Inbördes testamente

Förlopp:
0%
?
X

Ange hur många personer som ska upprätta testamentet. Ett inbördes testamente kan inte upprättas av en enskild person, om så önskas hänvisas i stället till det dokument som benämns "Testamente".

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

Inbördes testamente

Vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, i egenskap av sambor förklarar härmed att följande förordnande utgör vår yttersta vilja och vårt inbördes testamente.

Genom signering av detta testamente ger vi varandra en total ömsesidig arvsrätt efter varandra. All kvarlåtenskap ska således tillfalla den kvarlevande testatorn vid den andras frånfälle. Egendomen ärvs med fri förfoganderätt.

Enskild egendom

Egendomen som ärvs ska utgöra testatorernas enskilda egendom.

Vad som träder i den enskilda egendomens ställe samt eventuell avkastning från den ska också klassas som enskild.


Underskrifter


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Första testatorns namnförtydligande: ________


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Andra testatorns namnförtydligande: ________Vittnesmening

Härmed intygar vi, ________ och ________, att ________ och ________ denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente, samt därunder egenhändigt tecknat sina namn. 58 555, 8 22228252 58 8822222, 85582 852285822 2558555252 885 2282522525258 52525228225252 285 8222255 52225 22222 2222 52525825822 22552.


Första vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________


Andra vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________

Visa ditt dokument

Inbördes testamente

Vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, i egenskap av sambor förklarar härmed att följande förordnande utgör vår yttersta vilja och vårt inbördes testamente.

Genom signering av detta testamente ger vi varandra en total ömsesidig arvsrätt efter varandra. All kvarlåtenskap ska således tillfalla den kvarlevande testatorn vid den andras frånfälle. Egendomen ärvs med fri förfoganderätt.

Enskild egendom

Egendomen som ärvs ska utgöra testatorernas enskilda egendom.

Vad som träder i den enskilda egendomens ställe samt eventuell avkastning från den ska också klassas som enskild.


Underskrifter


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Första testatorns namnförtydligande: ________


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Andra testatorns namnförtydligande: ________Vittnesmening

Härmed intygar vi, ________ och ________, att ________ och ________ denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente, samt därunder egenhändigt tecknat sina namn. 58 555, 8 22228252 58 8822222, 85582 852285822 2558555252 885 2282522525258 52525228225252 285 8222255 52225 22222 2222 52525825822 22552.


Första vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________


Andra vittnet


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________