Kommissionsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om parterna ska upprätta ett kommissionsavtal, agentavtal eller ett återförsäljaravtal. Ett kommissionsavtal innebär att en kommissionär säljer eller köper varor i eget namn men för en kommittents räkning. Kommissionären arbetar alltså på uppdrag av kommittenten. Kommissionären fungerar endast som en mellanhand och bundenhet uppstår mellan slutkund och kommittent. Slutkund är inte alltid medveten om denna konstellation. Ett agentavtal innebär att en agent ska köpa/sälja varor för en huvudmans räkning i huvudmannens namn. Agenten, liksom kommissionären, arbetar alltså på uppdrag. Skillnaden dem emellan är att en agent handlar i huvudmannens namn, för slutkunden märks inte denna typ av affärsform då agenten utges för att vara huvudmannen. Ett återförsäljaravtal innebär att ett företag, återförsäljare, regelbundet köper in varor från ett annat företag för att sedan sälja vidare det i eget namn för egen räkning. Slutkund har alltså ingen koppling till leverantören utan endast till återförsäljaren.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Kommissionsavtal

§ 1. Kommittent

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Kommittenten")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Kommissionär

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Kommissionären")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Uppdrag

Kommissionären ges i uppdrag att köpa egendom för kommittentens räkning men i eget namn.

Uppdragsspecifikation

Typ av egendom: ________


§ 4. Exklusivitet

Kommissionären har en exklusiv rätt att köpa ovan presenterad egendom för kommittentens räkning.


§ 5. Geografiskt område

Kommissionären tillåts utföra sitt uppdrag inom följande geografiska område: ________.


§ 6. Kundkrets

Kommissionären tillåts rikta sig till följande kundkrets vid utförande av uppdraget:

________


§ 7. Äganderätt

Äganderätten till de varor som köps enligt detta avtal går direkt över från tredje man till kommittenten, även om de först kommer i kommissionärens besittning.


§ 8. Kommissionärens skyldigheter

a) Kommissionären ska handla i enlighet med god affärssed vid utförandet av sitt uppdrag.

b) Kommissionären ska ta tillvara kommittentens intressen vid fullgörandet av uppdraget. Kommissionären ska följa de instruktioner och riktlinjer som lämnats av kommittenten och ska fortlöpande informera kommittenten om sådant som kan vara av betydelse för uppdraget.

c) Kommissionären är skyldig att meddela kommittenten om de avtal som ingås. Det behöver dock inte meddelas med vem ett avtal ingåtts, bortsett från de situationer då kommittenten har rätt att ta över kommissionärens anspråk mot tredje man.

Meddelas inte kommittenten om med vem avtal ingåtts ligger ansvaret på kommissionären att avtalet fullgörs.

d) Kan, eller bör, de instruktioner som kommittenten gett för utförandet av uppdraget inte följas ska kommissionären begära kommittenten om nya intruktioner, förutsatt att det anses rimligt.

Kan nya instruktioner inte fås i tid ska utförandet av uppdraget avbrytas, om det inte finns särskilda skäl att anta att kommittenten ändå vill att uppdraget fullföljs. I det senare fallet ska uppdraget utföras på det sätt som anses lämpligt.

e) Kommissionären ska väl vårda kommittentens egendom under avtalsperioden.

f) Kan den egendom som köps för kommittentens räkning inte individualiseras ska den hållas avskild från eventuell annan egendom som köpts för annans räkning.

g) Kommissionären ska avge redovisning för sitt uppdrag.


§ 9. 5222822222228 822858252225

________) 522282222222 825 85225 522 82225252822 285 522 5228282822 822 825288 225 522 22228888225522 825 25225 258822825 8822 5225552.

________) 22552825 222282222222 522 5225552228 2225222822 222225 888 8582228822 282552 52 855 22228888225522 5522 8258 522 22585225 882 825 222282222222 8255582 2255285 52225.


§ 10. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet löper från den ________ till och med den ________. Avtalet upphör att gälla vid utsatt datum.

Fortsätter parterna kommissionsförhållandet även efter angett datum passerats anses avtalet förlängt tillsvidare. Förlängs avtalet måste det sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår då till en månad.


§ 11. Ersättning

Kommissionären ska ersättas med ett fast belopp om ________ SEK (________) per dag.

