Överst på sidan

Hyreskontrakt för inneboende

Förlopp:
0%
?
X

Ange det datum då hyreskontraktet om inneboende signeras av förstahandshyresgästen/hyresvärden och de/den inneboende.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Hyresavtal för inneboende

§ 1 Förstahandshyresgäst

Namn: ________ Personnummer: ________

Telefonnummer: ________

Adress under uthyrningen: ________


§ 2 Inneboende

Namn: ________ Personnummer: ________

Telefonnummer: ________

Adress under uthyrningen: ________


§ 3 Hyresobjekt

Adress: ________

Hyresobjektets yta uppgår till ________ kvadratmeter och består av följande del av bostaden:

________

Hyresobjektet är möblerat (se bilaga nr ).


§ 4 Övriga utrymmen och inventarier som den inneboende har tillgång till

- Badrum

- Balkong/Uteplats/terass

- Hall

- Kök (inkl. spis, ugn, mikrovågsugn, kylskåp, frys)

- Källarförråd

- Torkutrymmen

- Tvättmaskin

- Vindsförråd

- WC


§ 5 Hyresperiod

Hyresperioden löper från och med ________ tills vidare.


§ 6 Uppsägning

Uppsägning ska, från den inneboendes sida, ske skriftligen och hyreskontraktet upphör att gälla en månad från uppsägningen. Önskar förstahandshyresgästen säga upp hyresavtalet ska det ske skriftligt ________ månader i förväg.


§ 7 Hyra

Hyran uppgår till ________ (________) SEK (inkl. moms) per vecka.

Hyresbeloppet motsvarar det belopp som förstahandshyresgästen erlägger i hyra för hyresobjektet till fastighetsägaren. För de fall förstahandshyresgästens hyra höjs eller sänks under hyresperioden ska den inneboendes hyra justeras på motsvarande sätt.


§ 8 Hyresbetalning

Hyran ska betalas i förskott senast:

________

Betalning ska ske genom insättning till Bank: ________ Kontonummer: ________

Betalas inte hyran i utsatt tid ska även ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) adderas till den förfallna skulden.


§ 9 Garageplats

Garageplats ingår i hyran.


§ 10 El

El ingår i hyran.


§ 11 Trivsel- och ordningsregler

Den inneboende åtar sig att följa de trivsel- och ordningsregler som förstahandshyresgästen har att följa.

Hyresobjektet ska av den inneboende omhändertas och vårdas väl. Gemensamma utrymmen ska alla boende ansvara för att hålla i gott skick.


§ 12 Nycklar

Den inneboende erhåller till hyresobjektet avseende dörren m.m.


§ 13 Brister

Parterna är genom detta kontrakts undertecknande införstådda med att bostaden vid hyresförhållandets startdatum är behäftad med de brister som framgår av bilaga nr.


§ 14 Säkerhet

Som säkerhet för fullgörande av de/den inneboendes avtalade förpliktelser ska, innan inflytt, en deposition om ________ (________) SEK överlämnas till förstahandshyresgästen.

Vidare ställs krav på att de/den inneboende ska ha en person med ett borgensåtagande som går in och betalar hyran i det fall betalning uteblir (se bilaga nr ________).


§ 15 Force Majeure

Om hyresvärden är förhindrad att, eller endast till en orimligt hög kostnad, fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyreskontrakt på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet hyresvärden ej råder över eller kunnat förutse är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyreskontrakt och från skyldighet att utge skadestånd till hyresgästen på grund av att skyldigheterna enligt detta hyresavtal ej fullgjorts.


§ 16 88825225 828252228825

822 8222822252 555 8222 5522 2888 22585222822 58 52552 225 285, 52525 888222 2582825228525522 85225 8252825885 558222 225 8258528822 525255588 58 82825522 52525 2255285222822 522 55822225 8222 255 58828552 852252 285 8 5282552 52 855 822 255 52828 2252582.

Den inneboende förbinder sig att:

- Inte utan förstahandshyresgästens tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på bostaden. Om sådant samtycke föreligger ska den inneboende på egen bekostnad ta ned och i förekommande fall sätta upp dessa igen.

- På egen bekostnad låta forsla bort sådant avfall som inte är lämpligt att slänga i sopnedkast, soptunna eller soprum.

- Hålla till hyresobjektet hörande balkong, uteplats och terass fri från snö och is.

- Omgående meddela förstahandshyresgästen om hyresobjektet drabbas av vattenskada, ohyra eller liknande.

- Vid avflyttning lämna bostaden välstädad och även överlämna samtliga nycklar till förstahandshyresgästen oavsett om dessa har anskaffats av förstahandshyresgästen eller den inneboende.


Bestämmelserna ovan utgör tillsammans med de bifogade bilagorna hyreskontraktet.


Detta hyreskontrakt är upprättat i ________ likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt.


