Överst på sidan

Överlåtelseavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal ingås mellan köpare och säljare.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Överlåtelseavtal (försäljning av bostadsrätt)

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Ägarandel: 100 %


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Objekt som överlåts

Bostadsrättsförening: ________, fortsatt benämnd som "föreningen"
Bostadsrättens beteckning: ________
Adress: ________
Våningsplan: ________
Antal rum: ________ rok Bostadsyta: ________ kvm
Vitvaror: Ingår
Bostadsrättens andel i föreningen: ________ %


§ 4. Tillhörande utrymmen

Till bostadsrätten hör:

- Ett källarförråd
- Ett vindsförråd
- Parkeringsplats/garage med nummer ________


§ 5. Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________) varav ________ SEK (________) ska betalats i handpenning.


§ 6. Betalning

Handpenningen ska betalas kontant genom insättning till bankkonto ________ hos ________. Detta ska ske i samband med detta kontrakts tecknande. Betalningen ska vara säljaren tillhanda senast en dag från denna tidpunkt.

Resterande belopp ska betalas kontant genom insättning till ovan nämnt bankkonto senast på tillträdesdagen.


§ 7. Tillträdesdag

Köparen ges tillträde till bostadsrätten den ________.


§ 8. Allmänt om överlåtelsen

För att denna överlåtelse ska vara giltig krävs att föreningens styrelse beviljar köparen inträde i föreningen.

Efter beviljat inträde tar köparen över säljarens skyldigheter och rättigheter mot föreningen. Skyldigheterna och rättigheterna går över på tillträdesdagen.

I överlåtelsen ingår säljarens andel i föreningens fonder som de är i dag.


§ 9. Medlemsskap

Köparen ansöker genom signering av detta avtal om medlemsskap i föreningen. Beviljas inte inträde i föreningen ska överlåtelsen återgå med omedelbar återbetalning av handpenningen. Parterna har inte rätt till någon annan ersättning till följd av nekat inträde.

Vägras köparen medlemsskap i föreningen har köparen inte rätt att överklaga beslutet utan säljarens skriftliga medgivande.


§ 10. Bostadsrättshavarens underhållsfond (inre fond)

Medel innestående på bostadsrättens reparationsfond, får efter signering av detta avtal ej disponeras av säljaren.


§ 11. Överlåtelseavgift

Köparen ska betala en överlåtelseavgift till föreningen. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % av prisbasbeloppet.


§ 12. Bostadsrättens skick och överlämnande

Bostadsrätten överlåts i befintligt skick och av köparen besiktigat skick. Överlåten bostadsrätt och tillhörande utrymmen ska av säljaren överlåtas i flyttstädat och utrymt skick.

Samtliga till bostadsrätten hörande nycklar (________ st) ska överlämnas till köparen senast på tillträdesdagen.

Är bostadsrätten uthyrd, åligger det säljaren att säga upp hyresgästen i tid.


§ 13. Pantförskrivning

Säljaren garanterar att bostadsrätten inte är pantsatt på tillträdesdagen samt att dispositionsrätten inte på annat sätt inskränkts.


§ 14. 828855 885 82555 2.2.

2552 2888 288825552855222 855 85825522 588222 225 8282558552222, 5228255 82555 82252 52225 28525222 52885555 588285 85825522 225 52225. 55825522 825 2552 2888 288825552855222 5822 8 285822 5288555 225 522 8282558552222 855558 858 8522 55885 522 225852555 225 8.2. 8282558552282258525822.

888222 225 8282558552222 255 2825 2888 2225522 25 288825552855222, 52225 258825 5822 22 8222 82282222822 8225 8 8528525 225 52225.

855 8282558552222 8255528 28825 2258525528 25 25525 58 252222822 822 82525 25 85825522, 255 2225522 2255 585552 25 22228288882222 28825, 22 825552 55 58 858222882 822252882, 5585 22222.


§ 15. Avtalsbrott

Om någon part inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till skadestånd och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse hävning.

Vid köparens avtalsbrott ska säljarens skada regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.


§ 16. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med tecknande av detta avtal kommer behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Föreningen är personuppgiftsansvarig och lagrar informationen elektroniskt.

Följande personuppgifter kommer lagras:

________

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

________

Personuppgifter kan komma att delas med tredje man enligt följande:

________


§ 17. Bifogade filer

Till avtalet bifogas planlösning och föreningens senaste fastställda årsredovisning.


