Diskrimineringspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna diskrimineringspolicy skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Diskrimineringspolicy för ________

1. Inledning

Vår grundprincip är att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen och i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi ser allvarligt på händelser där någon särbehandlas på grund av någon av ovanstående diskrimineringsgrunder och i denna policy återfinns de förväntningar som vi på ________ har på våra anställda.


2. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka förekomsten av diskriminering samt skapa en arbetsplats där alla medarbetare behandlas på lika villkor.


3. Definition diskriminering

Med diskriminering förstås att en person särbehandlas på ett negativt sätt på grund av någon av de i lag uppställda diskrimineringsgrunderna.

1. Kön,

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck,

3. Etnisk tillhörighet,

4. Religion eller annan trosuppfattning,

5. Funktionsnedsättning,

6. Sexuell läggning,

7. Ålder.

Enligt lag finns det vidare sex olika typer av diskriminering.


a) Direkt diskriminering

Någon behandlas sämre än annan i en liknande situation och särbehandlingen grundas i någon av diskrimineringsgrunderna.

Exempel: En kvinna och en man ansöker om jobb på en arbetsplats. De har samma utbildning och kompetens men endast mannen blir kallad på intervju på grund av att arbetsgivaren inte vill anställa en kvinna.


b) Indirekt diskriminering

Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används.

Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Om perfekt svenska inte är någonting som faktiskt behövs för att kunna utföra jobbet, diskrimineras personer indirekt som inte har svenska som sitt modersmål.


c) Bristande tillgänglighet

Om en person med funktionsnedsättning inte kan göra en viss sak som andra kan, på grund av att det finns ett hinder i verksamheten, uppstår diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Exempel: Om en verksamhet har höga trösklar i sina lokaler som innebär att rullstolsbundna personer inte kan röra sig fritt räknas det som bristande tillgänglighet.


d) Trakasserier

Trakasserier är ett agerande, utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, som kränker annans värdighet. Det kan t.ex. vara användning av skällsord eller andra verbala uttryck.

Exempel: Fryser ut och skriker skällsord efter en person på grund av dennes sexuella läggning.


e) 52552885 255258825825

52552885 255258825825 8252825 8222 55 882 25525 8 25222 58 588258282258228255252525, 5252 522 55 585582 28885222. 555 822 2258258 225 82552885 255258825825 55 255 25222 225 28825 85225 25222 822 555 225 2522222 28825 825 522 2255, 285 822 825255 22 2825528252885 528 2222525522.

Exempel: 552855, 225 285822225252 222288252225, 52822855 25 25222 82552882, 2.8.8.


f) 5282552282225 522 588258282255

52 82825522822 55 522 82825225 855 52252 825 2255.

Exempel: En 558228288552 852225 522 22 822252 52228 522 225582 52825885 288855. 82225 222 58 52228 55 225825522 285 2858858 822 58825828225822 2.2.5. 222.


§ 4. Övergripande riktlinjer och förebyggande åtgärder

För att undvika diskriminering på arbetsplatsen ska följande riktlinjer följas och förebyggande åtgärder vidtas:


Arbetsgivaren

a) Det är arbetsgivaren som ansvarar för att upprätta, implementera, kommunicera och säkerställa efterlevnad av diskrimineringspolicyn.

b) Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att skapa en inkluderande företagskultur där mångfald främjas.

c) För att motverka diskriminering på arbetsplatsen ska arbetsgivaren hålla utbildningar för de anställda gällande policyn och dess innehåll. Utbildningarna ska hållas med följande regelbundenhet: ________.

d) Samtliga arbetsvillkor, rekryteringsprocesser, befordringsmöjligheter och lönestrukturer ska vara rättvisa och både anställning och befordringar ska grundas på kompetens och kvalifikationer och inte favorisera någon grupp framför en annan.


Cheferna och ledningsgruppen

a) Cheferna och ledningsgruppen ska agera förebilder genom att följa denna policy och ska uppvisa ett professionellt beteende inför övriga arbetstagare utan diskriminering.

b) Cheferna bär ansvaret för sin egen avdelning och ska tydligt kommunicera med sitt arbetsteam gällande arbetsplatsens diskrimineringspolicy.

c) Cheferna ansvarar för att denna policy implementeras på avdelningsnivå och följs av sitt arbetsteam.


