Licensavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta licensavtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Licensavtal

§ 1. Parter

Licenstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


Licensgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Den immateriella egendomen

Licensen enligt detta avtal avser följande immateriella egendom:

________

Följande kvalitetskrav ställs på den immateriella egendomen:

________


§ 3. Licensens omfattning

a) Licenstagaren erhåller genom detta avtal en enkel, icke exklusiv, licens. Detta avtal medför alltså inte en ensamrätt för licenstagaren att nyttja immaterialrätten som licenseras.

b) Licensen medför en rätt att nyttja ovan nämnd immateriell egendom enligt följande:

________

c) Licenstagaren tillåts inte utföra några ändringar i licensföremålet.

d) Licensen är giltig inom följande geografiska område:

________

e) Otillåten användning av licensobjektet utgör immaterialrättsligt intrång och kan medföra skadestånd och/eller andra påföljder enligt lag.


§ 4. Licensavgift

Licenstagaren ska erlägga en licensavgift till licensgivaren om ________ SEK (________) per dag.

Licensavgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning av licensavgiften inte i tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 5.
Licenstagarens skyldigheter

a) Vid nyttjande av den immateriella egendomen förbinder sig licenstagaren att nyttja licensen efter licensgivarens följande anvisningar:

________

b) Vid återgivning av licensobjektet ska copyright anges på följande sätt:

________

c) Licenstagaren är även i övrigt skyldig att följa de lagar och förordningar som finns vid nyttjande av licensobjektet.

d) Övriga skyldigheter:

________


§ 6. 8252525522

2882282885522 82558825 525252552222 2888 522 822522582885 222252222 822 88822822 58825. 82825222882525 8 52225 58258 225 8882282525522 82222 5522 522, 855222 25 28825 8 255228522, 282525 28825 28258525 25255 55228252225 2888 88822828222222.


§ 7. 522825

2882282525522 555 8222 5522 522 2228255 88822828222222 28825 52855 58 522.


§ 8. Ansvarsfördelning

a) Licensgivaren bär ansvaret för att licensgivarens rättigheter är giltiga på de områden som detta avtal omfattar.

b) Licensgivaren ansvarar för att rättigheterna inte kränker tredje mans immaterialrätt.

c) Licensgivaren ansvarar för att denna licens inte strider mot en tidigare given licens.

d) Licensgivaren ansvarar för att upprätthålla immaterialrätten under avtalsperioden.

e) Licenstagaren ansvarar för skada som uppstår på licensobjektet under avtalsperioden.


§ 9. Garanti och ansvarsbegränsning

Uppstår väsentligt fel i licensobjektet förbinder sig licensgivaren att utan kostnad avhjälpa fel som ses som ursprungliga. Fel som uppstår inom ________ från startdatumet för licensen räknas som ursprungliga.

För att utnyttja garantin krävs att licensgivaren skriftligen meddelas i anslutning till att felet upptäckts.

Fel som uppstått p.g.a. att licenstagaren handlat i strid med de anvisningar som licensgivaren gett omfattas inte av garantin.


§ 10. Försäkring

Licenstagaren är skyldig att teckna egen försäkring för licensobjektet.


§ 11. Avtalstid

Avtalet löper från den ________ tillsvidare och måste sägas upp för att upphöra att gälla.

Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 12. Konkurrensförbud

Parterna har kommit överens om följande konkurrensförbud:

________


§ 13. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan dem.

b) Parterna är bundna av sekretessbestämmelsen under avtalsperioden.

c) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

d) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

e) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer parterna behandla personuppgifter som lämnats självmant. Parterna ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 15. Force Majeure

Parterna är inte ansvariga för skada eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför parternas kontroll och över vilka de inte kunnat råda såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse. Uppstår sådan situation är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 16. Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg och/eller ändringar i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av samtliga parter genom signering.


