Överst på sidan

Hyresavtal för fordon

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Hyresavtal för fordon

§ 1. Parter

a) Hyrestagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Körkort med behörighet: ________
Körkortets giltighetstid: ________

b) Uthyrare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresobjekt

Typ: Bil
Märke: ________
Modell: ________
Årsmodell: ________
Färg: ________
Registreringsnummer: ________

Följande tillbehör följer med fordonet:

________


§ 3. Nycklar

Hyrestagaren tilldelas ________ st till fordonet.


§ 4. Skick
och besiktning

a) Fordonet hyrs ut i nyskick.

b) Uthyraren ska tillsammans med hyrestagaren noga besiktiga fordonet innan uthyrningen. Eventuella fel och anmärkningar på fordonet ska noteras i en bilaga som ska signeras av båda parter.

c) När hyresperioden är slut ska parterna tillsammans besiktiga fordonet på nytt och avvikelser ska ersättas av hyrestagaren.


§ 5. Allmänna villkor

a) Hyrestagaren ska vid användning av fordonet, och eventuella tillbehör, följa de skötselråd och instruktioner som lämnats av uthyraren.

b) Hyrestagaren får inte genomföra några ändringar i fordonet.

c) Vid stöld av fordonet ska hyrestagaren anmäla detta till polisen och skicka en kopia på anmälan till uthyraren.

d) Uthyraren garanterar sig, genom signering av detta avtal, vara ägare till fordonet. Vidare bär uthyraren ansvaret för att fordonet ej har körbud eller brukandeförbud.

e) Fordonet får endast användas för normalt bruk inom följande geografiska område: ________.

f) Det är inte tillåtet att använda fordonet i taxiverksamhet.

g) Fordonet får inte användas för medverkan i någon typ av race.

h) Förutom hyrestagaren tillåts följande person/-er köra fordonet: ________.

i) Hyrestagaren ska under hyresperioden använda däck efter årstid. Sträcker sig hyresperioden över både sommar- och vintertid ska däckbyte ske i samband med sådan övergång. Uthyraren ansvarar för att tillhandahålla aktuella däck. Uthyraren kan utföra eventuellt däckbyte utan tilläggskostnad.

j) Hyrestagaren tillåts inte överlåta detta hyresavtal till annan person. Vidare får hyrestagaren inte hyra ut fordonet till någon utomstående.

k) Hyrestagaren ansvarar för att hen har goda kunskap om fordonet och hur det ska skötas och köras.

l) Hyrestagaren tillåts uppehålla husdjur i fordonet.

m) Hyrestagaren är inte förbjuden att röka i fordonet.

n) Bensin ingår inte i hyresavgiften. När fordonet lämnas åter ska det vara fyllt med lika mycket bensin som vid uthämtningstillfället.

o) Hyrestagaren ansvarar för att betala eventuella fortkörningsböter som tillkommit under uthyrningsperioden.

p) Behöver fordonet besiktas under hyresperioden är hyrestagaren skyldig att lämna uthyraren tillträde till det. Det är uthyraren som står för kostnaderna för detta. Hyrestagaren ska meddelas om att besiktning ska komma att ske i skälig tid.


§ 6. Hyresperiod

Avtalet löper från den ________ till och med den ________.


§ 7. Hyresavgift och betalningsvillkor

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Betalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 8. Deposition

Innan hyresperioden påbörjas ska hyrestagaren utge en deposition om ________ SEK (________) till uthyraren.

Uppstår skada, som inte räknas som normalt slitage, på fordonet under hyrestiden har uthyraren rätt att använda depositionen för att täcka upp för detta. Lämnas fordonet tillbaka i ett godtagbart skick ska depositionen fullt återbetalas till hyrestagaren.

Depositionen ska erläggas på samma sätt som hyresavgiften.


§ 9. Försäkring

Hyrestagaren tecknar en skadeförsäkring för hela hyresperioden för fordonet. Belopp som ska erläggas för försäkringen är ________ SEK (________).

Uppstår skada på fordonet under hyresperioden täcker försäkringen detta, förutsatt att skadan inte är orsakad av uppsåt. Hyrestagaren är i sådant fall endast skyldig att betala självrisk till försäkringsbolaget om ________ SEK (________).

Övriga försäkringsvillkor framgår av bilaga.


§ 10. Skada

Uppstår skada under hyresperioden täcks det av försäkringen. Den självrisk som hyrestagaren är skyldig att betala täcks i första hand av depositionen.

I den mån uppkommen skada inte täcks av försäkringen är hyrestagaren skyldig att ersätta detta.


§ 11. Avtalets upphörande

Senast vid detta avtals upphörande ska fordonet, samt nycklar, vara återlämnade till uthyraren.

Fordonet ska återlämnas i oförändrat eller av uthyraren godkänt skick, normalt slitage räknas som oförändrat skick.


§ 12. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som:

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 13. Avtalsbrott
, vite och skadestånd

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande. Önskar part säga upp avtalet till följd av avtalsbrott ska det ske inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för den part som önskar frånträda avtalet.

