Överst på sidan

Marknadsföringsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Marknadsföringsavtal

§ 1. Parter

a) Uppdragstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Uppdragsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Marknadsföringsuppdrag och utförande

Marknadsföringsuppdraget omfattar nedanstående punkter. Uppdragsgivaren förbinder sig således, genom signering av detta avtal, att utföra marknadsföringen i linje med detta.

a) Uppdragsgivaren förbinder sig att analysera marknaden samt uppdragstagarens verksamhet och därefter upprätta en passande marknadsföringsstrategi.

b) Uppdragsgivaren ska investera i nödvändiga resurser och utefter bästa förmåga marknadsföra och utforma erbjudanden till uppdragstagarens kunder.

c) Uppdragsgivaren garanterar sig inneha god kunskap inom marknadsföring och ska utföra marknadsföringen med yrkesmässig profession.

d) Uppdragsgivaren ska ges tillgång till uppdragstagarens kundregister.

e) Uppdragsgivaren ska ges tillgång till uppdragstagarens affärskontakter.

f) Uppdragsgivaren tillåts utge sig för att vara del av uppdragstagarens verksamhet och får på uppdragstagarens vägnar lämna garantier, göra framställningar och liknande till kund.

g) Samtligt material som arbetas fram av uppdragsgivaren ska skriftligen godkännas av uppdragstagaren innan det kommuniceras ut till kund.

h) Uppdragsgivaren ska hålla sig inom följande tidsplan vid sitt arbete:

________

i) Vid genomförande av marknadsföringen ska uppdragsgivaren ta hänsyn till de riktlinjer som gäller för uppdragstagarens verksamhet samt de lagar och förordningar som är tillämpliga på området.


§ 3. Uppdragstagarens skyldigheter

a) Uppdragstagaren är skyldig att tillhandahålla uppdragsgivaren med sådan komplett och korrekt information som behövs för att marknadsföringen ska kunna genomföras på ett så fullständigt sätt som möjligt.

Uppdragsgivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att uppdragsgivaren inte självständigt verifierar detta.

b) Under avtalsperioden ska uppdragstagaren se till att uppdragsgivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för marknadsföringen.

c) Uppdragstagaren ansvarar för att utbilda uppdragsgivaren i företagets rutiner, prissättning, avgifter, policys och annat rörande verksamheten som kan vara av betydelse för uppdragsgivarens arbete och resultat.


§ 4. Territorium

Uppdragsgivaren tillåts utöva marknadsföringen i följande område:

________


§ 5. Licenser och immateriella rättigheter

a) Uppdragsgivaren ges genom detta avtal tillåtelse att använda uppdragstagarens varumärke, namn, logotyp och liknande vid genomförande av marknadsföringen.

b) Bortsett från vad som framgår av detta avtal har uppdragsgivaren inte någon rätt till uppdragstagarens verksamhet, varumärke eller produkter.

c) Uppdragsgivaren binder sig att inte använda och/eller benämna andra varumärken i samband med uppdragstagarens.

d) När avtalsperioden är slut upphör rättigheten att bruka uppdragstagarens varumärke/produkter.


§ 6. Äganderätt

Uppdragsgivaren behåller äganderätten till samtligt material som produceras i enlighet med detta avtal.

§ 7. Exklusivitet

Uppdragsgivaren ges en exklusiv rätt att under avtalsperioden marknadsföra uppdragstagarens verksamhet/produkter.


§ 8.
Konkurrensförbud

Uppdragsgivaren är förbjuden att under avtalsperioden arbeta med andra varumärken och företag som konkurrerar eller kan förväxlas med uppdragstagaren. Uppdragsgivaren får heller inte personligen registrera en konkurrerande verksamhet under denna period.

Konkurrensförbudet gäller även under följande period efter avtalet löpt ut:

________


§ 9. Avtalsperiod
och uppsägning

a) Avtalet gäller från och med den ________ till och med den ________.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp marknadsföringsavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom en dag från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp marknadsföringsavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av detta avtal ska uppdragstagaren betala uppdragsgivaren arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som uppdragsgivaren enligt detta avtal är berättigad till fram till upphörandetidpunkten.


