Hyresavtal - trygghetsboende

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta hyresavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Hyresavtal för trygghetsboende


§ 1. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer:
________
Nuvarande adress:
________
Telefon:
________


§ 2. Hyresvärd (trygghetsboende)

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Bostad

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Antal rum: ________ rum, badrum och kokvrå
Yta: ________ kvadratmeter
Balkong: Ja
Våningsplan: ________

Till bostaden hör ett vindsförråd och ett källarförråd.


§ 4. Ändamål

Hyresobjektet får endast användas som bostad, det är alltså inte tillåtet att bedriva verksamhet i hyresobjektet.


§ 5. Skick

Bostaden upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 6. Besiktning

Innan hyresgästens tillträde ska parterna tillsammans besiktiga bostaden och upprätta ett besiktningsprotokoll med eventuella brister i bostaden. Detta protokoll ska signeras av parterna och utgör sedan en del av detta avtal.


§ 7. Möbler

Bostaden hyrs ut möblerad. Möblerna och inventarierna som ingår, samt dess skick, framgår av bilaga.


§ 8. Parkeringsplats och garageplats

Till bostaden hör en parkeringsplats och en garageplats.


§ 9. Gemensamma utrymmen

Samtliga av de boende har tillgång till följande gemensamma utrymmen:

________


§ 10. Personal/bovärdar

Tider då personal/bovärdar finns på plats på trygghetsboendet:

________

Personalens/bovärdarnas skyldigheter:

________

Personalen/bovärdarna som arbetar på trygghetsboendet ska utföra sitt arbete på ett respektfullt, lyhört och icke-diskriminerande sätt. De ska vidare utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och interna policys.

Brister personalen/bovärdarna i sitt arbetssätt och utför sitt arbete på ett oacceptabelt sätt, eller på ett sätt som strider mot någon bestämmelse i detta avtal, ska chefen på trygghetsboendet informeras som därefter ska besluta om vidare åtgärder.


§ 11. Hyra

Hyran för bostaden uppgår till ________ SEK (________) per månad.


§ 12. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 13. Wifi

Wifi ingår i hyran.


§ 14. Betalningsvillkor

Hyran ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Hyran och övriga avgifter ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 15. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ nycklar till bostaden.


§ 16. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till bostaden den ________.


§ 17. Hyresgästens/hyresgästernas ansvar vid användning av bostaden och gemensamma utrymmen

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda gemensamma utrymmen, bostaden och vad därtill hör.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som förmedlas av hyresvärden.

c) Uppstår skada i bostaden genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i bostaden vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 18. 55222522882225228 822858252225 285 528855

________) 82528855522 825 55885 82825522 8 5825852 82882 52525 5252822582522. 8888225 82825522 2552 855 822 58258528 285 522 8222 82525 25 25222 228252582522 25 525282582228 8855 825 52528855522 58525825 22822.

________) 82528258222 555 5522 2888 825882 22585222822 58 52552 52525 522 225825 82825522 8222 55 8 5825852 82882. 225528522 522 522 8222 82525 25 52528258222 82588.

________) 82528855522 52885555 225 522 55885 52 2222285225 525222225 8 2222 82882 285 525582552 225 2258525825 228825, 2258882, 8252222 228.


§ 19. Andrahand

Önskar hyresgästen hyra ut bostaden i andra hand ska samtycke inhämtas från hyresvärden.


§ 20. Hyrestid , uppsägning och förlängning

Bostaden uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till 3 månader.

Uteblir uppsägning eller om det inte sker i utsatt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 21. Försäkring

Hyresgästen är skyldig att teckna en hemförsäkring samt eventuellt övriga nödvändiga försäkringar för bostaden.

För de möbler som finns i bostaden vid inflyttning, d.v.s. de som ingår i hyran, är hyresvärden skyldig att teckna försäkring.


§ 22. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna bostaden i flyttstädat och oförändrat, eller av hyresvärden godkänt, skick. Normalt slitage räknas som oförändrat skick.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga bostaden innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresvärden.

Bostaden ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 23. Sekretess och tystnadsplikt

Trygghetsboendet och samtlig/-a personal/bovärdar har tystnadsplikt vilket innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas om det inte finns särskilda skäl för det. Uppgifter som rör hyresgästens personliga förhållanden är sekretessbelagda och får alltså inte spridas till obehöriga/utomstående personer. Tystnadsplikten gäller utan begränsning i tiden.

Om hyresgästen lämnar samtycke eller om särskilda omständigheter föreligger kan tystnadsplikten brytas. Till särskilda omständigheter hör t.ex. att en myndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning, att det föreligger misstanke för allvarligt brott med minst ett års fängelse som straff eller att uppgifterna i fråga behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Föreligger misstanke för allvarligt brott får tystnadsplikten brytas för att polisanmäla brottet och för att besvara frågor från polis, åklagare och domare.

Bryter någon på trygghetsboendet mot tystnadsplikten, utan att någon särskild omständighet föreligger, kan hyresgästen vända sig till domstolen med en stämningsansökan.