§ 18. Underskrifter

Köpare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Godkännande från säljarens make/sambo:


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Överlåtelseavtal (försäljning av bostadsrätt)

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Ägarandel: 100 %


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Objekt som överlåts

Bostadsrättsförening: ________, fortsatt benämnd som "föreningen"
Bostadsrättens beteckning: ________
Adress: ________
Våningsplan: ________
Antal rum: ________ rok Bostadsyta: ________ kvm
Vitvaror: Ingår
Bostadsrättens andel i föreningen: ________ %


§ 4. Tillhörande utrymmen

Till bostadsrätten hör:

- Ett källarförråd
- Ett vindsförråd
- Parkeringsplats/garage med nummer ________


§ 5. Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår till ________ SEK (________) varav ________ SEK (________) ska betalats i handpenning.


§ 6. Betalning

Handpenningen ska betalas kontant genom insättning till bankkonto ________ hos ________. Detta ska ske i samband med detta kontrakts tecknande. Betalningen ska vara säljaren tillhanda senast en dag från denna tidpunkt.

Resterande belopp ska betalas kontant genom insättning till ovan nämnt bankkonto senast på tillträdesdagen.


§ 7. Tillträdesdag

Köparen ges tillträde till bostadsrätten den ________.


§ 8. Allmänt om överlåtelsen

För att denna överlåtelse ska vara giltig krävs att föreningens styrelse beviljar köparen inträde i föreningen.

Efter beviljat inträde tar köparen över säljarens skyldigheter och rättigheter mot föreningen. Skyldigheterna och rättigheterna går över på tillträdesdagen.

I överlåtelsen ingår säljarens andel i föreningens fonder som de är i dag.


§ 9. Medlemsskap

Köparen ansöker genom signering av detta avtal om medlemsskap i föreningen. Beviljas inte inträde i föreningen ska överlåtelsen återgå med omedelbar återbetalning av handpenningen. Parterna har inte rätt till någon annan ersättning till följd av nekat inträde.

Vägras köparen medlemsskap i föreningen har köparen inte rätt att överklaga beslutet utan säljarens skriftliga medgivande.


§ 10. Bostadsrättshavarens underhållsfond (inre fond)

Medel innestående på bostadsrättens reparationsfond, får efter signering av detta avtal ej disponeras av säljaren.


§ 11. Överlåtelseavgift

Köparen ska betala en överlåtelseavgift till föreningen. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % av prisbasbeloppet.


§ 12. Bostadsrättens skick och överlämnande

Bostadsrätten överlåts i befintligt skick och av köparen besiktigat skick. Överlåten bostadsrätt och tillhörande utrymmen ska av säljaren överlåtas i flyttstädat och utrymt skick.

Samtliga till bostadsrätten hörande nycklar (________ st) ska överlämnas till köparen senast på tillträdesdagen.

Är bostadsrätten uthyrd, åligger det säljaren att säga upp hyresgästen i tid.


§ 13. Pantförskrivning

Säljaren garanterar att bostadsrätten inte är pantsatt på tillträdesdagen samt att dispositionsrätten inte på annat sätt inskränkts.


§ 14. 828855 885 82555 2.2.

2552 2888 288825552855222 855 85825522 588222 225 8282558552222, 5228255 82555 82252 52225 28525222 52885555 588285 85825522 225 52225. 55825522 825 2552 2888 288825552855222 5822 8 285822 5288555 225 522 8282558552222 855558 858 8522 55885 522 225852555 225 8.2. 8282558552282258525822.

888222 225 8282558552222 255 2825 2888 2225522 25 288825552855222, 52225 258825 5822 22 8222 82282222822 8225 8 8528525 225 52225.

855 8282558552222 8255528 28825 2258525528 25 25525 58 252222822 822 82525 25 85825522, 255 2225522 2255 585552 25 22228288882222 28825, 22 825552 55 58 858222882 822252882, 5585 22222.


§ 15. Avtalsbrott

Om någon part inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till skadestånd och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse hävning.

Vid köparens avtalsbrott ska säljarens skada regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.


§ 16. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med tecknande av detta avtal kommer behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Föreningen är personuppgiftsansvarig och lagrar informationen elektroniskt.

Följande personuppgifter kommer lagras:

________

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

________

Personuppgifter kan komma att delas med tredje man enligt följande:

________


§ 17. Bifogade filer

Till avtalet bifogas planlösning och föreningens senaste fastställda årsredovisning.


§ 18. Underskrifter

Köpare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Godkännande från säljarens make/sambo:


Ort: _______ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________