§ 10. Ersättning och betalningsvillkor

a) Uppdragsgivaren ska ersättas enligt följande:

________

b) Ersättningen ska betalas via banköverföring till konto ________ hos ________.

c) Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

d) Uppdragstagaren ska ersätta uppdragsgivaren för kostnader som uppkommer i samband med genomförandet av marknadsföringen.

e) Om uppdragstagaren inte betalar erforderliga avgifter i tid utgår ränta om ________ % på det utestående beloppet.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandras verksamheter och angelägenheter för utomstående, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att marknadsföringen ska kunna genomföras.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmänhetens kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt, och är ibland skyldiga, att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. Ansvar

a) Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

b) Lagändringar m.m.

Uppdragsgivaren ska genomföra marknadsföringen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som marknadsföringen eller del av den genomförs. Uppdragsgivaren ansvarar inte för följderna av eventuella författningsändringar eller omtolkningar som görs efter marknadsföringen helt eller delvis avslutats.

c) Begränsning av ansvar

För skador i andra fall än de som angetts ovan är uppdragsgivaren endast ansvarig vid oaktsamhet. Uppdragsgivaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada av något som helst slag.

d) Reklamation

Uppdragstagaren ska utan dröjsmål skriftligen till uppdragsgivaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av marknadsföringen, eller del av den, som uppdragstagaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska uppdragsgivaren beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, om detta är möjligt, innan uppdragstagaren kräver ersättning. Uppdragstagarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadestånd ska kunna göras gällande mot uppdragsgivaren ska uppdragstagaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast tolv månader från reklamationen.


§ 13. Återlämnande av information

Vid avtalets utgång, eller på begäran av någon av parterna, ska samtliga produkter, dokumentation, konfidentiell information, äganderättsinformation, kundregister, affärskontakter och immateriell egendom återlämnas.


§ 14. Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg och ändringar i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas och signeras av båda parter.


§ 15. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite påverkar inte rätten till skadestånd eller andra påföljder.


§ 16. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 17. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

82225 58258 52225 522 258882525825 2825228222228822 228852 25522525 5255252 255225582258228522555222. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882, 228852 25522525.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 18. 5252582582225

Detta 58258 555 5225522528 8 285 88258255252 25222855 555 25522525 555 25282 855 8822.Ort: ______ Datum: _________________________________________

Uppdragstagarens namnförtydligande: ________Ort: ______ Datum: _________________________________________

Uppdragsgivarens namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Marknadsföringsavtal

§ 1. Parter

a) Uppdragstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Uppdragsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Marknadsföringsuppdrag och utförande

Marknadsföringsuppdraget omfattar nedanstående punkter. Uppdragsgivaren förbinder sig således, genom signering av detta avtal, att utföra marknadsföringen i linje med detta.

a) Uppdragsgivaren förbinder sig att analysera marknaden samt uppdragstagarens verksamhet och därefter upprätta en passande marknadsföringsstrategi.

b) Uppdragsgivaren ska investera i nödvändiga resurser och utefter bästa förmåga marknadsföra och utforma erbjudanden till uppdragstagarens kunder.

c) Uppdragsgivaren garanterar sig inneha god kunskap inom marknadsföring och ska utföra marknadsföringen med yrkesmässig profession.

d) Uppdragsgivaren ska ges tillgång till uppdragstagarens kundregister.

e) Uppdragsgivaren ska ges tillgång till uppdragstagarens affärskontakter.

f) Uppdragsgivaren tillåts utge sig för att vara del av uppdragstagarens verksamhet och får på uppdragstagarens vägnar lämna garantier, göra framställningar och liknande till kund.

g) Samtligt material som arbetas fram av uppdragsgivaren ska skriftligen godkännas av uppdragstagaren innan det kommuniceras ut till kund.

h) Uppdragsgivaren ska hålla sig inom följande tidsplan vid sitt arbete:

________

i) Vid genomförande av marknadsföringen ska uppdragsgivaren ta hänsyn till de riktlinjer som gäller för uppdragstagarens verksamhet samt de lagar och förordningar som är tillämpliga på området.


§ 3. Uppdragstagarens skyldigheter

a) Uppdragstagaren är skyldig att tillhandahålla uppdragsgivaren med sådan komplett och korrekt information som behövs för att marknadsföringen ska kunna genomföras på ett så fullständigt sätt som möjligt.

Uppdragsgivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att uppdragsgivaren inte självständigt verifierar detta.

b) Under avtalsperioden ska uppdragstagaren se till att uppdragsgivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för marknadsföringen.

c) Uppdragstagaren ansvarar för att utbilda uppdragsgivaren i företagets rutiner, prissättning, avgifter, policys och annat rörande verksamheten som kan vara av betydelse för uppdragsgivarens arbete och resultat.


