Överst på sidan

Franchiseavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta franchiseavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Franchiseavtal

§ 1. Franchisegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Franchisetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Allmänt

Följande franchiseavtal ingås i dag, den ________, mellan ovan nämnda parter.


§ 4. Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av franchisegivarens verksamhet som är föremål för franchise i detta avtal:

________


§ 5. Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att franchisetagaren mot betalning ska få tillgång till franchisegivarens verksamhetskoncept, know-how, varumärke, kunder och goodwill.


§ 6. Franchiserätt

Franchisetagaren ges genom signering av detta avtal rätt att bedriva följande verksamhet som sin egen i franchisegivarens namn:

________

Franchisetagaren ska sälja följande produkter:

________

Franchisetagaren får verka inom följande område:

________

Detta avtal medför en exklusivitet för franchisetagaren att under avtalsperioden verka inom ovan angivet område.

Franchisetagaren ska hålla sin verksamhet öppen under följande tider:

________


§ 7. Öppningsdatum

Franchisetagaren förväntas öppna upp sin verksamhet för allmänheten den ________.


§ 8. Avtalstid

Avtalet löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________ månader.


§ 9. Parternas skyldigheter och rättigheter

a) Franchisegivaren är skyldig att utbilda franchisetagaren i sin verksamhet och överföra s.k. "know-how". Franchisegivaren ska även utbilda franchisetagaren i ekonomi, försäljning och ________.

b) Franchisegivaren är skyldig att tillhandahålla handböcker där samtlig nödvändig information kring den verksamhet som franchisetagaren ska bedriva finns.

c) Franchisegivaren ska övervaka kvaliteten av franchisetagarens arbete och ge löpande support.

d) Franchisetagaren ska bedriva sin verksamhet i enlighet med de riktlinjer som lämnas från franchisegivaren.

e) Franchisetagaren tillåts inte modifiera eller avvika från franchisegivarens koncept.

f) Parterna ska visa varandra lojalitet.


§ 10. Marknadsföring

Franchisegivaren ska upprätta en marknadsföringsplan centralt som franchisetagaren är skyldig att anamma och följa. Allt nödvändigt marknadsföringsmaterial ska framställas av franchisegivaren och franchisetagaren är skyldig att köpa in materialet i den omfattning som behövs.

Eventuella avvikelser från ovan nämnd marknadsföringsplan ska godkännas av franchisegivaren.


§ 11. Ekonomi och administration

Franchisetagaren ansvarar för all hantering av ekonomi och administation i verksamheten och ska se till att bokföring och redovisning sker. Ekonomin och administrationen ska dock skötas i linje med de råd och regler som lämnas från franchisegivaren.

Revision ska utföras av en av franchisetagaren anlitad professionell redovisningsfirma.

Franchisegivaren har rätt att direkt från redovisningsfirman begära ut rapporter på redovisningen.


§ 12. Kvalitetskontroll

Franchisegivaren har rätt att genomföra regelbundna kvalitetskontroller hos franchisetagaren för att säkerställa att verksamheten håller rätt standard. Upptäcks brist ska franchisetagaren meddelas och genast åtgärda detta.


§ 13. Avgifter

a) Inträdesavgift

I samband med detta avtals upprättande ska franchisetagaren till franchisegivaren betala en fast inträdesavgift om ________ SEK (________).

Datum då inträdesavgiften senast ska vara betald: ________.

b) Franchiseavgift

Franchisetagaren ska betala en löpande franchiseavgift om ________ SEK (________) per vecka.

Franchiseavgiften ska täcka upp för franchisegivarens kostnader för rådgivning, vidareutbildning o.s.v.

Tid för betalning:

________

c) Marknadsföringsavgift

Franchisetagaren ska betala en fast marknadsföringsavgift till en, för samtliga enheter i franchisekedjan, gemensam marknadsföringsfond. Marknadsföringsavgiften ska betalas i samband med franchiseavgiften och uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

d) Transferavgift

I samband med eventuell överlåtelse av franchisetagarens verksamhet ska en fast transferavgift om ________ SEK (________) utgå.


§ 14. Betalningsvillkor

Samtliga avgifter ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 15. 22555885252 2888 252522 252

2552858822525522 285 2552858822885522 55 285 282522252 255225 285 858855 82222 52252 2552255 58 52225 58258 555 25522525 82222 25882522 522 552585 225 85552555. 52 252522 252 252 588285 8222 85255 882 2888 2552858822885522 22 2.25. 2552858822525522 555 22252 25222 228.


§ 16. Konkurrens

Under avtalsperioden, och ________ därefter, är franchisetagaren förbjuden att arbeta hos eller starta en egen med franchisegivaren konkurrerande verksamhet.

Konkurrensförbudet efter avtalets upphörande gäller dock endast i det geografiska område där franchisetagaren verkat under avtalsperioden.


