Förstahandshyresavtal - bostad

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Förstahandshyresavtal

§ 1. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Antal rum: ________ rum och kök
Yta: ________ kvadratmeter
Våningsplan: ________
Antal personer som tillåts bo i bostaden: ________ stycken

Till bostaden hör ett vindsförråd och ett källarförråd.

Följande tillhörande utrymme/-n ingår också i bostaden: ________.


§ 4. Ändamål

Hyresobjektet får endast användas som bostad, det är alltså inte tillåtet att bedriva verksamhet i hyresobjektet.


§ 5. Skick

Bostaden upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 6. Besiktning

Innan hyresgästens tillträde ska parterna tillsammans besiktiga bostaden och upprätta ett besiktningsprotokoll med eventuella brister i bostaden. Detta protokoll ska signeras av parterna och utgör sedan en del av detta avtal.


§ 7. Möbler

Bostaden hyrs ut möblerad. Möblerna och inventarierna som ingår, samt dess skick, framgår av bilaga.


§ 8. Parkeringsplats och garageplats

Till bostaden hör en parkeringsplats och en garageplats.


§ 9. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 10. Bredband

Wi-fi ingår i hyran.


§ 11. Hyra

Hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 12. Betalningsvillkor

Hyran, och andra eventuella avgifter, ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Hyran ska betalas varje Måndag.


§ 13. Deposition

Hyresgästen ska innan tillträdesdagen erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i bostaden har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 14. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till bostaden den ________.


§ 15. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ nycklar till bostaden.


§ 16.
Hyresgästens 822858252225 285 528855 885 5285252822 58 bostaden

________) 82528258222 825 52525 5252822582522 858 85555 82825522 285 855 5552888 525.

________) 82528258222 225882525 882 522 5282222255 52 25528228522825 822 225225858 58 52528855522.

________) 5228255 82555 8 82825522 22222 525282582228 85885252, 855588282 552585252 28825 22585222882 55 52528258222 8228582 522 2585225 52225. 82225 258825 5822 22 25222 822 52528258222 825222 8 82825522 858855 82555 22222 522852 28825 85558828522.

________) 5228255 82555 55 52528258222 5252 55228258 8228582 522 2255285 52528855522 22 52225.

________) 82528258222 55 8222 5252 8258228822 288882525 2552 52528855522 28885222 522 28258525 52225 58258 2888 252522 252.


§ 17.
Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

Hyresvärden ska hålla bostaden i avtalat skick under hyresperioden. Avviker bostaden från vad som avtalats och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden avhjälpa felet.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran under den period bostaden inte är i avtalat skick. Förutsatt att det inte beror på hyresgästen själv.


§ 18. Andra hand

Önskar hyresgästen hyra ut bostaden i andra hand ska samtycke inhämtas från hyresvärden. Samtycke ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrningen.


§ 19. Hyrestid, uppsägning och förlängning

Bostaden uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till 3 månader.

Uteblir uppsägning eller om det inte sker i utsatt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 20. Försäkring

Hyresgästen är skyldig att teckna en försäkring för bostaden under hyresperioden.


§ 21. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna bostaden i flyttstädat och oförändrat, eller av hyresvärden godkänt, skick. Normalt slitage räknas som oförändrat skick.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga bostaden innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresvärden.

Bostaden ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 22. Hyresrättens förverkande

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid om:

 • hyresgästen dröjer mer än en vecka med att betala hyran, om inget annat följer av lag,
 • hyresgästen utan samtycke överlåter bostaden, sätter annan i sitt ställe eller upplåter bostaden i andra hand,
 • hyresgästen lämnar eller tar emot en särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten till bostaden, eller begär särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten eller för upplåtelse av bostaden eller en del av den,
 • hyresgästen vid upplåtelse av bostaden eller del av den tar emot en hyra som inte är skälig och inte kan visa någon giltig ursäkt,
 • hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller bostaden upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till ohyra i bostaden eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,
 • hyresgästen vanvårdar bostaden på annat sätt,
 • hyresgästen vägrar hyresvärden sådant tillträde till bostaden som den enligt lag har rätt till,
 • hyresgästen bryter mot någon bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för hyresvärden,
 • hyresgästen använder bostaden helt eller delvist för näringsverksamhet eller likande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelse mot ersättning.


§ 23. Skadestånd

Sägs avtalet upp på grund av förverkande har hyresvärden rätt till skadestånd.


