Överst på sidan

Molntjänstavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Molntjänstavtal

§ 1. Kund

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Leverantör

Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 3. Molntjänsten

Leverantören ska tillhandahålla följande tjänst till kunden:

________


§ 4. Leverantörens skyldigheter

a) Leverantören ska under avtalsperioden hålla molntjänsten tillgänglig för kunden i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Molntjänsten anses tillgänglig då kunden kan nyttja den från anslutningsskällan.

b) Leverantören ska informera kunden kring hur molntjänsten kan nyttjas och hur anslutning sker. Detta ska ske i god tid innan avtalad startdag för användning av molntjänsten.

c) Leverantören ska utföra molntjänsten, och eventuella tilläggstjänster, med profession.

d) Leverantören är skyldig att supporta kunden i användningen av molntjänsten enligt följande:

________

Supporten ska vara tillgänlig följande tider:

________


§ 5. Kundens skyldigheter

a) Kunden ansvarar själv för att anskaffa rätt utrustning och programvaror för att kunna utnyttja molntjänsten.

b) Kunden ska till leverantören i skälig utsträckning lämna sådan information som behövs för att leverantören ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Informationen ska överlämnas i överenskommet format och om leverantören är i behov av information ska kunden meddelas om detta.

c) Kunden bär ansvaret för att ingen obehörig får tillgång till eventuella inloggningsuppgifter till molntjänsten. Om obehörig ändå har upptäckts eller misstänks ha tillgång till molntjänsten ska leverantören genast meddelas som får ta vidare åtgärder.


§ 6. Molntjänstens tillgänglighet

a) Leverantören ska tillhandahålla molntjänsten med god kvalitetsnivå.

b) Om molntjänsten är föremål för underhåll eller andra tekniska åtgärder tillåts leverantören avbryta kundens åtkomst till tjänsten enligt följande:

________

c) Kunden ska meddelas om tid för avbrott, varaktighet, anledning samt konsekvenser för kundens nyttjande av molntjänsten innan avbrottet påbörjas.

d) Eventuellt avbrott ska ske utan onödigt dröjsmål.

e) Leverantören ska redovisa servicenivåer för kunden enligt följande:

________

Tid för redovisning av servicenivåer:

________


§ 7. Ändring av tjänsten

Leverantören får inte, utan kundens skriftliga samtycke, genomföra några ändringar i molntjänsten.


§ 8. Underleverantör

Leverantören tillåts anlita underleverantör för utförande av del av tjänsten. Leverantören ansvarar för sådant arbete och ska garantera att en underleverantörs arbete är i linje med villkoren i detta avtal.


§ 9. Avtalsperiod

Molntjänsten ska finnas tillgänglig för kunden från och med den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Underlåter parterna att säga upp avtalet, eller om uppsägning inte sker i rätt tid, anses avtalet förlängt enligt följande:

________


§ 10. Betalning och betalningsvillkor

Avgiften för molntjänsten ska betalas löpande och den uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Betalningen ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Avgiften för molntjänsten ska betalas vid följande tidpunkt:

________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 11. Fel i molntjänsten

Kan molntjänsten inte användas på det sätt som avtalats föreligger fel. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa sådant fel. Kunden har vidare rätt att kräva prisavdrag till följd av fel, sådant avdrag ska vara skäligt och i proportion till den skada som felet medfört för kunden. Är felet att klassas som väsentligt har kunden rätt att säga upp tjänsten till omedelbart upphörande.

Har fel i molntjänsten inneburit en skada för kunden kan skadestånd krävas.


§ 12. 52252258585522

228255222522 5225, 28825 555 8882285522 2888, 85228825 822522582885 55228252225 25885252 228222528222.

552522 555 82222 5252525522 8 228222528222 5252 228 8 285 225 52225 58258 22 8822-25285888 5522 522 222225 522.

228255222522 52885555 225 522 2525228 222225252 58 22528222 8222 225 8225522 8 522528 552282522 28825 8 285822 8258525 222 852. 585 22 882552822 555 5285252822 58 228222528222 8222855 222 8225522 8 22 252522 2528 552282522 825 252522 558858 82552828, 225528522 522 822552222 8222 82525 25 252222822 25 2525228 8855. 82 252522 252 582255 825528252585282552 585222 222 252522 825 828255222522 82582288222 22552858 5252 55228258. 228255222522 825 25 2222 822282255 25 2825 28882 225 528252822 58 855522 5282552 285 2255 2525228 25852.

