Krishanteringspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna krishanteringspolicy skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Krishanteringspolicy - ________


§ 1. INLEDNING

I denna policy fastställs rutinerna som ska följas om en krissituation uppstår på arbetet.

En kris är en allvarlig händelse och uppstår då en persons vanliga reaktionssätt är otillräckligt för att psykiskt hantera en viss situation. Om en händelse kommer leda till att en kris uppstår beror både på dess karaktär och den drabbades reaktion.

En krissituation kan antingen vara anknuten till arbetsplatsen eller privatlivet. Vanliga krissituationer kopplade till arbetsplatsen är t.ex. olycksfall, anställds död, brand och rån. Situationer som vanligen klassas som kriser i privatlivet kan i stället vara t.ex. skilsmässa, sjukdom i familjen och brott mot person.

Med krisstöd förstås det direkta omhändertagandet av en person som befinner sig i en krissituation samt eventuella efterföljande åtgärder. Hur chefer, kollegor och andra personer reagerar gentemot en person som befinner sig i en kris har betydelse för hur krisen kommer hanteras av personen i fråga, varför denna policy är viktig.


§ 2. SYFTE

Syftet med denna policy är följande:

________


§ 3. KRISSITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ

I vårt arbete har risk för nedan angivna krissituationer identifierats. Rutinerna som tagits fram i denna policy tar främst sikte på dessa:

- Olycksfall

- Brand

- Hot

- Arbetstagares dödsfall

- Arbetstagares självmord

- Allvarlig sjukdom hos arbetstagare

- Allvarlig skada hos arbetstagare

- Tillbud

- Privata kriser (t.ex. skilsmässa, dödsfall i familjen)

- Övriga krissituationer:

________


§ 4. FÖREBYGGANDE ARBETE

För att minimera risk för att en krissituation uppstår på arbetsplatsen ska nedan presenterade förebyggande åtgärder genomföras.

a) Riskbedömning

Arbetsgivaren ska genomföra regelbundna riskbedömningar för att identifiera och analysera potentiella faror och risker i arbetsmiljön. Dessa bedömningar kommer inkludera, men inte nödvändigt begränsas till, följande:

________

b) Utbildningar

Arbetsgivaren ska hålla regelbundna utbildningar för samtliga anställda inom krishantering för att öka medvetenheten kring säkerhetsfrågor och främja säkerhetskultur bland personalen. Utbildningarna som kommer hållas:

________

c) Skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska tillhandahålla adekvat skyddsutrusntning i syfte att undvika uppkomst av olycka, skada, brand och tillbud. Följande skyddsutrustning finns till förfogande på arbetsplatsen:

________

d) Hälsofrämjande initiativ

För att stödja och uppmuntra fysisk och mental hälsa på arbetsplatsen har arbetstagaren implementerat följande hälsofrämjande initiativ:

________

e) Ergonomi

Arbetsgivaren ska ständigt utvärdera ergonomin på arbetsplatsen och förbättra denna när det anses nödvändigt för att minska arbetsrelaterade belastningsskador.

f) Lagar och etiska standarder

Arbetsgivaren ska hålla sig informerad och uppdaterad angående gällande regler och lagar för att säkerställa att arbetsmiljön på arbetsplatsen överensstämmer med dessa.

g) Arbetsmiljöpolicy

Detaljer kring arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen finns fastställt i en arbetsmiljöpolicy som syftar till att säkerställa en säker, hälsosam och positiv arbetsmiljö.

h) Övriga förebyggande åtgärder

________


§ 5. ANSVAR OCH ROLLER

a) Krishanteringsteam och krisledare

Uppstår en krissituation ska ett krishanteringsteam och en krisledare utses för att ansvara över situationen. Sådant team och sådan ledare utses på följande sätt:

________

Följande ansvar läggs på kristeamet och krisledaren:

________

b) Kommunikationsansvarig

Vid en krissituation är följande person/-er ansvarig/-a för att sköta kommunikationen både internt och externt:

________

Syftet med en kommunikationsansvarig är att undvika missförstånd, obefogad tumult och ryktersspridning under krisen. Den kommunikationsansvariga ansvarar för att informera både anställda, kunder, leverantörer och om nödvändigt media om rådande situation.