Kommissionären ersätts vidare med provision enligt följande:

________


§ 12. Villkor för provision

a) Kommissionären har rätt till provision först då tredje man fullgjort avtalet. Underlåter tredje man att fullgöra avtalet och det beror på kommittenten eller något förhållande på dennes sida påverkas dock inte kommissionärens rätt till provision.

b) Kommissionären har under uppdragstiden, förutom rätt till provision på egna ingångna avtal, rätt till provision på avtal som kommittenten ingått på egen hand med en tredje man som hör till den kundkrets eller det geografiska område som kommissionären tilldelats.

c) Kommissionären har rätt till provision även om prestationen i förhållande till kommittenten av någon anledning fullgjorts av kommissionären själv i stället för tredje man.

d) Kommissionären har rätt till provision på avtal som ingås efter avtalets upphörande då kommissionären eller kommittenten tagit emot tredje mans anbud under uppdragstiden eller då avtalet kommit till stånd huvudsakligen genom kommissionärens medverkan under uppdragstiden och avtalet ingåtts inom skälig tid efter att uppdraget upphörde.


§ 13. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Ersättningen ska utbetalas till kommissionären varje måndag.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 14. Självinträde

Kommissionären har rätt att för egen räkning träda in som köpare om ett kommissionsuppdrag utförs i konkurrens med flera köpare.

I annat fall krävs kommittentens godkännande innan självinträde kan bli aktuellt.

Efter självinträde ska kommittenten meddelas om detta.


§ 15. Kommissionärens säkerhets- och stoppningsrätt

Kommissionären har panträtt i den egendom som köps för kommittentents räkning. Panträtten utgör en säkerhet för den ersättning som ska utbetalas.

Ställer kommittenten annan godtagbar säkerhet för sådan fordran upphör panträtten.

Har de varor som köpts för kommittentens räkning skickats vidare från kommissionären har den senare rätt att utöva sin stoppningsrätt för att hindra att varorna lämnas ut till kommittenten. Detta gäller förutsatt att kommissionären har en fordran på kommittenten, d.v.s. att den ersättning som ska betalas ut har förfallit till betalning.


§ 16. Kommittentens avvisningsrätt

Kommittenten har rätt att avvisa ett av kommissionären ingått avtal om:

a) kommissionären handlat oredligt mot kommittenten,

b) kommissionären handlat vårdslöst vid avtalets ingående, eller därefter, och kommittentens intresse till följd av detta väsentligen eftersatts, eller

c) kommissionären självinträtt utan att kommittenten lämnat nödvändigt godkännande.


§ 17. Försäkring

Kommissionären ska upprätta en skadeförsäkring för den egendom som köps för kommittentens räkning.

Skadeförsäkringen ska löpa under hela avtalsperioden och egendomen ska försäkras till ett belopp om minst ________ SEK (________).


§ 18. Förhållande till tredje man

a) När kommissionären ingår avtal med tredje man förvärvar tredje man rätt mot kommissionären men inte mot kommittenten.

b) Kommittenten tillåts överta anspråk mot tredje man som uppstått till följd av avtal som kommissionären ingått för kommittentens räkning.

Kommissionären ska meddelas innan kommittenten övertar anspråket.

Rätten att överta anspråket fallerar om kommissionären fullgjort tredje mans åtaganden.

Har kommittenten tagit över anspråket och tredje man trots detta levererar till kommissionären för att fullgöra avtalet gäller leveransen ändå om tredje man varken insåg eller hade skälig anledning att misstänka att kommissionären inte längre fick göra anspråket gällande.

Har tredje man levererat till kommittenten för att fullgöra avtalet trots att kommissionären har kvar rätten att göra anspråket gällande ska det ändå gälla mot kommissionären, i den mån denne inte lidit skada till följd av detta.


§ 19. Konkurrens

Detta avtal hindrar inte kommissionären från att ingå liknade avtal gällande liknande egendom med tredje man. Det hindrar heller inte kommissionären från att ta anställning hos eller starta egen med kommittenten konkurrerande verksamhet.


§ 20. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande. Sekretessen löper under avtalsperioden.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med affärsförbindelsen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 21. Konkurs

Försätts någon av parterna i konkurs upphör kommissionsavtalet att gälla.

Vid kommittentens konkurs är kommissionären fortsatt tillåten att göra kommissionsuppdraget gällande fram tills utgången av dagen då konkursen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller förutsatt att kommissionären handlat i god tro.

Upphör kommissionsavtalet till följd av att någon part försatts i konkurs har motparten rätt till ersättning för den skada som därigenom uppstår.


§ 22. Avtalsbrott

Bryter någon av parterna mot någon bestämmelse i detta avtal och detta är av väsentlig betydelse för motparten får avtalet sägas upp till att upphöra med omedelbar verkan. Detta gäller förutsatt att den part som bryter mot avtalet inser eller borde ha insett att detta väsentligen skulle påverka motparten negativt.

