Överst på sidan

Medlingsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta datum.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Medlingsavtal

§ 1. Tvistande parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Medlare

Namn: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Allmänt

Parterna ingår detta avtal frivilligt i förhoppning att nå en lösning i nedan presenterad tvist.

Medlingsförfarandet är frivilligt i sin helhet vilket innebär att parterna kan frånträda det närhelst.


§ 4. Bakgrund till tvist

Parterna tvistar om följande:

________


§ 5. Medlarens befogenhet

Genom signering av detta avtal ges medlaren i detta avtal behörighet att medla i ovan beskriven tvist. Medlaren ska fungera som en mellanhand och ska försöka komma till ett för båda parter godtagbart resultat.

Kommer medlaren tillsammans med parterna fram till en lösning som parterna är nöjda med bör detta fastställas i ett nytt avtal och affärsrelationen mellan parterna kan fortsätta.

Vid en situation där parterna inte kan komma överens trots medlingen kan tvisten i stället lösas i domstol eller skiljenämnd.


§ 6. Avtalsperiod och upphörande av avtal

Detta avtal gäller från och med den ________ antingen tills ett godtagbart resultat har nåtts eller tills någon av parterna önskar frånträda det.

Önskar någon part som befinner sig i tvisten frånträda detta medlingsavtal upphör det med omedelbar verkan. Önskar medlaren frånträda sin post gäller en uppsägningstid om ________.


§ 7. Avgifter

Medlaren ska ersättas med ________ SEK (________) per timme för sitt arbete.

Parterna är solidariskt betalningsansvariga för den avgift som ska erläggas medlaren.


§ 8. Betalningsvillkor

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


§ 9. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående, utan skriftligt samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 10. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 11. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 25522525 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 12. Underskrifter


Tvistande parter


a) Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: _______________________________________________

Namnförtydligande: ________


Medlare


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Medlingsavtal

§ 1. Tvistande parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Medlare

Namn: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Allmänt

Parterna ingår detta avtal frivilligt i förhoppning att nå en lösning i nedan presenterad tvist.

Medlingsförfarandet är frivilligt i sin helhet vilket innebär att parterna kan frånträda det närhelst.


§ 4. Bakgrund till tvist

Parterna tvistar om följande:

________


§ 5. Medlarens befogenhet

Genom signering av detta avtal ges medlaren i detta avtal behörighet att medla i ovan beskriven tvist. Medlaren ska fungera som en mellanhand och ska försöka komma till ett för båda parter godtagbart resultat.

Kommer medlaren tillsammans med parterna fram till en lösning som parterna är nöjda med bör detta fastställas i ett nytt avtal och affärsrelationen mellan parterna kan fortsätta.

Vid en situation där parterna inte kan komma överens trots medlingen kan tvisten i stället lösas i domstol eller skiljenämnd.


§ 6. Avtalsperiod och upphörande av avtal

Detta avtal gäller från och med den ________ antingen tills ett godtagbart resultat har nåtts eller tills någon av parterna önskar frånträda det.

Önskar någon part som befinner sig i tvisten frånträda detta medlingsavtal upphör det med omedelbar verkan. Önskar medlaren frånträda sin post gäller en uppsägningstid om ________.


§ 7. Avgifter

Medlaren ska ersättas med ________ SEK (________) per timme för sitt arbete.

Parterna är solidariskt betalningsansvariga för den avgift som ska erläggas medlaren.


§ 8. Betalningsvillkor

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


§ 9. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående, utan skriftligt samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 10. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 11. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 25522525 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 12. Underskrifter


Tvistande parter


a) Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: _______________________________________________

Namnförtydligande: ________


Medlare


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________