552522 855 52885522 225 522 522 25225858 822 852558/55222558 8 228222528222 8222 52225 222 8225225858552288822 8225522 28825 25 52252 8522 8258525 222 852. 228255222522 825 558858 82552828 885 22 882552822 555 252522 852225 222 52225. 882255 252522 252 825528252585282552 222 828255222522 2888 22825 58 52225 825 252522 22552858 82582288222 5252 55228258. 552522 825 25 2222 822282255 25 2825 28882 58 855522 5282552 285 2255 8282552225228 25852.


§ 13. Kundens data

Kunden innehar full rätt till sin egen data som lagras eller hanteras i molntjänsten. Leverantören har endast rätt att förfoga över kundens data i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla molntjänsten. Leverantören åtar sig vidare att endast dela kundens data med personer inom verksamheten som behöver den för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Leverantören får om det krävs för att tillhandahålla molntjänsten dela kundens data med tredje man. Detta gäller även för överföring till tredje land.

Leverantören ansvarar för att kundens data säkerhetskopieras med följande regelbundenhet:

________


§ 14. Säkerhet

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer leverantören behandla de personuppgifter som behandlas/lagras i molntjänsten. Leverantören ska vidta följande säkerhetsåtgärder för att skydda kundens data mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring:

________

Vid en situation där kundens data har kommit i obehörig persons händer ska kunden genast meddelas. Om datan innehåller personuppgifter ska även en personuppgiftsincident rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten.


§ 15. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande. Sekretessåtagandet sträcker sig över avtalsperioden samt följande period därefter:

________

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 16. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 17. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 18. Force Majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är denne befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 19. Molntjänstens avslutande

Vid detta avtals upphörande ska leverantören återlämna samt radera kundens data.

Ska kunden flytta sin data till en annan leverantör ska leverantören underlätta och bistå med sådan flytt. Kunden står för de avgifter som uppkommer i samband med flytt av data. Godkännande kring avgifterna ska dock inhämtas innan flytten påbörjas.


§ 20. Överlåtelse

Parterna får på eget initiativ överlåta detta avtal till ny avtalspart. Motparten ska utan dröjsmål skriftligen meddelas om sådan överlåtelse skett.


§ 21. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 23. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - kund: ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - leverantör: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Molntjänstavtal

§ 1. Kund

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Leverantör

Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 3. Molntjänsten

Leverantören ska tillhandahålla följande tjänst till kunden:

________


§ 4. Leverantörens skyldigheter

a) Leverantören ska under avtalsperioden hålla molntjänsten tillgänglig för kunden i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Molntjänsten anses tillgänglig då kunden kan nyttja den från anslutningsskällan.

b) Leverantören ska informera kunden kring hur molntjänsten kan nyttjas och hur anslutning sker. Detta ska ske i god tid innan avtalad startdag för användning av molntjänsten.

c) Leverantören ska utföra molntjänsten, och eventuella tilläggstjänster, med profession.

d) Leverantören är skyldig att supporta kunden i användningen av molntjänsten enligt följande:

________

Supporten ska vara tillgänlig följande tider:

________


§ 5. Kundens skyldigheter

a) Kunden ansvarar själv för att anskaffa rätt utrustning och programvaror för att kunna utnyttja molntjänsten.

b) Kunden ska till leverantören i skälig utsträckning lämna sådan information som behövs för att leverantören ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Informationen ska överlämnas i överenskommet format och om leverantören är i behov av information ska kunden meddelas om detta.

c) Kunden bär ansvaret för att ingen obehörig får tillgång till eventuella inloggningsuppgifter till molntjänsten. Om obehörig ändå har upptäckts eller misstänks ha tillgång till molntjänsten ska leverantören genast meddelas som får ta vidare åtgärder.


§ 6. Molntjänstens tillgänglighet

a) Leverantören ska tillhandahålla molntjänsten med god kvalitetsnivå.

b) Om molntjänsten är föremål för underhåll eller andra tekniska åtgärder tillåts leverantören avbryta kundens åtkomst till tjänsten enligt följande:

________

c) Kunden ska meddelas om tid för avbrott, varaktighet, anledning samt konsekvenser för kundens nyttjande av molntjänsten innan avbrottet påbörjas.

d) Eventuellt avbrott ska ske utan onödigt dröjsmål.

e) Leverantören ska redovisa servicenivåer för kunden enligt följande:

________

Tid för redovisning av servicenivåer:

________


§ 7. Ändring av tjänsten

Leverantören får inte, utan kundens skriftliga samtycke, genomföra några ändringar i molntjänsten.


§ 8. Underleverantör

Leverantören tillåts anlita underleverantör för utförande av del av tjänsten. Leverantören ansvarar för sådant arbete och ska garantera att en underleverantörs arbete är i linje med villkoren i detta avtal.