Part som bryter mot avtalet ska ersätta motparten ekonomiskt för den skada som uppstår till följd av detta, förutsatt att det inte bevisas att avtalsbrottet inte berott på egen vårdslöshet.

Part som önskar säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller som önskar kräva skadestånd ska meddela motparten inom skälig tid och senast två år efter den tidpunkt då parten i fråga insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen eller kravet. Denna tidsfrist gäller dock inte om motparten handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


§ 23. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 24. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 25. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 26. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kommittent): ________Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kommissionär): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Kommissionsavtal

§ 1. Kommittent

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Kommittenten")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Kommissionär

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Kommissionären")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Uppdrag

Kommissionären ges i uppdrag att köpa egendom för kommittentens räkning men i eget namn.

Uppdragsspecifikation

Typ av egendom: ________


§ 4. Exklusivitet

Kommissionären har en exklusiv rätt att köpa ovan presenterad egendom för kommittentens räkning.


§ 5. Geografiskt område

Kommissionären tillåts utföra sitt uppdrag inom följande geografiska område: ________.


§ 6. Kundkrets

Kommissionären tillåts rikta sig till följande kundkrets vid utförande av uppdraget:

________


§ 7. Äganderätt

Äganderätten till de varor som köps enligt detta avtal går direkt över från tredje man till kommittenten, även om de först kommer i kommissionärens besittning.


§ 8. Kommissionärens skyldigheter

a) Kommissionären ska handla i enlighet med god affärssed vid utförandet av sitt uppdrag.

b) Kommissionären ska ta tillvara kommittentens intressen vid fullgörandet av uppdraget. Kommissionären ska följa de instruktioner och riktlinjer som lämnats av kommittenten och ska fortlöpande informera kommittenten om sådant som kan vara av betydelse för uppdraget.

c) Kommissionären är skyldig att meddela kommittenten om de avtal som ingås. Det behöver dock inte meddelas med vem ett avtal ingåtts, bortsett från de situationer då kommittenten har rätt att ta över kommissionärens anspråk mot tredje man.

Meddelas inte kommittenten om med vem avtal ingåtts ligger ansvaret på kommissionären att avtalet fullgörs.

d) Kan, eller bör, de instruktioner som kommittenten gett för utförandet av uppdraget inte följas ska kommissionären begära kommittenten om nya intruktioner, förutsatt att det anses rimligt.

Kan nya instruktioner inte fås i tid ska utförandet av uppdraget avbrytas, om det inte finns särskilda skäl att anta att kommittenten ändå vill att uppdraget fullföljs. I det senare fallet ska uppdraget utföras på det sätt som anses lämpligt.

e) Kommissionären ska väl vårda kommittentens egendom under avtalsperioden.

f) Kan den egendom som köps för kommittentens räkning inte individualiseras ska den hållas avskild från eventuell annan egendom som köpts för annans räkning.

g) Kommissionären ska avge redovisning för sitt uppdrag.


§ 9. 5222822222228 822858252225

________) 522282222222 825 85225 522 82225252822 285 522 5228282822 822 825288 225 522 22228888225522 825 25225 258822825 8822 5225552.

________) 22552825 222282222222 522 5225552228 2225222822 222225 888 8582228822 282552 52 855 22228888225522 5522 8258 522 22585225 882 825 222282222222 8255582 2255285 52225.


§ 10. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet löper från den ________ till och med den ________. Avtalet upphör att gälla vid utsatt datum.

Fortsätter parterna kommissionsförhållandet även efter angett datum passerats anses avtalet förlängt tillsvidare. Förlängs avtalet måste det sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår då till en månad.


§ 11. Ersättning

Kommissionären ska ersättas med ett fast belopp om ________ SEK (________) per dag.

Kommissionären ersätts vidare med provision enligt följande:

________


§ 12. Villkor för provision

a) Kommissionären har rätt till provision först då tredje man fullgjort avtalet. Underlåter tredje man att fullgöra avtalet och det beror på kommittenten eller något förhållande på dennes sida påverkas dock inte kommissionärens rätt till provision.

b) Kommissionären har under uppdragstiden, förutom rätt till provision på egna ingångna avtal, rätt till provision på avtal som kommittenten ingått på egen hand med en tredje man som hör till den kundkrets eller det geografiska område som kommissionären tilldelats.

c) Kommissionären har rätt till provision även om prestationen i förhållande till kommittenten av någon anledning fullgjorts av kommissionären själv i stället för tredje man.

d) Kommissionären har rätt till provision på avtal som ingås efter avtalets upphörande då kommissionären eller kommittenten tagit emot tredje mans anbud under uppdragstiden eller då avtalet kommit till stånd huvudsakligen genom kommissionärens medverkan under uppdragstiden och avtalet ingåtts inom skälig tid efter att uppdraget upphörde.


