Kallelse till bouppteckning - Dödsbo

Förlopp:
0%
?
X

Ange det datum som kallelsen skickas ut till berörda parter.

Tänk på att bouppteckningen ska vara genomförd senast tre månader efter personen avlidit samt att kallelsen ska skickas ut två veckor innan förrättningen om den som ska kallas bor i Sverige och fyra veckor innan förrättningen om den som ska kallas bor utomlands.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Kallelse till bouppteckning

Datum för kallelse: ________


Med anledning av ________(s), ________, frånfälle den ________, kallas ________ i egenskap av sambo härmed till bouppteckningsförrättning.


Förrättningen kommer äga rum ________ klockan ________________.


Med kallelsen bifogas testamente i original och ________.


82 55 8222 252 2558555 885 22555222822855222, 252 55 22 22 52252 225822 25882522 522 225225555 582. Alternativt kan ett kallelseintyg eller kallelsebevis skickas tillbaka.

Ort: Ale Datum: ________Underskrift: ____________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Kallelse till bouppteckning

Datum för kallelse: ________


Med anledning av ________(s), ________, frånfälle den ________, kallas ________ i egenskap av sambo härmed till bouppteckningsförrättning.


Förrättningen kommer äga rum ________ klockan ________________.


Med kallelsen bifogas testamente i original och ________.


82 55 8222 252 2558555 885 22555222822855222, 252 55 22 22 52252 225822 25882522 522 225225555 582. Alternativt kan ett kallelseintyg eller kallelsebevis skickas tillbaka.

Ort: Ale Datum: ________Underskrift: ____________________________________

Namnförtydligande: ________