Hyresavtal - affärslokal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge när parterna ingår detta hyresavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Hyresavtal - Affärslokal


§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Affärslokal
Adress: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Möbler: Lokalen hyrs ut möblerad (inventeringslista bifogas detta avtal)

Lokalen hyrs ut för att användas i verksamhetssyfte. Hyresgästen är inte tillåten att använda lokalen som bostad.

Följande typ av verksamhet ska bedrivas i lokalen:

________


§ 4. Parkering

I hyran ingår ________ stycken parkeringsplatser. Dessa är belägna på följande plats:

________

Parkeringsplatserna är numrerade enligt följande:

________


§ 5. Förråd

Till lokalen hör ________ förråd.


§ 6. Skick

Lokalen upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 7. Ändring och förbättring av lokal

Hyresgästen tillåts att på egen bekostnad utföra mindre ändringar i lokalen. Med mindre ändringar avses ommålning, tapetsering, uppsättning av krokar, byte av golv och liknande. För större ändringar krävs hyresvärdens samtycke.


§ 8. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ stycken nycklar till lokalen.


§ 9. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till lokalen den ________.


§ 10. Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av lokalen

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda lokalen och vad därtill hör.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i förhållande till fastighetsägaren.

c) Uppstår skada i lokalen genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i lokalen vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 11. Andrahand

Hyresgästen är tillåten att efter hyresvärdens skriftliga samtycke hyra ut lokalen i andrahand.


§ 12.
Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

Hyresvärden ska hålla lokalen i avtalat skick under hyresperioden. Avviker lokalen från vad som avtalats och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden avhjälpa felet.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran under den period lokalen inte är i avtalat skick. Förutsatt att det inte beror på hyresgästen själv.


§ 13. Hyresvärdens rätt att överlåta lokalen till tredje man

Hyresvärden har rätt att överlåta lokalen till tredje man under avtalsperioden. Den person som lokalen överlåts till går in som ny hyresvärd i detta avtal.


§ 14. El

El ingår i hyran.


§ 15. Vatten

Vatten ingår i hyran.


§ 16. Hyra

Hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 17. Betalningsvillkor

Hyran ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 18. Deposition

Hyresgästen ska innan tillträdesdagen erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i lokalen har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 19. Avtalsperiod och uppsägningstid

Avtalet löper från den ________ tillvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 20. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna lokalen i avtalat eller av hyresvärden godkänt skick. Normalt slitage klassas som avtalat skick.

Lokalen ska flyttstädas innan den återlämnas.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga lokalen innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresgästen.

Lokalen ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och nyckeln till lokalen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 21. Försäkring

Hyresgästen bär ansvaret för att försäkra lokalen.


§ 22. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 23. Avtalsbrott

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.


§ 24.
Vite och skadestånd

Begår en part avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 25. 22582 2522552

82 22 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 26. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 25522525.


§ 27. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 28. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 29. Underskrifter

Hyresvärd


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________

Visa ditt dokument

________

Hyresavtal - Affärslokal


§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Affärslokal
Adress: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Möbler: Lokalen hyrs ut möblerad (inventeringslista bifogas detta avtal)

Lokalen hyrs ut för att användas i verksamhetssyfte. Hyresgästen är inte tillåten att använda lokalen som bostad.

Följande typ av verksamhet ska bedrivas i lokalen:

________


§ 4. Parkering

I hyran ingår ________ stycken parkeringsplatser. Dessa är belägna på följande plats:

________

Parkeringsplatserna är numrerade enligt följande:

________


§ 5. Förråd

Till lokalen hör ________ förråd.


§ 6. Skick

Lokalen upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 7. Ändring och förbättring av lokal

Hyresgästen tillåts att på egen bekostnad utföra mindre ändringar i lokalen. Med mindre ändringar avses ommålning, tapetsering, uppsättning av krokar, byte av golv och liknande. För större ändringar krävs hyresvärdens samtycke.


§ 8. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ stycken nycklar till lokalen.


§ 9. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till lokalen den ________.


§ 10. Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av lokalen

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda lokalen och vad därtill hör.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i förhållande till fastighetsägaren.

c) Uppstår skada i lokalen genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i lokalen vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 11. Andrahand

Hyresgästen är tillåten att efter hyresvärdens skriftliga samtycke hyra ut lokalen i andrahand.


§ 12.
Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

Hyresvärden ska hålla lokalen i avtalat skick under hyresperioden. Avviker lokalen från vad som avtalats och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden avhjälpa felet.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran under den period lokalen inte är i avtalat skick. Förutsatt att det inte beror på hyresgästen själv.


§ 13. Hyresvärdens rätt att överlåta lokalen till tredje man

Hyresvärden har rätt att överlåta lokalen till tredje man under avtalsperioden. Den person som lokalen överlåts till går in som ny hyresvärd i detta avtal.


§ 14. El

El ingår i hyran.


§ 15. Vatten

Vatten ingår i hyran.


§ 16. Hyra

Hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 17. Betalningsvillkor

Hyran ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 18. Deposition

Hyresgästen ska innan tillträdesdagen erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i lokalen har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 19. Avtalsperiod och uppsägningstid

Avtalet löper från den ________ tillvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 20. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna lokalen i avtalat eller av hyresvärden godkänt skick. Normalt slitage klassas som avtalat skick.

Lokalen ska flyttstädas innan den återlämnas.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga lokalen innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresgästen.

Lokalen ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och nyckeln till lokalen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 21. Försäkring

Hyresgästen bär ansvaret för att försäkra lokalen.


§ 22. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 23. Avtalsbrott

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.


§ 24.
Vite och skadestånd

Begår en part avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 25. 22582 2522552

82 22 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 26. 8255822

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 25522525.


§ 27. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 28. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 29. Underskrifter

Hyresvärd


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________