Överst på sidan

Cateringavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Cateringavtal

§ 1. Servicegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Allmänt

a) Nedanstående villkor och eventuella bilagor till detta cateringavtal utgör tillsammans hela avtalet mellan servicegivaren och servicetagaren.

b) Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa villkor och å andra sidan beskrivningen av cateringservicen ska servicebeskrivningen nedan ha företräde.


§ 4. Cateringtjänst

Servicegivaren förbinder sig att leverera följande färdiglagade mat:

________

Antal personer som maten ska tillagas till: ________.

Maten ska levereras kall.

Datum för leverans: ________.

Leveransadress: ________.


§ 5. Tilläggstjänst/-er

Dukning

Servicegivaren ska duka upp borden med porslin eller liknande där gästerna ska sitta och förtära maten.

Uppställning av mat

Servicegivaren ska ställa upp maten för självservering.

Städ- och diskning

När eventet är avslutat ska servicegivaren städa upp där maten har förtärts samt diska det porslin och liknande som använts.

Datum för städning: ________.

Övriga tjänster

________


§ 6. Parternas åtaganden

a) Servicegivarens åtaganden

Servicegivaren ska utföra ovan presenterade tjänster med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Servicetagarens åtaganden

Servicetagaren ska på begäran av servicegivaren, utan dröjsmål, tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för cateringtjänstens/cateringtjänsternas samt tilläggstjänstens/tilläggstjänsternas utförande.

Om servicetagaren eller tredje man som servicetagaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för servicens utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Servicegivaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader.

Servicen baseras på den information och det material som servicetagaren tillhandahåller.

Servicegivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att servicegivaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

Under servicens utförande ska servicetagaren se till att servicegivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för servicen.


§ 7. Ersättning

Den totala ersättningen för cateringtjänsten/cateringtjänsterna och tilläggstjänsten/tilläggstjänsterna upp går till ________ SEK (________).


§ 8. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 9 Personal

Servicegivaren har arbetsgivaransvar för den personal som deltar i utförandet av servicen. Servicegivaren ansvarar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden. Servicegivaren ansvarar för att eventuell personal erhåller sådan fortbildning som är av vikt för att upprätthålla kvalité och utveckling för att kunna utföra servicen.

Servicegivaren tillåts att använda underkonsulter vid genomförande av den/de tjänster som omfattas av avtalet. Servicegivaren svarar för en underkonsults arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av en underkonsult. Servicegivaren åtar sig vidare att ansvara för att underkonsulten följer de riktlinjer som överenskommits i detta avtal och åtaganden i övrigt som gäller för servicegivaren gentemot servicetagaren.


§ 10. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om servicen för utomstående, inte heller information om den andra partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras. Servicegivaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 11. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet frånträdas omedelbart.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet frånträdas utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 12. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 13. Force Majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som denne inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 14. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 25522525.


§ 15. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 16. Underskrift


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Servicegivarens namnförtydligande: ________


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Servicetagarens namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Cateringavtal

§ 1. Servicegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Servicetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Allmänt

a) Nedanstående villkor och eventuella bilagor till detta cateringavtal utgör tillsammans hela avtalet mellan servicegivaren och servicetagaren.

b) Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa villkor och å andra sidan beskrivningen av cateringservicen ska servicebeskrivningen nedan ha företräde.


§ 4. Cateringtjänst

Servicegivaren förbinder sig att leverera följande färdiglagade mat:

________

Antal personer som maten ska tillagas till: ________.

Maten ska levereras kall.

Datum för leverans: ________.

Leveransadress: ________.


§ 5. Tilläggstjänst/-er

Dukning

Servicegivaren ska duka upp borden med porslin eller liknande där gästerna ska sitta och förtära maten.

Uppställning av mat

Servicegivaren ska ställa upp maten för självservering.

Städ- och diskning

När eventet är avslutat ska servicegivaren städa upp där maten har förtärts samt diska det porslin och liknande som använts.

Datum för städning: ________.

Övriga tjänster

________


§ 6. Parternas åtaganden

a) Servicegivarens åtaganden

Servicegivaren ska utföra ovan presenterade tjänster med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Servicetagarens åtaganden

Servicetagaren ska på begäran av servicegivaren, utan dröjsmål, tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för cateringtjänstens/cateringtjänsternas samt tilläggstjänstens/tilläggstjänsternas utförande.

Om servicetagaren eller tredje man som servicetagaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för servicens utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Servicegivaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader.

Servicen baseras på den information och det material som servicetagaren tillhandahåller.

Servicegivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att servicegivaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

Under servicens utförande ska servicetagaren se till att servicegivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för servicen.


§ 7. Ersättning

Den totala ersättningen för cateringtjänsten/cateringtjänsterna och tilläggstjänsten/tilläggstjänsterna upp går till ________ SEK (________).


§ 8. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 9 Personal

Servicegivaren har arbetsgivaransvar för den personal som deltar i utförandet av servicen. Servicegivaren ansvarar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden. Servicegivaren ansvarar för att eventuell personal erhåller sådan fortbildning som är av vikt för att upprätthålla kvalité och utveckling för att kunna utföra servicen.

Servicegivaren tillåts att använda underkonsulter vid genomförande av den/de tjänster som omfattas av avtalet. Servicegivaren svarar för en underkonsults arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av en underkonsult. Servicegivaren åtar sig vidare att ansvara för att underkonsulten följer de riktlinjer som överenskommits i detta avtal och åtaganden i övrigt som gäller för servicegivaren gentemot servicetagaren.


§ 10. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om servicen för utomstående, inte heller information om den andra partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras. Servicegivaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 11. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet frånträdas omedelbart.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet frånträdas utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 12. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 13. Force Majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som denne inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 14. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 25522525.


§ 15. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 16. Underskrift


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Servicegivarens namnförtydligande: ________


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Servicetagarens namnförtydligande: ________