§ 17. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 18. Överlåtelse av franchisegivarens verksamhet

Detta avtal hindrar inte franchisegivaren att överlåta sin verksamhet och därmed sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Vid en sådan överlåtelse följer också detta franchiseavtal.

Franchisegivarens överlåtelserätt är fri och något godkännande krävs därför inte från franchisetagaren. Överlåtelse får dock endast ske till en person som har möjlighet att bedriva verksamheten i enlighet med detta avtal.

Lever den nya ägaren inte upp till vad som framgår av detta avtal har franchisetagaren rätt att kräva skadestånd.


§ 19. Överlåtelse av franchisetagarens verksamhet

Franchisetagaren har rätt att överlåta sin verksamhet till en ny franchisetagare. Efter en överlåtelse träder den nya franchisetagaren in som part i detta avtal.


§ 20. Avtalets förtida upphörande

a) Avtalsbrott

Begår en part avtalsbrott och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

b) Nyckelpersonens förlorade majoritetsinflytande

Vid en situation där nyckelpersonen förlorar sitt majoritetsinflytande över franchisetagarens verksamhet har franchisegivaren rätt att säga upp avtalet. Avtalet upphör i samband med sådan uppsägning.


§ 21. Vite och skadestånd

Begår en part avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 22. Efter avtalets upphörande

a) Återköpsrätt av varor

Efter avtalets upphörande ska franchisegivaren köpa tillbaka samtliga varor och inventarier som finns kvar i franchisetagarens verksamhet.

Återköp ska ske till det lägsta inköpsvärdet.

b) Avidentifiering

I samband med att detta avtal upphör ska franchisetagarens verksamhet avidentifieras, d.v.s. distanseras från franchisegivaren så att allmänheten förstår att de inte längre är en del av varandras verksamheter.

Information kring hur avidentifieringen ska genomföras framgår av handboken.

c) Sekretess

Sekretessåtagandet fortsätter att gälla efter detta avtals upphörande enligt följande:

________

d) Konkurrens

Konkurrensförbudet fortsätter att gälla ________ efter att detta avtal upphört.


§ 23. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 24. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 26. Fullständigt avtal och partiell ogiltighet

Franchiseavtalet samt de handböcker som franchisegivaren tillhandahåller franchisetagaren utgör hela överenskommelsen mellan parterna. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

Om någon bestämmelse i detta avtal konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten påverkar en parts rättigheter eller skyldigheter, ska i stället skälig jämkning ske.


§ 27. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - franchisegivare: ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande - franchisetagare: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Franchiseavtal

§ 1. Franchisegivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Franchisetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Allmänt

Följande franchiseavtal ingås i dag, den ________, mellan ovan nämnda parter.


§ 4. Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av franchisegivarens verksamhet som är föremål för franchise i detta avtal:

________


§ 5. Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att franchisetagaren mot betalning ska få tillgång till franchisegivarens verksamhetskoncept, know-how, varumärke, kunder och goodwill.


§ 6. Franchiserätt

Franchisetagaren ges genom signering av detta avtal rätt att bedriva följande verksamhet som sin egen i franchisegivarens namn:

________

Franchisetagaren ska sälja följande produkter:

________

Franchisetagaren får verka inom följande område:

________

Detta avtal medför en exklusivitet för franchisetagaren att under avtalsperioden verka inom ovan angivet område.

Franchisetagaren ska hålla sin verksamhet öppen under följande tider:

________


§ 7. Öppningsdatum

Franchisetagaren förväntas öppna upp sin verksamhet för allmänheten den ________.


§ 8. Avtalstid

Avtalet löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________ månader.


§ 9. Parternas skyldigheter och rättigheter

a) Franchisegivaren är skyldig att utbilda franchisetagaren i sin verksamhet och överföra s.k. "know-how". Franchisegivaren ska även utbilda franchisetagaren i ekonomi, försäljning och ________.

b) Franchisegivaren är skyldig att tillhandahålla handböcker där samtlig nödvändig information kring den verksamhet som franchisetagaren ska bedriva finns.

c) Franchisegivaren ska övervaka kvaliteten av franchisetagarens arbete och ge löpande support.

d) Franchisetagaren ska bedriva sin verksamhet i enlighet med de riktlinjer som lämnas från franchisegivaren.

e) Franchisetagaren tillåts inte modifiera eller avvika från franchisegivarens koncept.

f) Parterna ska visa varandra lojalitet.


§ 10. Marknadsföring

Franchisegivaren ska upprätta en marknadsföringsplan centralt som franchisetagaren är skyldig att anamma och följa. Allt nödvändigt marknadsföringsmaterial ska framställas av franchisegivaren och franchisetagaren är skyldig att köpa in materialet i den omfattning som behövs.

Eventuella avvikelser från ovan nämnd marknadsföringsplan ska godkännas av franchisegivaren.


