Överst på sidan

Förlikningsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Förlikningsavtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Bakgrund

Bakgrund till tvisten:

________


§ 3. Förlikning

a) Parterna kommer överens om förlikning att ________ ska ersätta ________ med ________ SEK (________).

b) Ersättningen ska betalas genom banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

c) Betalningen ska vara genomförd senast den ________.

d) Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 4. Kostnader

Parterna står för sina egna kostnader i samband med förlikningen.


§ 5. Sekretess

Parterna är överens om att innehållet i detta avtal är av konfidentiell art. De förbinder sig således att inte sprida vad som framgår av detta avtal till tredje man.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

Undantag från sekretessen enligt denna bestämmelse uppstår om det följer av författning eller myndighetsbeslut. Vidare är det tillåtet för parterna att dela information med sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare om det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 6. Vite och skadestånd

Uppfyller part inte sina skyldigheter enligt detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 7. Force Majeure

Kan parterna inte uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal och det beror på händelser utanför parternas kontroll såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 8. Ändring

Eventuell ändring av detta avtal ska göras skriftligen och signeras av båda parter.


§ 9. Tvist

Uppstår ytterligare konflikt mellan parterna, som rör annat än vad som framgår av detta avtal, ska det lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 10. 5852882 522825822

22222 882225822 58 52225 58258 555 25522525 822522 2258822822. 555 822 2552255 58 52225 58258 55 88255252 225 8555 255225. 855 25522525 555 52222882 8825 525252522 228822 52225 58258 55 255225258 22885255852522 25885252 5225288 28882 88528822 522825552.


§ 11. 252

582282 852 55 2888522882 25 52225 58258.


§ 12. Signaturer

Detta avtal har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.


a) Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Förlikningsavtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Bakgrund

Bakgrund till tvisten:

________


§ 3. Förlikning

a) Parterna kommer överens om förlikning att ________ ska ersätta ________ med ________ SEK (________).

b) Ersättningen ska betalas genom banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

c) Betalningen ska vara genomförd senast den ________.

d) Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 4. Kostnader

Parterna står för sina egna kostnader i samband med förlikningen.


§ 5. Sekretess

Parterna är överens om att innehållet i detta avtal är av konfidentiell art. De förbinder sig således att inte sprida vad som framgår av detta avtal till tredje man.

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

Undantag från sekretessen enligt denna bestämmelse uppstår om det följer av författning eller myndighetsbeslut. Vidare är det tillåtet för parterna att dela information med sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare om det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 6. Vite och skadestånd

Uppfyller part inte sina skyldigheter enligt detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 7. Force Majeure

Kan parterna inte uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal och det beror på händelser utanför parternas kontroll såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 8. Ändring

Eventuell ändring av detta avtal ska göras skriftligen och signeras av båda parter.


§ 9. Tvist

Uppstår ytterligare konflikt mellan parterna, som rör annat än vad som framgår av detta avtal, ska det lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 10. 5852882 522825822

22222 882225822 58 52225 58258 555 25522525 822522 2258822822. 555 822 2552255 58 52225 58258 55 88255252 225 8555 255225. 855 25522525 555 52222882 8825 525252522 228822 52225 58258 55 255225258 22885255852522 25885252 5225288 28882 88528822 522825552.


§ 11. 252

582282 852 55 2888522882 25 52225 58258.


§ 12. Signaturer

Detta avtal har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.


a) Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________