c) Chefer

Cheferna ska agera förebilder genom att följa denna policy och ska uppvisa ett lugnt beteende inför övriga arbetstagare om det uppstår en krissituation. Cheferna bär ansvaret för sin egen avdelning och ska tydligt kommunicera med sitt arbetsteam gällande arbetsplatsens krishanteringspolicy.

d) Arbetstagare

Samtliga arbetstagare är skyldiga att hålla sig uppdaterade gällande denna policy och ska agera utefter riktlinjerna som här framgår. För att undvika att en krissituation uppstår ska vidare den skyddsutrusntning som erbjuds på arbetsplatsen användas när det anses nödvändigt eller är rekommenderat.

Vid uppstådd krissituation är arbetstagarna skyldiga att följa aktuell krisplan samt direktiv och instruktioner som lämnas från kristeamet och krisledaren.

Arbetstagarna förväntas att i första hand prioritera sin egen säkerhet men ska hjälpa kollegor om möjligt.

Upptäcker en arbetstagare en krissituation ska dennes närmaste chef snarast meddelas. Är det nödläge ska räddningspersonal även tillkallas.

e) Övriga ansvarsroller

Övriga ansvarsroller som gäller vid en krissituation:

________


§ 6. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Vid en krissituation ska följande kommunikationsstrategi följas:

________


§ 7. EVAKUERING

Uppstår brand, en allvarlig hotsituation eller en allvarlig tillbudssituation ska samtliga på arbetsplatsen evakueras. Vid evakuering ska följande strategi följas:

________


§ 8. PSYKISKT STÖD OCH VÅRD

Vid behov erbjuder arbetsgivaren de anställda följande psykisk stöd och vård till följd av en krissituation:

________


§ 9. ÅTERHÄMTNINGSPLANER

a) Individuell bedömning

Efter en krissituation kommer samtliga arbetstagare som påverkats av situationen erbjudas en individuell bedömning för att identifiera eventuella psykiska eller fysiska behov. Arbetstagaren kommer tillsammans med arbetsgivaren komma överens om nödvändiga åtgärder och upprätta en plan för återhämtning.

b) Professionell hjälp

Arbetsgivaren samarbetar med följande externa psykologiska och/eller fysiska tjänster och kan vid behov koppla ihop dessa med en arbetstagare som är i behov av professionell hjälp efter en kris:

________

c) Återhämtningsgrupper

Efter en krissituation finns möjlighet för arbetstagarna att delta i återhämtningsgrupper enligt följande:

________

d) Flexibla arbetsarrangemang

Vid en situation där en arbetstagare, p.g.a. psykiska eller fysiska skäl, inte klarar av att arbeta som vanligt till följd av en krissituaiton ska denne erbjudas flexbilitet. Arbetstagaren ska tillsammans med arbetsgivaren komma fram till en lösning som främjar arbetstagarens välmående.

Syftet med flexiblet arbetsarrangemang är att arbetstagaren snarast möjligt ska återgå till att arbeta som vanligt. Flexibelt arbetsarrangemant kan t.ex. innebära arbete på distans, kortare arbetsdagar eller arbete i ett enskilt rum.

e) Uppföljning och utvärdering

Återhämtningsplanen kommer följas upp och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa dess effektivitet. Vid utvärdering kommer hänsyn bl.a. tas till feedback från de anställda och vid behov kommer justeringar genomföras för att förbättra planen.

f) Övriga återhämtningsplaner

Övriga återhämtningsplaner som gäller vid en krissituation:

________


§ 10. RAPPORTERING

Efter avslutad krisfas ska en incidentrapport upprättas där händelsen dokumenteras. Sådan incidentrapportering ska ske på följande sätt:

________


§ 11. 8558588 888 52288558582

82225 228882 825 2825828 225 25225 228852 552 285 5225522558 55 522 52828 2258525822.


§ 12. 5885855

52 225822 822 888882 528522 225 22 2588882552822 285 8888 55 52582 28825 8225 825 8 225825 5525 85255 882 2888 882 25525822 8522 28825 52252 25 5582282852822. 82 88255282222 55 58 588855882552 552 252 8 8258822 55552822822582258 222252258.