Arbetstagarna

a) Arbetstagarna är skyldiga att ta till sig innehållet i denna policy och följa de riktlinjer som framgår.

b) Arbetstagarna ska visa respekt och empati gentemot varandra och undvika diskriminerande eller trakasserande kommentarer eller handlingar.

c) Samtliga arbetstagare är skyldiga att delta i de utbildningar som hålls av arbetsgivaren gällande policyn och riskerna med diskriminering.


§ 5. Insatser vid misstänkt/konstaterad diskriminering

Om diskriminering förekommer på arbetsplatsen ska parterna agera enligt följande:


Arbetsgivaren

a) Finns misstanke om diskriminering har arbetsgivaren rätt att agera och ingripa.

b) Hantering av förekomst av diskriminering på arbetsplatsen ska ske på ett lämpligt sätt. Samtliga incidenter ska utredas och vid behov ska disciplinära åtgärder vidtas.

c) Vid en pågående situation där en arbetstagare diskrimineras är arbetsgivaren skyldig att skydda denna på bästa sätt för ytterligare trakasserier.


Cheferna och ledningsgruppen

a) Cheferna ska vara uppmärksamma på eventuella tecken som tyder på diskriminering bland sina medarbetare och ska agera enligt denna policy och vidta lämpliga åtgärder vid misstankar.

b) Vid misstanke ska först tillräcklig bevisning samlas in innan några åtgärder vidtas. Detta kan inkludera vittnesmål, observationer och andra relevanta uppgifter. Samtlig bevisning ska behandlas konfidentiellt för att skydda de inblandades integritet.

c) Cheferna ska noga lyssna på och erbjuda stöd till en arbetstagare som upplevt diskriminering.

d) Innan mer omfattande åtgärder vidtas ska chefen i fråga kalla in den arbetstagare som misstänks för diskriminering till ett enskilt möte där misstanken samt vad som ligger till grund för misstanken diskuteras.Vad som sägs under samtalet ska skriftligen dokumenteras.

e) Uppstår en situation där en arbetstagare har diskriminerat annan ska dennes närmaste chef upprätta en incidentrapport. Detta ska ske på följande sätt:

________


Den som utsatts för diskriminering

a) En arbetstagare som utsatts för diskriminering uppmanas att noga dokumentera och skriva ned vad som hänt, inkl. tid och plats samt vilka som eventuellt var närvarande vid händelsen.

b) En arbetstagare som utsatts för diskriminering uppmanas att spara eventuella bevis som styrker att diskriminering ägt rum. Det kan t.ex. vara textmeddelanden eller e-postmeddelanden.

c) En arbetstagare som utsatts för diskriminering ska meddela sin närmaste chef om detta.

d) Den som utsatts för diskriminering ska upprätta en incidentrapportering enligt följande:

________

e) Är en arbetstagare som utsatts för diskriminering missnöjd med hur situationen hanterats på arbetsplatsen kan aktuellt fackförbund kontaktas.


Den som anklagats för att diskriminera

a) En arbetstagare som anklagats för att diskriminera är skyldig att infinna sig på eventuella möten som dennes närmaste chef kallar till gällande händelsen.

b) En arbetstagare som anklagats för att diskriminera är skyldig att sammarbeta under utredningen och tillhandahålla information och svara sanningsenligt på frågor.

c) En arbetstagare som har diskriminerat annan på arbetsplatsen ska be om förlåtelse.


Medarbetare (d.v.s. övriga arbetstagare)

a) Misstänker en arbetstagare att en medarbetare diskriminerar annan på arbetsplatsen ska dennes närmaste chef meddelas.

b) En medarbetare till en person som utsatts för diskriminering ska visa empati, medkänsla och stöd.

c) En medarbetare till en person som utsatts för diskriminering ska respektera dennes integritet och inte sprida vidare information till obehörig.

d) En medarbetare som bevittnar en diskriminerande situation ska upprätta en incidentrapportering enligt följande:

________

Visa det pågående
dokumentet

________

Diskrimineringspolicy för ________

1. Inledning

Vår grundprincip är att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen och i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi ser allvarligt på händelser där någon särbehandlas på grund av någon av ovanstående diskrimineringsgrunder och i denna policy återfinns de förväntningar som vi på ________ har på våra anställda.


2. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka förekomsten av diskriminering samt skapa en arbetsplats där alla medarbetare behandlas på lika villkor.


3. Definition diskriminering

Med diskriminering förstås att en person särbehandlas på ett negativt sätt på grund av någon av de i lag uppställda diskrimineringsgrunderna.

1. Kön,

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck,

3. Etnisk tillhörighet,

4. Religion eller annan trosuppfattning,

5. Funktionsnedsättning,

6. Sexuell läggning,

7. Ålder.

Enligt lag finns det vidare sex olika typer av diskriminering.


a) Direkt diskriminering

Någon behandlas sämre än annan i en liknande situation och särbehandlingen grundas i någon av diskrimineringsgrunderna.

Exempel: En kvinna och en man ansöker om jobb på en arbetsplats. De har samma utbildning och kompetens men endast mannen blir kallad på intervju på grund av att arbetsgivaren inte vill anställa en kvinna.


b) Indirekt diskriminering

Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används.

Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Om perfekt svenska inte är någonting som faktiskt behövs för att kunna utföra jobbet, diskrimineras personer indirekt som inte har svenska som sitt modersmål.


c) Bristande tillgänglighet

Om en person med funktionsnedsättning inte kan göra en viss sak som andra kan, på grund av att det finns ett hinder i verksamheten, uppstår diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Exempel: Om en verksamhet har höga trösklar i sina lokaler som innebär att rullstolsbundna personer inte kan röra sig fritt räknas det som bristande tillgänglighet.


d) Trakasserier

Trakasserier är ett agerande, utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, som kränker annans värdighet. Det kan t.ex. vara användning av skällsord eller andra verbala uttryck.

Exempel: Fryser ut och skriker skällsord efter en person på grund av dennes sexuella läggning.


e) 52552885 255258825825

52552885 255258825825 8252825 8222 55 882 25525 8 25222 58 588258282258228255252525, 5252 522 55 585582 28885222. 555 822 2258258 225 82552885 255258825825 55 255 25222 225 28825 85225 25222 822 555 225 2522222 28825 825 522 2255, 285 822 825255 22 2825528252885 528 2222525522.

Exempel: 552855, 225 285822225252 222288252225, 52822855 25 25222 82552882, 2.8.8.


f) 5282552282225 522 588258282255

52 82825522822 55 522 82825225 855 52252 825 2255.

Exempel: En 558228288552 852225 522 22 822252 52228 522 225582 52825885 288855. 82225 222 58 52228 55 225825522 285 2858858 822 58825828225822 2.2.5. 222.


§ 4. Övergripande riktlinjer och förebyggande åtgärder

För att undvika diskriminering på arbetsplatsen ska följande riktlinjer följas och förebyggande åtgärder vidtas:


Arbetsgivaren

a) Det är arbetsgivaren som ansvarar för att upprätta, implementera, kommunicera och säkerställa efterlevnad av diskrimineringspolicyn.

b) Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att skapa en inkluderande företagskultur där mångfald främjas.

c) För att motverka diskriminering på arbetsplatsen ska arbetsgivaren hålla utbildningar för de anställda gällande policyn och dess innehåll. Utbildningarna ska hållas med följande regelbundenhet: ________.

d) Samtliga arbetsvillkor, rekryteringsprocesser, befordringsmöjligheter och lönestrukturer ska vara rättvisa och både anställning och befordringar ska grundas på kompetens och kvalifikationer och inte favorisera någon grupp framför en annan.


Cheferna och ledningsgruppen

a) Cheferna och ledningsgruppen ska agera förebilder genom att följa denna policy och ska uppvisa ett professionellt beteende inför övriga arbetstagare utan diskriminering.

b) Cheferna bär ansvaret för sin egen avdelning och ska tydligt kommunicera med sitt arbetsteam gällande arbetsplatsens diskrimineringspolicy.

c) Cheferna ansvarar för att denna policy implementeras på avdelningsnivå och följs av sitt arbetsteam.


