Hyresavtal för arbetsplats i skönhetssalong

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal om hyra av arbetsplats i skönhetssalong.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Hyresavtal för arbetsplats frisörsalong

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________ (frilansare)
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Frisörstol i frisörsalong
Salong:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 4. Ändamål

Hyresgästen ska för egen räkning bedriva frisörverksamhet i hyresvärdens lokaler.

Hyresobjektet innebär en nyttjanderätt och får endast användas för utsatt ändamål.


§ 5. Omfattning och arbetstider

Hyresgästen får under hyresperioden nyttja arbetsplatsen samtliga dagar som salongen håller öppet.

Salongens öppettider:

________

Hyresgästen får nyttja arbetsplatsen under följande tider:

________


§ 6. Material och verktyg

Hyresgästen tillåts bruka samtliga verktyg, produkter och annat material som finns i salongen vid nyttjande av arbetsplatsen.

Önskar hyresgästen använda andra verktyg, produkter och material som inte finns i salongen får det anskaffas på egen hand.


§ 7. Kunder och betalning

Hyresgästen är skyldig att värva egna kunder och marknadsföra sig separat från hyresvärden. Kommer en kund in på drop in, alternativt ringer salongen för att boka tid, ska i första hand de anställda på salongen tilldelas arbetet. Finns ingen anställd på plats, eller om samtliga är upptagna, tilldelas dessa kunder hyresgästen eller eventuellt annan person som också hyrt en arbetsplats på salongen.

Hyresgästen ska ta betalt av sina kunder separat från hyresvärden. Vilket betalsätt som ska användas är upp till hyresgästen att bestämma.


§ 8. Prissättning

Hyresgästen är tillåten att fritt prissätta sina tjänster.


§ 9. Skick

Frisörstolen som upplåts till nyttjande är i nyskick vid avtalets ingående. Det förekommer således inga fel eller brister.


§ 10. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ nycklar till salongen.


§ 11. Parkering

Hyresgästen får tillgång till en numrerad parkeringsplats tillhörande salongen i och med detta hyresavtal.

Parkeringsplatsen har nummer: ________.


§ 12. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet löper från den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.

Uppsägning ska ske skriftligen och ska antingen överlämnas till motparten i person eller skickas digitalt via e-post.

Underlåter parterna att säga upp avtalet eller om uppsägning inte sker i utsatt tid anses avtalet förlängt enligt följande:

________


§ 13. Hyra

Hyran för arbetsplatsen uppgår till ________ SEK (________) per dag.


§ 14. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 15. Deposition

Hyresgästen ska innan hyresperiodens början erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i hyresobjektet, eller om hyresgästen har underlåtit att betala hyra, har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 16. Betalningsvillkor

Hyran och depositionen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Hyran ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 17. 552522 2528 5282552

25522525 5882222555 8222 25222 528855 22222222 252522 252 28825 25222 52228252252 822 22582225 52222225, 555 225528 58 28825 2258825 882 25 522 558222 822 5222528 8 525288555228 8225825.

25522525 885555 225 882 825885. 5228255 228 2888 22825 58 525282582228 558222 855 52528855522 82222 528855 285 8882 82585. 552525 882 22 252522 252 2888 52528855522 225 222 825528252585282552 25885252 558222 522252 58 52528258222 825 52528855522 588285 558858 82552828. 82285225 258825 225 52528258222 22 22 252522 252 582255 222 825528252585282552 222 52528258222 25885252 558222 822 5222528 58 52252 225822.


§ 18. Försäkring

Hyresgästen omfattas inte av hyresvärdens försäkringar utan är skyldig att teckna egna.

Hyresgästen ska i vart fall teckna en olycksfallsförsäkring. Huruvida hyresgästen ska teckna fler försäkringar är frivilligt.


§ 19. Hyresgästens skyldigheter vid arbete i hyresvärdens lokaler

a) Hyresgästen ska under hyresperioden nyttja lokalen där arbetsplatsen är belägen med omsorg.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som förmedlas av hyresvärden.

c) Uppstår skada i lokalen där arbetsplatsen ligger genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 20. Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

a) Då detta avtal inte innebär en anställning har hyresvärden inget arbetsgivaransvar

b) Hyresvärden ska hålla lokalen där arbetsplatsen ligger i gott skick under hyresperioden.

c) Uppstår skada i lokalen och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden åtgärda detta.

d) Hyresvärden ska se till att nödvändigt material och nödvändiga verktyg för genomförande av hyresgästens arbete finns på plats under hela hyresperioden.


§ 21. Konkurrensförbud

Hyresgästen är under avtalsperioden förbjuden att arbeta hos, hyra in sig hos eller starta en egen med hyresvärden konkurrerande verksamhet.


§ 22. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 23. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom 14 dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 24. Vid hyresperiodens slut

Hyresgästen ska vid hyresperiodens slut överlämna hyresobjektet i oförändrat, eller av hyresvärden godkänt, skick. Normalt slitage räknas som oförändrat skick.

Nyttjanderätten upphör i samband med att avtalet löper ut.


§ 25. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer hyresvärden att för hyresgästens räkning behandla personuppgifter som hyresgästen lämnat självmant. Hyresvärden ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 26. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 27. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 28. Fullständigt avtal och partiell ogiltighet

Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

Om någon bestämmelse i detta avtal konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten påverkar en parts rättigheter eller skyldigheter, ska i stället skälig jämkning ske.