§ 9. Avtalsperiod

Molntjänsten ska finnas tillgänglig för kunden från och med den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Underlåter parterna att säga upp avtalet, eller om uppsägning inte sker i rätt tid, anses avtalet förlängt enligt följande:

________


§ 10. Betalning och betalningsvillkor

Avgiften för molntjänsten ska betalas löpande och den uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Betalningen ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Avgiften för molntjänsten ska betalas vid följande tidpunkt:

________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 11. Fel i molntjänsten

Kan molntjänsten inte användas på det sätt som avtalats föreligger fel. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa sådant fel. Kunden har vidare rätt att kräva prisavdrag till följd av fel, sådant avdrag ska vara skäligt och i proportion till den skada som felet medfört för kunden. Är felet att klassas som väsentligt har kunden rätt att säga upp tjänsten till omedelbart upphörande.

Har fel i molntjänsten inneburit en skada för kunden kan skadestånd krävas.


§ 12. 52252258585522

228255222522 5225, 28825 555 8882285522 2888, 85228825 822522582885 55228252225 25885252 228222528222.

552522 555 82222 5252525522 8 228222528222 5252 228 8 285 225 52225 58258 22 8822-25285888 5522 522 222225 522.

228255222522 52885555 225 522 2525228 222225252 58 22528222 8222 225 8225522 8 522528 552282522 28825 8 285822 8258525 222 852. 585 22 882552822 555 5285252822 58 228222528222 8222855 222 8225522 8 22 252522 2528 552282522 825 252522 558858 82552828, 225528522 522 822552222 8222 82525 25 252222822 25 2525228 8855. 82 252522 252 582255 825528252585282552 585222 222 252522 825 828255222522 82582288222 22552858 5252 55228258. 228255222522 825 25 2222 822282255 25 2825 28882 225 528252822 58 855522 5282552 285 2255 2525228 25852.

552522 855 52885522 225 522 522 25225858 822 852558/55222558 8 228222528222 8222 52225 222 8225225858552288822 8225522 28825 25 52252 8522 8258525 222 852. 228255222522 825 558858 82552828 885 22 882552822 555 252522 852225 222 52225. 882255 252522 252 825528252585282552 222 828255222522 2888 22825 58 52225 825 252522 22552858 82582288222 5252 55228258. 552522 825 25 2222 822282255 25 2825 28882 58 855522 5282552 285 2255 8282552225228 25852.


§ 13. Kundens data

Kunden innehar full rätt till sin egen data som lagras eller hanteras i molntjänsten. Leverantören har endast rätt att förfoga över kundens data i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla molntjänsten. Leverantören åtar sig vidare att endast dela kundens data med personer inom verksamheten som behöver den för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Leverantören får om det krävs för att tillhandahålla molntjänsten dela kundens data med tredje man. Detta gäller även för överföring till tredje land.

Leverantören ansvarar för att kundens data säkerhetskopieras med följande regelbundenhet:

________


§ 14. Säkerhet

Inom ramen för detta avtal och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer leverantören behandla de personuppgifter som behandlas/lagras i molntjänsten. Leverantören ska vidta följande säkerhetsåtgärder för att skydda kundens data mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring:

________

Vid en situation där kundens data har kommit i obehörig persons händer ska kunden genast meddelas. Om datan innehåller personuppgifter ska även en personuppgiftsincident rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten.


§ 15. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande. Sekretessåtagandet sträcker sig över avtalsperioden samt följande period därefter:

________

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna i samband med uthyrningen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 16. Avtalsbrott

Bryter part mot någon bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom ________ dagar, från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet, kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.

För varje avtalsbrott ska även vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite hindrar inte att även krav på skadestånd ställs om avtalsbrottet inneburit en skada för motparten.


§ 17. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 18. Force Majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är denne befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 19. Molntjänstens avslutande

Vid detta avtals upphörande ska leverantören återlämna samt radera kundens data.

Ska kunden flytta sin data till en annan leverantör ska leverantören underlätta och bistå med sådan flytt. Kunden står för de avgifter som uppkommer i samband med flytt av data. Godkännande kring avgifterna ska dock inhämtas innan flytten påbörjas.


§ 20. Överlåtelse

Parterna får på eget initiativ överlåta detta avtal till ny avtalspart. Motparten ska utan dröjsmål skriftligen meddelas om sådan överlåtelse skett.


§ 21. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 22. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 23. Underskrifter


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - kund: ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande - leverantör: ________