Överst på sidan

Förvaltningsavtal - fastighet

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal om förvaltning av fastighet.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Förvaltningsavtal - fastighet

§ 1. Förvaltare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Fastighetsägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Fastighet

Parterna ovan har kommit överens om förvaltning av fastighet ________ belägen på adress ________. Fastigheten omfattar ________ kvadratmeter.


§ 4. Fullmakt

Fastighetsägaren befullmäktigar genom signering av detta avtal förvaltaren att företräda fastighetsägaren i nedan presenterade avseenden.

Förvaltaren har rätt att sätta annan i sitt ställe enligt följande:

________


§ 5. Förvaltningsuppdrag

Teknisk förvaltning

Förvaltaren ansvarar för att tekniskt förvalta fastigheten enligt följande:

________

Administrativ förvaltning

Förvaltaren ansvarar för att administrativt förvalta fastigheten enligt följande:

________

Ekonomisk förvaltning

Förvaltaren ansvarar för att ekonomiskt förvalta fastigheten enligt följande:

________


§ 6. Avtalstid

Detta avtal löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 7. Ersättning

Förvaltaren ska ersättas med en avgift om ________ SEK (________) per vecka inkl. moms.


§ 8. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Vid utebliven eller försenad betalning ska ränta om ________ procent utgå. Räntan beräknas på det obetalda beloppet.


§ 9. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra utan att först inhämta skriftligt samtycke. Detta gäller förutsatt att det inte är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna utföras. Förvaltaren svarar för att en eventuell utomstående person som är satt i förvaltarens ställe är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

- är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
- en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 10. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 11. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 12. 22582 2522552

82 22 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52222 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 25522525.


§ 14. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 15. Underskrifter


Förvaltare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (förvaltare): ________


Fastighetsägare


Ort: __________ Datum ________________________________________

Namnförtydligande (fastighetsägare): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Förvaltningsavtal - fastighet

§ 1. Förvaltare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Fastighetsägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Fastighet

Parterna ovan har kommit överens om förvaltning av fastighet ________ belägen på adress ________. Fastigheten omfattar ________ kvadratmeter.


§ 4. Fullmakt

Fastighetsägaren befullmäktigar genom signering av detta avtal förvaltaren att företräda fastighetsägaren i nedan presenterade avseenden.

Förvaltaren har rätt att sätta annan i sitt ställe enligt följande:

________


§ 5. Förvaltningsuppdrag

Teknisk förvaltning

Förvaltaren ansvarar för att tekniskt förvalta fastigheten enligt följande:

________

Administrativ förvaltning

Förvaltaren ansvarar för att administrativt förvalta fastigheten enligt följande:

________

Ekonomisk förvaltning

Förvaltaren ansvarar för att ekonomiskt förvalta fastigheten enligt följande:

________


§ 6. Avtalstid

Detta avtal löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 7. Ersättning

Förvaltaren ska ersättas med en avgift om ________ SEK (________) per vecka inkl. moms.


§ 8. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Vid utebliven eller försenad betalning ska ränta om ________ procent utgå. Räntan beräknas på det obetalda beloppet.


§ 9. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra utan att först inhämta skriftligt samtycke. Detta gäller förutsatt att det inte är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna utföras. Förvaltaren svarar för att en eventuell utomstående person som är satt i förvaltarens ställe är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

- är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
- en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 10. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 11. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 12. 22582 2522552

82 22 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52222 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 25522525.


§ 14. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 15. Underskrifter


Förvaltare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (förvaltare): ________


Fastighetsägare


Ort: __________ Datum ________________________________________

Namnförtydligande (fastighetsägare): ________