Överst på sidan

Joint venture-avtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta joint venture-avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Joint venture-avtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Joint venture-bolag

Ovan nämnda parter har tillsammans upprättat ett joint venture-bolag som detta avtal ska gälla för.

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagsform: Aktiebolag
Antal aktier: ________ st
Adress: ________


§ 3. Syfte

Syftet med joint venture-avtalet:

________


§ 4. Avtalsperiod

Detta avtal löper från den ________ fram tills ovan presenterade syften/mål uppnåtts.


§ 5. Ägande

Joint venture-bolagets aktier är fördelade på parterna enligt följande:

a) ________ äger ________ stycken aktier.

b) ________ äger ________ stycken aktier.


§ 6. Allmänna skyldigheter

a) Parterna förbinder sig att under avtalsperioden agera utifrån bolagets bästa och i enlighet med det ovan presenterade syftet.

b) Parterna ska vara lojala mot varandra och bolaget.

c) Parterna är skyldiga att följa de villkor som upprättats i detta avtal.


§ 7. Individuella skyldigheter och individuellt ansvar

a) ________(s) skyldigheter och ansvar

Skyldigheter:

________

Resurser som den första parten ska bidra med:

________

b) ________(s) skyldigheter och ansvar

Skyldigheter:

________

Resurser som den andra parten ska bidra med:

________


§ 8. Inflytande

Parterna har ett gemensamt bestämmande inflytande över joint venture-bolaget. Det bestämmande inflytandet utövas på bolagsstämman och beslut fattas genom total enighet, samtliga ska alltså stå bakom det.


§ 9. Beslutsfattande

Beslut gällande bolaget och dess angelägenheter fattas av styrelsen. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som fler än hälften av de närvarande styrelseledamöterna röstar för.


§ 10. Firmatecknande

Firman tecknas av styrelsen gemensamt. Den verkställande direktören har vidare befogenhet att fatta beslut och teckna firman i situationer som rör den löpande förvaltningen.

Utöver vad som nämnt ovan kan firman tecknas av följande särskilda firmatecknare:

________

De särskilda firmatecknarna har behörighet att teckna firman enligt följande:

________


§ 11. Immateriella rättigheter

Den part som skapar eventuell immateriell tillgång ges ensamrätt till den och är vidare ensamt skyldig att stå för eventuella kostnader som tillgången medför. Denna person är vidare behörig att fatta beslut gällande förvaltning och eventuell licens till tredje man utan att hämta samtycke från övriga parter.


§ 12. Exklusivitet

Detta avtal hindrar inte parterna från att ingå liknande avtal med utomstående parter.


§ 13. Resultatfördelning

Beslut om fördelning av resultat fattas av bolagsstämman.

Styrelsen eller annan kan komma med förslag om belopp till utdelning i en ansökan till bolagsordningen. Det belopp som beslutas om ska fördelas på bolagets aktier.


§ 14. Överlåtelse av aktier

Parterna tillåts överlåta aktier enligt följande:

________


§ 15. Överlåtelse av avtal

Ska en parts rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal överlåtas eller pantsättas ska dennes aktier överlåtas/pantsättas i samband med detta. För att avtalet ska överlåtas krävs vidare samtliga parters skriftliga godkännande.


§ 16. Sekretess

c) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om denna joint venture-överenskommelse för utomstående, inte heller information om varandra och varandras angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

d) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av joint venture-överenskommelsen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

e) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 17. 8255258822 58 225822522282225

8255258822 58 225822522282225 825 822 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828). 225 522 225822522282225 825 25 825525858 825 52 55 8522528 825882522 58 522 52 82525 28825 825522528 2552 2522525 52288225. 585 8255258822 58 225822522282225 825 522 885258 52 22228825 285 252528852258825 52255525 822 25588 228822 2828 225 522 822555 522 222 28252582 5222282, 22582252882 285 5255822.


§ 18. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 19. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parten inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 20. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 21. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Lagval

På detta avtal är svensk lag tillämplig.


§ 23. Underskriftera) Ort: __________ Datum: __________

___________________________________

Namnförtydligande: ________

b) Ort: __________ Datum: __________

___________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Joint venture-avtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Joint venture-bolag

Ovan nämnda parter har tillsammans upprättat ett joint venture-bolag som detta avtal ska gälla för.

