Överst på sidan

Influenceravtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta influenceravtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Influenceravtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________ (fortsatt benämnd "Influencern")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
F-skatt: Ja

b) Namn: ________ (fortsatt benämnd "Företaget")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Uppdragsbeskrivning

a) Produkter

Genom signering av detta avtal binder sig Influencern att marknadsföra följande av företagets produkter:

________

b) Kampanj/-er

Detta avtal avser marknadsföring av en kampanj. När denna är avslutad upphör även samarbetet mellan parterna enligt detta avtal.

c) Inlägg och sociala medier

1. Influencern ska enligt detta avtal posta inlägg i följande sociala medier:

Instagram: @________
- Inlägg i flödet

YouTube: @________

TikTok: @________

Snapchat: @________

Facebook: ________

Twitter: @________

Blogg: ________

Övriga sociala medier:

________

2. Antal inlägg som ska postas:

________

3. Tid då inläggen ska postas:

________

4. Innehåll som ska postas:

________

5. Hashtags som ska användas:

________

6. Influencern är skyldig att annonsmärka inläggen som ska postas enligt detta avtal och tydligt informera att det rör sig om marknadsföring.

7. Samtliga inlägg ska godkännas av företaget innan de postas.


§ 3. Avtalsperiod

Avtalet gäller från och med den ________ till och med den ________, då kampanjen ska avslutas.


§ 4. Förtida upphörande

Om någon part begår avtalsbrott, hamnar på obestånd eller går i konkurs kan avtalet sägas upp i förtid. Avtalet upphör då att gälla med omedelbar verkan.

För att avtalet ska kunna sägas upp p.g.a. avtalsbrott krävs att avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten. Vidare ska det finnas möjlighet att vidta rättelse innan en uppsägning på denna grund kan bli aktuell. Sådan rättelse ska vidtas inom en dag från att meddelande om uppsägning lämnats.


§ 5. Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av detta avtal ska företaget betala influencern arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som influencern enligt detta avtal är berättigad till fram till upphörandetidpunkten.


§ 6. Ersättning

Influencern ska ersättas enligt följande:

________


§ 7. Betalningsvillkor

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Ersättningen ska vara influencern tillhanda senast den ________.

Om företaget inte betalar erforderliga avgifter i tid utgår ränta om 8 % på det utestående beloppet.


§ 8. Förmåner

Utöver ovan preciserad ersättning ska influencern tilldelas följande förmåner:

________


§ 9. 522522582885 55228252225 285 888228

55228825 822522582885 55228252225, 822 8222582528, 8555255222, 822222225, 252222 285 88225252, 825 82558858 58 855 2552. 52222 222 58 5252525522 255 588285 2825 2552 522 225 255222 2888 522 52555.

52285228252 228 22, 52525 58258822582522, 25885252 888228 522 85525 2252252228 855525522 285 8252852522 8 22882522 225 855 822 2552255 58 52225 58258. 855 58258822582522 8222 52 522525 52225 888228 522 25885.


§ 10. Exklusivitet

Detta avtal hindrar inte influencern från att marknadsföra andra företag under avtalsperioden.

Detta avtal hindrar inte företaget från att arbeta med andra influencers under avtalsperioden.


§ 11. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 13. Ansvar

a) Lagändringar m.m.

Influencern ska genomföra marknadsföringen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som marknadsföringen eller del av den genomförs. Influencern ansvarar inte för följderna av eventuella författningsändringar eller omtolkningar som görs efter marknadsföringen helt eller delvis avslutats.

b) Force Majeure

Parterna är inte ansvariga för skada eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför parternas kontroll och över vilka de inte kunnat råda såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse. Vid en sådan situation är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

c) Begränsning av ansvar

För skador i andra fall än de som angetts ovan är influencern endast ansvarig vid oaktsamhet. Influencern är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada av något som helst slag.


§ 14. Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg och/eller ändringar i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av båda parter genom signering.