§ 24. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 26. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Underskrifter


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresvärd


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Förstahandshyresavtal

§ 1. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Antal rum: ________ rum och kök
Yta: ________ kvadratmeter
Våningsplan: ________
Antal personer som tillåts bo i bostaden: ________ stycken

Till bostaden hör ett vindsförråd och ett källarförråd.

Följande tillhörande utrymme/-n ingår också i bostaden: ________.


§ 4. Ändamål

Hyresobjektet får endast användas som bostad, det är alltså inte tillåtet att bedriva verksamhet i hyresobjektet.


§ 5. Skick

Bostaden upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 6. Besiktning

Innan hyresgästens tillträde ska parterna tillsammans besiktiga bostaden och upprätta ett besiktningsprotokoll med eventuella brister i bostaden. Detta protokoll ska signeras av parterna och utgör sedan en del av detta avtal.


§ 7. Möbler

Bostaden hyrs ut möblerad. Möblerna och inventarierna som ingår, samt dess skick, framgår av bilaga.


§ 8. Parkeringsplats och garageplats

Till bostaden hör en parkeringsplats och en garageplats.


§ 9. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 10. Bredband

Wi-fi ingår i hyran.


§ 11. Hyra

Hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 12. Betalningsvillkor

Hyran, och andra eventuella avgifter, ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Hyran ska betalas varje Måndag.


§ 13. Deposition

Hyresgästen ska innan tillträdesdagen erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i bostaden har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 14. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till bostaden den ________.


§ 15. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ nycklar till bostaden.


§ 16.
Hyresgästens 822858252225 285 528855 885 5285252822 58 bostaden

________) 82528258222 825 52525 5252822582522 858 85555 82825522 285 855 5552888 525.

________) 82528258222 225882525 882 522 5282222255 52 25528228522825 822 225225858 58 52528855522.

________) 5228255 82555 8 82825522 22222 525282582228 85885252, 855588282 552585252 28825 22585222882 55 52528258222 8228582 522 2585225 52225. 82225 258825 5822 22 25222 822 52528258222 825222 8 82825522 858855 82555 22222 522852 28825 85558828522.

________) 5228255 82555 55 52528258222 5252 55228258 8228582 522 2255285 52528855522 22 52225.

________) 82528258222 55 8222 5252 8258228822 288882525 2552 52528855522 28885222 522 28258525 52225 58258 2888 252522 252.


§ 17.
Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

Hyresvärden ska hålla bostaden i avtalat skick under hyresperioden. Avviker bostaden från vad som avtalats och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden avhjälpa felet.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran under den period bostaden inte är i avtalat skick. Förutsatt att det inte beror på hyresgästen själv.


§ 18. Andra hand

Önskar hyresgästen hyra ut bostaden i andra hand ska samtycke inhämtas från hyresvärden. Samtycke ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrningen.


§ 19. Hyrestid, uppsägning och förlängning

Bostaden uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till 3 månader.

Uteblir uppsägning eller om det inte sker i utsatt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 20. Försäkring

Hyresgästen är skyldig att teckna en försäkring för bostaden under hyresperioden.


§ 21. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna bostaden i flyttstädat och oförändrat, eller av hyresvärden godkänt, skick. Normalt slitage räknas som oförändrat skick.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga bostaden innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresvärden.

Bostaden ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 22. Hyresrättens förverkande

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid om:

 • hyresgästen dröjer mer än en vecka med att betala hyran, om inget annat följer av lag,
 • hyresgästen utan samtycke överlåter bostaden, sätter annan i sitt ställe eller upplåter bostaden i andra hand,
 • hyresgästen lämnar eller tar emot en särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten till bostaden, eller begär särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten eller för upplåtelse av bostaden eller en del av den,
 • hyresgästen vid upplåtelse av bostaden eller del av den tar emot en hyra som inte är skälig och inte kan visa någon giltig ursäkt,
 • hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller bostaden upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till ohyra i bostaden eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,
 • hyresgästen vanvårdar bostaden på annat sätt,
 • hyresgästen vägrar hyresvärden sådant tillträde till bostaden som den enligt lag har rätt till,
 • hyresgästen bryter mot någon bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för hyresvärden,
 • hyresgästen använder bostaden helt eller delvist för näringsverksamhet eller likande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelse mot ersättning.


§ 23. Skadestånd

Sägs avtalet upp på grund av förverkande har hyresvärden rätt till skadestånd.


§ 24. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 26. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Underskrifter


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresvärd


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________