Underskrifter

Datum: ________ Ort: ________

Underskrift inneboende:________________________________

Namnförtydligande : ________


Datum: ________ Ort: ________

Underskrift förstahandshyresgäst:_____________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Hyresavtal för inneboende

§ 1 Förstahandshyresgäst

Namn: ________ Personnummer: ________

Telefonnummer: ________

Adress under uthyrningen: ________


§ 2 Inneboende

Namn: ________ Personnummer: ________

Telefonnummer: ________

Adress under uthyrningen: ________


§ 3 Hyresobjekt

Adress: ________

Hyresobjektets yta uppgår till ________ kvadratmeter och består av följande del av bostaden:

________

Hyresobjektet är möblerat (se bilaga nr ).


§ 4 Övriga utrymmen och inventarier som den inneboende har tillgång till

- Badrum

- Balkong/Uteplats/terass

- Hall

- Kök (inkl. spis, ugn, mikrovågsugn, kylskåp, frys)

- Källarförråd

- Torkutrymmen

- Tvättmaskin

- Vindsförråd

- WC


§ 5 Hyresperiod

Hyresperioden löper från och med ________ tills vidare.


§ 6 Uppsägning

Uppsägning ska, från den inneboendes sida, ske skriftligen och hyreskontraktet upphör att gälla en månad från uppsägningen. Önskar förstahandshyresgästen säga upp hyresavtalet ska det ske skriftligt ________ månader i förväg.


§ 7 Hyra

Hyran uppgår till ________ (________) SEK (inkl. moms) per vecka.

Hyresbeloppet motsvarar det belopp som förstahandshyresgästen erlägger i hyra för hyresobjektet till fastighetsägaren. För de fall förstahandshyresgästens hyra höjs eller sänks under hyresperioden ska den inneboendes hyra justeras på motsvarande sätt.


§ 8 Hyresbetalning

Hyran ska betalas i förskott senast:

________

Betalning ska ske genom insättning till Bank: ________ Kontonummer: ________

Betalas inte hyran i utsatt tid ska även ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) adderas till den förfallna skulden.


§ 9 Garageplats

Garageplats ingår i hyran.


§ 10 El

El ingår i hyran.


§ 11 Trivsel- och ordningsregler

Den inneboende åtar sig att följa de trivsel- och ordningsregler som förstahandshyresgästen har att följa.

Hyresobjektet ska av den inneboende omhändertas och vårdas väl. Gemensamma utrymmen ska alla boende ansvara för att hålla i gott skick.


§ 12 Nycklar

Den inneboende erhåller till hyresobjektet avseende dörren m.m.


§ 13 Brister

Parterna är genom detta kontrakts undertecknande införstådda med att bostaden vid hyresförhållandets startdatum är behäftad med de brister som framgår av bilaga nr.


§ 14 Säkerhet

Som säkerhet för fullgörande av de/den inneboendes avtalade förpliktelser ska, innan inflytt, en deposition om ________ (________) SEK överlämnas till förstahandshyresgästen.

Vidare ställs krav på att de/den inneboende ska ha en person med ett borgensåtagande som går in och betalar hyran i det fall betalning uteblir (se bilaga nr ________).


§ 15 Force Majeure

Om hyresvärden är förhindrad att, eller endast till en orimligt hög kostnad, fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyreskontrakt på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet hyresvärden ej råder över eller kunnat förutse är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyreskontrakt och från skyldighet att utge skadestånd till hyresgästen på grund av att skyldigheterna enligt detta hyresavtal ej fullgjorts.


§ 16 88825225 828252228825

822 8222822252 555 8222 5522 2888 22585222822 58 52552 225 285, 52525 888222 2582825228525522 85225 8252825885 558222 225 8258528822 525255588 58 82825522 52525 2255285222822 522 55822225 8222 255 58828552 852252 285 8 5282552 52 855 822 255 52828 2252582.

Den inneboende förbinder sig att:

- Inte utan förstahandshyresgästens tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på bostaden. Om sådant samtycke föreligger ska den inneboende på egen bekostnad ta ned och i förekommande fall sätta upp dessa igen.

- På egen bekostnad låta forsla bort sådant avfall som inte är lämpligt att slänga i sopnedkast, soptunna eller soprum.

- Hålla till hyresobjektet hörande balkong, uteplats och terass fri från snö och is.

- Omgående meddela förstahandshyresgästen om hyresobjektet drabbas av vattenskada, ohyra eller liknande.

- Vid avflyttning lämna bostaden välstädad och även överlämna samtliga nycklar till förstahandshyresgästen oavsett om dessa har anskaffats av förstahandshyresgästen eller den inneboende.


Bestämmelserna ovan utgör tillsammans med de bifogade bilagorna hyreskontraktet.


Detta hyreskontrakt är upprättat i ________ likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt.


Underskrifter

Datum: ________ Ort: ________

Underskrift inneboende:________________________________

Namnförtydligande : ________


Datum: ________ Ort: ________

Underskrift förstahandshyresgäst:_____________________________

Namnförtydligande: ________