Leveransavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta leveransavtal, d.v.s. då det signeras.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Leveransavtal


§ 1. Parter

a) Beställare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Leverantör

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Omfattning

Detta avtal avser en enskild leverans av varor från leverantören till beställaren. Det kan alltså inte ligga till grund för eventuella framtida beställningar.


§ 3. Produktspecifikationer

a) Varor

Detta avtal avser leverans av följande varor:

________

b) Produktkvalité

Parterna har kommit överens om att varorna ska hålla följande kvalité:

________


§ 4. Pris

Prisspecifikation:

________


§ 5. Betalningsvillkor

Betalning ska ske via banköverföring till konto ________ hos ________.

Betalningen ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalningen inte i utsatt tid utgår ränta om ________ % på det utestående beloppet.


§ 6. Leveransprov

a) Innan beställda varor levereras ska ett leveransprov genomföras för att säkerställa varornas kvalité.

b) Leveransprovet ska utfärdas på följande plats:

________

c) Produktkrav som ska uppnås för att varorna ska anses godkända:

________

d) Beställaren ska ges möjlighet att närvara vid leveransprovet. Leverantören ska skriftligen meddela beställaren i skälig tid innan leveransprovet äger rum.

e) Leverantören ska under leveransprovet föra protokoll som sedan ska överlämnas till beställaren. Av protokollet ska det framgå hur provet genomförts samt dess resultat.

f) Om det vid leveransprovet visar sig att varorna inte uppnår avtalat skick ska leverantören snarast avhjälpa felet. Om beställaren begär det ska när avvikelsen är åtgärdad nytt leveransprov genomföras. Detta gäller dock inte om avvikelsen saknar betydelse.

g) Leverantören står för de kostnader som uppstår i samband med leveransprovet. Kostnader som uppstår för beställaren till följd av närvarande vid leveransprov ska dock betalas av beställaren själv, hit hör t.ex. kostnader för resa.


§ 7. Leverans

a) Leverans av beställda varor ska ske på följande sätt:

________

b) Leveranskostnaden uppgår till ________ SEK (________).

c) Leveranstiden uppgår till ________, beräknat från beställningen.

d) Kan av någon anledning inte beställda varor levereras inom avtalad tid ska leverantören snarast meddela beställaren om detta samt när varorna beräknas levereras i stället.

e) Leverantören ansvarar inte för leveransförsening som beror på beställaren eller en omständighet utanför leverantörens kontroll. Leveranstiden ska vid sådana situationer förlängas så mycket som anses skäligt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

f) Om beställaren underlåter att ta emot beställda varor på utsatt tid ska betalning för varona ändå utgå. Beställaren ska även ersätta leverantören för andra kostnader som uppstått till följd av sådan underlåtelse.


§ 8. Riskövergång

Risken för varorna går över från leverantören till beställaren enligt följande:

________


§ 9. Garanti

Följande garanti gäller för beställda varor:

________

Leverantören förbinder sig att utan kostnad avhjälpa fel som omfattas av garantin. För att utnyttja garantin ska leverantören skriftligen meddelas innan giltighetstiden för garantin passerat.

Fel som uppstått p.g.a. att beställaren handlat i strid med de anvisningar som givits omfattas inte av garantin.


§ 10. Reklamation

a) Oavsett garanti gäller reklamationsrätt enligt nedan.

b) Stämmer vad som levereras inte överens med vad som överenskommits i detta avtal anses varan i fråga felaktig. Detta förutsatt att felet kan anses ha funnits hos varan redan innan den avlämnats till beställaren.

c) Beställaren är skyldig att undersöka varan/varorna snarast efter mottagandet. Eventuell reklamation ska ske inom följande period från mottagandet:

________

När denna period har passerat har beställaren förlorat sin rätt att åberopa fel.

d) Beställaren får vid fel i vara kräva följande påföljder:

________

e) Fel som beror på beställaren ansvarar leverantören inte för.


§ 11. Konkurrensförbud

Parterna har kommit överens om följande konkurrensförbud:

________


§ 12. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra. Sekretessen löper under avtalsperioden samt ________ därefter.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 13. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 14. 22582 2522552

25522525 55 8222 528855825 225 82555 28825 858825252 52222882882 58 2252882228825 22 825552 25852528 28825 522228828822 58255528 58 552528825 5252225 255225258 22225288 285 2825 88825 52 8222 252252 5555 85822 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522 28825 588855882 82822825852822. 5228255 85552 882552822 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 15. 5888522 285 525582255

5822252885 2888522 285/28825 525582255 8 52225 58258 825 822 82582288222 285 225252258 58 8555 255225 22222 882225822.