§ 17. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 18. Tvist

Tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 19. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 20 Underskrift

Licenstagare


Ort: _______ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________Licensgivare


Ort: _______ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa ditt dokument

________

Licensavtal

§ 1. Parter

Licenstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


Licensgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Den immateriella egendomen

Licensen enligt detta avtal avser följande immateriella egendom:

________

Följande kvalitetskrav ställs på den immateriella egendomen:

________


§ 3. Licensens omfattning

a) Licenstagaren erhåller genom detta avtal en enkel, icke exklusiv, licens. Detta avtal medför alltså inte en ensamrätt för licenstagaren att nyttja immaterialrätten som licenseras.

b) Licensen medför en rätt att nyttja ovan nämnd immateriell egendom enligt följande:

________

c) Licenstagaren tillåts inte utföra några ändringar i licensföremålet.

d) Licensen är giltig inom följande geografiska område:

________

e) Otillåten användning av licensobjektet utgör immaterialrättsligt intrång och kan medföra skadestånd och/eller andra påföljder enligt lag.


§ 4. Licensavgift

Licenstagaren ska erlägga en licensavgift till licensgivaren om ________ SEK (________) per dag.

Licensavgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

Sker betalning av licensavgiften inte i tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 5.
Licenstagarens skyldigheter

a) Vid nyttjande av den immateriella egendomen förbinder sig licenstagaren att nyttja licensen efter licensgivarens följande anvisningar:

________

b) Vid återgivning av licensobjektet ska copyright anges på följande sätt:

________

c) Licenstagaren är även i övrigt skyldig att följa de lagar och förordningar som finns vid nyttjande av licensobjektet.

d) Övriga skyldigheter:

________


§ 6. 8252525522

2882282885522 82558825 525252552222 2888 522 822522582885 222252222 822 88822822 58825. 82825222882525 8 52225 58258 225 8882282525522 82222 5522 522, 855222 25 28825 8 255228522, 282525 28825 28258525 25255 55228252225 2888 88822828222222.


§ 7. 522825

2882282525522 555 8222 5522 522 2228255 88822828222222 28825 52855 58 522.


§ 8. Ansvarsfördelning

a) Licensgivaren bär ansvaret för att licensgivarens rättigheter är giltiga på de områden som detta avtal omfattar.

b) Licensgivaren ansvarar för att rättigheterna inte kränker tredje mans immaterialrätt.

c) Licensgivaren ansvarar för att denna licens inte strider mot en tidigare given licens.

d) Licensgivaren ansvarar för att upprätthålla immaterialrätten under avtalsperioden.

e) Licenstagaren ansvarar för skada som uppstår på licensobjektet under avtalsperioden.


§ 9. Garanti och ansvarsbegränsning

Uppstår väsentligt fel i licensobjektet förbinder sig licensgivaren att utan kostnad avhjälpa fel som ses som ursprungliga. Fel som uppstår inom ________ från startdatumet för licensen räknas som ursprungliga.

För att utnyttja garantin krävs att licensgivaren skriftligen meddelas i anslutning till att felet upptäckts.

Fel som uppstått p.g.a. att licenstagaren handlat i strid med de anvisningar som licensgivaren gett omfattas inte av garantin.


§ 10. Försäkring

Licenstagaren är skyldig att teckna egen försäkring för licensobjektet.


§ 11. Avtalstid

Avtalet löper från den ________ tillsvidare och måste sägas upp för att upphöra att gälla.

Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 12. Konkurrensförbud

Parterna har kommit överens om följande konkurrensförbud:

________


§ 13. Sekretess

a) Parterna förbinder sig att inte sprida konfidentiell information som kan komma att delas mellan dem.

b) Parterna är bundna av sekretessbestämmelsen under avtalsperioden.

c) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

d) Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

e) De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 14. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer parterna behandla personuppgifter som lämnats självmant. Parterna ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 15. Force Majeure

Parterna är inte ansvariga för skada eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför parternas kontroll och över vilka de inte kunnat råda såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse. Uppstår sådan situation är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 16. Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg och/eller ändringar i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av samtliga parter genom signering.


§ 17. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att göra gällande skadestånd eller andra påföljder.


§ 18. Tvist

Tvist mellan parterna ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 19. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 20 Underskrift

Licenstagare


Ort: _______ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________Licensgivare


Ort: _______ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________