§ 29. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 30. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos hyresvärd): ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (hyresgäst): ________

Visa ditt dokument

________

Hyresavtal för arbetsplats frisörsalong

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________ (frilansare)
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Frisörstol i frisörsalong
Salong:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 4. Ändamål

Hyresgästen ska för egen räkning bedriva frisörverksamhet i hyresvärdens lokaler.

Hyresobjektet innebär en nyttjanderätt och får endast användas för utsatt ändamål.


§ 5. Omfattning och arbetstider

Hyresgästen får under hyresperioden nyttja arbetsplatsen samtliga dagar som salongen håller öppet.

Salongens öppettider:

________

Hyresgästen får nyttja arbetsplatsen under följande tider:

________


§ 6. Material och verktyg

Hyresgästen tillåts bruka samtliga verktyg, produkter och annat material som finns i salongen vid nyttjande av arbetsplatsen.

Önskar hyresgästen använda andra verktyg, produkter och material som inte finns i salongen får det anskaffas på egen hand.


§ 7. Kunder och betalning

Hyresgästen är skyldig att värva egna kunder och marknadsföra sig separat från hyresvärden. Kommer en kund in på drop in, alternativt ringer salongen för att boka tid, ska i första hand de anställda på salongen tilldelas arbetet. Finns ingen anställd på plats, eller om samtliga är upptagna, tilldelas dessa kunder hyresgästen eller eventuellt annan person som också hyrt en arbetsplats på salongen.

Hyresgästen ska ta betalt av sina kunder separat från hyresvärden. Vilket betalsätt som ska användas är upp till hyresgästen att bestämma.


§ 8. Prissättning

Hyresgästen är tillåten att fritt prissätta sina tjänster.


§ 9. Skick

Frisörstolen som upplåts till nyttjande är i nyskick vid avtalets ingående. Det förekommer således inga fel eller brister.


§ 10. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ nycklar till salongen.


§ 11. Parkering

Hyresgästen får tillgång till en numrerad parkeringsplats tillhörande salongen i och med detta hyresavtal.

Parkeringsplatsen har nummer: ________.


§ 12. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet löper från den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.

Uppsägning ska ske skriftligen och ska antingen överlämnas till motparten i person eller skickas digitalt via e-post.

Underlåter parterna att säga upp avtalet eller om uppsägning inte sker i utsatt tid anses avtalet förlängt enligt följande:

________


§ 13. Hyra

Hyran för arbetsplatsen uppgår till ________ SEK (________) per dag.


§ 14. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 15. Deposition

Hyresgästen ska innan hyresperiodens början erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i hyresobjektet, eller om hyresgästen har underlåtit att betala hyra, har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 16. Betalningsvillkor

Hyran och depositionen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Hyran ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 17. 552522 2528 5282552

25522525 5882222555 8222 25222 528855 22222222 252522 252 28825 25222 52228252252 822 22582225 52222225, 555 225528 58 28825 2258825 882 25 522 558222 822 5222528 8 525288555228 8225825.

25522525 885555 225 882 825885. 5228255 228 2888 22825 58 525282582228 558222 855 52528855522 82222 528855 285 8882 82585. 552525 882 22 252522 252 2888 52528855522 225 222 825528252585282552 25885252 558222 522252 58 52528258222 825 52528855522 588285 558858 82552828. 82285225 258825 225 52528258222 22 22 252522 252 582255 222 825528252585282552 222 52528258222 25885252 558222 822 5222528 58 52252 225822.


§ 18. Försäkring

Hyresgästen omfattas inte av hyresvärdens försäkringar utan är skyldig att teckna egna.

Hyresgästen ska i vart fall teckna en olycksfallsförsäkring. Huruvida hyresgästen ska teckna fler försäkringar är frivilligt.


§ 19. Hyresgästens skyldigheter vid arbete i hyresvärdens lokaler

a) Hyresgästen ska under hyresperioden nyttja lokalen där arbetsplatsen är belägen med omsorg.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som förmedlas av hyresvärden.

c) Uppstår skada i lokalen där arbetsplatsen ligger genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 20. Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

a) Då detta avtal inte innebär en anställning har hyresvärden inget arbetsgivaransvar

b) Hyresvärden ska hålla lokalen där arbetsplatsen ligger i gott skick under hyresperioden.

c) Uppstår skada i lokalen och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden åtgärda detta.

d) Hyresvärden ska se till att nödvändigt material och nödvändiga verktyg för genomförande av hyresgästens arbete finns på plats under hela hyresperioden.


§ 21. Konkurrensförbud

Hyresgästen är under avtalsperioden förbjuden att arbeta hos, hyra in sig hos eller starta en egen med hyresvärden konkurrerande verksamhet.


§ 22. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 23. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom 14 dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 24. Vid hyresperiodens slut

Hyresgästen ska vid hyresperiodens slut överlämna hyresobjektet i oförändrat, eller av hyresvärden godkänt, skick. Normalt slitage räknas som oförändrat skick.

Nyttjanderätten upphör i samband med att avtalet löper ut.


§ 25. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer hyresvärden att för hyresgästens räkning behandla personuppgifter som hyresgästen lämnat självmant. Hyresvärden ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 26. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 27. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 28. Fullständigt avtal och partiell ogiltighet

Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

Om någon bestämmelse i detta avtal konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten påverkar en parts rättigheter eller skyldigheter, ska i stället skälig jämkning ske.


§ 29. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 30. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos hyresvärd): ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (hyresgäst): ________