§ 16. Tvist

Tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 17. UnderskrifterOrt: _______ Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Leveransavtal


§ 1. Parter

a) Beställare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Leverantör

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Omfattning

Detta avtal avser en enskild leverans av varor från leverantören till beställaren. Det kan alltså inte ligga till grund för eventuella framtida beställningar.


§ 3. Produktspecifikationer

a) Varor

Detta avtal avser leverans av följande varor:

________

b) Produktkvalité

Parterna har kommit överens om att varorna ska hålla följande kvalité:

________


§ 4. Pris

Prisspecifikation:

________


§ 5. Betalningsvillkor

Betalning ska ske via banköverföring till konto ________ hos ________.

Betalningen ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalningen inte i utsatt tid utgår ränta om ________ % på det utestående beloppet.


§ 6. Leveransprov

a) Innan beställda varor levereras ska ett leveransprov genomföras för att säkerställa varornas kvalité.

b) Leveransprovet ska utfärdas på följande plats:

________

c) Produktkrav som ska uppnås för att varorna ska anses godkända:

________

d) Beställaren ska ges möjlighet att närvara vid leveransprovet. Leverantören ska skriftligen meddela beställaren i skälig tid innan leveransprovet äger rum.

e) Leverantören ska under leveransprovet föra protokoll som sedan ska överlämnas till beställaren. Av protokollet ska det framgå hur provet genomförts samt dess resultat.

f) Om det vid leveransprovet visar sig att varorna inte uppnår avtalat skick ska leverantören snarast avhjälpa felet. Om beställaren begär det ska när avvikelsen är åtgärdad nytt leveransprov genomföras. Detta gäller dock inte om avvikelsen saknar betydelse.

g) Leverantören står för de kostnader som uppstår i samband med leveransprovet. Kostnader som uppstår för beställaren till följd av närvarande vid leveransprov ska dock betalas av beställaren själv, hit hör t.ex. kostnader för resa.


§ 7. Leverans

a) Leverans av beställda varor ska ske på följande sätt:

________

b) Leveranskostnaden uppgår till ________ SEK (________).

c) Leveranstiden uppgår till ________, beräknat från beställningen.

d) Kan av någon anledning inte beställda varor levereras inom avtalad tid ska leverantören snarast meddela beställaren om detta samt när varorna beräknas levereras i stället.

e) Leverantören ansvarar inte för leveransförsening som beror på beställaren eller en omständighet utanför leverantörens kontroll. Leveranstiden ska vid sådana situationer förlängas så mycket som anses skäligt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

f) Om beställaren underlåter att ta emot beställda varor på utsatt tid ska betalning för varona ändå utgå. Beställaren ska även ersätta leverantören för andra kostnader som uppstått till följd av sådan underlåtelse.


§ 8. Riskövergång

Risken för varorna går över från leverantören till beställaren enligt följande:

________


§ 9. Garanti

Följande garanti gäller för beställda varor:

________

Leverantören förbinder sig att utan kostnad avhjälpa fel som omfattas av garantin. För att utnyttja garantin ska leverantören skriftligen meddelas innan giltighetstiden för garantin passerat.

Fel som uppstått p.g.a. att beställaren handlat i strid med de anvisningar som givits omfattas inte av garantin.


§ 10. Reklamation

a) Oavsett garanti gäller reklamationsrätt enligt nedan.

b) Stämmer vad som levereras inte överens med vad som överenskommits i detta avtal anses varan i fråga felaktig. Detta förutsatt att felet kan anses ha funnits hos varan redan innan den avlämnats till beställaren.

c) Beställaren är skyldig att undersöka varan/varorna snarast efter mottagandet. Eventuell reklamation ska ske inom följande period från mottagandet:

________

När denna period har passerat har beställaren förlorat sin rätt att åberopa fel.

d) Beställaren får vid fel i vara kräva följande påföljder:

________

e) Fel som beror på beställaren ansvarar leverantören inte för.


§ 11. Konkurrensförbud

Parterna har kommit överens om följande konkurrensförbud:

________


§ 12. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra. Sekretessen löper under avtalsperioden samt ________ därefter.

b) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

d) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 13. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 14. 22582 2522552

25522525 55 8222 528855825 225 82555 28825 858825252 52222882882 58 2252882228825 22 825552 25852528 28825 522228828822 58255528 58 552528825 5252225 255225258 22225288 285 2825 88825 52 8222 252252 5555 85822 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522 28825 588855882 82822825852822. 5228255 85552 882552822 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 15. 5888522 285 525582255

5822252885 2888522 285/28825 525582255 8 52225 58258 825 822 82582288222 285 225252258 58 8555 255225 22222 882225822.


§ 16. Tvist

Tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 17. UnderskrifterOrt: _______ Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _______
_________________________________

Namnförtydligande: ________