Överst på sidan

Diskrimineringspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna diskrimineringspolicy skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Diskrimineringspolicy för ________

1. Inledning

Vår grundprincip är att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen och i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi ser allvarligt på händelser där någon särbehandlas på grund av någon av ovanstående diskrimineringsgrunder och i denna policy återfinns de förväntningar som vi på ________ har på våra anställda.


2. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka förekomsten av diskriminering samt skapa en arbetsplats där alla medarbetare behandlas på lika villkor.


3. Definition diskriminering

Med diskriminering förstås att en person särbehandlas på ett negativt sätt på grund av någon av de i lag uppställda diskrimineringsgrunderna.

1. Kön,

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck,

3. Etnisk tillhörighet,

4. Religion eller annan trosuppfattning,

5. Funktionsnedsättning,

6. Sexuell läggning,

7. Ålder.


Enligt lag finns det vidare sex olika typer av diskriminering.

a) Direkt diskriminering

Någon behandlas sämre än annan i en liknande situation och särbehandlingen grundas i någon av diskrimineringsgrunderna.

Exempel: En kvinna och en man ansöker om jobb på en arbetsplats. De har samma utbildning och kompetens men endast mannen blir kallad på intervju på grund av att arbetsgivaren inte vill anställa en kvinna.

b) Indirekt diskriminering

Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används.

Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Om perfekt svenska inte är någonting som faktiskt behövs för att kunna utföra jobbet, diskrimineras personer indirekt som inte har svenska som sitt modersmål.

c) Bristande tillgänglighet

Om en person med funktionsnedsättning inte kan göra en viss sak som andra kan, på grund av att det finns ett hinder i verksamheten, uppstår diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Exempel: Om en verksamhet har höga trösklar i sina lokaler som innebär att rullstolsbundna personer inte kan röra sig fritt där räknas det som bristande tillgänglighet.

d) Trakasserier

Trakasserier är ett agerande, utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, som kränker annans värdighet. Det kan t.ex. vara användning av skällsord eller andra verbala uttryck.

Exempel: Fryser ut och skriker skällsord efter en person på grund av dennes sexuella läggning.

e) 52552885 255258825825

52552885 255258825825 8252825 8222 55 882 25525 8 25222 58 588258282258228255252525, 5252 522 55 585582 28885222. 555 822 2258258 225 82552885 255258825825 55 255 25222 225 28825 85225 25222 822 555 225 2522222 28825 825 522 2255, 285 822 825255 22 2825528252885 528 2222525522.

Exempel: 552855, 225 285822225252 222288252225, 52822855 25 25222 82552882, 2.8.8.

f) 5282552282225 522 588258282255

52 82825522822 55 522 82825225 855 52252 825 2255.

Exempel: En 558228288552 852225 522 22 822252 52228 522 225582 52825885 288855. 82225 222 58 52228 55 225825522 285 2858858 822 58825828225822 2.2.5. 222.


§ 4. Övergripande riktlinjer och förebyggande åtgärder

För att undvika diskriminering på arbetsplatsen ska följande riktlinjer följas och förebyggande åtgärder vidtas:

Arbetsgivaren

________

Arbetstagarna

________


§ 5. Insatser vid misstänkt/konstaterad diskriminering

Om diskriminering förekommer på arbetsplatsen ska parterna agera enligt följande:

Den som utsatts för diskriminering

________

Medarbetare

________

Arbetsgivaren

________

Den som anklagats för att diskriminera

________

Visa det pågående
dokumentet

________

Diskrimineringspolicy för ________

1. Inledning

Vår grundprincip är att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen och i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi ser allvarligt på händelser där någon särbehandlas på grund av någon av ovanstående diskrimineringsgrunder och i denna policy återfinns de förväntningar som vi på ________ har på våra anställda.


2. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka förekomsten av diskriminering samt skapa en arbetsplats där alla medarbetare behandlas på lika villkor.


3. Definition diskriminering

Med diskriminering förstås att en person särbehandlas på ett negativt sätt på grund av någon av de i lag uppställda diskrimineringsgrunderna.

1. Kön,

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck,

3. Etnisk tillhörighet,

4. Religion eller annan trosuppfattning,

5. Funktionsnedsättning,

6. Sexuell läggning,

7. Ålder.


Enligt lag finns det vidare sex olika typer av diskriminering.

a) Direkt diskriminering

Någon behandlas sämre än annan i en liknande situation och särbehandlingen grundas i någon av diskrimineringsgrunderna.

Exempel: En kvinna och en man ansöker om jobb på en arbetsplats. De har samma utbildning och kompetens men endast mannen blir kallad på intervju på grund av att arbetsgivaren inte vill anställa en kvinna.

b) Indirekt diskriminering

Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används.

Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Om perfekt svenska inte är någonting som faktiskt behövs för att kunna utföra jobbet, diskrimineras personer indirekt som inte har svenska som sitt modersmål.

c) Bristande tillgänglighet

Om en person med funktionsnedsättning inte kan göra en viss sak som andra kan, på grund av att det finns ett hinder i verksamheten, uppstår diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Exempel: Om en verksamhet har höga trösklar i sina lokaler som innebär att rullstolsbundna personer inte kan röra sig fritt där räknas det som bristande tillgänglighet.

d) Trakasserier

Trakasserier är ett agerande, utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, som kränker annans värdighet. Det kan t.ex. vara användning av skällsord eller andra verbala uttryck.

Exempel: Fryser ut och skriker skällsord efter en person på grund av dennes sexuella läggning.

e) 52552885 255258825825

52552885 255258825825 8252825 8222 55 882 25525 8 25222 58 588258282258228255252525, 5252 522 55 585582 28885222. 555 822 2258258 225 82552885 255258825825 55 255 25222 225 28825 85225 25222 822 555 225 2522222 28825 825 522 2255, 285 822 825255 22 2825528252885 528 2222525522.

Exempel: 552855, 225 285822225252 222288252225, 52822855 25 25222 82552882, 2.8.8.

f) 5282552282225 522 588258282255

52 82825522822 55 522 82825225 855 52252 825 2255.

Exempel: En 558228288552 852225 522 22 822252 52228 522 225582 52825885 288855. 82225 222 58 52228 55 225825522 285 2858858 822 58825828225822 2.2.5. 222.


§ 4. Övergripande riktlinjer och förebyggande åtgärder

För att undvika diskriminering på arbetsplatsen ska följande riktlinjer följas och förebyggande åtgärder vidtas:

Arbetsgivaren

________

Arbetstagarna

________


§ 5. Insatser vid misstänkt/konstaterad diskriminering

Om diskriminering förekommer på arbetsplatsen ska parterna agera enligt följande:

Den som utsatts för diskriminering

________

Medarbetare

________

Arbetsgivaren

________

Den som anklagats för att diskriminera

________