Borgensavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal om borgen.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Borgensavtal

§ 1. Borgenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2.
Gäldenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3.
Borgensman

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Borgensmannen har vid signering av detta avtal inga ekonomiska svårigheter i form av obetalda skulder eller krediter eller pågående ärenden hos Inkasso eller Kronofogdemyndigheten.


§ 4. Borgensåtagande

Ovan nämnd borgensman går genom signering av detta avtal i borgen för nedan presenterad skuld som sin egen. Borgensmannen förbinder sig även att svara för diverse avgifter kopplade till skulden som uppkommer då de inte betalas av gäldenären (t.ex. ränta, förseningsavgift och liknande).

Borgensåtagandet avser en enkel borgen vilket innebär att borgensmannen inte blir betalningsskyldig förrän det är bevisat att gäldenären inte kan betala.

Borgenären kan bevisa att gäldenären inte kan betala på följande sätt:

________


§ 5. Skuld

Skulden som borgensåtagandet avser uppgår på kontraktsdagen till ________ SEK (________).

Typ av skuld: ________.

Kontonummer till skulden: ________.

Borgensmannen går i borgen för hela skulden.


§ 6. 5258585225822

5822252882 8288825252 58 258522558 8258585225822 25825255 8222 8252228525252522. 825222852885522 8522558 8222 888222 8222855 522 8252228252222 2588222 252 255858 25 822582822.


§ 7. Regressrätt

Borgensmannen har regressrätt gentemot gäldenären. Detta innebär att borgensmannen har en möjlighet att kräva tillbaka pengarna från gäldenären. Finns det dock inga pengar att kräva tillbaka går denna rätt förlorad.


§ 8. Avtalets upphörande

Detta avtal gäller fram tills skulden är slutgiltigt betald eller tills borgenären godtar att gäldenären står ensam på lånet utan någon borgensman som säkerhet.

Överlåts skulden till ny gäldenär upphör borgensåtagandet i samband med detta.

Borgensmannen ska snarast meddelas då skulden blivit slutgiltigt betald.


§ 9. Gäldenärs dödsfall

Vid en situation där gäldenären avlider går skulden över till dennes dödsbo och skulden ska i första hand täckas ur detta. För eventuellt kvarstående del av skulden, som omfattas av detta avtal, är borgensmannen återbetalningsskyldig.


§ 10. Borgensmans dödsfall

Vid en situation där borgensmannen avlider ska gäldenären snarast hitta en/flera nya borgensmän. Lyckas ingen ny borgensman hittas blir den avlidne borgensmannens dödsbo skyldig att ta över borgensåtagandet.


§ 11.
Borgensmannens insolvens

Om borgensmannen hamnar på obestånd eller går i konkurs, och därmed inte kan betala skulden som omfattas av detta avtal, kan hen bli föremål för utmätning och/eller andra förfaranden hos Kronofogden då hen svarar för lånet som för egen skuld.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. Ändring

Eventuell ändring av avtalets innehåll ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter. Sådan ändring ska även signeras av borgenären.


§ 14. Tvist

Eventuell tvist kring avtalets innehåll kan, om parterna inte kan komma till en egen överenskommelse, lösas av allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 15. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 16. Underskrifter

Genom signering konstaterar parterna att de förstår innebörden med avtalet.


Borgenär


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Borgenärens namnförtydligande: ________


Gäldenär


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Gäldenärens namnförtydligande: ________


Borgensman


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Borgensmannens namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Borgensavtal

§ 1. Borgenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2.
Gäldenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3.
Borgensman

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Borgensmannen har vid signering av detta avtal inga ekonomiska svårigheter i form av obetalda skulder eller krediter eller pågående ärenden hos Inkasso eller Kronofogdemyndigheten.


§ 4. Borgensåtagande

Ovan nämnd borgensman går genom signering av detta avtal i borgen för nedan presenterad skuld som sin egen. Borgensmannen förbinder sig även att svara för diverse avgifter kopplade till skulden som uppkommer då de inte betalas av gäldenären (t.ex. ränta, förseningsavgift och liknande).

Borgensåtagandet avser en enkel borgen vilket innebär att borgensmannen inte blir betalningsskyldig förrän det är bevisat att gäldenären inte kan betala.

Borgenären kan bevisa att gäldenären inte kan betala på följande sätt:

________


§ 5. Skuld

Skulden som borgensåtagandet avser uppgår på kontraktsdagen till ________ SEK (________).

Typ av skuld: ________.

Kontonummer till skulden: ________.

Borgensmannen går i borgen för hela skulden.


§ 6. 5258585225822

5822252882 8288825252 58 258522558 8258585225822 25825255 8222 8252228525252522. 825222852885522 8522558 8222 888222 8222855 522 8252228252222 2588222 252 255858 25 822582822.


§ 7. Regressrätt

Borgensmannen har regressrätt gentemot gäldenären. Detta innebär att borgensmannen har en möjlighet att kräva tillbaka pengarna från gäldenären. Finns det dock inga pengar att kräva tillbaka går denna rätt förlorad.


§ 8. Avtalets upphörande

Detta avtal gäller fram tills skulden är slutgiltigt betald eller tills borgenären godtar att gäldenären står ensam på lånet utan någon borgensman som säkerhet.

Överlåts skulden till ny gäldenär upphör borgensåtagandet i samband med detta.

Borgensmannen ska snarast meddelas då skulden blivit slutgiltigt betald.


§ 9. Gäldenärs dödsfall

Vid en situation där gäldenären avlider går skulden över till dennes dödsbo och skulden ska i första hand täckas ur detta. För eventuellt kvarstående del av skulden, som omfattas av detta avtal, är borgensmannen återbetalningsskyldig.


§ 10. Borgensmans dödsfall

Vid en situation där borgensmannen avlider ska gäldenären snarast hitta en/flera nya borgensmän. Lyckas ingen ny borgensman hittas blir den avlidne borgensmannens dödsbo skyldig att ta över borgensåtagandet.


§ 11.
Borgensmannens insolvens

Om borgensmannen hamnar på obestånd eller går i konkurs, och därmed inte kan betala skulden som omfattas av detta avtal, kan hen bli föremål för utmätning och/eller andra förfaranden hos Kronofogden då hen svarar för lånet som för egen skuld.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. Ändring

Eventuell ändring av avtalets innehåll ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter. Sådan ändring ska även signeras av borgenären.


§ 14. Tvist

Eventuell tvist kring avtalets innehåll kan, om parterna inte kan komma till en egen överenskommelse, lösas av allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 15. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 16. Underskrifter

Genom signering konstaterar parterna att de förstår innebörden med avtalet.


Borgenär


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Borgenärens namnförtydligande: ________


Gäldenär


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Gäldenärens namnförtydligande: ________


Borgensman


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Borgensmannens namnförtydligande: ________