Överst på sidan

Köpekontrakt - Fastighet

Förlopp:
0%
?
X

Ange dagens datum, då parterna upprättar detta köpeavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Köpekontrakt - fastighet


§ 1. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________
Ägarandel: 100 %


§ 2. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 3. Köpeobjekt

Säljaren överlåter till köparen, på kontraktets givna villkor, fastighet ________ belägen på adress ________.

Fastigheten säljs i sin helhet och omfattar ________ kvadratmeter.


§ 4. Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________), varav ________ SEK (________) utgör en handpenning om ________ %.


§ 5. Betalning

Betalning ska ske kontant genom insättning till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska senast ske på tillträdesdagen.

När köparen erlagt hela köpeskillingen enligt ovan övergår äganderätten av objektet till köparen. I Samband med detta ska även köpebrev undertecknas och säljaren till köparen överlämna alla eventuella handlingar rörande köpeobjektet. Brister köparen i sitt betalningsåtagande, eller annat i kontraktet angivet åtagande, har säljaren rätt att häva köpet. Häver säljaren köpet på grund av köparens försummelse har säljaren rätt till skäligt skadestånd.


§ 6. Tillträde

Köparen ska få tillträde till den ovan angivna fastigheten den ________. Köparen garanterar att fastigheten från och med kontraktskrivningen är försäkrad för skada motsvarande fullvärde. Ansvar för skada som uppkommer från och med detta datum åligger således köparen.


§ 7. Inteckningar och pantbrev

Säljaren garanterar att fastigheten denna dag inte besväras av beviljade inteckningar för högre belopp än angivet i detta kontrakt, samt att ej heller ansökan om inteckning gjorts eller kommer att göras. Säljaren är dock skyldig att på köparens bekostnad ansöka om inteckning i den utsträckning köparen begär. Säljaren är vidare skyldig att på tillträdesdagen överlämna det eller de pantbrev som utfärdats vid eventuell tidigare inteckning av fastigheten.

Intill dess att pantbreven överlämnas eller bevis om dödning företes, äger köparen rätt att innehålla vad som på grund av dessa kan komma att utgå ur fastigheten. Samma rätt tillkommer köparen vid pantsättning från säljarens sida av överhypotek i pantbrev.

Intecknat belopp uppgår till: ________ SEK (________).


§ 8. Skick och garanti

Köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel, inklusive dolda, eller brist i fastigheten.

Säljaren garanterar att egendomen inte besväras av andra nyttjanderätter än vad som angivits i detta kontrakt. Säljaren garanterar vidare att egendomen inte besväras av servitut som försvårar egendomens nyttjande på sätt som nu sker eller av åliggande från myndigheter.


§ 9. 52282225 285 822228225

25225528- 285 82228228228228225525 825 8225858 58 2225522, 5282 825 228225525 225 5228282822 58 222228522 82228228228528855 8225858 58 85825522. 5282255 225 2558528228- 285 25525822882888 825 8225858 58 85825522, 888222 885552 5822 258825 2282255 225 22555222822, 228822 258282522888852822885222 (2888:822), 22 855522 55 2258525822 225 22255228 8522552.

25885252 5552252822228225, 5252882252225 285 52555 822228225 822 555525 2552 25828252222 825 52 82252 2888255522 55222558 85825522 285 55522225 2225522.

Säljaren garanterar att det på kontraktsdagen inte föreligger rätt för kommun eller annan huvudman att debitera avgift för gatukostnad, VA anslutning, elanslutning, fjärrvärme eller energideklaration.


§ 10. Underskrift

SäljareOrt: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________Köpare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 11. Bevittning

Ovanstående namnteckningar bevittnas denna dag.


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________


§ 12. Kvittens

Ovan angivna handpenning har senast i dag erlagts av köparen. Säljaren kvitterar härmed mottagande av motsvarande belopp.______________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Köpekontrakt - fastighet


§ 1. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________
Ägarandel: 100 %


§ 2. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 3. Köpeobjekt

Säljaren överlåter till köparen, på kontraktets givna villkor, fastighet ________ belägen på adress ________.

Fastigheten säljs i sin helhet och omfattar ________ kvadratmeter.


§ 4. Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________), varav ________ SEK (________) utgör en handpenning om ________ %.


§ 5. Betalning

Betalning ska ske kontant genom insättning till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska senast ske på tillträdesdagen.

När köparen erlagt hela köpeskillingen enligt ovan övergår äganderätten av objektet till köparen. I Samband med detta ska även köpebrev undertecknas och säljaren till köparen överlämna alla eventuella handlingar rörande köpeobjektet. Brister köparen i sitt betalningsåtagande, eller annat i kontraktet angivet åtagande, har säljaren rätt att häva köpet. Häver säljaren köpet på grund av köparens försummelse har säljaren rätt till skäligt skadestånd.


§ 6. Tillträde

Köparen ska få tillträde till den ovan angivna fastigheten den ________. Köparen garanterar att fastigheten från och med kontraktskrivningen är försäkrad för skada motsvarande fullvärde. Ansvar för skada som uppkommer från och med detta datum åligger således köparen.


§ 7. Inteckningar och pantbrev

Säljaren garanterar att fastigheten denna dag inte besväras av beviljade inteckningar för högre belopp än angivet i detta kontrakt, samt att ej heller ansökan om inteckning gjorts eller kommer att göras. Säljaren är dock skyldig att på köparens bekostnad ansöka om inteckning i den utsträckning köparen begär. Säljaren är vidare skyldig att på tillträdesdagen överlämna det eller de pantbrev som utfärdats vid eventuell tidigare inteckning av fastigheten.

Intill dess att pantbreven överlämnas eller bevis om dödning företes, äger köparen rätt att innehålla vad som på grund av dessa kan komma att utgå ur fastigheten. Samma rätt tillkommer köparen vid pantsättning från säljarens sida av överhypotek i pantbrev.

Intecknat belopp uppgår till: ________ SEK (________).


§ 8. Skick och garanti

Köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel, inklusive dolda, eller brist i fastigheten.

Säljaren garanterar att egendomen inte besväras av andra nyttjanderätter än vad som angivits i detta kontrakt. Säljaren garanterar vidare att egendomen inte besväras av servitut som försvårar egendomens nyttjande på sätt som nu sker eller av åliggande från myndigheter.


§ 9. 52282225 285 822228225

25225528- 285 82228228228228225525 825 8225858 58 2225522, 5282 825 228225525 225 5228282822 58 222228522 82228228228528855 8225858 58 85825522. 5282255 225 2558528228- 285 25525822882888 825 8225858 58 85825522, 888222 885552 5822 258825 2282255 225 22555222822, 228822 258282522888852822885222 (2888:822), 22 855522 55 2258525822 225 22255228 8522552.

25885252 5552252822228225, 5252882252225 285 52555 822228225 822 555525 2552 25828252222 825 52 82252 2888255522 55222558 85825522 285 55522225 2225522.

Säljaren garanterar att det på kontraktsdagen inte föreligger rätt för kommun eller annan huvudman att debitera avgift för gatukostnad, VA anslutning, elanslutning, fjärrvärme eller energideklaration.


§ 10. Underskrift

SäljareOrt: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________Köpare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 11. Bevittning

Ovanstående namnteckningar bevittnas denna dag.


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________


§ 12. Kvittens

Ovan angivna handpenning har senast i dag erlagts av köparen. Säljaren kvitterar härmed mottagande av motsvarande belopp.______________________________

Namnförtydligande: ________