Överst på sidan

Medryttaravtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum då parterna ingår detta datum.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Medryttaravtal

§ 1. Medryttare

Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post
________


§ 2. Hästägare

Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 3. Häst

Namn: ________
Födelseår: ________
Kön: Sto
Ras: ________
Färg: ________


§ 4. Avtalsperiod

Avtalet löper från och med den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Sägs avtalet inte upp i rätt tid anses det förlängt enligt följande:

________


§ 5. Omfattning i tid

Schema som medryttaren ska följa:

________


§ 6. Medryttarens ansvar

a) Medryttaren är skyldig att genomföra följande sysslor:

- Rykta hästen

- Ge hästen foder (________)

- Rida hästen (________, se specifikation under § 7)

- Mocka

- Ta in och ut hästen från hage

- Övriga sysslor:

________

b) Medryttaren förväntas ha goda hästkunskaper och ska sköta hästen på ett sådant sätt att skador undviks och hästens välbefinnande och kondition främjas. Medryttaren förväntas vidare hålla hästens utrustning i gott skick.


§ 7. Specifikation hur hästen får ridas

Medryttaren tillåts nyttja och rida hästen enligt följande:

- Motionsridning i skog och mark

- Motionsridning i ridhus och paddock (tillhörande stallet)

- Hoppa hinder

- Dressyrträning

- Ridning med tränare : ________ (max ________)

- Tävla i följande gren/-ar: ________ (max ________)

- Övrigt: ________


§ 8. Hästens viloperioder

Följande viloperioder gäller för hästen (under denna period ska hästen inte ridas):

________


§ 9. Ersättning och betalningsvillkor

Medryttaren ska erlägga ersättning om ________ SEK (________) per dag som medryttaren tar hand om hästen.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Ersättningen ska betalas vid följande tidpunkt/-er:

________

Om betalning inte sker i utsatt tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 10. Kostnader

Utöver ovan nämnd ersättning är medryttaren skyldig att stå för följande kostnad/-er:

________


§ 11. Skada
och försäkring

a) Skada på häst och utrustning

Hästen är försäkrad av hästägaren. Hästägaren står för självrisken oavsett vem som har uppsyn/ansvar för hästen när skada inträffar. Det är vidare hästägaren som ansvarar för att ordna med eventuell transport till veterinär.

Uppstår skada på utrustning till hästen då medryttaren använder den bär hen ansvaret om skadan uppstått p.g.a. att medryttaren handlat uppsåtligt eller vårdslöst. I annat fall bär hästägaren ansvaret.

b) Skada på medryttaren

Orsakar hästen skada på medryttaren bär hästägaren ansvaret för detta.

Om medryttaren blir sjuk eller skadad ska det hanteras enligt följande:

________


§ 12. Avtalsbrott

a) Uppsägning

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot något villkor i detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom ________ dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

b) Vite och skadestånd

För varje avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 13. Obestånd

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.


§ 14. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 15. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 16. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 17. Underskrifter


Medryttare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________Hästägare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Medryttaravtal

§ 1. Medryttare

Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post
________


§ 2. Hästägare

Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 3. Häst

Namn: ________
Födelseår: ________
Kön: Sto
Ras: ________
Färg: ________


§ 4. Avtalsperiod

Avtalet löper från och med den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Sägs avtalet inte upp i rätt tid anses det förlängt enligt följande:

________


§ 5. Omfattning i tid

Schema som medryttaren ska följa:

________


§ 6. Medryttarens ansvar

a) Medryttaren är skyldig att genomföra följande sysslor:

- Rykta hästen

- Ge hästen foder (________)

- Rida hästen (________, se specifikation under § 7)

- Mocka

- Ta in och ut hästen från hage

- Övriga sysslor:

________

b) Medryttaren förväntas ha goda hästkunskaper och ska sköta hästen på ett sådant sätt att skador undviks och hästens välbefinnande och kondition främjas. Medryttaren förväntas vidare hålla hästens utrustning i gott skick.


§ 7. Specifikation hur hästen får ridas

Medryttaren tillåts nyttja och rida hästen enligt följande:

- Motionsridning i skog och mark

- Motionsridning i ridhus och paddock (tillhörande stallet)

- Hoppa hinder

- Dressyrträning

- Ridning med tränare : ________ (max ________)

- Tävla i följande gren/-ar: ________ (max ________)

- Övrigt: ________


§ 8. Hästens viloperioder

Följande viloperioder gäller för hästen (under denna period ska hästen inte ridas):

________


§ 9. Ersättning och betalningsvillkor

Medryttaren ska erlägga ersättning om ________ SEK (________) per dag som medryttaren tar hand om hästen.

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Ersättningen ska betalas vid följande tidpunkt/-er:

________

Om betalning inte sker i utsatt tid ska en dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 10. Kostnader

Utöver ovan nämnd ersättning är medryttaren skyldig att stå för följande kostnad/-er:

________


§ 11. Skada
och försäkring

a) Skada på häst och utrustning

Hästen är försäkrad av hästägaren. Hästägaren står för självrisken oavsett vem som har uppsyn/ansvar för hästen när skada inträffar. Det är vidare hästägaren som ansvarar för att ordna med eventuell transport till veterinär.

Uppstår skada på utrustning till hästen då medryttaren använder den bär hen ansvaret om skadan uppstått p.g.a. att medryttaren handlat uppsåtligt eller vårdslöst. I annat fall bär hästägaren ansvaret.

b) Skada på medryttaren

Orsakar hästen skada på medryttaren bär hästägaren ansvaret för detta.

Om medryttaren blir sjuk eller skadad ska det hanteras enligt följande:

________


§ 12. Avtalsbrott

a) Uppsägning

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot något villkor i detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom ________ dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

b) Vite och skadestånd

För varje avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 13. Obestånd

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.


§ 14. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 15. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 16. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 17. Underskrifter


Medryttare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________Hästägare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________