§ 13. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Ersättningen ska utbetalas till kommissionären varje måndag.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 14. Självinträde

Kommissionären har rätt att för egen räkning träda in som köpare om ett kommissionsuppdrag utförs i konkurrens med flera köpare.

I annat fall krävs kommittentens godkännande innan självinträde kan bli aktuellt.

Efter självinträde ska kommittenten meddelas om detta.


§ 15. Kommissionärens säkerhets- och stoppningsrätt

Kommissionären har panträtt i den egendom som köps för kommittentents räkning. Panträtten utgör en säkerhet för den ersättning som ska utbetalas.

Ställer kommittenten annan godtagbar säkerhet för sådan fordran upphör panträtten.

Har de varor som köpts för kommittentens räkning skickats vidare från kommissionären har den senare rätt att utöva sin stoppningsrätt för att hindra att varorna lämnas ut till kommittenten. Detta gäller förutsatt att kommissionären har en fordran på kommittenten, d.v.s. att den ersättning som ska betalas ut har förfallit till betalning.


§ 16. Kommittentens avvisningsrätt

Kommittenten har rätt att avvisa ett av kommissionären ingått avtal om:

a) kommissionären handlat oredligt mot kommittenten,

b) kommissionären handlat vårdslöst vid avtalets ingående, eller därefter, och kommittentens intresse till följd av detta väsentligen eftersatts, eller

c) kommissionären självinträtt utan att kommittenten lämnat nödvändigt godkännande.


§ 17. Försäkring

Kommissionären ska upprätta en skadeförsäkring för den egendom som köps för kommittentens räkning.

Skadeförsäkringen ska löpa under hela avtalsperioden och egendomen ska försäkras till ett belopp om minst ________ SEK (________).


§ 18. Förhållande till tredje man

a) När kommissionären ingår avtal med tredje man förvärvar tredje man rätt mot kommissionären men inte mot kommittenten.

b) Kommittenten tillåts överta anspråk mot tredje man som uppstått till följd av avtal som kommissionären ingått för kommittentens räkning.

Kommissionären ska meddelas innan kommittenten övertar anspråket.

Rätten att överta anspråket fallerar om kommissionären fullgjort tredje mans åtaganden.

Har kommittenten tagit över anspråket och tredje man trots detta levererar till kommissionären för att fullgöra avtalet gäller leveransen ändå om tredje man varken insåg eller hade skälig anledning att misstänka att kommissionären inte längre fick göra anspråket gällande.

Har tredje man levererat till kommittenten för att fullgöra avtalet trots att kommissionären har kvar rätten att göra anspråket gällande ska det ändå gälla mot kommissionären, i den mån denne inte lidit skada till följd av detta.


§ 19. Konkurrens

Detta avtal hindrar inte kommissionären från att ingå liknade avtal gällande liknande egendom med tredje man. Det hindrar heller inte kommissionären från att ta anställning hos eller starta egen med kommittenten konkurrerande verksamhet.


§ 20. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande. Sekretessen löper under avtalsperioden.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med affärsförbindelsen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 21. Konkurs

Försätts någon av parterna i konkurs upphör kommissionsavtalet att gälla.

Vid kommittentens konkurs är kommissionären fortsatt tillåten att göra kommissionsuppdraget gällande fram tills utgången av dagen då konkursen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller förutsatt att kommissionären handlat i god tro.

Upphör kommissionsavtalet till följd av att någon part försatts i konkurs har motparten rätt till ersättning för den skada som därigenom uppstår.


§ 22. Avtalsbrott

Bryter någon av parterna mot någon bestämmelse i detta avtal och detta är av väsentlig betydelse för motparten får avtalet sägas upp till att upphöra med omedelbar verkan. Detta gäller förutsatt att den part som bryter mot avtalet inser eller borde ha insett att detta väsentligen skulle påverka motparten negativt.

Part som bryter mot avtalet ska ersätta motparten ekonomiskt för den skada som uppstår till följd av detta, förutsatt att det inte bevisas att avtalsbrottet inte berott på egen vårdslöshet.

Part som önskar säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller som önskar kräva skadestånd ska meddela motparten inom skälig tid och senast två år efter den tidpunkt då parten i fråga insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen eller kravet. Denna tidsfrist gäller dock inte om motparten handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


§ 23. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 24. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 25. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 26. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kommittent): ________Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kommissionär): ________