För varje avtalsbrott ska vidare vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 14. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 15. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 16. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 17. UnderskrifterOrt: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande hyrestagare : ________Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande uthyrare : ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Hyresavtal för fordon

§ 1. Parter

a) Hyrestagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Körkort med behörighet: ________
Körkortets giltighetstid: ________

b) Uthyrare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresobjekt

Typ: Bil
Märke: ________
Modell: ________
Årsmodell: ________
Färg: ________
Registreringsnummer: ________

Följande tillbehör följer med fordonet:

________


§ 3. Nycklar

Hyrestagaren tilldelas ________ st till fordonet.


§ 4. Skick
och besiktning

a) Fordonet hyrs ut i nyskick.

b) Uthyraren ska tillsammans med hyrestagaren noga besiktiga fordonet innan uthyrningen. Eventuella fel och anmärkningar på fordonet ska noteras i en bilaga som ska signeras av båda parter.

c) När hyresperioden är slut ska parterna tillsammans besiktiga fordonet på nytt och avvikelser ska ersättas av hyrestagaren.


§ 5. Allmänna villkor

a) Hyrestagaren ska vid användning av fordonet, och eventuella tillbehör, följa de skötselråd och instruktioner som lämnats av uthyraren.

b) Hyrestagaren får inte genomföra några ändringar i fordonet.

c) Vid stöld av fordonet ska hyrestagaren anmäla detta till polisen och skicka en kopia på anmälan till uthyraren.

d) Uthyraren garanterar sig, genom signering av detta avtal, vara ägare till fordonet. Vidare bär uthyraren ansvaret för att fordonet ej har körbud eller brukandeförbud.

e) Fordonet får endast användas för normalt bruk inom följande geografiska område: ________.

f) Det är inte tillåtet att använda fordonet i taxiverksamhet.

g) Fordonet får inte användas för medverkan i någon typ av race.

h) Förutom hyrestagaren tillåts följande person/-er köra fordonet: ________.

i) Hyrestagaren ska under hyresperioden använda däck efter årstid. Sträcker sig hyresperioden över både sommar- och vintertid ska däckbyte ske i samband med sådan övergång. Uthyraren ansvarar för att tillhandahålla aktuella däck. Uthyraren kan utföra eventuellt däckbyte utan tilläggskostnad.

j) Hyrestagaren tillåts inte överlåta detta hyresavtal till annan person. Vidare får hyrestagaren inte hyra ut fordonet till någon utomstående.

k) Hyrestagaren ansvarar för att hen har goda kunskap om fordonet och hur det ska skötas och köras.

l) Hyrestagaren tillåts uppehålla husdjur i fordonet.

m) Hyrestagaren är inte förbjuden att röka i fordonet.

n) Bensin ingår inte i hyresavgiften. När fordonet lämnas åter ska det vara fyllt med lika mycket bensin som vid uthämtningstillfället.

o) Hyrestagaren ansvarar för att betala eventuella fortkörningsböter som tillkommit under uthyrningsperioden.

p) Behöver fordonet besiktas under hyresperioden är hyrestagaren skyldig att lämna uthyraren tillträde till det. Det är uthyraren som står för kostnaderna för detta. Hyrestagaren ska meddelas om att besiktning ska komma att ske i skälig tid.


§ 6. Hyresperiod

Avtalet löper från den ________ till och med den ________.


§ 7. Hyresavgift och betalningsvillkor

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Betalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 8. Deposition

Innan hyresperioden påbörjas ska hyrestagaren utge en deposition om ________ SEK (________) till uthyraren.

Uppstår skada, som inte räknas som normalt slitage, på fordonet under hyrestiden har uthyraren rätt att använda depositionen för att täcka upp för detta. Lämnas fordonet tillbaka i ett godtagbart skick ska depositionen fullt återbetalas till hyrestagaren.

Depositionen ska erläggas på samma sätt som hyresavgiften.


§ 9. Försäkring

Hyrestagaren tecknar en skadeförsäkring för hela hyresperioden för fordonet. Belopp som ska erläggas för försäkringen är ________ SEK (________).

Uppstår skada på fordonet under hyresperioden täcker försäkringen detta, förutsatt att skadan inte är orsakad av uppsåt. Hyrestagaren är i sådant fall endast skyldig att betala självrisk till försäkringsbolaget om ________ SEK (________).

Övriga försäkringsvillkor framgår av bilaga.


§ 10. Skada

Uppstår skada under hyresperioden täcks det av försäkringen. Den självrisk som hyrestagaren är skyldig att betala täcks i första hand av depositionen.

I den mån uppkommen skada inte täcks av försäkringen är hyrestagaren skyldig att ersätta detta.


§ 11. Avtalets upphörande

Senast vid detta avtals upphörande ska fordonet, samt nycklar, vara återlämnade till uthyraren.

Fordonet ska återlämnas i oförändrat eller av uthyraren godkänt skick, normalt slitage räknas som oförändrat skick.


§ 12. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som:

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 13. Avtalsbrott
, vite och skadestånd

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande. Önskar part säga upp avtalet till följd av avtalsbrott ska det ske inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för den part som önskar frånträda avtalet.

För varje avtalsbrott ska vidare vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 14. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 15. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 16. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 17. UnderskrifterOrt: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande hyrestagare : ________Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande uthyrare : ________