§ 24. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), och andra tillämpliga lagar, kommer trygghetsboendet att för hyresgästens räkning behandla personuppgifter som hen lämnat självmant. Trygghetsboendet ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 25. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som denne inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 26. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 27. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 28. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 29. Underskrifter


Hyresgäst


Ort: ___________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresvärd


Ort: ___________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Hyresavtal för trygghetsboende


§ 1. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer:
________
Nuvarande adress:
________
Telefon:
________


§ 2. Hyresvärd (trygghetsboende)

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Bostad

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Antal rum: ________ rum, badrum och kokvrå
Yta: ________ kvadratmeter
Balkong: Ja
Våningsplan: ________

Till bostaden hör ett vindsförråd och ett källarförråd.


§ 4. Ändamål

Hyresobjektet får endast användas som bostad, det är alltså inte tillåtet att bedriva verksamhet i hyresobjektet.


§ 5. Skick

Bostaden upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 6. Besiktning

Innan hyresgästens tillträde ska parterna tillsammans besiktiga bostaden och upprätta ett besiktningsprotokoll med eventuella brister i bostaden. Detta protokoll ska signeras av parterna och utgör sedan en del av detta avtal.


§ 7. Möbler

Bostaden hyrs ut möblerad. Möblerna och inventarierna som ingår, samt dess skick, framgår av bilaga.


§ 8. Parkeringsplats och garageplats

Till bostaden hör en parkeringsplats och en garageplats.


§ 9. Gemensamma utrymmen

Samtliga av de boende har tillgång till följande gemensamma utrymmen:

________


§ 10. Personal/bovärdar

Tider då personal/bovärdar finns på plats på trygghetsboendet:

________

Personalens/bovärdarnas skyldigheter:

________

Personalen/bovärdarna som arbetar på trygghetsboendet ska utföra sitt arbete på ett respektfullt, lyhört och icke-diskriminerande sätt. De ska vidare utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och interna policys.

Brister personalen/bovärdarna i sitt arbetssätt och utför sitt arbete på ett oacceptabelt sätt, eller på ett sätt som strider mot någon bestämmelse i detta avtal, ska chefen på trygghetsboendet informeras som därefter ska besluta om vidare åtgärder.


§ 11. Hyra

Hyran för bostaden uppgår till ________ SEK (________) per månad.


§ 12. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 13. Wifi

Wifi ingår i hyran.


§ 14. Betalningsvillkor

Hyran ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Hyran och övriga avgifter ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 15. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ nycklar till bostaden.


§ 16. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till bostaden den ________.


§ 17. Hyresgästens/hyresgästernas ansvar vid användning av bostaden och gemensamma utrymmen

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda gemensamma utrymmen, bostaden och vad därtill hör.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som förmedlas av hyresvärden.

c) Uppstår skada i bostaden genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i bostaden vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 18. 55222522882225228 822858252225 285 528855

________) 82528855522 825 55885 82825522 8 5825852 82882 52525 5252822582522. 8888225 82825522 2552 855 822 58258528 285 522 8222 82525 25 25222 228252582522 25 525282582228 8855 825 52528855522 58525825 22822.

________) 82528258222 555 5522 2888 825882 22585222822 58 52552 52525 522 225825 82825522 8222 55 8 5825852 82882. 225528522 522 522 8222 82525 25 52528258222 82588.

________) 82528855522 52885555 225 522 55885 52 2222285225 525222225 8 2222 82882 285 525582552 225 2258525825 228825, 2258882, 8252222 228.


§ 19. Andrahand

Önskar hyresgästen hyra ut bostaden i andra hand ska samtycke inhämtas från hyresvärden.


§ 20. Hyrestid , uppsägning och förlängning

Bostaden uthyres på bestämd tid från och med ________ till och med ________. Avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till 3 månader.

Uteblir uppsägning eller om det inte sker i utsatt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 21. Försäkring

Hyresgästen är skyldig att teckna en hemförsäkring samt eventuellt övriga nödvändiga försäkringar för bostaden.

För de möbler som finns i bostaden vid inflyttning, d.v.s. de som ingår i hyran, är hyresvärden skyldig att teckna försäkring.


§ 22. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna bostaden i flyttstädat och oförändrat, eller av hyresvärden godkänt, skick. Normalt slitage räknas som oförändrat skick.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga bostaden innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresvärden.

Bostaden ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 23. Sekretess och tystnadsplikt

Trygghetsboendet och samtlig/-a personal/bovärdar har tystnadsplikt vilket innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas om det inte finns särskilda skäl för det. Uppgifter som rör hyresgästens personliga förhållanden är sekretessbelagda och får alltså inte spridas till obehöriga/utomstående personer. Tystnadsplikten gäller utan begränsning i tiden.

Om hyresgästen lämnar samtycke eller om särskilda omständigheter föreligger kan tystnadsplikten brytas. Till särskilda omständigheter hör t.ex. att en myndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning, att det föreligger misstanke för allvarligt brott med minst ett års fängelse som straff eller att uppgifterna i fråga behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Föreligger misstanke för allvarligt brott får tystnadsplikten brytas för att polisanmäla brottet och för att besvara frågor från polis, åklagare och domare.

Bryter någon på trygghetsboendet mot tystnadsplikten, utan att någon särskild omständighet föreligger, kan hyresgästen vända sig till domstolen med en stämningsansökan.


§ 24. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), och andra tillämpliga lagar, kommer trygghetsboendet att för hyresgästens räkning behandla personuppgifter som hen lämnat självmant. Trygghetsboendet ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 25. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som denne inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 26. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 27. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 28. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 29. Underskrifter


Hyresgäst


Ort: ___________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresvärd


Ort: ___________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson): ________