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagsform: Aktiebolag
Antal aktier: ________ st
Adress: ________


§ 3. Syfte

Syftet med joint venture-avtalet:

________


§ 4. Avtalsperiod

Detta avtal löper från den ________ fram tills ovan presenterade syften/mål uppnåtts.


§ 5. Ägande

Joint venture-bolagets aktier är fördelade på parterna enligt följande:

a) ________ äger ________ stycken aktier.

b) ________ äger ________ stycken aktier.


§ 6. Allmänna skyldigheter

a) Parterna förbinder sig att under avtalsperioden agera utifrån bolagets bästa och i enlighet med det ovan presenterade syftet.

b) Parterna ska vara lojala mot varandra och bolaget.

c) Parterna är skyldiga att följa de villkor som upprättats i detta avtal.


§ 7. Individuella skyldigheter och individuellt ansvar

a) ________(s) skyldigheter och ansvar

Skyldigheter:

________

Resurser som den första parten ska bidra med:

________

b) ________(s) skyldigheter och ansvar

Skyldigheter:

________

Resurser som den andra parten ska bidra med:

________


§ 8. Inflytande

Parterna har ett gemensamt bestämmande inflytande över joint venture-bolaget. Det bestämmande inflytandet utövas på bolagsstämman och beslut fattas genom total enighet, samtliga ska alltså stå bakom det.


§ 9. Beslutsfattande

Beslut gällande bolaget och dess angelägenheter fattas av styrelsen. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som fler än hälften av de närvarande styrelseledamöterna röstar för.


§ 10. Firmatecknande

Firman tecknas av styrelsen gemensamt. Den verkställande direktören har vidare befogenhet att fatta beslut och teckna firman i situationer som rör den löpande förvaltningen.

Utöver vad som nämnt ovan kan firman tecknas av följande särskilda firmatecknare:

________

De särskilda firmatecknarna har behörighet att teckna firman enligt följande:

________


§ 11. Immateriella rättigheter

Den part som skapar eventuell immateriell tillgång ges ensamrätt till den och är vidare ensamt skyldig att stå för eventuella kostnader som tillgången medför. Denna person är vidare behörig att fatta beslut gällande förvaltning och eventuell licens till tredje man utan att hämta samtycke från övriga parter.


§ 12. Exklusivitet

Detta avtal hindrar inte parterna från att ingå liknande avtal med utomstående parter.


§ 13. Resultatfördelning

Beslut om fördelning av resultat fattas av bolagsstämman.

Styrelsen eller annan kan komma med förslag om belopp till utdelning i en ansökan till bolagsordningen. Det belopp som beslutas om ska fördelas på bolagets aktier.


§ 14. Överlåtelse av aktier

Parterna tillåts överlåta aktier enligt följande:

________


§ 15. Överlåtelse av avtal

Ska en parts rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal överlåtas eller pantsättas ska dennes aktier överlåtas/pantsättas i samband med detta. För att avtalet ska överlåtas krävs vidare samtliga parters skriftliga godkännande.


§ 16. Sekretess

c) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om denna joint venture-överenskommelse för utomstående, inte heller information om varandra och varandras angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

d) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av joint venture-överenskommelsen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

e) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 17. 8255258822 58 225822522282225

8255258822 58 225822522282225 825 822 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828). 225 522 225822522282225 825 25 825525858 825 52 55 8522528 825882522 58 522 52 82525 28825 825522528 2552 2522525 52288225. 585 8255258822 58 225822522282225 825 522 885258 52 22228825 285 252528852258825 52255525 822 25588 228822 2828 225 522 822555 522 222 28252582 5222282, 22582252882 285 5255822.


§ 18. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 19. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parten inte råder över eller kunnat förutse är denne befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 20. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 21. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Lagval

På detta avtal är svensk lag tillämplig.


§ 23. Underskriftera) Ort: __________ Datum: __________

___________________________________

Namnförtydligande: ________

b) Ort: __________ Datum: __________

___________________________________

Namnförtydligande: ________