Överst på sidan

Konsultavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Konsultavtal

§ 1. Konsult

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Uppdragsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Avtalsperiod

Detta avtal löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 4. Konsultuppdrag

Beskrivning av det uppdrag som konsulten ska genomföra:

________

Båda parter förstår att detta avtal inte innebär en anställning.


§ 5. Underkonsulter

Konsulten tillåts använda sig av underkonsulter för utförande av del/delar av arbetet som omfattas av detta avtal.

Eventuella underkonsulter är bundna av bestämmelserna i detta avtal.


§ 6. Genomförande

Konsulten ska utföra sitt arbete i uppdragsgivarens lokal/-er, vilket ligger på följande plats/adress:

________

Konsulten har fasta arbetstider och ska utföra sitt arbete under följande tider:

________


§ 7.
Konsultens ansvar och skyldigheter

a) Konsulten ska utföra sitt arbete med precision och god yrkessed.

b) Konsulten är ansvarig för sitt arbete.

c) Konsulten ska vara lojal och transparent med sitt arbete.

d) Konsulten är skyldig att regelbundet rapportera till uppdragsgivaren kring sitt arbete. Rapportering ska ske enligt följande:

________

e) Konsulten ansvarar för eventuell underkonsults arbete som sitt eget.


§ 8. Uppdragsgivaren ansvar och skyldigheter

a) Uppdragsgivaren ska tillhandahålla konsulten med all nödvändig information som behövs för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt.

b) Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahålla samtligt material och samtliga verktyg som behövs för att konsulten ska kunna genomföra sitt arbete.

c) Uppdragsgivaren ansvarar för en säker och god arbetsmiljö.


§ 9. Ersättning

Konsulten ersätts för sitt arbete med ________ SEK (________) per timme.


§ 10. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 11. Immaterialrätt

Konsulten behåller äganderätten till sitt arbete. Uppdragsgivaren ges dock nyttjanderätt till det. Nyttjanderätten är obegränsad i tid och upphör först vid uppdragsgivarens död.


§ 12. Tredjemansanspråk

Tredjemansanspråk regleras enligt följande:

________


§ 13. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. Konkurrensförbud

Under avtalsperioden är konsulten förbjuden att arbeta hos eller starta en egen med uppdragsgivaren konkurrerande verksamhet.


§ 15. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 16. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 17. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 18. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

82225 58258 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 19. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 20. Underskifter
Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (konsult): ________
Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (uppdragsgivare): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Konsultavtal

§ 1. Konsult

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Uppdragsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Avtalsperiod

Detta avtal löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 4. Konsultuppdrag

Beskrivning av det uppdrag som konsulten ska genomföra:

________

Båda parter förstår att detta avtal inte innebär en anställning.


§ 5. Underkonsulter

Konsulten tillåts använda sig av underkonsulter för utförande av del/delar av arbetet som omfattas av detta avtal.

Eventuella underkonsulter är bundna av bestämmelserna i detta avtal.


§ 6. Genomförande

Konsulten ska utföra sitt arbete i uppdragsgivarens lokal/-er, vilket ligger på följande plats/adress:

________

Konsulten har fasta arbetstider och ska utföra sitt arbete under följande tider:

________


§ 7.
Konsultens ansvar och skyldigheter

a) Konsulten ska utföra sitt arbete med precision och god yrkessed.

b) Konsulten är ansvarig för sitt arbete.

c) Konsulten ska vara lojal och transparent med sitt arbete.

d) Konsulten är skyldig att regelbundet rapportera till uppdragsgivaren kring sitt arbete. Rapportering ska ske enligt följande:

________

e) Konsulten ansvarar för eventuell underkonsults arbete som sitt eget.


§ 8. Uppdragsgivaren ansvar och skyldigheter

a) Uppdragsgivaren ska tillhandahålla konsulten med all nödvändig information som behövs för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt.

b) Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahålla samtligt material och samtliga verktyg som behövs för att konsulten ska kunna genomföra sitt arbete.

c) Uppdragsgivaren ansvarar för en säker och god arbetsmiljö.


§ 9. Ersättning

Konsulten ersätts för sitt arbete med ________ SEK (________) per timme.


§ 10. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 11. Immaterialrätt

Konsulten behåller äganderätten till sitt arbete. Uppdragsgivaren ges dock nyttjanderätt till det. Nyttjanderätten är obegränsad i tid och upphör först vid uppdragsgivarens död.


§ 12. Tredjemansanspråk

Tredjemansanspråk regleras enligt följande:

________


§ 13. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. Konkurrensförbud

Under avtalsperioden är konsulten förbjuden att arbeta hos eller starta en egen med uppdragsgivaren konkurrerande verksamhet.


§ 15. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 16. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 17. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 18. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

82225 58258 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 19. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 20. Underskifter
Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (konsult): ________
Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande (uppdragsgivare): ________