§ 11. Ekonomi och administration

Franchisetagaren ansvarar för all hantering av ekonomi och administation i verksamheten och ska se till att bokföring och redovisning sker. Ekonomin och administrationen ska dock skötas i linje med de råd och regler som lämnas från franchisegivaren.

Revision ska utföras av en av franchisetagaren anlitad professionell redovisningsfirma.

Franchisegivaren har rätt att direkt från redovisningsfirman begära ut rapporter på redovisningen.


§ 12. Kvalitetskontroll

Franchisegivaren har rätt att genomföra regelbundna kvalitetskontroller hos franchisetagaren för att säkerställa att verksamheten håller rätt standard. Upptäcks brist ska franchisetagaren meddelas och genast åtgärda detta.


§ 13. Avgifter

a) Inträdesavgift

I samband med detta avtals upprättande ska franchisetagaren till franchisegivaren betala en fast inträdesavgift om ________ SEK (________).

Datum då inträdesavgiften senast ska vara betald: ________.

b) Franchiseavgift

Franchisetagaren ska betala en löpande franchiseavgift om ________ SEK (________) per vecka.

Franchiseavgiften ska täcka upp för franchisegivarens kostnader för rådgivning, vidareutbildning o.s.v.

Tid för betalning:

________

c) Marknadsföringsavgift

Franchisetagaren ska betala en fast marknadsföringsavgift till en, för samtliga enheter i franchisekedjan, gemensam marknadsföringsfond. Marknadsföringsavgiften ska betalas i samband med franchiseavgiften och uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

d) Transferavgift

I samband med eventuell överlåtelse av franchisetagarens verksamhet ska en fast transferavgift om ________ SEK (________) utgå.


§ 14. Betalningsvillkor

Samtliga avgifter ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 15. 22555885252 2888 252522 252

2552858822525522 285 2552858822885522 55 285 282522252 255225 285 858855 82222 52252 2552255 58 52225 58258 555 25522525 82222 25882522 522 552585 225 85552555. 52 252522 252 252 588285 8222 85255 882 2888 2552858822885522 22 2.25. 2552858822525522 555 22252 25222 228.


§ 16. Konkurrens

Under avtalsperioden, och ________ därefter, är franchisetagaren förbjuden att arbeta hos eller starta en egen med franchisegivaren konkurrerande verksamhet.

Konkurrensförbudet efter avtalets upphörande gäller dock endast i det geografiska område där franchisetagaren verkat under avtalsperioden.


§ 17. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 18. Överlåtelse av franchisegivarens verksamhet

Detta avtal hindrar inte franchisegivaren att överlåta sin verksamhet och därmed sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Vid en sådan överlåtelse följer också detta franchiseavtal.

Franchisegivarens överlåtelserätt är fri och något godkännande krävs därför inte från franchisetagaren. Överlåtelse får dock endast ske till en person som har möjlighet att bedriva verksamheten i enlighet med detta avtal.

Lever den nya ägaren inte upp till vad som framgår av detta avtal har franchisetagaren rätt att kräva skadestånd.


§ 19. Överlåtelse av franchisetagarens verksamhet

Franchisetagaren har rätt att överlåta sin verksamhet till en ny franchisetagare. Efter en överlåtelse träder den nya franchisetagaren in som part i detta avtal.


§ 20. Avtalets förtida upphörande

a) Avtalsbrott

Begår en part avtalsbrott och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

b) Nyckelpersonens förlorade majoritetsinflytande

Vid en situation där nyckelpersonen förlorar sitt majoritetsinflytande över franchisetagarens verksamhet har franchisegivaren rätt att säga upp avtalet. Avtalet upphör i samband med sådan uppsägning.


§ 21. Vite och skadestånd

Begår en part avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 22. Efter avtalets upphörande

a) Återköpsrätt av varor

Efter avtalets upphörande ska franchisegivaren köpa tillbaka samtliga varor och inventarier som finns kvar i franchisetagarens verksamhet.

Återköp ska ske till det lägsta inköpsvärdet.

b) Avidentifiering

I samband med att detta avtal upphör ska franchisetagarens verksamhet avidentifieras, d.v.s. distanseras från franchisegivaren så att allmänheten förstår att de inte längre är en del av varandras verksamheter.

Information kring hur avidentifieringen ska genomföras framgår av handboken.

c) Sekretess

Sekretessåtagandet fortsätter att gälla efter detta avtals upphörande enligt följande:

________

d) Konkurrens

Konkurrensförbudet fortsätter att gälla ________ efter att detta avtal upphört.


§ 23. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 24. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 26. Fullständigt avtal och partiell ogiltighet

Franchiseavtalet samt de handböcker som franchisegivaren tillhandahåller franchisetagaren utgör hela överenskommelsen mellan parterna. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

Om någon bestämmelse i detta avtal konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten påverkar en parts rättigheter eller skyldigheter, ska i stället skälig jämkning ske.


§ 27. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - franchisegivare: ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande - franchisetagare: ________