Hyresavtal - parkeringsplats

Förlopp:
0%
?
X

Ange dagens datum då detta hyresavtal om parkeringsplats upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om upplåtelse av parkeringsplats

§ 1. UPPLÅTARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. NYTTJANDERÄTTSHAVARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. PARKERINGSPLATS

Adress: ________
Tak: Parkeringsplatsen har inget tak
Eluttag: Det finns inga eluttag tillhörande parkeringsplatsen


§ 4. ÄNDAMÅL TILL UPPLÅTELSEN

Parkeringsplatsen upplåts till nyttjande av ________ stycken personbilar.


§ 5. AVTALSTID

Avtalet löper fr.o.m. den ________ tillsvidare.

Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 6. GRUNDAVGIFT

Ersättning för parkeringsplatsen uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Om nyttjanderättshavaren inte betalar grundavgiften i tid är denne skyldig att utge ränta enligt räntelagen (1975:635) samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.


§ 7. INDEXJUSTERING AV GRUNDAVGIFT

Indexjustering av grundavgiften ska ske enligt bilaga.


§ 8. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 25522525 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 9. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

a) Parkeringsplatsen upplåts i befintligt skick.

b) Nyttjanderättshavaren får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke sätta upp egna skyltar, skyddsordningar eller liknande på parkeringsplatsen.

c) Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringsplatsen. Nyttjande av plats som inte omfattas av detta avtal medför risk att nyttjanderättshavaren erläggs med en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

d) Underhåll av parkeringsplatsen och eventuellt tillhörande anläggningar ska nyttjanderättshavaren ansvara för.

e) Nyttjanderättshavaren ska vid infart och utfart till och från parkeringsplatsen använda för ändamålet iordningställd mark.

f) Upplåtaren ansvarar för renhållning, snöskottning och halkbekämpning på parkeringsplatsen och tillhörande infart/utfart.

g) Upplåtaren friskriver sig från allt ansvar för skada på nyttjanderättshavarens fordon och däri förvarad egendom förutsatt att skadan inte uppkommit genom grov oaktsamhet från upplåtarens sida.

h) Nyttjanderättshavarens rätt enligt detta avtal är förverkad och upplåtaren berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om nyttjanderättshavaren underlåter att i rätt tid betala grundavgiften eller i övrigt bryter mot 8 kap. 23 § Jordabalken (1979:994).

i) Senast vid upplåtelsens upphörande ska nyttjanderättshavaren ha fört bort sin egendom och återställt parkeringsplatsen i ursprungligt skick, eller i av upplåtaren godkänt skick. Underlåter nyttjanderättshavaren att göra detta har upplåtaren rätt att på nyttjanderättshavarens bekostnad åtgärda bristerna.

j) Nyttjanderättshavaren ska följa de ordningsföreskrifter som upplåtaren meddelar för nyttjandet av parkeringsplatsen.


§ 10. ÖVRIGT

Nyttjanderätten, som parkeringsplatsen innebär, får inte utan upplåtarens samtycke överlåtas, upplåtas eller skrivas in i fastighetsregistret.


§ 11. UNDERSKRIFTER

Upplåtare


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande: ________Nyttjanderättshavare


Ort: ______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om upplåtelse av parkeringsplats

§ 1. UPPLÅTARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. NYTTJANDERÄTTSHAVARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. PARKERINGSPLATS

Adress: ________
Tak: Parkeringsplatsen har inget tak
Eluttag: Det finns inga eluttag tillhörande parkeringsplatsen


§ 4. ÄNDAMÅL TILL UPPLÅTELSEN

Parkeringsplatsen upplåts till nyttjande av ________ stycken personbilar.


§ 5. AVTALSTID

Avtalet löper fr.o.m. den ________ tillsvidare.

Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 6. GRUNDAVGIFT

Ersättning för parkeringsplatsen uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Om nyttjanderättshavaren inte betalar grundavgiften i tid är denne skyldig att utge ränta enligt räntelagen (1975:635) samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.


§ 7. INDEXJUSTERING AV GRUNDAVGIFT

Indexjustering av grundavgiften ska ske enligt bilaga.


§ 8. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 25522525 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 9. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

a) Parkeringsplatsen upplåts i befintligt skick.

b) Nyttjanderättshavaren får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke sätta upp egna skyltar, skyddsordningar eller liknande på parkeringsplatsen.

c) Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringsplatsen. Nyttjande av plats som inte omfattas av detta avtal medför risk att nyttjanderättshavaren erläggs med en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

d) Underhåll av parkeringsplatsen och eventuellt tillhörande anläggningar ska nyttjanderättshavaren ansvara för.

e) Nyttjanderättshavaren ska vid infart och utfart till och från parkeringsplatsen använda för ändamålet iordningställd mark.

f) Upplåtaren ansvarar för renhållning, snöskottning och halkbekämpning på parkeringsplatsen och tillhörande infart/utfart.

g) Upplåtaren friskriver sig från allt ansvar för skada på nyttjanderättshavarens fordon och däri förvarad egendom förutsatt att skadan inte uppkommit genom grov oaktsamhet från upplåtarens sida.

h) Nyttjanderättshavarens rätt enligt detta avtal är förverkad och upplåtaren berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om nyttjanderättshavaren underlåter att i rätt tid betala grundavgiften eller i övrigt bryter mot 8 kap. 23 § Jordabalken (1979:994).

i) Senast vid upplåtelsens upphörande ska nyttjanderättshavaren ha fört bort sin egendom och återställt parkeringsplatsen i ursprungligt skick, eller i av upplåtaren godkänt skick. Underlåter nyttjanderättshavaren att göra detta har upplåtaren rätt att på nyttjanderättshavarens bekostnad åtgärda bristerna.

j) Nyttjanderättshavaren ska följa de ordningsföreskrifter som upplåtaren meddelar för nyttjandet av parkeringsplatsen.


§ 10. ÖVRIGT

Nyttjanderätten, som parkeringsplatsen innebär, får inte utan upplåtarens samtycke överlåtas, upplåtas eller skrivas in i fastighetsregistret.


§ 11. UNDERSKRIFTER

Upplåtare


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande: ________Nyttjanderättshavare


Ort: ______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________