Visa det pågående
dokumentet

________

Krishanteringspolicy - ________


§ 1. INLEDNING

I denna policy fastställs rutinerna som ska följas om en krissituation uppstår på arbetet.

En kris är en allvarlig händelse och uppstår då en persons vanliga reaktionssätt är otillräckligt för att psykiskt hantera en viss situation. Om en händelse kommer leda till att en kris uppstår beror både på dess karaktär och den drabbades reaktion.

En krissituation kan antingen vara anknuten till arbetsplatsen eller privatlivet. Vanliga krissituationer kopplade till arbetsplatsen är t.ex. olycksfall, anställds död, brand och rån. Situationer som vanligen klassas som kriser i privatlivet kan i stället vara t.ex. skilsmässa, sjukdom i familjen och brott mot person.

Med krisstöd förstås det direkta omhändertagandet av en person som befinner sig i en krissituation samt eventuella efterföljande åtgärder. Hur chefer, kollegor och andra personer reagerar gentemot en person som befinner sig i en kris har betydelse för hur krisen kommer hanteras av personen i fråga, varför denna policy är viktig.


§ 2. SYFTE

Syftet med denna policy är följande:

________


§ 3. KRISSITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ

I vårt arbete har risk för nedan angivna krissituationer identifierats. Rutinerna som tagits fram i denna policy tar främst sikte på dessa:

- Olycksfall

- Brand

- Hot

- Arbetstagares dödsfall

- Arbetstagares självmord

- Allvarlig sjukdom hos arbetstagare

- Allvarlig skada hos arbetstagare

- Tillbud

- Privata kriser (t.ex. skilsmässa, dödsfall i familjen)

- Övriga krissituationer:

________


§ 4. FÖREBYGGANDE ARBETE

För att minimera risk för att en krissituation uppstår på arbetsplatsen ska nedan presenterade förebyggande åtgärder genomföras.

a) Riskbedömning

Arbetsgivaren ska genomföra regelbundna riskbedömningar för att identifiera och analysera potentiella faror och risker i arbetsmiljön. Dessa bedömningar kommer inkludera, men inte nödvändigt begränsas till, följande:

________

b) Utbildningar

Arbetsgivaren ska hålla regelbundna utbildningar för samtliga anställda inom krishantering för att öka medvetenheten kring säkerhetsfrågor och främja säkerhetskultur bland personalen. Utbildningarna som kommer hållas:

________

c) Skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska tillhandahålla adekvat skyddsutrusntning i syfte att undvika uppkomst av olycka, skada, brand och tillbud. Följande skyddsutrustning finns till förfogande på arbetsplatsen:

________

d) Hälsofrämjande initiativ

För att stödja och uppmuntra fysisk och mental hälsa på arbetsplatsen har arbetstagaren implementerat följande hälsofrämjande initiativ:

________

e) Ergonomi

Arbetsgivaren ska ständigt utvärdera ergonomin på arbetsplatsen och förbättra denna när det anses nödvändigt för att minska arbetsrelaterade belastningsskador.

f) Lagar och etiska standarder

Arbetsgivaren ska hålla sig informerad och uppdaterad angående gällande regler och lagar för att säkerställa att arbetsmiljön på arbetsplatsen överensstämmer med dessa.

g) Arbetsmiljöpolicy

Detaljer kring arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen finns fastställt i en arbetsmiljöpolicy som syftar till att säkerställa en säker, hälsosam och positiv arbetsmiljö.

h) Övriga förebyggande åtgärder

________


§ 5. ANSVAR OCH ROLLER

a) Krishanteringsteam och krisledare

Uppstår en krissituation ska ett krishanteringsteam och en krisledare utses för att ansvara över situationen. Sådant team och sådan ledare utses på följande sätt:

________

Följande ansvar läggs på kristeamet och krisledaren:

________

b) Kommunikationsansvarig

Vid en krissituation är följande person/-er ansvarig/-a för att sköta kommunikationen både internt och externt:

________

Syftet med en kommunikationsansvarig är att undvika missförstånd, obefogad tumult och ryktersspridning under krisen. Den kommunikationsansvariga ansvarar för att informera både anställda, kunder, leverantörer och om nödvändigt media om rådande situation.

