Överst på sidan

Leasingavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Leasingavtal

§ 1. Leasetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Leasegivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Leasingobjekt

Typ: Bil
Märke: ________
Modell: ________
Tillverkningsår: ________
Färg: ________
Registeringsnummer: ________
Antal gångna mil: ________


§ 4. Tillbehör

Tillbehör som följer med bilen:

* Vinterdäck

- Antal: ________ st
- Mönsterdjup: ________ mm

* Sommardäck

- Antal: ________ st
- Mönsterdjup: ________ mm

* Reservhjul

- Antal: ________ st

* Domkraft

* Takräcke

* Bilmattor

- Antal: ________

* Dragkrok


§ 5. Antal nycklar

Leasetagaren erhåller ________ stycken nycklar till bilen.


§ 6. Bilens skick

Bilen upplåts i följande skick:

________

Leasetagaren har innan signering av detta avtal fått chans att provköra bilen samt tagit del av besiktningsprotokoll.

Bilen har gått igenom nedan följande besiktning/-ar:

________


§ 7. Skötsel och underhåll

Leasetagaren ansvarar för att sköta bilen i enlighet med de instruktioner som anges i medföljande service- eller instruktionsbok. Leasetagaren är även i övrigt skyldig att vårda och underhålla bilen.

Eventuell service ska ske hos auktoriserad verkstad.

Leasetagaren är skyldig att se till att bilen går igenom en godkänd besiktning hos ________. Besiktningen ska ske innan den ________.

Vid eventuell försenad eller utebliven besiktning har leasegivaren rätt till ersättning för kostnader som uppstått p.g.a. detta.

Leasegivaren har under leasingperioden rätt att närhelst besiktiga bilen. Leasetagaren är då skyldig att lämna leasegivaren tillträde.


§ 8. Eventuella fel eller brister

Leasetagaren kan som fel inte åberopa något som hen borde upptäckt vid en undersökning av bilen.

Leasegivaren och/eller leverantören har inte upplyst om något fel eller brist.

Upptäcker Leasetagaren fel eller brist i bilen ska detta reklameras snarast. Reklamation ska ske genom att fel eller brist anmäls till leasegivaren inom skälig tid från att leasetagaren märkt eller borde ha märkt felet. Det är vidare leasegivarens ansvar att skriftligen meddela leverantören om reklamation.

Leasetagaren har rätt till skäligt avdrag på leasingavgiften till följd av fel eller brist i bilen.


§ 9. Leasetagarens ansvar

Leasetagaren ansvarar för skada eller förlust av bilen oberoende av vållande. Skada eller förlust befriar inte leasetagaren från fullföljande av de förpliktelser som följer av detta avtal.


§ 10. Nyttjanderätt och äganderätt

Leasegivaren står som ägare till bilen och upplåter endast en rätt till leasetagaren att nyttja den i enlighet med detta avtal. Äganderätten går således inte över utan stannar hos leasegivaren.

Underuthyrning av leasingobjektet är tillåtet.

Bilen får endast brukas av leasetagaren.

Leasetagaren ålägger sig att endast använda bilen i enlighet med gällande försäkringsbestämmelser, lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser.

Leasetagaren tillåts färdas med bilen utanför Sveriges gränser.

Bilen får inte användas i tävlingssammanhang.

Leasetagaren får under leasingperioden utföra ändringar eller ingrepp i bilen, förutsatt att det kan tas bort utan att den skadas.


§ 11. Avtalad körsträcka

Bilen får under leasingperioden färdas maximalt ________ mil. Leasetagaren har rätt att öka den avtalade körsträckan under förutsättning att minst följande tid av leasingperioden kvarstår:

________

Utnyttjar leasetagaren sin rätt till ökning av körsträckan har leasegivaren rätt att höja leasingavgiften med skäligt belopp.


§ 12. Leasingperiod

Avtalet löper från den ________ t.o.m. den ________.

Om någon part önskar frånträda avtalet i förtid kan det göras till en kostnad av ________ SEK (________) och med beaktande av en uppsägningstid om ________.


§ 13. Leasingavgift

Leasetagaren ska till leasegivaren betala en leasingavgift om ________ SEK (________) per vecka. Leasingavgiften ska vara leasegivaren tillhanda varje måndag.

Den första betalningen ska ske den ________. Därefter löper betalningarna enligt ovan under hela den avtalade leasingperioden, såvida inte parterna skriftligen kommer överens om förlängning.


§ 14. Dröjsmålsränta och andra avgifter

Dröjer leasetagaren med betalning av leasingavgiften utgår dröjsmålsränta om ________ procent.

Vid försenad inbetalning av leasingavgift blir leasetagaren skydlig att ersätta leasegivaren för påminnelseavgift om ________ SEK (________) och förseningsavgift om ________ SEK (________).


§ 15. Leverans

Bilen ska levereras den ________ via leveransföretaget ________.