Arbetstagarna

a) Arbetstagarna är skyldiga att ta till sig innehållet i denna policy och följa de riktlinjer som framgår.

b) Arbetstagarna ska visa respekt och empati gentemot varandra och undvika diskriminerande eller trakasserande kommentarer eller handlingar.

c) Samtliga arbetstagare är skyldiga att delta i de utbildningar som hålls av arbetsgivaren gällande policyn och riskerna med diskriminering.


§ 5. Insatser vid misstänkt/konstaterad diskriminering

Om diskriminering förekommer på arbetsplatsen ska parterna agera enligt följande:


Arbetsgivaren

a) Finns misstanke om diskriminering har arbetsgivaren rätt att agera och ingripa.

b) Hantering av förekomst av diskriminering på arbetsplatsen ska ske på ett lämpligt sätt. Samtliga incidenter ska utredas och vid behov ska disciplinära åtgärder vidtas.

c) Vid en pågående situation där en arbetstagare diskrimineras är arbetsgivaren skyldig att skydda denna på bästa sätt för ytterligare trakasserier.


Cheferna och ledningsgruppen

a) Cheferna ska vara uppmärksamma på eventuella tecken som tyder på diskriminering bland sina medarbetare och ska agera enligt denna policy och vidta lämpliga åtgärder vid misstankar.

b) Vid misstanke ska först tillräcklig bevisning samlas in innan några åtgärder vidtas. Detta kan inkludera vittnesmål, observationer och andra relevanta uppgifter. Samtlig bevisning ska behandlas konfidentiellt för att skydda de inblandades integritet.

c) Cheferna ska noga lyssna på och erbjuda stöd till en arbetstagare som upplevt diskriminering.

d) Innan mer omfattande åtgärder vidtas ska chefen i fråga kalla in den arbetstagare som misstänks för diskriminering till ett enskilt möte där misstanken samt vad som ligger till grund för misstanken diskuteras.Vad som sägs under samtalet ska skriftligen dokumenteras.

e) Uppstår en situation där en arbetstagare har diskriminerat annan ska dennes närmaste chef upprätta en incidentrapport. Detta ska ske på följande sätt:

________


Den som utsatts för diskriminering

a) En arbetstagare som utsatts för diskriminering uppmanas att noga dokumentera och skriva ned vad som hänt, inkl. tid och plats samt vilka som eventuellt var närvarande vid händelsen.

b) En arbetstagare som utsatts för diskriminering uppmanas att spara eventuella bevis som styrker att diskriminering ägt rum. Det kan t.ex. vara textmeddelanden eller e-postmeddelanden.

c) En arbetstagare som utsatts för diskriminering ska meddela sin närmaste chef om detta.

d) Den som utsatts för diskriminering ska upprätta en incidentrapportering enligt följande:

________

e) Är en arbetstagare som utsatts för diskriminering missnöjd med hur situationen hanterats på arbetsplatsen kan aktuellt fackförbund kontaktas.


Den som anklagats för att diskriminera

a) En arbetstagare som anklagats för att diskriminera är skyldig att infinna sig på eventuella möten som dennes närmaste chef kallar till gällande händelsen.

b) En arbetstagare som anklagats för att diskriminera är skyldig att sammarbeta under utredningen och tillhandahålla information och svara sanningsenligt på frågor.

c) En arbetstagare som har diskriminerat annan på arbetsplatsen ska be om förlåtelse.


Medarbetare (d.v.s. övriga arbetstagare)

a) Misstänker en arbetstagare att en medarbetare diskriminerar annan på arbetsplatsen ska dennes närmaste chef meddelas.

b) En medarbetare till en person som utsatts för diskriminering ska visa empati, medkänsla och stöd.

c) En medarbetare till en person som utsatts för diskriminering ska respektera dennes integritet och inte sprida vidare information till obehörig.

d) En medarbetare som bevittnar en diskriminerande situation ska upprätta en incidentrapportering enligt följande:

________