har de i stället rätt att få ut den insats som betalats in till bolaget. Detta gäller förutsatt att behållningen räcker till.

Finns ett överskott i bolaget ska det vinstfördelas mellan bolagsmännen enligt vad som fastställts ovan.


§ 17. Skadestånd

En bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget är skyldig att ersätta skadan. Skadeståndet kan jämkas om det anses skäligt i förhållande till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Ska fler bolagsmän ersätta samma skada svarar de solidariskt för skadeståndet, i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem.

Förs skadeståndstalan av en bolagsman ska talan väckas senast ett år från att årsredovisningen eller årsbokslutet blev tillgängligt för denne. Förs skadeståndstalan i stället av bolaget i sig ska talan väckas senast ett år från att årsredovisningen eller årsredovisningen blev tillgängligt för samtliga bolagsmän.

Har tiden för talan försuttits eller om årsredovisning eller årsbokslut inte upprättats, kan talan ändå väckas förutsatt att bolagsmännen inte lämnats riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan. Talan som avses i detta stycke kan senast väckas tre år från utgången av det räkenskapsår då beslutet fattades eller åtgärden vidtogs.

Har brott begåtts kan skadeståndstalan föras utan begränsningar enligt ovan.


§ 18. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Bolagsmännen har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 19. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga bolagsmän.


§ 20. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 21. Tvist

Uppstår tvist mellan bolagsmännen där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ______________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ______________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa ditt dokument

________

Bolagsavtal

§ 1. Bolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagstyp: Handelsbolag (delägarna är personligt ansvariga)
Adress: ________
Säte: ________
Antal bolagsmän (delägare): 2 st


§ 2. Verksamhetsbeskrivning

Bolaget bedriver följande typ av verksamhet:

________


§ 3. Bolagsmän

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Andel i bolaget: ________ procent
Roll i bolaget: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Andel i bolaget: ________ procent
Roll i bolaget: ________


§ 4. Solidariskt ansvar

Bolagsmännen är solidariskt och personligt ansvariga för bolaget och dess angelägenheter.


§ 5. Ansvarsfördelning

a) ________ bär följande ansvar i bolaget:

________

b) ________ bär följande ansvar i bolaget:

________


§ 6. Bolagets förvaltning

Samtliga bolagsmän har behörighet att självständigt vidta åtgärder gällande den dagliga förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta gäller förutsatt att sådan åtgärd inte förbjuds av annan bolagsman.

Gällande åtgärder som inte hör till den dagliga förvaltningen krävs samtliga bolagsmäns samtycke.


§ 7. Företrädande av bolaget och förhållande till tredje man

Bolagsmännen kan företräda bolaget antingen gemensamt eller var för sig. I följande fall ska de dock företräda bolaget gemensamt:

________

Överskrider en bolagsman sin befogenhet vid företagande av rättshandling för bolagets räkning är den utan verkan för bolaget, om den mot rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att bolagsmannen översked sin befogenhet.


§ 8.
Frånträde och överlåtelse

En bolagsman som önskar frånträda detta avtal måste inhämta övriga bolagsmäns skriftliga samtycke, oavsett om frånträdet görs i samband med en överlåtelse. En överlåtelse innebär att en bolagsman överlåter sin andel i bolaget till en ny bolagsman.

En bolagsman som frånträder detta avtal svarar inte längre för bolagets förbindelser. För förbindelser som uppkommer efter avgången svarar bolagsmannen som frånträtt endast om tredje man inte kände till eller borde känt till att bolagsmannen avgått.

Frånträder en bolagsman utan att någon överlåtelse sker ska kvarstående avtalsparter upprätta ett nytt bolagsavtal eller reglera uppdelningen av den frånträdande avtalsparten rättigheter och skyldigheter i ett tilläggsavtal till detta avtal. Vad som precis föreskrivits förutsätter att det finns minst två bolagsmän kvar i bolaget. Har antal bolagsmän gått ned till en föreligger risk för likvidation.

Överlåter en bolagsman sin andel utan samtycke från övriga bolagsmän har den som överlåtelsen skett till rätt att få ut den ränta som skulle tilldelats bolagsmannen i förhållande till dennes insats, bolagsmannens del i resultatet samt vid bolagsskiftet få ut den del av behållna tillgångar som belöper på bolagsmannen.

Den som överlåtelsen skett till ges vidare samma rätt att säga upp bolaget, eller på annat sätt kräva dess upplösning, som bolagsmannen.

Vad som ovan angivits gäller även om andelen utmäts, försäljs eller på annat sätt övergår till annan utan samtycke.


