Överst på sidan

Hyresavtal - lös egendom

Förlopp:
0%
?
X

Ange vad det är för något som hyresavtalet ska omfatta. Detta avtal kan endast användas för hyra av lös egendom, bortsett från lägenheter och fordon. Som lös egendom räknas allt som inte utgör jord, d.v.s. fastigheter. Exempel på lös egendom är maskiner, möbler, kläder o.s.v.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Hyresavtal - lös egendom

§ 1. Hyrestagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 2. Uthyrare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: ________
Märke: ________

Följande tillbehör följer med egendomen:

________


§ 4. Användning

Egendomen får användas enligt följande riktlinjer:

________

Egendomen ska användas i urhyrarens lokal/-er.


§ 5. Skick
och besiktning

a) Egendomen hyrs ut i nyskick.

b) Uthyraren har tillsammans med hyrestagaren noga besiktigat egendomen innan uthyrningen.

c) När hyresperioden är slut ska parterna tillsammans besiktiga egendomen på nytt och avvikelser ska ersättas av hyrestagaren.


§ 6. Allmänna villkor

a) Hyrestagaren ska vid användning av egendomen, och eventuella tillbehör, följa de skötselråd och instruktioner som lämnats av uthyraren.

b) Hyrestagaren får inte genomföra några ändringar i egendomen.

c) Vid stöld av egendomen ska hyrestagaren anmäla detta till polisen och skicka en kopia på anmälan till uthyraren.

d) Uthyraren garanterar sig, genom signering av detta avtal, vara ägare till egendomen.

e) Egendomen får endast användas inom följande geografiska område: ________.

f) Hyrestagaren är fri att hyra ut egendomen vidare till tredje man.

g) Hyrestagaren tillåts inte överlåta detta hyresavtal till annan person.


§ 7. Underhåll

Hyrestagaren är skyldig att, på egen bekostnad, under avtalsperioden underhålla egendomen som omfattas av detta avtal.


§ 8. Hyresperiod

Avtalet löper från den ________ till och med den ________.


§ 9. Hyresavgift och betalningsvillkor

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Hyresbeloppet kommer höjas med ________ procent per år.

Betalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 10. Deposition

Innan hyresperioden påbörjas ska hyrestagaren utge en deposition om ________ SEK (________) till uthyraren.

Uppstår skada, som inte räknas som normalt slitage, på egendomen under hyrestiden har uthyraren rätt att använda depositionen för att täcka upp för detta. Lämnas egendomen tillbaka i ett godtagbart skick ska depositionen fullt återbetalas till hyrestagaren.

Depositionen ska erläggas på samma sätt som hyresavgiften.


§ 11. Försäkring

Hyrestagaren tecknar en skadeförsäkring för hela hyresperioden. Belopp som ska erläggas för försäkringen är ________ SEK (________).

Uppstår skada på egendomen, eller annat i uthyrarens lokal/-er, under hyresperioden täcker försäkringen detta, förutsatt att skadan inte är orsakad av uppsåt. Hyrestagaren är i sådant fall endast skyldig att betala självrisk till försäkringsbolaget om ________ SEK (________).

Övriga försäkringsvillkor framgår av bilaga.


§ 12. 52555

5228255 82555 52525 5252822582522 25828 522 58 225852582222. 822 825885882 822 525282525522 55 8228582 522 822585 25828 8 225825 5525 58 522288282222.

5 522 252 522222222 82555 8222 25828 58 225852582222 55 525282525522 8228582 522 2585225 52225.


§ 13. Avtalets upphörande

Senast vid detta avtals upphörande ska egendomen vara återlämnad till uthyraren. Återlämnas egendomen försent ska det utgå en förseningsavgift om ________ SEK (________) per timme som överskrider avtalsperioden.

Egendomen ska återlämnas i oförändrat skick, bortsett från normalt slitage.


§ 14. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande. Sekretessen löper under avtalsperioden samt ________ därefter.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 15. Avtalsbrott, vite och skadestånd

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande. Önskar part säga upp avtalet till följd av avtalsbrott ska det ske inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för den part som önskar frånträda avtalet.

