Överst på sidan

Köpeavtal - Bil

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal ingås mellan parterna.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Köpeavtal - Bil


§ 1. SÄLJARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ID-kort


§ 2. KÖPARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ID-kort


§ 3. AVTALSOBJEKT

I. Bil

Bilmärke: ________
Modell: ________
Tillverkningsår enligt registreringsbevis: ________
Registreringsnummer: ________
Färg: ________


II. Körsträcka

Enligt säljaren : ________ mil Mätarställning: ________ mil.


III. Utrustning

Övrig utrustning som följer med bilen:

* Vinterdäck

- Antal: ________ st

- Mönsterdjup: ________ mm

* Sommardäck

- Antal: ________ st

- Mönsterdjup: ________ mm

* Reservhjul

- Antal: ________ st

* Domkraft

* Takräcke

* Bilmattor

- Antal: ________

* Dragkrok


IV. Antal nycklar

Köparen erhåller ________ stycken nycklar till bilen.


§ 4. BILENS SKICK

Bilen säljs i befintligt skick. Köparen har innan signering av detta avtal fått chans att provköra bilen samt tagit del av besiktningsprotokoll.

Bilen har gått igenom nedan följande besiktning/-ar:

________


§ 5. SÄLJARENS UPPLYSNINGAR OM EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I BILEN

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan som fel inte åberopa något som hen borde upptäckt vid en undersökning av bilen.

Säljaren har inte upplyst om något fel eller brist i bilen.


§ 6. GARANTI

Bilen har följande garantier:

________

Önskar köparen använda sig av garantin ska säljaren meddelas innan giltighetstiden för garantin passerats. Det är att föredra om sådant meddelande sker skriftligt.


§ 7. REKLAMATION

Upptäcker köparen fel i bilen ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.


§ 8. PÅFÖLJDER VID FEL I VARA

Uppstår fel i vara har köparna rätt att åberopa följande påföljd/-er:

________

Att åberopa påföljd vid fel hindrar inte möjligheten att även kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått p.g.a. felet.


§ 9. BIFOGADE BILAGOR

Följande bilagor bifogas detta avtal:

* Kopia av säljarens förra köpekontrakt

* Besiktningsprotokoll

* Garantibevis

* Kopia av registreringsbeviset

* Informationsbok

* Övriga bilagor:

________


§ 10.
SÄLJARENS ANSVAR

55825522 8222255 522 522 55 52552 2888 88822 285 28582 5255822822. 55825522 8222255 885552 522 222252222 55 2888 25882 822585 285 8222 2252258 225 25222 285228- 28825 852255228522555, 8522 522 88822 8222 55 828525 225 225225855. 55825522 822552255 885288222 522 88822 8522 28885255252 5255822822 8252225 2825228 225 855 822 52288828 8 52225 58258 285 5552888 88222552 8885225.


§ 11. LEVERANS

Bilen levereras den ________ på följande plats: ________.

Vid ägarbytet är bilen: Påställd.


§ 12. RISKÖVERGÅNG

Risken för bilen går över från säljaren till köparen vid bilens avlämnande.


§ 13. BETALNING

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (inkl. betalad skatt) och ska betalas senast den ________.

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 14. SEKRETESS

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 15. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 16. TVIST

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 17. UNDERSKRIFTER

Säljare

Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Köpare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Köpeavtal - Bil


§ 1. SÄLJARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ID-kort


§ 2. KÖPARE

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ID-kort


§ 3. AVTALSOBJEKT

I. Bil

Bilmärke: ________
Modell: ________
Tillverkningsår enligt registreringsbevis: ________
Registreringsnummer: ________
Färg: ________


II. Körsträcka

Enligt säljaren : ________ mil Mätarställning: ________ mil.


III. Utrustning

Övrig utrustning som följer med bilen:

* Vinterdäck

- Antal: ________ st

- Mönsterdjup: ________ mm

* Sommardäck

- Antal: ________ st

- Mönsterdjup: ________ mm

* Reservhjul

- Antal: ________ st

* Domkraft

* Takräcke

* Bilmattor

- Antal: ________

* Dragkrok


IV. Antal nycklar

Köparen erhåller ________ stycken nycklar till bilen.


§ 4. BILENS SKICK

Bilen säljs i befintligt skick. Köparen har innan signering av detta avtal fått chans att provköra bilen samt tagit del av besiktningsprotokoll.

Bilen har gått igenom nedan följande besiktning/-ar:

________


§ 5. SÄLJARENS UPPLYSNINGAR OM EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I BILEN

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan som fel inte åberopa något som hen borde upptäckt vid en undersökning av bilen.

Säljaren har inte upplyst om något fel eller brist i bilen.


§ 6. GARANTI

Bilen har följande garantier:

________

Önskar köparen använda sig av garantin ska säljaren meddelas innan giltighetstiden för garantin passerats. Det är att föredra om sådant meddelande sker skriftligt.


§ 7. REKLAMATION

Upptäcker köparen fel i bilen ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.


§ 8. PÅFÖLJDER VID FEL I VARA

Uppstår fel i vara har köparna rätt att åberopa följande påföljd/-er:

________

Att åberopa påföljd vid fel hindrar inte möjligheten att även kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått p.g.a. felet.


§ 9. BIFOGADE BILAGOR

Följande bilagor bifogas detta avtal:

* Kopia av säljarens förra köpekontrakt

* Besiktningsprotokoll

* Garantibevis

* Kopia av registreringsbeviset

* Informationsbok

* Övriga bilagor:

________


§ 10.
SÄLJARENS ANSVAR

55825522 8222255 522 522 55 52552 2888 88822 285 28582 5255822822. 55825522 8222255 885552 522 222252222 55 2888 25882 822585 285 8222 2252258 225 25222 285228- 28825 852255228522555, 8522 522 88822 8222 55 828525 225 225225855. 55825522 822552255 885288222 522 88822 8522 28885255252 5255822822 8252225 2825228 225 855 822 52288828 8 52225 58258 285 5552888 88222552 8885225.


§ 11. LEVERANS

Bilen levereras den ________ på följande plats: ________.

Vid ägarbytet är bilen: Påställd.


§ 12. RISKÖVERGÅNG

Risken för bilen går över från säljaren till köparen vid bilens avlämnande.


§ 13. BETALNING

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (inkl. betalad skatt) och ska betalas senast den ________.

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 14. SEKRETESS

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 15. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 16. TVIST

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 17. UNDERSKRIFTER

Säljare

Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Köpare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________