Fullmakt att sköta kontakt med myndigheter

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om fullmakten ska omfatta en rätt för fullmaktstagaren/fullmaktstagarna att sköta myndighetskontakt för fullmaktsgivarens räkning eller om fullmakten ska omfatta rätten för en person att agera ombud i en rättegång. Ska fullmakten omfatta någonting annat ska "Annat" anges. Denna fullmakt gäller endast för myndighetskontakt. För ombud i rättegång ska en rättegångsfullmakt upprättas och för övriga syften ska en allmän fullmakt upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Fullmakt att sköta kontakt med myndigheter

§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Är fullmaktstagaren av någon anledning förhindrad att utföra vad som följer av fullmakten tillåts ________ med personnummer ________ träda in i dennes ställe.


§ 3. Fullmaktstagarens behörighet

Fullmaktstagaren ges av denna fullmakt behörighet att företräda fullmaktsgivaren inför ________ enligt följande:

________


§ 4. Användning av fullmakten

Vid de fall fullmakten ska brukas i person, d.v.s. genom ett faktiskt möte med en myndighet, ska fullmakten medtas i original.


§ 5. Giltighetstid

Fullmakten gäller från och med den ________ och är giltig fram tills ovan angivet ärende är slutfört.

Fullmaktsgivaren kan dock återkalla fullmakten närhelst innan dess. Återkallas fullmakten slutar den att gälla i samband med detta.


§ 6. Konkurs och obestånd

Försätts fullmaktsgivaren i konkurs eller hamnar på obestånd upphör denna fullmakt att gälla i samband med att fullmaktstagaren meddelas om detta.


§ 7. 82582588

8888525 2588252282885522 522525 2588252222 522 25885 8 8528525 225 522 2588252282525522 22552858 22 52225.


§ 8. Underskrift


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande (fullmaktsgivare): ________


§ 9. Bevittning

Genom signering av denna fullmakt intygar jag, ________, att ________ med personnummer ________ denna dag har upprättat och undertecknat denna handling vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja.


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande (vittne): ________

Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Fullmakt att sköta kontakt med myndigheter

§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Är fullmaktstagaren av någon anledning förhindrad att utföra vad som följer av fullmakten tillåts ________ med personnummer ________ träda in i dennes ställe.


§ 3. Fullmaktstagarens behörighet

Fullmaktstagaren ges av denna fullmakt behörighet att företräda fullmaktsgivaren inför ________ enligt följande:

________


§ 4. Användning av fullmakten

Vid de fall fullmakten ska brukas i person, d.v.s. genom ett faktiskt möte med en myndighet, ska fullmakten medtas i original.


§ 5. Giltighetstid

Fullmakten gäller från och med den ________ och är giltig fram tills ovan angivet ärende är slutfört.

Fullmaktsgivaren kan dock återkalla fullmakten närhelst innan dess. Återkallas fullmakten slutar den att gälla i samband med detta.


§ 6. Konkurs och obestånd

Försätts fullmaktsgivaren i konkurs eller hamnar på obestånd upphör denna fullmakt att gälla i samband med att fullmaktstagaren meddelas om detta.


§ 7. 82582588

8888525 2588252282885522 522525 2588252222 522 25885 8 8528525 225 522 2588252282525522 22552858 22 52225.


§ 8. Underskrift


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande (fullmaktsgivare): ________


§ 9. Bevittning

Genom signering av denna fullmakt intygar jag, ________, att ________ med personnummer ________ denna dag har upprättat och undertecknat denna handling vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja.


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande (vittne): ________

Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________