§ 15. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 16. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna har tagit var sitt.Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande : ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande - kontaktperson hos ________: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Influenceravtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________ (fortsatt benämnd "Influencern")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
F-skatt: Ja

b) Namn: ________ (fortsatt benämnd "Företaget")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Uppdragsbeskrivning

a) Produkter

Genom signering av detta avtal binder sig Influencern att marknadsföra följande av företagets produkter:

________

b) Kampanj/-er

Detta avtal avser marknadsföring av en kampanj. När denna är avslutad upphör även samarbetet mellan parterna enligt detta avtal.

c) Inlägg och sociala medier

1. Influencern ska enligt detta avtal posta inlägg i följande sociala medier:

Instagram: @________
- Inlägg i flödet

YouTube: @________

TikTok: @________

Snapchat: @________

Facebook: ________

Twitter: @________

Blogg: ________

Övriga sociala medier:

________

2. Antal inlägg som ska postas:

________

3. Tid då inläggen ska postas:

________

4. Innehåll som ska postas:

________

5. Hashtags som ska användas:

________

6. Influencern är skyldig att annonsmärka inläggen som ska postas enligt detta avtal och tydligt informera att det rör sig om marknadsföring.

7. Samtliga inlägg ska godkännas av företaget innan de postas.


§ 3. Avtalsperiod

Avtalet gäller från och med den ________ till och med den ________, då kampanjen ska avslutas.


§ 4. Förtida upphörande

Om någon part begår avtalsbrott, hamnar på obestånd eller går i konkurs kan avtalet sägas upp i förtid. Avtalet upphör då att gälla med omedelbar verkan.

För att avtalet ska kunna sägas upp p.g.a. avtalsbrott krävs att avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten. Vidare ska det finnas möjlighet att vidta rättelse innan en uppsägning på denna grund kan bli aktuell. Sådan rättelse ska vidtas inom en dag från att meddelande om uppsägning lämnats.


§ 5. Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av detta avtal ska företaget betala influencern arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som influencern enligt detta avtal är berättigad till fram till upphörandetidpunkten.


§ 6. Ersättning

Influencern ska ersättas enligt följande:

________


§ 7. Betalningsvillkor

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Ersättningen ska vara influencern tillhanda senast den ________.

Om företaget inte betalar erforderliga avgifter i tid utgår ränta om 8 % på det utestående beloppet.


§ 8. Förmåner

Utöver ovan preciserad ersättning ska influencern tilldelas följande förmåner:

________


§ 9. 522522582885 55228252225 285 888228

55228825 822522582885 55228252225, 822 8222582528, 8555255222, 822222225, 252222 285 88225252, 825 82558858 58 855 2552. 52222 222 58 5252525522 255 588285 2825 2552 522 225 255222 2888 522 52555.

52285228252 228 22, 52525 58258822582522, 25885252 888228 522 85525 2252252228 855525522 285 8252852522 8 22882522 225 855 822 2552255 58 52225 58258. 855 58258822582522 8222 52 522525 52225 888228 522 25885.


§ 10. Exklusivitet

Detta avtal hindrar inte influencern från att marknadsföra andra företag under avtalsperioden.

Detta avtal hindrar inte företaget från att arbeta med andra influencers under avtalsperioden.


§ 11. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 13. Ansvar

a) Lagändringar m.m.

Influencern ska genomföra marknadsföringen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som marknadsföringen eller del av den genomförs. Influencern ansvarar inte för följderna av eventuella författningsändringar eller omtolkningar som görs efter marknadsföringen helt eller delvis avslutats.

b) Force Majeure

Parterna är inte ansvariga för skada eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför parternas kontroll och över vilka de inte kunnat råda såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse. Vid en sådan situation är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

c) Begränsning av ansvar

För skador i andra fall än de som angetts ovan är influencern endast ansvarig vid oaktsamhet. Influencern är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada av något som helst slag.


§ 14. Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg och/eller ändringar i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av båda parter genom signering.


§ 15. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 16. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna har tagit var sitt.Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande : ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande - kontaktperson hos ________: ________