Överst på sidan

Köpeavtal - husdjur

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna sluter detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Köpeavtal - husdjur

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 3. Husdjur

Djur: ________
Ras: ________
Kön: ________
Födelsedatum: ________
Färg: ________
Kennelnamn: ________
ID-märkning: ________
Stamtavla: Bifogas


§ 4. Tillbehör

Följande tillbehör till husdjuret ingår i köpet:

________


§ 5. Husdjurets hälsotillstånd

Husdjuret är i följande hälsotillstånd vid köpet:

________

Husdjuret äter följande medicin/-er: ________


§ 6. Reklamation

Upptäcker köparen något fel i vara, d.v.s. någonting som inte stämmer överens med vad som överenskommits gällande husdjuret, ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader från upptäckt fel anses alltid vara inom skälig tid.


§ 7. Påföljder vid fel i vara
och köparens undersökningsplikt

Uppstår fel i vara har köparen rätt att åberopa följande påföljd/-er:

________

Att åberopa påföljd vid fel hindrar inte möjligheten att även kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått p.g.a. felet.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan såsom fel inte åberopa sådant som borde upptäckts vid en undersökning av husdjuret innan köpet.


§ 8. Transport

Husdjuret ska transporteras till köparen den ________.

Husdjuret ska levereras till följande adress: ________.

Transporten ska genomföras av säljaren.


§ 9. Riskövergång

Risken för husdjuret går över från säljaren till köparen vid följande tidpunkt:

________


§ 10. Ersättning och betalningsvillkor

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK.

Handpenning om ________ SEK ska betalas innan leveransen, senast den ________. Resterande belopp ska betalas senast den ________.

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 14. Underskrifter

Köpare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Köpeavtal - husdjur

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Identifikation: ________


§ 3. Husdjur

Djur: ________
Ras: ________
Kön: ________
Födelsedatum: ________
Färg: ________
Kennelnamn: ________
ID-märkning: ________
Stamtavla: Bifogas


§ 4. Tillbehör

Följande tillbehör till husdjuret ingår i köpet:

________


§ 5. Husdjurets hälsotillstånd

Husdjuret är i följande hälsotillstånd vid köpet:

________

Husdjuret äter följande medicin/-er: ________


§ 6. Reklamation

Upptäcker köparen något fel i vara, d.v.s. någonting som inte stämmer överens med vad som överenskommits gällande husdjuret, ska skriftlig reklamation ske till säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts. Reklamation som sker inom två månader från upptäckt fel anses alltid vara inom skälig tid.


§ 7. Påföljder vid fel i vara
och köparens undersökningsplikt

Uppstår fel i vara har köparen rätt att åberopa följande påföljd/-er:

________

Att åberopa påföljd vid fel hindrar inte möjligheten att även kräva skadestånd för eventuell skada som uppstått p.g.a. felet.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan såsom fel inte åberopa sådant som borde upptäckts vid en undersökning av husdjuret innan köpet.


§ 8. Transport

Husdjuret ska transporteras till köparen den ________.

Husdjuret ska levereras till följande adress: ________.

Transporten ska genomföras av säljaren.


§ 9. Riskövergång

Risken för husdjuret går över från säljaren till köparen vid följande tidpunkt:

________


§ 10. Ersättning och betalningsvillkor

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK.

Handpenning om ________ SEK ska betalas innan leveransen, senast den ________. Resterande belopp ska betalas senast den ________.

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Sker betalning inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för genomförande av köpet.


b)
Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med köpet, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.


c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 14. Underskrifter

Köpare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________