c) Chefer

Cheferna ska agera förebilder genom att följa denna policy och ska uppvisa ett lugnt beteende inför övriga arbetstagare om det uppstår en krissituation. Cheferna bär ansvaret för sin egen avdelning och ska tydligt kommunicera med sitt arbetsteam gällande arbetsplatsens krishanteringspolicy.

d) Arbetstagare

Samtliga arbetstagare är skyldiga att hålla sig uppdaterade gällande denna policy och ska agera utefter riktlinjerna som här framgår. För att undvika att en krissituation uppstår ska vidare den skyddsutrusntning som erbjuds på arbetsplatsen användas när det anses nödvändigt eller är rekommenderat.

Vid uppstådd krissituation är arbetstagarna skyldiga att följa aktuell krisplan samt direktiv och instruktioner som lämnas från kristeamet och krisledaren.

Arbetstagarna förväntas att i första hand prioritera sin egen säkerhet men ska hjälpa kollegor om möjligt.

Upptäcker en arbetstagare en krissituation ska dennes närmaste chef snarast meddelas. Är det nödläge ska räddningspersonal även tillkallas.

e) Övriga ansvarsroller

Övriga ansvarsroller som gäller vid en krissituation:

________


§ 6. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Vid en krissituation ska följande kommunikationsstrategi följas:

________


§ 7. EVAKUERING

Uppstår brand, en allvarlig hotsituation eller en allvarlig tillbudssituation ska samtliga på arbetsplatsen evakueras. Vid evakuering ska följande strategi följas:

________


§ 8. PSYKISKT STÖD OCH VÅRD

Vid behov erbjuder arbetsgivaren de anställda följande psykisk stöd och vård till följd av en krissituation:

________


§ 9. ÅTERHÄMTNINGSPLANER

a) Individuell bedömning

Efter en krissituation kommer samtliga arbetstagare som påverkats av situationen erbjudas en individuell bedömning för att identifiera eventuella psykiska eller fysiska behov. Arbetstagaren kommer tillsammans med arbetsgivaren komma överens om nödvändiga åtgärder och upprätta en plan för återhämtning.

b) Professionell hjälp

Arbetsgivaren samarbetar med följande externa psykologiska och/eller fysiska tjänster och kan vid behov koppla ihop dessa med en arbetstagare som är i behov av professionell hjälp efter en kris:

________

c) Återhämtningsgrupper

Efter en krissituation finns möjlighet för arbetstagarna att delta i återhämtningsgrupper enligt följande:

________

d) Flexibla arbetsarrangemang

Vid en situation där en arbetstagare, p.g.a. psykiska eller fysiska skäl, inte klarar av att arbeta som vanligt till följd av en krissituaiton ska denne erbjudas flexbilitet. Arbetstagaren ska tillsammans med arbetsgivaren komma fram till en lösning som främjar arbetstagarens välmående.

Syftet med flexiblet arbetsarrangemang är att arbetstagaren snarast möjligt ska återgå till att arbeta som vanligt. Flexibelt arbetsarrangemant kan t.ex. innebära arbete på distans, kortare arbetsdagar eller arbete i ett enskilt rum.

e) Uppföljning och utvärdering

Återhämtningsplanen kommer följas upp och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa dess effektivitet. Vid utvärdering kommer hänsyn bl.a. tas till feedback från de anställda och vid behov kommer justeringar genomföras för att förbättra planen.

f) Övriga återhämtningsplaner

Övriga återhämtningsplaner som gäller vid en krissituation:

________


§ 10. RAPPORTERING

Efter avslutad krisfas ska en incidentrapport upprättas där händelsen dokumenteras. Sådan incidentrapportering ska ske på följande sätt:

________


§ 11. 8558588 888 52288558582

82225 228882 825 2825828 225 25225 228852 552 285 5225522558 55 522 52828 2258525822.


§ 12. 5885855

52 225822 822 888882 528522 225 22 2588882552822 285 8888 55 52582 28825 8225 825 8 225825 5525 85255 882 2888 882 25525822 8522 28825 52252 25 5582282852822. 82 88255282222 55 58 588855882552 552 252 8 8258822 55552822822582258 222252258.