För varje avtalsbrott ska vidare vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 16. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 17. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 18. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 19. Underskrifter

Hyrestagare


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________


Uthyrare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Hyresavtal - lös egendom

§ 1. Hyrestagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 2. Uthyrare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: ________
Märke: ________

Följande tillbehör följer med egendomen:

________


§ 4. Användning

Egendomen får användas enligt följande riktlinjer:

________

Egendomen ska användas i urhyrarens lokal/-er.


§ 5. Skick
och besiktning

a) Egendomen hyrs ut i nyskick.

b) Uthyraren har tillsammans med hyrestagaren noga besiktigat egendomen innan uthyrningen.

c) När hyresperioden är slut ska parterna tillsammans besiktiga egendomen på nytt och avvikelser ska ersättas av hyrestagaren.


§ 6. Allmänna villkor

a) Hyrestagaren ska vid användning av egendomen, och eventuella tillbehör, följa de skötselråd och instruktioner som lämnats av uthyraren.

b) Hyrestagaren får inte genomföra några ändringar i egendomen.

c) Vid stöld av egendomen ska hyrestagaren anmäla detta till polisen och skicka en kopia på anmälan till uthyraren.

d) Uthyraren garanterar sig, genom signering av detta avtal, vara ägare till egendomen.

e) Egendomen får endast användas inom följande geografiska område: ________.

f) Hyrestagaren är fri att hyra ut egendomen vidare till tredje man.

g) Hyrestagaren tillåts inte överlåta detta hyresavtal till annan person.


§ 7. Underhåll

Hyrestagaren är skyldig att, på egen bekostnad, under avtalsperioden underhålla egendomen som omfattas av detta avtal.


§ 8. Hyresperiod

Avtalet löper från den ________ till och med den ________.


§ 9. Hyresavgift och betalningsvillkor

Hyran uppgår till ________ SEK (________) per dag.

Hyresbeloppet kommer höjas med ________ procent per år.

Betalning ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 10. Deposition

Innan hyresperioden påbörjas ska hyrestagaren utge en deposition om ________ SEK (________) till uthyraren.

Uppstår skada, som inte räknas som normalt slitage, på egendomen under hyrestiden har uthyraren rätt att använda depositionen för att täcka upp för detta. Lämnas egendomen tillbaka i ett godtagbart skick ska depositionen fullt återbetalas till hyrestagaren.

Depositionen ska erläggas på samma sätt som hyresavgiften.


§ 11. Försäkring

Hyrestagaren tecknar en skadeförsäkring för hela hyresperioden. Belopp som ska erläggas för försäkringen är ________ SEK (________).

Uppstår skada på egendomen, eller annat i uthyrarens lokal/-er, under hyresperioden täcker försäkringen detta, förutsatt att skadan inte är orsakad av uppsåt. Hyrestagaren är i sådant fall endast skyldig att betala självrisk till försäkringsbolaget om ________ SEK (________).

Övriga försäkringsvillkor framgår av bilaga.


§ 12. 52555

5228255 82555 52525 5252822582522 25828 522 58 225852582222. 822 825885882 822 525282525522 55 8228582 522 822585 25828 8 225825 5525 58 522288282222.

5 522 252 522222222 82555 8222 25828 58 225852582222 55 525282525522 8228582 522 2585225 52225.


§ 13. Avtalets upphörande

Senast vid detta avtals upphörande ska egendomen vara återlämnad till uthyraren. Återlämnas egendomen försent ska det utgå en förseningsavgift om ________ SEK (________) per timme som överskrider avtalsperioden.

Egendomen ska återlämnas i oförändrat skick, bortsett från normalt slitage.


§ 14. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande. Sekretessen löper under avtalsperioden samt ________ därefter.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 15. Avtalsbrott, vite och skadestånd

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande. Önskar part säga upp avtalet till följd av avtalsbrott ska det ske inom skälig tid från att omständigheten som åberopats blivit känd för den part som önskar frånträda avtalet.

För varje avtalsbrott ska vidare vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 16. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 17. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 18. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 19. Underskrifter

Hyrestagare


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________


Uthyrare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________