§ 4. Territorium

Uppdragsgivaren tillåts utöva marknadsföringen i följande område:

________


§ 5. Licenser och immateriella rättigheter

a) Uppdragsgivaren ges genom detta avtal tillåtelse att använda uppdragstagarens varumärke, namn, logotyp och liknande vid genomförande av marknadsföringen.

b) Bortsett från vad som framgår av detta avtal har uppdragsgivaren inte någon rätt till uppdragstagarens verksamhet, varumärke eller produkter.

c) Uppdragsgivaren binder sig att inte använda och/eller benämna andra varumärken i samband med uppdragstagarens.

d) När avtalsperioden är slut upphör rättigheten att bruka uppdragstagarens varumärke/produkter.


§ 6. Äganderätt

Uppdragsgivaren behåller äganderätten till samtligt material som produceras i enlighet med detta avtal.

§ 7. Exklusivitet

Uppdragsgivaren ges en exklusiv rätt att under avtalsperioden marknadsföra uppdragstagarens verksamhet/produkter.


§ 8.
Konkurrensförbud

Uppdragsgivaren är förbjuden att under avtalsperioden arbeta med andra varumärken och företag som konkurrerar eller kan förväxlas med uppdragstagaren. Uppdragsgivaren får heller inte personligen registrera en konkurrerande verksamhet under denna period.

Konkurrensförbudet gäller även under följande period efter avtalet löpt ut:

________


§ 9. Avtalsperiod
och uppsägning

a) Avtalet gäller från och med den ________ till och med den ________.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp marknadsföringsavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom en dag från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp marknadsföringsavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av detta avtal ska uppdragstagaren betala uppdragsgivaren arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som uppdragsgivaren enligt detta avtal är berättigad till fram till upphörandetidpunkten.


§ 10. Ersättning och betalningsvillkor

a) Uppdragsgivaren ska ersättas enligt följande:

________

b) Ersättningen ska betalas via banköverföring till konto ________ hos ________.

c) Betalning ska ske vid följande tidpunkt:

________

d) Uppdragstagaren ska ersätta uppdragsgivaren för kostnader som uppkommer i samband med genomförandet av marknadsföringen.

e) Om uppdragstagaren inte betalar erforderliga avgifter i tid utgår ränta om ________ % på det utestående beloppet.


§ 11. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandras verksamheter och angelägenheter för utomstående, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att marknadsföringen ska kunna genomföras.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmänhetens kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt, och är ibland skyldiga, att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 12. Ansvar

a) Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

b) Lagändringar m.m.

Uppdragsgivaren ska genomföra marknadsföringen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som marknadsföringen eller del av den genomförs. Uppdragsgivaren ansvarar inte för följderna av eventuella författningsändringar eller omtolkningar som görs efter marknadsföringen helt eller delvis avslutats.

c) Begränsning av ansvar

För skador i andra fall än de som angetts ovan är uppdragsgivaren endast ansvarig vid oaktsamhet. Uppdragsgivaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada av något som helst slag.

d) Reklamation

Uppdragstagaren ska utan dröjsmål skriftligen till uppdragsgivaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av marknadsföringen, eller del av den, som uppdragstagaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska uppdragsgivaren beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, om detta är möjligt, innan uppdragstagaren kräver ersättning. Uppdragstagarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadestånd ska kunna göras gällande mot uppdragsgivaren ska uppdragstagaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast tolv månader från reklamationen.


§ 13. Återlämnande av information

Vid avtalets utgång, eller på begäran av någon av parterna, ska samtliga produkter, dokumentation, konfidentiell information, äganderättsinformation, kundregister, affärskontakter och immateriell egendom återlämnas.


§ 14. Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg och ändringar i detta avtal ska ske skriftligen och godkännas och signeras av båda parter.


§ 15. Vite och skadestånd

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal ska, för varje avtalsbrott, vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite påverkar inte rätten till skadestånd eller andra påföljder.


§ 16. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 17. 258882525822 58258 285 25528288 2288282522

82225 58258 52225 522 258882525825 2825228222228822 228852 25522525 5255252 255225582258228522555222. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882, 228852 25522525.

82 25222 82825222882 8 52225 58258 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


§ 18. 5252582582225

Detta 58258 555 5225522528 8 285 88258255252 25222855 555 25522525 555 25282 855 8822.Ort: ______ Datum: _________________________________________

Uppdragstagarens namnförtydligande: ________Ort: ______ Datum: _________________________________________

Uppdragsgivarens namnförtydligande: ________