Leasetagaren förbinder sig att inte rikta krav mot leasegivaren på grund av försenad leverans. Leasegivaren har inget ansvar för ________(s) fullgörande av sina åtaganden att leverera bilen.


§ 16. Försäkring

Leasegivaren ansvarar för att försäkra bilen enligt följande:

________

Leasetagaren ansvarar för att på egen bekostnad teckna följande försäkring/-ar:

________

Leasetagaren ska stå för de självrisker som följer vid utnyttjande av ovan angiven/angivna försäkringar.

Behöver tecknad försäkring utnyttjas ska leasetagaren genast meddela leasegivaren om detta och lämna in en skriftlig skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Leasetagaren förbinder sig att ersätta leasegivaren för sådan skada som inte täcks av försäkringen och som är vållad av leasetagaren i fråga.

Leasegivaren är skyldig att vid obrukbarhet ställa ut en ersättningsbil.

Leasetagaren har rätt till ersättning för kostnader som uppstår till följd av bilens eventuella obrukbarhet.


§ 17. Garanti

Gällande garanti är det köpevillkoren mellan leasegivaren och säljaren som är gällande. Leasetagaren har tagit del av detta dokument.


§ 18. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Leasegivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal, inklusive äganderätten till bilen. Även leasetagaren har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annan.

När leasingperioden är slut ska bilen köpas av leasetagaren och äganderätten går därmed över. Om leasetagaren motsätter sig detta kan hen dock välja att hitta en annan köpare.

När försäljning av bilen blir aktuellt ska det säljas till ett skäligt belopp.


§ 19. Force Majeure

Om leasegivaren eller leasetagaren är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 20. 522522822, 8258585225822 285 2222558

585 22 882552822 555 825822525522 85228 8 2222558, 8885 2252258 225 522522822 28825 8282525 8258585225822 825 825822885522 222582 22552858 22 52225. 8225288 22225582258582552, 5225228228252 28825 555288552 825 885552 52282858 22 8258228855228 5252525522.


§ 21. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 825822525522 522 825822885522 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828) 8 82222 522 552828825255 582588225558852522 285 555225 25588225252 5255258.


§ 22. Tvist

Svensk lag är tillämplig på detta avtal och eventuell tvist ska lösas i ________.


§ 23. Bilagor

Följande bilagor bifogas detta avtal:

* Kopia på köpekontraktet mellan leasegivaren och säljaren

* Besiktningsprotokoll

* Garantibevis

* Kopia av registreringsbeviset

* Informationsbok

* Övriga bilagor:

________


§ 24. Underskrift


Leasetagare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Leasegivare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Leasingavtal

§ 1. Leasetagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Leasegivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Leasingobjekt

Typ: Bil
Märke: ________
Modell: ________
Tillverkningsår: ________
Färg: ________
Registeringsnummer: ________
Antal gångna mil: ________


§ 4. Tillbehör

Tillbehör som följer med bilen:

* Vinterdäck

- Antal: ________ st
- Mönsterdjup: ________ mm

* Sommardäck

- Antal: ________ st
- Mönsterdjup: ________ mm

* Reservhjul

- Antal: ________ st

* Domkraft

* Takräcke

* Bilmattor

- Antal: ________

* Dragkrok


§ 5. Antal nycklar

Leasetagaren erhåller ________ stycken nycklar till bilen.


§ 6. Bilens skick

Bilen upplåts i följande skick:

________

Leasetagaren har innan signering av detta avtal fått chans att provköra bilen samt tagit del av besiktningsprotokoll.

Bilen har gått igenom nedan följande besiktning/-ar:

________


§ 7. Skötsel och underhåll

Leasetagaren ansvarar för att sköta bilen i enlighet med de instruktioner som anges i medföljande service- eller instruktionsbok. Leasetagaren är även i övrigt skyldig att vårda och underhålla bilen.

Eventuell service ska ske hos auktoriserad verkstad.

Leasetagaren är skyldig att se till att bilen går igenom en godkänd besiktning hos ________. Besiktningen ska ske innan den ________.

Vid eventuell försenad eller utebliven besiktning har leasegivaren rätt till ersättning för kostnader som uppstått p.g.a. detta.

Leasegivaren har under leasingperioden rätt att närhelst besiktiga bilen. Leasetagaren är då skyldig att lämna leasegivaren tillträde.


§ 8. Eventuella fel eller brister

Leasetagaren kan som fel inte åberopa något som hen borde upptäckt vid en undersökning av bilen.

Leasegivaren och/eller leverantören har inte upplyst om något fel eller brist.

Upptäcker Leasetagaren fel eller brist i bilen ska detta reklameras snarast. Reklamation ska ske genom att fel eller brist anmäls till leasegivaren inom skälig tid från att leasetagaren märkt eller borde ha märkt felet. Det är vidare leasegivarens ansvar att skriftligen meddela leverantören om reklamation.

Leasetagaren har rätt till skäligt avdrag på leasingavgiften till följd av fel eller brist i bilen.