§ 9. Förbehåll

Övergår en bolagsmans andel eller rättighet i bolaget till tredje man har övriga bolagsmän rätt att lösa in detta och alltså på så sätt hindra att någon utomstående tillträder bolaget.

Förbehållet omfattar all typ av överlåtelse och det finns alltså inga begränsningar för när det kan utövas.

Lösningsanspråk ska framställas hos bolaget inom ________ från att överlåtelsen anmälts hos bolaget. Lösen ska därefter erläggas inom ________ från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.


§ 10. 588825552

55228825 828528252 825 85225 85222822 82252 22 22 828528252 252 288825555.

52 22 828528252 252 52282222 8225555 8 8528525 225 522 22 255825582 828528252 282585225 882 528 58 5825822 28825 822 22 22 25255 828528252.

52255525 22 828528252 82258825 22 8228582522 225 52222 522 5822 88555 225 52 225882528825 822 8285222 822522 528822582252, 225528522 522 522 8252225 2825228 225 285825 8888225 8 52225 58258.

28228 82528 522 582585 22 822882825 55228252225 285 822858252225 22228552 2888 22 22 828528252 825 52282222 222 2222 82852858258 522552258 28825 85 252 522 22558 8 222 2888522858258 2888 52225 58258.


§ 11. Pantsättning

Bolagsmännen är fria att pantsätta sina andelar i bolaget för skuld hos tredje man.


§ 12. Avtalsperiod

Avtalet löper från den ________ tillsvidare och måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 13. Vinstfördelning

Resultatet ska fördelas mellan bolagsmännen enligt följande:

________


§ 14. Konkurrens

Bolagsmännen är under avtalsperioden förbjudna att ta anställning hos, eller starta ett eget, med bolaget konkurrerande verksamhet.


§ 15. Sekretess

Bolagsmännen förbinder sig att inte sprida konfidentiell information om bolaget eller varandra. Sekretessen löper under avtalsperioden.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

Bolagsmännen har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 16. Bolagets likvidation och avveckling

a) Bolaget träder i likvidation vid bolagsavtalets upphörande. Avtalet upphör efter beaktande av den uppsägningstid som fastställts ovan.

b) Går antalet bolagsmän ned till en och någon ny bolagsman inte tillträder inom sex månader anses bolaget likviderat och ska avregistreras.

c) Bryter någon part väsentligen mot sina skyldigheter enligt detta avtal, eller om det finns annan viktig grund för bolagets upplösning, ska bolaget träda i likvidation på begäran av en bolagsman.

d) Försätts en bolagsman i konkurs ska bolaget snarast träda i likvidation.

e) Avlider en bolagsman ska bolaget snarast träda i likvidation.

f) Tillgångarna i bolaget får inte skiftas innan alla kända skulder betalts eller behövliga medel avsatts för sådan betalning.

g) Samtliga bolagsmän har rätt att ur de behållna tillgångarna få tillbaka sin behållna insats enligt den senaste årsredovisningen eller det senaste bokslutet. Har varken årsredovisning eller årsbokslut upprättats har de i stället rätt att få ut den insats som betalats in till bolaget. Detta gäller förutsatt att behållningen räcker till.

Finns ett överskott i bolaget ska det vinstfördelas mellan bolagsmännen enligt vad som fastställts ovan.


§ 17. Skadestånd

En bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget är skyldig att ersätta skadan. Skadeståndet kan jämkas om det anses skäligt i förhållande till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Ska fler bolagsmän ersätta samma skada svarar de solidariskt för skadeståndet, i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem.

Förs skadeståndstalan av en bolagsman ska talan väckas senast ett år från att årsredovisningen eller årsbokslutet blev tillgängligt för denne. Förs skadeståndstalan i stället av bolaget i sig ska talan väckas senast ett år från att årsredovisningen eller årsredovisningen blev tillgängligt för samtliga bolagsmän.

Har tiden för talan försuttits eller om årsredovisning eller årsbokslut inte upprättats, kan talan ändå väckas förutsatt att bolagsmännen inte lämnats riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan. Talan som avses i detta stycke kan senast väckas tre år från utgången av det räkenskapsår då beslutet fattades eller åtgärden vidtogs.

Har brott begåtts kan skadeståndstalan föras utan begränsningar enligt ovan.


§ 18. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Bolagsmännen har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 19. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga bolagsmän.


§ 20. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 21. Tvist

Uppstår tvist mellan bolagsmännen där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ______________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ______________________________________________

Namnförtydligande: ________