Överlåtelse av immateriella rättigheter

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum när parterna upprättar detta avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________


Överlåtelse av immateriella rättigheter

§ 1. Överlåtare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förvärvare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Bakgrund

Överlåtaren har skapat och innehar rättigheterna till ________ (fortsatt benämd "Immateriella egendomen").

Syftet med den immateriella egendomen:

________


§ 4. Immateriell rättighet som överlåts

Den immateriella egendomen är skyddad med upphovsrätt som uppkom i och med skapandet den ________. Detta innebär en icke-registrerbar immateriell rättighet.


§ 5. Överlåtelseförklaring

Överlåtaren överlåter genom signering av detta avtal ovan presenterad immateriell rättighet.

Överlåtelsen är begränsad enligt följande:

________


§ 6. Licenser

Vid datum för överlåtelsen finns följande gällande licenser som kommer fortsätta vara giltiga även efter övrlåtelsen genomförts:

________

Överlåtaren är skyldig att meddela samtliga licenstagare om överlåtelsen av den immateriella rättigheten.

Samtliga giltiga licensavtal bifogas detta avtal.


§ 7. Garantier

Överlåtaren ställer ut följande garanti/-er:

________


§ 8. Ersättning

Ersättningen för den immateriella rättigheten uppgår till ________ SEK (________).


§ 9. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalningen ska senast vara genomförd den ________.

Sker betalningen inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 10. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna är bundna av sekretess och är alltså förbjudna att röja konfidentiell information om varandra för utomstående om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

Sekretessen gäller utan begränsning i tiden.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna vid upprättandet av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 11. Avtalsbrott

Bryter någon av parterna mot en bestämmelse i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.

Skadestånd bestäms med tillämpning av de allmänna skadeståndsreglerna i skadeståndslagen (1972:207).


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52222 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52222 8225855 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 825582255

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 14. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 15. Underskrifter


Övrlåtare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________


Förvärvare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________


Överlåtelse av immateriella rättigheter

§ 1. Överlåtare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förvärvare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Bakgrund

Överlåtaren har skapat och innehar rättigheterna till ________ (fortsatt benämd "Immateriella egendomen").

Syftet med den immateriella egendomen:

________


§ 4. Immateriell rättighet som överlåts

Den immateriella egendomen är skyddad med upphovsrätt som uppkom i och med skapandet den ________. Detta innebär en icke-registrerbar immateriell rättighet.


§ 5. Överlåtelseförklaring

Överlåtaren överlåter genom signering av detta avtal ovan presenterad immateriell rättighet.

Överlåtelsen är begränsad enligt följande:

________


§ 6. Licenser

Vid datum för överlåtelsen finns följande gällande licenser som kommer fortsätta vara giltiga även efter övrlåtelsen genomförts:

________

Överlåtaren är skyldig att meddela samtliga licenstagare om överlåtelsen av den immateriella rättigheten.

Samtliga giltiga licensavtal bifogas detta avtal.


§ 7. Garantier

Överlåtaren ställer ut följande garanti/-er:

________


§ 8. Ersättning

Ersättningen för den immateriella rättigheten uppgår till ________ SEK (________).


§ 9. Betalningsvillkor

Ersättningen ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalningen ska senast vara genomförd den ________.

Sker betalningen inte i utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 10. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna är bundna av sekretess och är alltså förbjudna att röja konfidentiell information om varandra för utomstående om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

Sekretessen gäller utan begränsning i tiden.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna vid upprättandet av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 11. Avtalsbrott

Bryter någon av parterna mot en bestämmelse i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.

Skadestånd bestäms med tillämpning av de allmänna skadeståndsreglerna i skadeståndslagen (1972:207).


§ 12. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52222 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52222 8225855 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 13. 825582255

582225288 5255822 8 52225 58258 825 522552258 82582288222 285 88222558 58 8555 255225.


§ 14. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 15. Underskrifter


Övrlåtare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________


Förvärvare


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________