Överst på sidan

Hyresavtal - parkeringsplats

Förlopp:
0%
?
X

Ange dagens datum då detta hyresavtal om parkeringsplats upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om upplåtelse av parkeringsplats

§ 1. UPPLÅTAREN

Namn: ________
Personnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. NYTTJARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. PARKERINGSPLATS

Adress: ________
Tak: Parkeringsplatsen har inget tak
Eluttag: Det finns inga eluttag tillhörande parkeringsplatsen.


§ 4. ÄNDAMÅL TILL UPPLÅTELSEN

Parkeringsplatsen upplåts till nyttjande av ________ stycken personbilar.


§ 5. AVTALSTID

Avtalet löper fr.o.m. den ________ tillsvidare.

Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 6. GRUNDAVGIFT

Ersättning för parkeringsplatsen uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till ________ hos ________.

Tidpunkt för betalning:

________

Om nyttjaren inte betalar grundavgiften i tid är nyttjaren skyldig att utge ränta enligt räntelagen (1975:635) samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.


§ 7. INDEXJUSTERING AV GRUNDAVGIFT

Indexjustering av grundavgiften ska ske enligt bilaga.


§ 8. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 255222 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 522 8225855 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 9. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

a) Parkeringsplatsen upplåts i befintligt skick.

b) Nyttjaren tillåts sätta upp egna skyltar, skyddsordningar och liknande på parkeringsplatsen.

c) Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringsplatsen. Nyttjande av plats som inte omfattas av detta avtal medför en risk att nyttjaren erläggs med en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

d) Underhåll av parkeringsplatsen och eventuellt tillhörande anläggningar ska nyttjaren ansvara för.

e) Nyttjaren ska vid infart till och utfart från parkeringsplatsen använda för ändamålet iordningställd mark.

f) Upplåtaren ansvarar för renhållning, snöskottning och halkbekämpning på både parkeringsplatsen och infart/utfart därtill.

g) Upplåtaren friskriver sig från allt ansvar för skada på nyttjarens fordon och däri förvarad egendom förutsatt att skadan inte uppkommit genom grov oaktsamhet från upplåtarens sida.

h) Nyttjarens rätt enligt detta avtal är förverkad och upplåtaren berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om nyttjaren underlåter att i rätt tid betala grundavgiften eller i övrigt bryter mot 8 kap. 23 § Jordabalken (1979:994).

i) Senast vid upplåtelsens upphörande ska nyttjaren ha fört bort sin egendom och återställt parkeringsplatsen i ursprungligt skick, eller i av upplåtaren godkänt skick. Underlåter nyttjaren att göra detta har upplåtaren rätt att på nyttjarens bekostnad åtgärda bristerna.

j) Nyttjaren ska följa de ordningsföreskrifter som upplåtaren meddelar för nyttjandet av parkeringsplatsen.


§ 10. ÖVRIGT

Nyttjanderätten, som parkeringsplatsen innebär, får inte utan upplåtarens samtycke överlåtas eller inskrivas. Detta gäller även upplåtelse av avtalet till annan.


§ 11. UNDERSKRIFTER

Upplåtare


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande: ________Nyttjare


Ort: ______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om upplåtelse av parkeringsplats

§ 1. UPPLÅTAREN

Namn: ________
Personnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. NYTTJARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. PARKERINGSPLATS

Adress: ________
Tak: Parkeringsplatsen har inget tak
Eluttag: Det finns inga eluttag tillhörande parkeringsplatsen.


§ 4. ÄNDAMÅL TILL UPPLÅTELSEN

Parkeringsplatsen upplåts till nyttjande av ________ stycken personbilar.


§ 5. AVTALSTID

Avtalet löper fr.o.m. den ________ tillsvidare.

Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 6. GRUNDAVGIFT

Ersättning för parkeringsplatsen uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till ________ hos ________.

Tidpunkt för betalning:

________

Om nyttjaren inte betalar grundavgiften i tid är nyttjaren skyldig att utge ränta enligt räntelagen (1975:635) samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.


§ 7. INDEXJUSTERING AV GRUNDAVGIFT

Indexjustering av grundavgiften ska ske enligt bilaga.


§ 8. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 255222 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 522 8225855 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 9. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

a) Parkeringsplatsen upplåts i befintligt skick.

b) Nyttjaren tillåts sätta upp egna skyltar, skyddsordningar och liknande på parkeringsplatsen.

c) Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringsplatsen. Nyttjande av plats som inte omfattas av detta avtal medför en risk att nyttjaren erläggs med en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

d) Underhåll av parkeringsplatsen och eventuellt tillhörande anläggningar ska nyttjaren ansvara för.

e) Nyttjaren ska vid infart till och utfart från parkeringsplatsen använda för ändamålet iordningställd mark.

f) Upplåtaren ansvarar för renhållning, snöskottning och halkbekämpning på både parkeringsplatsen och infart/utfart därtill.

g) Upplåtaren friskriver sig från allt ansvar för skada på nyttjarens fordon och däri förvarad egendom förutsatt att skadan inte uppkommit genom grov oaktsamhet från upplåtarens sida.

h) Nyttjarens rätt enligt detta avtal är förverkad och upplåtaren berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om nyttjaren underlåter att i rätt tid betala grundavgiften eller i övrigt bryter mot 8 kap. 23 § Jordabalken (1979:994).

i) Senast vid upplåtelsens upphörande ska nyttjaren ha fört bort sin egendom och återställt parkeringsplatsen i ursprungligt skick, eller i av upplåtaren godkänt skick. Underlåter nyttjaren att göra detta har upplåtaren rätt att på nyttjarens bekostnad åtgärda bristerna.

j) Nyttjaren ska följa de ordningsföreskrifter som upplåtaren meddelar för nyttjandet av parkeringsplatsen.


§ 10. ÖVRIGT

Nyttjanderätten, som parkeringsplatsen innebär, får inte utan upplåtarens samtycke överlåtas eller inskrivas. Detta gäller även upplåtelse av avtalet till annan.


§ 11. UNDERSKRIFTER

Upplåtare


Ort: _______ Datum: ______________________________________

Namnförtydligande: ________Nyttjare


Ort: ______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________