§ 9. Leasetagarens ansvar

Leasetagaren ansvarar för skada eller förlust av bilen oberoende av vållande. Skada eller förlust befriar inte leasetagaren från fullföljande av de förpliktelser som följer av detta avtal.


§ 10. Nyttjanderätt och äganderätt

Leasegivaren står som ägare till bilen och upplåter endast en rätt till leasetagaren att nyttja den i enlighet med detta avtal. Äganderätten går således inte över utan stannar hos leasegivaren.

Underuthyrning av leasingobjektet är tillåtet.

Bilen får endast brukas av leasetagaren.

Leasetagaren ålägger sig att endast använda bilen i enlighet med gällande försäkringsbestämmelser, lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser.

Leasetagaren tillåts färdas med bilen utanför Sveriges gränser.

Bilen får inte användas i tävlingssammanhang.

Leasetagaren får under leasingperioden utföra ändringar eller ingrepp i bilen, förutsatt att det kan tas bort utan att den skadas.


§ 11. Avtalad körsträcka

Bilen får under leasingperioden färdas maximalt ________ mil. Leasetagaren har rätt att öka den avtalade körsträckan under förutsättning att minst följande tid av leasingperioden kvarstår:

________

Utnyttjar leasetagaren sin rätt till ökning av körsträckan har leasegivaren rätt att höja leasingavgiften med skäligt belopp.


§ 12. Leasingperiod

Avtalet löper från den ________ t.o.m. den ________.

Om någon part önskar frånträda avtalet i förtid kan det göras till en kostnad av ________ SEK (________) och med beaktande av en uppsägningstid om ________.


§ 13. Leasingavgift

Leasetagaren ska till leasegivaren betala en leasingavgift om ________ SEK (________) per vecka. Leasingavgiften ska vara leasegivaren tillhanda varje måndag.

Den första betalningen ska ske den ________. Därefter löper betalningarna enligt ovan under hela den avtalade leasingperioden, såvida inte parterna skriftligen kommer överens om förlängning.


§ 14. Dröjsmålsränta och andra avgifter

Dröjer leasetagaren med betalning av leasingavgiften utgår dröjsmålsränta om ________ procent.

Vid försenad inbetalning av leasingavgift blir leasetagaren skydlig att ersätta leasegivaren för påminnelseavgift om ________ SEK (________) och förseningsavgift om ________ SEK (________).


§ 15. Leverans

Bilen ska levereras den ________ via leveransföretaget ________.

Leasetagaren förbinder sig att inte rikta krav mot leasegivaren på grund av försenad leverans. Leasegivaren har inget ansvar för ________(s) fullgörande av sina åtaganden att leverera bilen.


§ 16. Försäkring

Leasegivaren ansvarar för att försäkra bilen enligt följande:

________

Leasetagaren ansvarar för att på egen bekostnad teckna följande försäkring/-ar:

________

Leasetagaren ska stå för de självrisker som följer vid utnyttjande av ovan angiven/angivna försäkringar.

Behöver tecknad försäkring utnyttjas ska leasetagaren genast meddela leasegivaren om detta och lämna in en skriftlig skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Leasetagaren förbinder sig att ersätta leasegivaren för sådan skada som inte täcks av försäkringen och som är vållad av leasetagaren i fråga.

Leasegivaren är skyldig att vid obrukbarhet ställa ut en ersättningsbil.

Leasetagaren har rätt till ersättning för kostnader som uppstår till följd av bilens eventuella obrukbarhet.


§ 17. Garanti

Gällande garanti är det köpevillkoren mellan leasegivaren och säljaren som är gällande. Leasetagaren har tagit del av detta dokument.


§ 18. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Leasegivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal, inklusive äganderätten till bilen. Även leasetagaren har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annan.

När leasingperioden är slut ska bilen köpas av leasetagaren och äganderätten går därmed över. Om leasetagaren motsätter sig detta kan hen dock välja att hitta en annan köpare.

När försäljning av bilen blir aktuellt ska det säljas till ett skäligt belopp.


§ 19. Force Majeure

Om leasegivaren eller leasetagaren är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 20. 522522822, 8258585225822 285 2222558

585 22 882552822 555 825822525522 85228 8 2222558, 8885 2252258 225 522522822 28825 8282525 8258585225822 825 825822885522 222582 22552858 22 52225. 8225288 22225582258582552, 5225228228252 28825 555288552 825 885552 52282858 22 8258228855228 5252525522.


§ 21. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 825822525522 522 825822885522 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828) 8 82222 522 552828825255 582588225558852522 285 555225 25588225252 5255258.


§ 22. Tvist

Svensk lag är tillämplig på detta avtal och eventuell tvist ska lösas i ________.


§ 23. Bilagor

Följande bilagor bifogas detta avtal:

* Kopia på köpekontraktet mellan leasegivaren och säljaren

* Besiktningsprotokoll

* Garantibevis

* Kopia av registreringsbeviset

* Informationsbok

* Övriga bilagor:

________


§ 24. Underskrift


Leasetagare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Leasegivare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson): ________